Dokončené žabí tůně za přehradou

Koncem loňského roku byl dokončen projekt vybudování bezodtokých tůní pro obojživelníky v nivě potoka mezi Lučním rybníkem a Bedřichovskými rybníky na pozemcích v majetku města Chrastavy. Celkem osm malých vodních ploch o proměnlivé velikosti a hloubce bylo vyhloubeno na třech lokalitách podmáčených, jinak těžko využívatelných luk. Dohromady pojmou až 140 m3 vody a jejich celková plocha je 305 m2. Budou sloužit jako podpora druhové rozmanitosti jak zvířat, tak rostlin. Lze předpokládat, že se tu začnou rozmnožovat různé druhy obojživelníků a vytvoří se podmínky pro širokou škálu organizmů vázaných na tento biotop, což jistě uvítají čápi hnízdící na nedalekém komíně bývalé Kolory i zpěvné ptactvo či plazi.

V souvislosti s celkovou koncepcí podpory obojživelníků v Chrastavě bude letos již po druhé instalována mobilní bariéra podél silnice I/13, určená k eliminaci počtu přejetých žab migrujících od/do rybníku Oko.

Obě zmíněné akce, financované z Evropského fondu pro regionální rozvoj Cíl3 - „Obojživelníci a lidé – cesta k soužití“, ve spolupráci s městem Chrastava realizuje Suchopýr o.p.s. z Oldřichova v Hájích.

 

Text a Foto: Bc. Martin Spáčil, referent OVÚS, MěÚ Chrastava