RTN – Terminál a nezapomenutelná dotace z EU

Okno se starostou

video TV Chrastava - okénko starosty II

Deset let bylo usilováno o zajištění finančních prostředků na rekonstrukci okolí vlakového nádraží, které bylo v zoufalém stavu. Nakonec se podařilo zajistit vše nezbytné a akce pod názvem RTN – Terminál byla zahájena. Odborný odhad nákladů celé akce byl 50 mil. Kč bez DPH. Do zadávacího řízení se v roce 2009 přihlásilo 16 firem (jedna byla pro pozdní přihlášení vyřazena). Jediným kritériem byla cena. Vyhrála firma Skanska a. s. za 21.465.155 Kč bez DPH. Nikdy předtím jsme takový zájem firem o naši zakázku, a již vůbec ne takové snížení odhadované ceny (na 43 %) nezažili. Financování akce bylo zajištěno takto: z  tzv. způsobilých výdajů ve výši 16.906.585,42 Kč činila dotace z Evropské Unie (EU) prostřednictvím Regionálního operačního programu severovýchod (ROP SV), který úřadují úředníci Regionální rady severovýchod (ÚRR SV, dále jen „kontrolní orgán“) 15.638.591,31 Kč. Město Chrastava hradilo zbývající část uznatelných nákladů, tj. 1.267.994,11 Kč. Doplněk do výše uvedené celkové ceny bez DPH hradila Severočeská vodárenská společnost a.s., neboť součástí akce byla i rekonstrukce vodovodů a kanalizace. Kromě výše uvedených nákladů (nad rámec odhadované ceny 50 mil. bez DPH) se na nebývale organizačně komplikované stavbě finančně podílel též Liberecký kraj (jako vlastník části křižovatky vedoucí do krajské komunikace Andělohorská). V průběhu akce kontrolní orgán ROP SV ještě uznal novou VZ na rozšiřující rekonstrukci. Ta však kontrolním orgánem nyní napadena nebyla. Suma sumárum i s DPH, uznanou rozšířenou rekonstrukcí, pracemi Libereckého kraje a stavebními a technickými dozory vyšla akce kompletně na 30 mil. Kč.

Uchazeči, kteří se přihlásili do výběrového řízení, museli splňovat řadu podmínek, mj. 5 významných staveb za posledních 5 let, dopravní stavbu a také museli mít zkušenost alespoň s jednou stavbou financovanou z fondů EU (které se v naší zemi začaly využívat nedlouho po sametové revoluci v roce 1989 a každá jen trochu schopná stavební firma takovouto zkušenost dávno měla). To proto, že takovéto akce jsou proslulé svojí byrokratičností, kdy stačí, aby stavební firma učinila cokoli, sebemenší změnu, bez zdlouhavého schvalujícího byrokratického kolečka na kontrolním orgánu či třeba jen chybně označila identifikační kód účetního dokladu či třeba jen pozdě postavila povinný billboard hlásící podporu EU anebo jen na tomto billboardu učinila propagaci EU v jiném formátu než bylo nařízeno a dotace by se musela vrátit. Žádný dodavatel se kvůli této podmínce nijak nedotazoval, nepodivoval, nikdo nepodal žádnou námitku. Náš požadavek na zkušenost s fondy EU byl a je v plném souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES, která výslovně povolovala a povoluje ve svém článku 48 požadavek na zkušenost a spolehlivost. Zadávací řízení (včetně požadavku na zkušenost s fondy EU) pro nás vytvořila Agentura regionálního rozvoje s. r. o. (ARR), která za Liberecký kraj pro kontrolní orgán celý program ROP SV zpracovala. Právě proto jsme se také na ARR se žádostí o vypracování podmínek výběrového řízení obrátili. Zde byla (resp. jsme si naivně mysleli, že byla) 100% záruka, že bude vše správně, neboť ARR byla zároveň za Liberecký kraj tvůrcem celého ROPu (spolu s partnerskými agenturami krajů Pardubického a Královohradeckého). To je samo o sobě důkazem, že kontrolní orgán od samého počátku se zadáváním podmínky na zkušenost s akcí s EU souhlasil v rámci všech akcí, jinak by jí ARR jako zpracovatel ROPu nikdy nemohl do zadávacích podmínek dávat (pokud pomineme možnost zločinného spolčení, kdyby ARR dávalo úmyslně do akcí nezákonný požadavek a po letech by kontrolní orgán kvůli němu dotaci žádal zpět).

Systém financování akce byl následující: Firma Skanska a. s. vykonala část prací a my jsme ji je ze svých prostředků (za pomoci úvěru) zaplatili. Poté jsme požádali kontrolní orgán, aby nám tyto práce jako část dotace proplatil. Kontrolní orgán provedl kontrolu, hned při první kontrole v roce 2010 zkontroloval celé zadávací řízení včetně požadavku na zkušenost s fondy EU, rozhodl, že je vše správně a peníze ze svého účtu převedl na účet města Chrastava. V dalších kontrolách v letech 2010 a 2011 opět rozhodnul, že je vše (od počátku včetně podmínky na zkušenost s fondy EU ) správně a opět nám převedl peníze ze svého účtu na náš účet, pouze nám při poslední kontrole neuznal 2 haléře.

Firma Skanska zaslouží mimořádnou pochvalu za to, jak se s akcí vypořádala přes ničivou povodeň 7. srpna 2010, která stavbu zasáhla takřka v epicentru. Vše bylo hotovo tak, jak mělo být, jakoby žádná povodeň nebyla, a v roce 2011 byla hotová stavba slavnostně předána do provozu.

 

Rozsudek smrti ve výši 31.277.184 Kč

Někdy v roce 2012 nebo 2013 vydalo Ministerstvo financí (platební a certifikační orgán) doporučení, kde upozornilo na nejnovější nálezy z auditů Evropské komise (EK). V jednom z nálezů je uvedeno, že u veřejné zakázky (VZ) na stavební práce (na rozdíl od VZ na správce stavby) je nutno požadavek na zkušenost s fondy EU považovat za chybu. A nastal blázinec. Kontrolní orgán ve stylu „papežštější než papež“ udělal z chyby diskriminaci a začal sahat do dávno uzavřené minulosti. Zcela bez ohledu na to, že nám sám opakovaně předmětný požadavek schválil, nás obvinil, že jsme se dopustili diskriminace a porušili rozpočtovou kázeň tím, že on sám nám po kontrolách proplatil dotaci za práce, které jsme my předtím ze svého zaplatili firmě Skanska. Dali jsme proti tomuto obvinění 57 námitek, které však stejný úředník, který nás z porušení kázně obvinil, zamítnul. Dne 11. února 2014 vydal kontrolní orgán platební výměr na vrácení 15.638.592 Kč se splatností 30 dnů. Vzhledem k tomu, že by automaticky následoval platební výměr za penále ve stejné výši, zněl rozsudek smrti nad naším městem 31.277.184 Kč.

Samotné odůvodnění platebního výměru je ovšem pikantní: „Požadavek…mohl být diskriminační…. Tento požadavek tak byl v rozporu s § 6 zákona o veřejných zakázkách.“

Naše parafráze: Mohl jste to udělat, takže jste to udělal….mohl jste ukrást rohlík, takže jste ho ukradl.

A dále: „při jejímž zadávání se dopustil porušení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, které nemělo vliv na výběr vítězného uchazeče.“

Naše pozn. a parafráze: Takže jsme se dopustili diskriminace tím, že jsme do výběrového řízení nevzali zoufalce, kterého bychom stejně nevybrali. Mne taky diskriminovali tím, že mne nevzali do kvalifikace na Zimní olympijské hry v Soči ve snowboardcrossu.

 

Justiční vražda za 31.277.184 Kč nahrazena malou káznicí za 781.930 Kč

Dne 3. března 2014 vyhověl naší žádosti o prominutí vrácení dotace a penále na svém 46. zasedání pod bodem 46-18b/2014 Výbor regionální rady (VRR) tak, že nám z důvodů hodných zvláštního zřetele penále prominul ve 100% výši, tj. v hodnotě 15.638.591,91 Kč a vrácení dotace ve výši 95 %, tj. 14.856.662,40 Kč. Zůstala nám povinnost uhradit dotaci ve výši 5 %, tj. 781.929,60 Kč, což jsme již učinili. Děkujeme tímto všem členům VRR, kteří v rámci svých kompetencí činili co mohli a o toto snížení se zasadili.

 

Boj za očištění jména Chrastavy začíná

Z finančního hlediska jsme z toho téměř venku. Z více než 31 mil. dosáhnout snížení na čtyřicetinu, by se dalo vykládat pomalu jako vítězství. Jenže, nejen že i ten zbývající ¾ milión jsou pro nás nemalé peníze, ale především z hlediska rozsudku platebního výměru jsme stále vinni, jsme stále těmi zločinci, kteří se pokusili okrást EU o téměř 16 milionů Kč. Jenom jsme dostali milost. A to prostě není pravda, my nejsme vinni, my jsme se ničím neprovinili, my jsme jen použili oprávnění, které nám zákon a dokonce směrnice Evropského parlamentu a Rady dala. Využili jsme oprávnění, které nám kontrolní orgán opakovaně schválil. A teprve když audity Evropské komise (které nám přes naši opakovanou žádost odmítnul kontrolní orgán ukázat a ani nám nezodpověděl dotaz, zda je sám vůbec viděl) označily požadavek na zkušenost s fondy EU za chybu, tak otočil a namísto toho, aby nás bránil, tak nás hodil přes palubu a obvinil nás z porušení rozpočtové kázně. A proto se odvoláváme. Odvolací proces asi bude dlouhý, odvolání připravené k podání má na 60 stran a řešit ho bude odbor 12 na Ministerstvu financí. Věřím, že máme u odvolání šanci, náš odvolací materiál je připraven komplexně a velmi kvalitně. A pokud ne? Pak přichází na řadu soud (Krajský správní, Nejvyšší správní a v poslední české instanci Ústavní). Nevím, kam až budeme muset jít, ale nepochybuji, že se nakonec práva dovoláme a budeme očištěni i kdyby to mělo trvat řadu let.

 

A jak dál v Evropských dotacích?

Mám pocit, že boj za odhalování podvodníků v rozdávání veřejných zakázek spřáteleným šíbrům se zvrtnul v šikanování těch, kteří nic neprovedli. Ono již zadání veřejné zakázky dle všech pravidel platných v době zadání je velmi, opravdu velmi až mimořádně administrativně náročné, tisíce maličkostí a běda, když některou, jednu jedinou, příjemce dotace zamešká.

Ale to není zdaleka vše. Naprosto šílenou (a to je ještě velmi slabé slovo) praxí, kterou prosazuje nadřízený kontrolního orgánu, kterým je Auditní orgán Ministerstva financí (odbor 52) je měnění právního názoru ex post. A trestání za něco, co samotný kontrolní orgán v době původní kontroly považoval za zcela nezávadné. Pregnantnější pošlapání Ústavního práva na právní jistotu, legitimní očekávání a předvídatelnost, které zaručuje i právo Evropské Unie si nelze představit. Tyto šílené praktiky zasáhly již řadu obcí, zasáhly i kraje (Liberecký kraj dokonce kvůli tomu podal žalobu na Ministerstvo financí), dle mých informací se proti tomu postavili jednotně i hejtmani sdružení v Asociaci krajů, hejtman Libereckého kraje se osobně snaží tuto praktiku zvrátit, leč dosud je vše marné. A tak jsme ve stavu, kdy žádná sebekvalitnější agentura specializovaná na zadávací řízení (natož obec sama) nedokáže zaručit, že zadání veřejné zakázky nebude po letech označeno jako závadné a nebude nařízeno vrácení dotace za porušení rozpočtové kázně. A pokud odmítají kontrolní orgány respektovat Ústavou zaručenou právní jistotu, legitimní očekávání a předvídatelnost, existuje jediné řešení. A sice, aby kontrolní orgány v čele s Auditním orgánem Ministerstva financí zadávací řízení pro obce, kraje a další žadatele o evropské dotace dělaly sami a vybraly obcím a dalším žadatelům koho chtějí. Nám je jedno, která z firem schopných kvalitní realizace našich zakázek, bude vybrána. My jen chceme, aby se naše zakázky opravdu realizovaly a my z toho nemuseli oscilovat mezi kriminálem a blázincem.

 

V Chrastavě dne 5. 3. 2014 Ing. Michael Canov, starosta

 

Odkazy:
10.03.2014 Rozhodnutí o prominutí (v návaznosti na usnesení 46/2014 ze dne 03.03.2014)
10.03.2014 Platební výměr na penále 7/2014
04.03.2014 Odvolání
11.02.2014 Platební výměr 7/2014 za porušení rozpočtové kázně
04.02.2014 Zamítnutí 57 námitek (vždy citace námitky a její zamítnutí)
04.10.2013
Oznámení o výsledku administrativní kontroly + zápis z kontroly
2010 až 2011
Oznámení o výsledku prvních čtyř kontrol

Média:
03.03.2014 Český rozhlas: Chrastava na Liberecku se vzepřela pokutě za údajnou chybu při stavbě terminálu
25.02.2014 Liberecký deník: Chrastava má vrátit 30 milionů
05.12.2014 Česká televize: Podmínky dotací se změnily, ministerstvo jinak hodnotí i staré projekty

04.03.2014 TV Chrastava - Okénko starosty II
17.02.2014 TV Chrastava - Okénko starosty I
09.02.2011 Tv Chrastava – slavnostní otevření RTN Terminál