CHRASTAVSKÉ LISTY 12/ 2001

Zprávy z radnice

Zastupitelstvo města Chrastava na svém veřejném zasedání dne 5. 11. 2001 schválilo:

- převod části družstevního podílu v Městském bytovém družstvu Chrastava včetně souvisejících práv a povinností k bytu č. 1 v domě č. p. 598, Nový Domov, k. ú. Chrastava II, k bytu č. 2 v domě č. p. 372, Andělohorská ul., k. ú. Chrastava II a k bytu č. 3 v domě č. p. 248, Bezručova ul., k. ú. Chrastava I

- prodej pozemkové parcely č. 738/6 o výměře 385 m2 - zahrada v k. ú. Dolní Chrastava, č. 59/16 o výměře 116 m2 (původně část p. p. č. 59/3) - ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Chrastava II, části pozemkové parcely č. 100/1 o výměře cca 300 m2 - louka v k. ú. Chrastava II, části pozemkové parcely č. 100/1 o výměře cca 150 m2 - louka a části pozemkové parcely č. 100/7 o výměře cca 250 m2 v k. ú. Chrastava II, části pozemkové parcely č. 1345/4 o výměře 216 m2 (původně část p. p. č. 1345/1) - ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Horní Chrastava

- darování stavební parcely č. 10 o výměře 276 m2 s objektem č. e. 19 (kuželna) v k. ú. Dolní Chrastava do vlastnictví Tělovýchovné jednoty Spartak Chrastava

- předběžně prodej

a) části pozemkové parcely č. 58/1 o výměře cca 400 m2 a 370 m2 - louka v k. ú. Chrastava II

b) části pozemkové parcely č. 59/3 o výměře cca 250 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Chrastava II

c) části pozemkové parcely č. 439/4 o výměře cca 350 m2 - lesní pozemek v k. ú. Andělská Hora

d) části pozemkové parcely č.187 o výměře cca 50 m2 - zahrada v k. ú. Chrastava I

e) pozemkové parcely č. 94 o výměře 374 m2 - zahrada a pozemkové parcely č. 96 o výměře 223 m2 - ostatní plocha, v k. ú. Dolní Vítkov

f) části pozemkové parcely č. 826 o výměře cca 2000 m2 - role a pozemkové parcely č. 703/2 o výměře 1986 m2 - lesní půda, v k. ú. Chrastava I

g) objektu bývalé mateřské školy č. p. 40 se stavební parcelou č. 68 o výměře 1359 m2 , pozemkovou parcelou č. 357, zahrada o výměře 184 m2 a pozemkovou parcelou č. 363/2, zahrada o výměře 3566 m2 , v k. ú. Andělská Hora

- postoupení pohledávky v celkové výši včetně příslušenství 217 072,-- Kč, z toho na jistině 150 837,-- Kč, kterou má město za panem Jaroslavem Hrubým z titulu nezaplacení kupní ceny za prodej domu č. p. 25 s pozemkem v k. ú. Andělská Hora

- přijetí překlenovacího úvěru na financování kapitálových výdajů podle investičního plánu 2001, ve výši až 5 mil. Kč, od České spořitelny, a. s. a zajištění tohoto úvěru budoucími vlastními příjmy města a blankosměnkou vlastní, výstavce město, včetně směnečného prohlášení

- uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o společném postupu investorů při provádění výstavby domu s 22 b.j. v Chrastavě, Turpišově ulici, se společností Zámeček Chrastava, s. r. o.

- zřízení zástavního práva

a) k domu č. p. 50 se stavební parcelou č. 82 o výměře 301 m2 , k. ú. Dolní Chrastava, ve spoluvlastnictví města

b) k rozestavěnému objektu 22 b. j. v Turpišově ulici se zastavěnou částí pozemkové parcely č. 516/1, k. ú. Chrastava I

k zajištění úvěru ve výši 20 mil. Kč poskytovaného Komerční bankou, a. s. společnosti Zámeček Chrastava, s. r. o. na dostavbu 10 b. j. (Bílokostelecká č. p. 50) a 22 b. j. (Turpišova ul.) při dodržení podmínek, za kterých je poskytnuta státní investiční dotace ze státního rozpočtu v rámci "Programu podpory výstavby nájemního bydlení a technické infrastruktury"

- předběžně vstup obchodního partnera do akciové společnosti Technické a stavební služby, Chrastava.

Dále zastupitelstvo města vydalo obecně závaznou vyhlášku města č. 1/2001, o odpadech (o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na katastrálním území města) a č. 2/2001, o místním poplatku za odpady (poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů).

ZM projednalo návrh dohody o spolupráci mezi městem a občanským sdružením "Wothanburg", připraveným na základě žádosti sdružení o převzetí záštity nad projektem repliky velmožského dvorce ve Vítkově. Převzetí záštity doporučila rada města, osadní výbor navrhuje odložit. Členové zastupitelstva vyjádřili uvedenému projektu podporu, tuto je možno jednotlivě deklarovat např. formou souhlasného vyjádření k žádostem sdružení o dotace a granty od třetích osob; projednání dohody o spolupráci bylo odloženo.

Závěrem ZM delegovalo zástupce města pana Miloslava Pilaře, člena zastupitelstva města, na valnou hromadu ČSAD Liberec, a. s., která se bude konat v Liberci dne 30. 11. 2001 (náhradníkem byl ustanoven Ing. Michael Canov, místostarosta).


Rada města Chrastava zasedala dne 12. 11. 2001

a na tomto svém zasedání vydala souhlas a schválila:

- uzavření dodatku smlouvy o pronájmu tepelného zařízení (kotelna a rozvody Střelecký vrch) ze dne 16. 1. 1996 se společností VE spol. s r. o., Stráž n. N., ve smyslu $ 5 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon

- uzavření dohody o ukončení nájmu uvedeného tepelného zařízení dohodou ke dni 30. 6. 2002

- předběžně pronájem části p. p. č. 772 o výměře cca 200 m2 - zahrada v k. ú. Chrastava I

- uzavření dodatku č. 3 smlouvy o dílo na výstavbu bytového domu Chrastava - Turpišova ul. (22 b. j.) se společností IMSTAV a. s. (investor město a Zámeček Chrastava s. r. o. na základě smlouvy o společném postupu)

- smlouvu o dílo na zhotovení a montáž věžních hodin na radnici s Ing. Ivanem Šmerdou, Liberec (smlouva bude uzavřena v návaznosti na finanční zajištění rekonstrukce radnice)

Dále rada města vzala na vědomí rezignaci paní Dagmar Dubnové na svůj mandát členky zastupitelstva města a prohlásila náhradníka volební strany Koalice ODS, US pana Pavla Hudce členem zastupitelstva města. Vydala souhlas k začlenění příspěvku ve výši 25 000,-- Kč na zpracování studie proveditelnosti projektu Regiotram Nisa v úseku Zittau - Liberec - Tanvald - Jelenia Góra do návrhu rozpočtu na rok 2002 a doporučila zastupitelstvu města poskytnutí příspěvku schválit.

Rada města vzala ještě na vědomí:

- předběžné návrhy na zajištění průchodnosti chodníků na východní straně náměstí (kolmé parkování vozidel), tyto posoudila a rozhodla, že tato záležitost bude řešena na základě zpracovávané studie náměstí; krátkodobá technická opatření nebudou prováděna

- zápis z jednání kontrolního výboru (kontrolní šetření) dne 17. 10. a 24. 10. 2001; stížnost S. a J. Trnkových řeší tajemník MěÚ (vchodové dveře č. p. 250), řešení žádosti o pomoc (televizní signál v Revoluční a Soudní ul.) převzal místostarosta.


Zprávy z radnice

Město zahájilo prodej družstevních bytů částí podílu města v Městském bytovém družstvu Chrastava) nájemcům těchto bytů. První prodej schválilo zastupitelstvo města na svém zasedání dne 12.září, další žádosti byly projednávány na jednání v pondělí 5. listopadu 2001.

Na svém předposledním zasedání zastupitelstvo rovněž rozhodlo o tom, že uvolněné byty v MBD Chrastava budou opět formou prodeje příslušné části podílu volně nabídnuty všem zájemcům. V tomto případě bude o prodeji rozhodovat nejvyšší cenová nabídka. V současné době je v nabídce volný byt v Družstevní ul. 310.

pozvánka na jednání zastupitelstva 10.12.2001 od 17 hodin v prostorách školní jídelny.

Program: slib člena zastupitelstva, diskuse s občany, příprava rozpočtu a investičního plánu na rok 2002, majetkoprávní úkony, Technické a stavební služby, a.s.

Městský úřad obdržel od Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje novou příručku "Pro případ ohrožení", která obsahuje základní informace o varovných signálech, telefonním spojení, postupu při haváriích, povodni, napadení či evakuaci. Příručka je distribuována jako příloha denního tisku a její text zveřejňujeme rovněž jako přílohu Chrastavských listů (na jiném místě).

Členská schůze mikroregionu Hrádecko - Chrastavsko proběhne v Rynolticích ve čtvrtek 13. prosince 2001. Zástupci měst a obcí budou projednávat informaci o průběhu realizace společných projektů, plán činnosti na r.2002, výši členských příspěvků a předběžný návrh rozpočtu.


Co se přihodilo a co dál v Chrastavě?

Odpolední temnoty a věčné plískanice dávají tušit, že se opět blíží konec roku. Co jsme nestihli, už nedohoníme a tak je možno najít chvilku času na hodnocení a další nezbytnosti, které během roku nebyly na pořadu dne.

Z pohledu starosty mám za to, že šlo o velmi náročný rok. Pro členy zastupitelstva a rady, zaměstnance města a jeho organizací, i díky aktivitám města však přibyly starosti také občanům města a podnikatelům. Realizovali jsme důležité změny - zahájení činnosti akciové společnosti Technické a stavební služby, převzetí domovní správy Městským bytovým družstvem Chrastava, byl spuštěn prodej městských "družstevních bytů", stěhoval se Společenský klub. Ambiciózní investiční plán přinesl pokračování výstavby kanalizace a obnovu vozovek v Liberecké, Muzejní a Soudní ulici, obnovu místních komunikací v Andělské Hoře, nové vozovky byly vybudovány v Bílokostelecké a Větrné ulici. Drobnější stavební úpravy byly realizovány na městském koupališti a na domech v majetku města. V rámci rekultivačních zásahů byla pro ukládání zeminy a stavebních materiálů zpřístupněna skládka na Václavické ulici.

Především jsme však přistoupili k rekonstrukci a dostavbě areálu radnice a k výstavbě domu s pečovatelskou službou v Soudní ulici. Tento dům se 41 byty roste i díky nejvyšší státní dotaci získané městem po roce 1990 na jednotlivou akci - 28,8 mil. Kč. Projednávání úvěrového financování rekonstrukce radnice se ocitlo na mrtvém bodě (překážkou je dosud záruka města za závazky liberecké spalovny), stavba byla do (snad brzkého) vyřešení těchto problémů pozastavena.

Pokračovali jsme v přípravě dopravního řešení v centru města (přeložka silnice II/592 - dokumentace k územnímu řízení) a připravovali investice plánované na další roky. Nová pracovní skupina se začala systematicky zabývat městskou energetikou - rádi bychom v této oblasti postupovali koncepčně a naší snahou je úsporné zásobování městských domů a zařízení. Ve spolupráci s obcemi Hrádecka a Chrastavska jsme vyvíjeli snahy vedoucí k rozvoji aktivit cestovního ruchu - propagační materiály, cyklostezky aj. Musím zmínit vznik osadních výborů ve Vítkově a v Andělské Hoře - osobně si od spolupráce úřadu s těmito výbory velmi slibuji.

Více či méně úspěšně jsme řešili mnoho dalších záležitostí.

Rád bych proto poděkoval za spolupráci svým kolegům, zaměstnancům školských zařízení a dalších organizačních složek a organizací města, dobrovolným členům komisí, výborů a spolků i externím partnerům města.

Zvláště se potom omlouvám a děkuji za pochopení občanům, kterých se nepříjemně dotkly městské stavby nebo jiné aktivity; věřím, že přes vzniklé problémy společně chápeme nezbytnost realizovaných kroků.

Co můžeme očekávat v roce příštím?

V každém případě by se mělo pokračovat v zahájených stavbách (radnice, DPS, bytový dům), díky jejich finanční náročnosti nebude možné realizovat větší objem dalších investic, například tolik potřebné obnovy a výstavby místních komunikací.

Očekáváme výsledky jednání o státním rozpočtu, která rozhodnou o případné podpoře výstavby nové školní jídelny. V přípravě bude přeložka silnice II/592 do Pobřežní ulice.

Bude pokračovat prodej družstevních podílů (MBD) a s ním související přesun rozhodovacích pravomocí na uživatele bývalých městských bytů.

Dalšího vývoje pravděpodobně dozná struktura akciové společnosti Technické a stavební služby, v zájmu zajištění efektivity a kvality výkonu technických činností.

Uvažujeme o vypsání výběrového řízení na dlouhodobé zajištění provozu soustav centralizovaného zásobování teplem (Střelecký vrch, Andělohorská ul., centrum města) - s cílem dosáhnout minimálních cen pro konečné spotřebitele při odpovědném zajištění stavu jednotlivých technologií.

Na srovnatelné úrovni by měly zůstat služby poskytované městem - např. úklid a údržba veřejných prostranství, veřejného osvětlení, výkon státní správy, činnost městské policie, stav školských a předškolních zařízení, kulturní a vzdělávací aktivity. Věřím, že tentokrát vyjde na Chrastavské slavnosti pěkné počasí.

Kromě výše uvedeného také proběhnou volby do poslanecké sněmovny, volby senátora (obvod Česká Lípa, kam Chrastava spadá) a na podzim volby do městského zastupitelstva.

Takže přeji všem, ať se rok 2002 vydaří a než začne, tak snad společně prožijeme klidné Vánoce a závěr roku letošního.

Petr Medřický, starosta


Odpady: nová filozofie likvidace odpadů v praxi

Dne 15. 5. 2001 byl PČR schválen nový zákon o odpadech (č. 185/2001 Sb.), s účinností od 1. 1. 2002, který zásadním způsobem mění filozofii nakládání s odpady u fyzických osob.

Na tento zákon reagovalo i naše zastupitelstvo a jako příloha těchto listů vychází schválené vyhlášky o odpadu (č. 1/2001) a o místním poplatku za odpady (č. 2/2001). V tomto článku se chci pokusit vysvětlit co nejsrozumitelněji rozdíl ve filozofii původního a nového zákona (bez pokusů hodnotit jejich klady a zápory) a především informovat o důsledcích pro občany.

Filozofie dosavadního zákona: Úhrada za množství odpadu, neboli tzv. "Platba za popelnici" (čím více odpadu, tím více popelnic a tudíž i vyšší cena). Ten, kdo neprodukuje odpad žádný, či to o sobě prohlásí (dle zjištění MP z roku 1999 to byly v Chrastavě celkem 4 domácnosti), či ten kdo ho likviduje jinak, či to o sobě prohlásí (dle zjištění MP z roku 1999 to bylo v Chrastavě celkem 64 domácností), např. ve své firmě, produkuje pouze kompost na svou zahrádku apod., neplatí nic.

Filosofie nového zákona: Poplatek za každou fyzickou osobu, neboli tzv. "Platba na hlavu" (každý platí stejně bez ohledu na množství vyprodukovaného odpadu).

Ze změny filozofie zákona vyplynuly i následující systémové změny (zde uvedeny tak, jak se projevují konkrétně pro naše město).

Dosud: S odpadem nakládá město (prostřednictvím firmy .A.S.A.), které zároveň stanovilo vyhláškou o odpadech č. 5/98 úhradu za komunální odpad, který vybírá a vykonává jeho správu (prostřednictvím .A.S.A.).

Nově: S odpadem sice dál bude nakládat město (prostřednictvím .A.S.A.), ale dle nové vyhlášky o odpadech žádná úhrada za komunální odpad nebude existovat (původní smlouvy sice zůstávají v platnosti, ale i kdyby je město pozapomnělo vypovědět, nelze z důvodu chybějícího předmětu plnění stanovit cenu pro rok 2002 dle článku III přílohy 2 smluv).

Město však od 1. ledna stanovuje nový místní poplatek za odpady (přesněji za provoz systému) a ten bude platit MěÚ HFO každá fyzická osoba s trvalým bydlištěm v Chrastavě. Kromě toho se ze zákona za takovéto osoby navíc považují i chalupáři (bez ohledu na počet osob, které k ní mají vlastnické právo, platí rovnice 1 chalupa = 1 fyzická osoba). Za domácnost bude poplatek odvádět vlastník nebo správce pouze v případě dohody, jinak ho bude muset odvádět přímo zástupce domácnosti (v případě nedohody, např. v bytových družstvech, začne každá domácnost hradit poplatek sama).

Neboli: Již se nebude platit za odpad jako takový (vyhláška o odpadech), ale za existenci systému nakládání s odpadem (vyhláška o místním poplatku).

Upozorňuji však, že se celá vyhláška o místním poplatku vztahuje pouze na fyzické osoby. Podnikatelé (přesněji právnické osoby nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání) platí smluvně za odpad přímo (smlouvu lze uzavřít i s městem) a tak, pokud budete u podnikatele např. v hotelu či na ubytovně, ale třeba i např. v restauraci, může on promítnout své náklady na odpady do ceny za ubytování či prodávané zboží.

Příklady:

a) občan A s trvalým bydlištěm v Chrastavě, který dosud platil za vývoz popelnice 1x týdně, za vývoz popelnice již nic platit nebude, ale bude platit městu místní poplatek,

b) občan B s trvalým bydlištěm v Chrastavě, který neměl dosud žádnou popelnici, protože neprodukoval odpad či ho jinak likvidoval (dle svého tvrzení), bude platit městu místní poplatek (navíc v případě, že začne produkovat odpad, má město za povinnost prostřednictvím .A.S.A. popelnici dodat),

c) občan C s trvalým bydlištěm mimo Chrastavu nebude v Chrastavě platit místní poplatek (bude ho platit v obci, kde má trvalý pobyt, pokud ho ona stanoví vyhláškou o místním poplatku), ale má právo v případě, že produkuje odpad, mít od našeho města popelnici,

d) občan D s trvalým bydlištěm v Chrastavě zdržující se dlouhodobě mimo naše město bude v Chrastavě platit místní poplatek (nemůže ho však od něj vyžadovat obec, kde se zdržuje),

e) občan E s trvalým bydlištěm v Chrastavě a vlastnící zároveň v Chrastavě chalupu (přesněji, vlastnící stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná osoba), bude v Chrastavě platit nejen místní poplatek jako fyzická osoba, ale navíc spolu se spolumajiteli chalupy další místní poplatek, celkem za jednu fyzickou osobu. Na chalupě má právo v případě, že produkuje odpad, mít od našeho města popelnici

f) občan F s trvalým bydlištěm mimo Chrastavu, ale vlastnící tu chalupu (přesněji, vlastnící stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná osoba), bude v Chrastavě platit místní poplatek spolu se spolumajiteli celkem za jednu fyzickou osobu a navíc bude platit místní poplatek v obci, kde má trvalý pobyt (pokud ho ona stanoví vyhláškou o místním poplatku). Na chalupě má právo v případě, že produkuje odpad, mít od našeho města popelnici,

g) občan G s trvalým bydlištěm v Chrastavě, který bydlí u podnikatele na ubytovně (např. tzv."Kovák"), bude platit městu místní poplatek. Podnikatel má za povinnost v rámci svého podnikání (ubytovávání apod.) se postarat o odpady, které mu z podnikání vznikají a má právo tyto své náklady promítnout do cen svých služeb,

h) občan H s trvalým bydlištěm mimo Chrastavu, který bydlí u podnikatele např. na ubytovně (např. tzv."Kovák"), nebude v Chrastavě platit místní poplatek (bude ho platit v obci, kde má trvalý pobyt, pokud ho ona stanoví vyhláškou o místním poplatku). Podnikatel má za povinnost v rámci svého podnikání (ubytovávání apod.) postarat se o veškeré odpady, které mu z podnikání (ubytovávání) vznikají a má právo tyto své náklady promítnout do cen svých služeb.

Zastupitelstvo schválilo ve vyhlášce o místním poplatku za odpady pro příští rok 396,-- Kč na fyzickou osobu a rok.

Ve vyhlášce o odpadech je stanoveno, že dostatečným a úsporným množstvím produkovaného odpadu je zpravidla 25 litrů na osobu a týden.

Příklady:

a) v domácnosti A žije sám jeden občan v domku bez reálné možnosti sdílet se sousedy společnou popelnici - bude mít jednu popelnici (nejmenší co bude .A.S.A. distribuovat, zřejmě 120 l),

b) v domácnosti B žije 4-členná rodina v domku, bude mít jednu popelnici. Pokud bude chtít mít více, bude si moci požádat, nicméně nesmí se dopustit porušení vyhlášky (čl. III odst.1), to jest povinnosti omezovat množství odpadu. Firma .A.S.A. rozhodne, zda je žádost v tomto smyslu oprávněná (město si může vyžádat souhlas s rozhodnutím),

c) v domácnosti C žije 5-členná rodina v domku - bude mít 2 popelnice, pokud jí jedna 120 l nebude stačit. I zde však bude moci firma .A.S.A. rozhodnout (město si bude moci opět vyžádat souhlas s rozhodnutím), že vzhledem k minimálnímu přesahu 120 litrové popelnice (5 x 25 = 125), vzhledem ke slovíčku zpravidla (25 litrů) a vzhledem ke skutečně vyprodukovanému množství odpadu, je jedna popelnice dostačující. Zde se toto rozhodnutí předpokládá především v případech, že domácnost nebude jednoznačně tvrdit, že jedna 120 litrová popelnice nestačí,

d) domácnost D bydlí tak, že evidentně není problematické mít společné popelnice (příp. kontejnery) spolu s jinými domácnostmi (např. v panelovém či činžovním domě). Zde město vyžaduje od firmy .A.S.A., aby z hlediska přidělování popelnic (kontejnerů) považovala domácnosti v jednom vchodu či domě za celek a podle toho přidělovala počty popelnic (kontejnerů). Pokud v tomto smyslu uvedený celek bude chtít mít více popelnic (kontejnerů), bude si moci požádat, nicméně nesmí se dopustit porušení vyhlášky (čl. III odst.1), to jest povinnosti omezovat množství odpadu. Firma .A.S.A. rozhodne, zda je žádost v tomto smyslu oprávněná (město si může vyžádat souhlas s rozhodnutím),

e) domácnost E bydlí samostatně (např. v domku), ale v minulém období na základě prohlášení o společném užívání měla společnou popelnici se sousedy (dle zjištění MP z roku 1999 písemné prohlášení má 209 domácností). Pokud nedojde k odůvodněné změně, budou sousedící domácnosti z hlediska přidělování popelnic považovány za jeden celek.

Co bude následovat po 1. 1. 2002?

1. Firma .A.S.A. bude mít rozmístěné popelnice tak, jako 31. 12. 2001 a stav bude měnit na základě požadavků v průběhu roku.

2. Poplatek (396,-- Kč/osoba) na rok 2002 se bude platit HFO MěÚ (to, jakou formou a další informace, zveřejní HFO), ovšem zdůrazňuji, že splnit tuto poplatkovou povinnost bude muset každý bez vyzvání do 30. 4. 2002, v případě 4-členné a větší domácnosti lze druhou splátku zaplatit do 30. 9. 2002.

Závěrečná upozornění: Přestože nové vyhlášky spolu úzce souvisí, jsou samostatné. To znamená, že i v případě, že město prostřednictvím .A.S.A. nedodá včas vyžádané chybějící popelnice, nijak tato skutečnost nezbavuje poplatníka zaplatit v plné výši místní poplatek (město je ovšem povinno prostřednictvím .A.S.A. zajistit potřebné množství popelnic či kontejnerů). Na druhou stranu to, že poplatník nezaplatí poplatek, neopravňuje město (prostřednictvím .A.S.A.) k odebrání popelnic (poplatník se ovšem vystavuje sankcím).

Závěrečné poznámky: Čtenáře možná zarazilo, že se v článku mluví o přechodu z "úhrady za popelnici" na "placení na hlavu" a přitom v Liberci se již letos "na hlavu platí". Je to proto, že Liberec pro letošní rok využil novely původního zákona, který je "hybridem" mezi zákonem původním a novým. V současné době probíhají v PČR určité snahy o podstatnou novelu nového zákona. V případě jejího přijetí nelze v budoucnu vyloučit i od toho odvislé novely našich vyhlášek.

Ing. Michael Canov - místostarosta


Šest let hospodaření v lesích města Chrastavy

V roce 1994 převzalo město Chrastava většinu svých lesů od České republiky do svého vlastnictví a zbytek převezme v roce 2001 a tím bude lesní majetek města úplný. Ve svých lesích začalo město lesnicky hospodařit od roku 1995. Hospodaření v lesích je řízeno lesním hospodářským plánem (LHP), který vypracovává odborná organizace a jeho platnost je 10 let. Pro lesy města platnost končí rokem 2001. Lesní majetky nad 50 ha musí mít vlastní LHP, a proto jsme v letošním roce na objednávku zadali vyhotovení nového LHP společnosti EKOLES - projekt s. r. o., Jablonec nad Nisou. Po vypracování musí být schválen orgánem státní správy a tím nabývá platnosti. Orgán státní správy provádí kontroly hospodaření v lesích podle LHP a zákona o lesích č. 289/1995 Sb., a za špatné hospodaření stanovuje odpovídající sankce. To znamená, že v lesích města nemůžeme provádět těžbu dřeva libovolně, vykácená plocha musí být do 2 let zalesněna dřevinami určenými pro jednotlivé vytěžené plochy LHP a vyhláškou MZ z 18. 3. 1996. Na všechny vysazované sazenice musí být tím, kdo sazenice vypěstoval, vystaven list o původu sazenic, ve kterém je uveden druh, jeho latinský název, věk a způsob pěstování, výšková třída, přebírací množství, výška nadzemní části, tloušťka kořenového krčku, kořenový systém, druh obalu, evidenční číslo uznané jednotky pro sběr semen, přírodní lesní oblast - název, její číslo, lesní vegetační stupeň, čím byl ošetřen sadbový materiál, odběratel, vystaven dne, kdo převzal, SPZ, razítko a podpis osoby oprávněné vystavit doklad. Musí se provést stanovené výchovné zásahy - prořezávky a probírky porostů, provádět ochranu lesa proti škodlivým činitelům, ochranu kultur proti buřeni a zvěři a další potřebné práce.

Výměra lesní půdy podle výpisu z katastru nemovitostí činí 140 ha a plocha se zvýší po převzetí zbývajících lesů, které městu patří.

Město ve svých lesích hospodaří 6 let a ve své činnosti se v příjmech zaměřilo na těžební činnost a na získání dotací od státu na zalesnění zemědělských půd nevhodných k dalšímu zemědělskému využití. Za uvedenou dobu jsme provedli výchovné zásahy - probírky porostů na ploše 39,85 ha, mýtní úmyslnou těžbu jsme provedli na ploše 6,22 ha a zpracovávali jsme průběžně kalamitní dřevo, které v jednotlivých letech vlivem klimatických podmínek napadlo.

Celkem jsme vytěžili 3006,05 m3 jehličnatého dřeva a 1099,56 m3 listnatého dřeva, t. j. celkem 4105,61 m3. Za dřevo jsme prodejem získali 2 718 001,- Kč a na poskytnutých dotacích 1 824 762,- Kč. Příjmy úhrnem činily 4 545 763,- Kč.

V pěstební činnosti, která je hlavní položkou vydání, jsme se zaměřili na lesní půdě na provedení výchovných zásahů prořezávkami porostů na ploše 14,52 ha, provedli jsme zalesnění vytěžených ploch těžbou dřeva na ploše 5,98 ha, zbytek do celkové holiny po těžbě dřeva byl zalesněn přirozeným zmlazením. Celkem bylo vysázeno 35500 ks sazenic sm, md, db, bk, jv. Provedli jsme úklid klestu po těžbě spálením z 2246,84 m3 dřeva, plocha se musí uklidit, aby se dala zalesnit. Prováděli jsme dočišťování ploch po těžbě dřeva výsekem nezpracovatelných dřevin na ploše 3,54 ha, výsek plevelných dřevin ze zalesněných kultur jsme provedli na ploše 3,00 ha. Aby úspěšnost zalesněných kultur byla co nejvyšší, je důležité provádět ochranu kultur ožínáním proti buřeni podle potřeby 1x až 2x ročně. Na kulturách jsme ožínáním a ochranou sazenic nátěrem repelenty proti škodám zvěří celkem ošetřili 1 996 800 ks sazenic. Celkem jsme za pěstební práce na lesní půdě vyčerpali 956 689,- Kč, za zalesnění a ochranu kultur na bývalých nelesních půdách jsme vyčerpali 2 764 019,- Kč. Celkové výdaje za pěstební činnost včetně DHP činily 3 720 780,- Kč. Odečteme-li od příjmů vydání zůstává nám "zisk" 825 055,- Kč. Získané dotace nám financování zalesnění a ochranu kultur ožínáním a nátěrem proti zvěři na nelesních půdách v plné výši nepokryly, a proto jsme na dofinancování této činnosti použili finanční prostředky z tržeb za dřevo ve výši 939 247,-Kč, o které by se v případě jejich nepoužití zvýšil dosažený zisk. Musíme si uvědomit, že jejich investování bylo správné, vzniká nám nový les a nová hodnota do budoucna.

Získané dotace od státu musely být v jednotlivých letech použity na to, na co byly žádány (zalesňování a ochranu kultur ožínáním a nátěrem). Zalesňování na nelesní půdě ve vlastnictví města bylo provedeno na ploše 25,09 ha a na této ploše bylo celkem vysázeno následující množství sazenic podle druhu dřevin: 44150 smrků, 32120 borovic, 13200 modřínů, 34630 dubů, 32900 buků, 18200 javorů, 2300 jasanů, 3350 olší, 13700 lip malolistých. Celkem bylo vysázeno 89470 ks jehličnatých sazenic a 105080 ks listnatých sazenic - úhrnem 194550 ks sazenic. Úspěšnost zalesňování ploch velmi zabuřeněných různými plevelnými rostlinami byla závislá na kvalitním sadebním materiálu, na včasnosti a kvalitě provedení zalesňovacích prací, na včasném provádění ochrany založených kultur proti buřeni, na některých plochách podle potřeby i 3x za rok. Každoročně byla provedena ochrana kultur nátěrem repelenty proti zvěři. Každý občan města se může na místě přesvědčit a posoudit, jak se nám daří zajištění nového lesa uskutečnit a jestli vynaložené finanční prostředky byly použity účelně.

Provedenému zalesňování nelesních půd předcházelo administrativní zpracování, které slouží i jako podklad k poskytnutí dotace státem. Musí se projednat a zajistit:

a) Projekt zalesnění

b) Výpis z katastru nemovitostí

c) Souhlas s trvalým odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu

d) Závazné stanovisko orgánu ochrany přírody k prováděnému zalesnění

e) Rozhodnutí o využití území

f) Prohlášení pozemku za lesní

g) Změna struktury zemědělské výroby zalesněním = výpočet požadované dotace podle jednotlivých parcel

h) Žádost o poskytnutí podpory nebo pomoci

i) Čestné prohlášení právnické osoby o splnění podmínek pro poskytnutí podpory

Všechny podklady musí být v naprostém pořádku, aby nám mohla být dotace vyplacena po provedení prací. Každoročně je čerpaná dotace kontrolovaná příslušnými kontrolními orgány. Kontrolu u nás prováděl i Nejvyšší kontrolní úřad v ČR a výsledek kontroly a stavu provedených prací a jejich proúčtování byl bez závad.

Lesnické práce nám na podkladě rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky provedly Lesy Mělník a. s., divize 02 Liberec se sídlem Jizerská 25, Liberec 15 a TILIA Plus, s. r. o., Šimonovice 25, p. Dlouhý Most. S prací obou subjektů jsme byli velmi spokojeni a neměli jsme vůči nim žádných podstatných záporných připomínek a za provedení prací jim patří naše poděkování.

Dřevo z lesů města bylo využito v množství 111,19 m3 pro jeho vlastní potřebu. Pořezem bylo získáno přibližně 75 m3 řeziva a bylo zpracováno v truhlárně na různé potřebné akce.

Závěrem je nutné podotknout, že hospodaříme v souladu s lesním zákonem č. 298/1995 Sb. a podle LHP, abychom se vyhnuli jakýmkoliv odborným nesrovnalostem a případně i sankcím za jejich nedodržování.

Josef Franc, odborný lesní hospodář města Chrastavy

(Pan Josef Franc zajišťuje hospodaření v lesích města od doby jejich převzetí v r. 1994. Dosažené výsledky a úspěchy jsou především jeho osobní zásluhou, ať jde o stav lesa, zalesněných půd i o finanční stránku věci. Patří mu zasloužený dík. Pozn.: P. Medřický, starosta)

INFORMACE STAVEBNÍHO ÚŘADU

Související právní předpisy (stavební zákon, prováděcí předpisy ke stavebnímu zákonu, zákony související s územním plánováním)

Základním právním předpisem je zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění. První část stavebního zákona je "Územní plánování", na ni navazuje "Stavební řád", kde jsou formulovány požadavky na povolování staveb, užívání staveb, požadavky na osoby vykonávající projektovou činnost a činnosti ve výstavbě, dále je zde stanoven obsah stavebního povolení, výkon státního stavebního dohledu atd.

V dalších částech stavebního zákona jsou upraveny skutkové podstaty přestupků a sankce za ně, možnosti vyvlastnění pozemků a náhrady za vyvlastnění, definovány jednotlivé v zákoně používané pojmy územního plánování a stavebního řádu. Stavební zákon rovněž obsahuje ustanovení o ochraně zvláštních zájmů a upravuje způsob evidence a ukládání ÚPD.

Souvisejícími prováděcími předpisy ke stavebnímu zákonu jsou:

vyhláška MMR č. 131/1998 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci

vyhláška MMR č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona

vyhláška MMR č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu

vyhláška MH č. 174/1994 Sb., o technických požadavcích, zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

S územním plánováním souvisí ještě řada dalších legislativních předpisů, např.:

Zákon ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích v platném znění

Zákon ČNR č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu

Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí

Zákon ČNR č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění

Zákon ČNR č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění

Zákon č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Zákon ČNR č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění

Opaření MMR ze dne 4. 3. 1998 (zveřejněné v částce 20/1998 Sb.,), jímž se uveřejňuje podle $ 117 odst. 5 stavebního zákona seznam okresních a obecních úřadů, které jsou stavebními úřady ke dni 1. 1. 1998, a řada dalších

Zpracoval: autorský kolektiv Ústavu územního rozvoje v Brně a Odboru územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj, Brno


MS ODS

Členové místního sdružení Občanské demokratické strany v  Chrastavě Vám přejí klidné prožití svátků vánočních a úspěšný nový rok.

Těšíme se na Vaši spolupráci při organizaci voleb a sestavování kandidátky do městského zastupitelstva.

Stanislav Peřina, předseda, Petr Medřický, místopředseda


DROGY A MLÁDEŽ NA OKRESE LIBEREC

Drogová scéna Chrastavy je sledována ve skupině zařízení, jakými jsou školy, výchovné ústavy, diskotéky, kluby, ale i na ulici. Je sledována Krajskou hygienickou stanicí, která provádí šetření. Budeme-li si všímat drog jako takových, legálních a nelegálních, zkusilo kouřit 78% čtrnáctiletých dětí. Děti začínají kouřit jedenácti letech, v současné době kouří téměř 20% žáků osmých tříd v průměru 28 cigaret týdně. Alkohol u čtrnáctiletých dětí zkusilo již 95% žáků, jednou a vícekrát pije alkohol 5% čtrnáctiletých dětí. Zvýšilo se procento čtrnáctiletých dívek, které konzumují každý týden alkohol, více než dvakrát za dosavadní život bylo opilých více než 14% žáků ve věku 14 let.

Nelegální drogu v osmých třídách nabízí kamarád a droga byla nabídnuta více než jedné pětině dětí, někdy zkusilo vzít drogu 8% dětí (marihuana, pervitin, extáze; mimo Liberec jsou to také toluen a benzin). Kdo nelegální drogu zkusil, ji v 90% dostal od kamaráda a průměrný věk je 13 let. Průzkum byl prováděn anonymně, proto nevíme o koho jde, je však seriózní a ukazuje jaká situace na Liberecku.

Průzkum je prováděn od roku 1995 stejnou metodou, podrobnější údaje je možno získat na webových stránkách KHS Liberec.

str. Marcel Másílko, Městská policie Chrastava

SPOLEČENSKÝ KLUB INFORMUJE, UVÁDÍ A ZVE

V sobotu 10.11., představilo liberecké divadlo Piškot, svou nejnovější pohádku Ošklivé kačátko v kině Chrastava. Ve slunečném, avšak mrazivém odpoledni, bylo sázkou, kolik návštěvníků pohádku shlédne. Představení pro rodiče a děti se k naší velké radosti odehrálo před téměř zaplněným sálem a svou scénou, hravostí, hudbou a hereckými výkony zaujalo nejen dětské diváky. Nakonec místním dětem Piškot není neznámý a v  akcích pro MŠ a ZŠ se s poutavými a veselými příběhy budou setkávat nadále. A proto chci napsat, že členové divadla Piškot Miriam a Petr Peškovi získali významné ocenění, za představení, které zde uvedou pro základní školy v dubnu roku 2002.

Cituji:

Evropská cena Henryho Forda za zlepšení životního prostředí a obnovu kulturního dědictví, vznikla v roce 1983 s cílem podpořit ekologické a kulturní projekty v evropských zemích.

Její rostoucí popularita si však vyžádala rozšíření i na další kontinenty - Jižní Ameriku, Asii, Afriku a Dálný východ. Z  těchto důvodů byla cena přejmenována na Ford Conservation and Environmental Grants Programme (v ČR Grantový program Ford Motor Company na obnovu životního prostředí a kulturního dědictví). Do roku 2000 se programu zúčastnilo více než 15.000 projektů z 34 evropských zemí, přičemž cena získala významnou tradici i v České republice.

V letošním roce byl u nás přihlášen rekordní počet 121 projektů a všem, jak zdůraznila čestná předsedkyně poroty, senátorka doc.dr. Jaroslava Moserová, DrSc., patřilo uznání a dík. Odměnit však bylo možné jen omezený počet.

Je velice potěšující, že v celorepublikové konkurenci zamířilo z Prahy jedno ze šesti ocenění právě do Liberce. Mezi vybrané projekty totiž odborná porota zařadila autorské představení libereckého divadla Piškot "Jak se zachraňuje země", zaměřené na rozvoj environmentální etiky.

Tolik citace. Nakolik kvalitní a profesionální divadlo zde Piškot představil, si udělá názor každý z vás, kdo jste na pohádku přišel. Děkuji základní škole a mateřským školám za pomoc při propagaci a na některém dalším představení pro rodiče a děti na shledanou.

Zuš

DŮM NA NEBESÍCH

Je známé, že Jiří Hubač psal hru Dům na nebesích na tělo paní Jiřině Bohdalové. Klára v podání Aleny Součkové je snad také "šitá na míru" skvělé amatérské herečce, která v ní podává nevšední výkon. Je přirozená, jadrná, uvěřitelně obyčejná, umí být jedovatá i nesčetněkrát diváka rozesmát, vyvolá soucit, dokáže dojmout. Je to představení o divadle a představení ve kterém se hraje s lehkostí a chutí - např. opilecká scéna otce a funebráka Karla, v podání Jana Sladkého a Ladislava Doležala, zakončená nádherným dvouhlasým duetem písně "V Hodoníně za vojáčka". Dvouhodinové divadlo, ve kterém hlavní hrdinka téměř neopouští scénu je velmi náročné na množství textu, proto budiž prosím odpuštěno, že občas některé repliky "hodila" nápověda příliš hlasitým šeptem, kvalita hereckých výkonů tím neutrpěla. Šťastnou ruku měl režisér i v typovém obsazení postav. Carda, v podání Romana Štefáčka, je postava nepřehlédnutelná, využívající i neverbální prvky hraní. Takový typický socialistický řemeslník a erotoman zároveň. Skvělým kontrastem mu byl nesmělý Fanda (Lukáš Krupka) i herecky ne moc vděčná role psychicky labilní Eriky (Martina Sladká). Kamenná tvář i další výrazové prostředky Karla Karla (již zmiňovaný Ladislav Doležal), spolehlivě rozesmávaly diváky, kdykoliv se objevil na jevišti. Snad jen paní domácí (Vladimíra Půtová), by prospělo být větší mrchou, dovolit si být zlejší. Milí Vojani, večer strávený na vašem představení, patřil mezi ty velmi příjemné a já Vám za to děkuji.

ZuŠ


Společenský klub Chrastava

si dovoluje pozvat všechny rodiče, žáky a přátele na Mikulášský koncert žáku hudebních a tanečních kurzů v pátek 7. 12. Od 17.00 hod. v kině Chrastava

Vystoupí žáci hry na klavír a kytaru lektorů Jitky Fiedlerové , Františka Boudy a Věry Strouhalové, dále taneční kroužek Pomáda Lenky Zíkové a jako hosté pěvecký sbor Jiřičky, pod vedením Vlaďky Kollmannové a taneční klub Topdance Jany Jágrové.

Vstupné dobrovolné.


Na Vánoce pochopitelně nesmí chybět něco vánočního. Společenský klub pro vás připravil

Duchovní koncert středověké hudby ze 13. -15. století.

Proto si na PÁTEK 14. PROSINCE OD 18.00 HOD. určitě udělejte volno a přijďte do KOSTELa SV. VAVŘINCE V CHRASTAVĚ, NA KONCERT SKUPINY

ŘEMDIH

která má za sebou desetiletou činnost v různých hudebních obsazeních a žánrech. Jelikož paleta hudebních nástrojů používaných v období gotiky byla velmi pestrá, členové neustále rozšiřují dobový instrumentář a v současné době používají při svých vystoupeních šalmaje, pumort, píšťalu s měchuřinou, zobcové flétny, bubny, niněru, fidulu, rybebku, loutnu a cistru. Zazní písně a skladby evropských národů a délka koncertu je 80 - 90 minut.

Vstupné: v předprodeji - Společenský klub a muzeum - 20 Kč

Před začátkem koncertu na místě - 30 Kč


INTERNETOVÝ KLUB

BUDE BĚHEM VÁNOČNÍCH PRÁZDNIN OTEVŘEN:

OD ČTVRTKA 27. 12. DO NEDĚLE 30.12. 10.00 - 18.00 hod.

Navštivte nás v budově Městské knihovny - 1. patro,

Odbornou pomoc a radu vám poskytnou asistenti:

Martin Jersák a Petr Šafařík


V SOBOTU 15.12. SE NA NÁMĚSTÍ V  CHRASTAVĚ KONÁ VÁNOČNÍ TRH!!!


CO CHYSTÁME NA LEDEN:

- výstava v minigalerii muzea

- zájezd do DFXŠ

- 18.1. Jazzový večer, Bobby Houda U komína aneb plný pytel bluesový muziky!

- 22.1. loutková pohádka v MŠ

Informace o chystaných akcích najdete na plakátovacích plochách, vývěskách v průchodu na náměstí, hlásí je městský rozhlas a jsou uveřejňovány v Chrastavských listech a internetových stránkách města. Internetová adresa Společenského klubu je sklub@chrastava.cz

Městská knihovna Chrastava, vyhlásila tradiční soutěž pro děti - "O nejhezčí vánoční přání".

Můžete použít jakoukoliv výtvarnou techniku. Své výtvory doneste do knihovny do 14. prosince 2001. Přáníčka zde budou vystavena a poté předána starým, opuštěným lidem.

Udělejte radost nejen sami sobě, ale potěšte i druhé!

 

SPOLEČENSKÝ KLUB - MĚSTSKÁ KNIHOVNA - MĚSTSKÉ MUZEUM - FÜHRICHŮV DŮM - INTERNETOVÝ KLUB VÁM PŘEJÍ KRÁSNÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK !


Tip na vánoční vycházku (s nadílkou)

Hlas zvonu táhne nad závějí, kdes v dálce tiše zaniká_ Je to krásná představa třpytících se bílých plání, stromů zachumlaných ve sněhové peřince a z dálky znějících rolniček. Možná tak v pohádce o Mrazíkovi či z vyprávění pamětníků, ale i tak, pokud není bláta po kolena a vy se dokážete vymanit ze spárů všech čtyř televizí, přestanete vařit, péct, uklízet, jíst, pít a čekat na Ježíška, mám pro vás námět na malou, milou procházku. Kromě teplých bot, šály a rukavic, s sebou vezměte batoh s tvrdým chlebem, pár jablek, mrkev apod. Když od televize odtrhnete i děti, z teplého pelíšku vyženete psa a nebude vám vadit představa, že vám po návratu zmaže nablýskanou podlahu, je to ideální sestava pro rodinnou vycházku na Štědrý den po obědě. Naše cesta vede k rybníku s (kdysi) protrženou hrází. Můžeme jít Luční ulicí nebo od Střeleckého Vrchu přejít ul. Libereckou a vydat se přes zamrzlá pole, záleží na tom, zda si chceme prohlédnout vyzdobená okna a za nimi vánoční stromečky nebo nechat po poli vylítat psa i děti. Od zmiňovaného rybníku vede "loukocesta" k  lesu, směr Bedřichovka. Pokud bude alespoň trochu sněhu dají se zde nacházet stopy lesní zvěře. Cesta se ztrácí, jdeme po poli až na hranu lesa. Je tu malý potůček, který se dá normálně přeskočit. Po levé ruce je remízek a v něm krmelec. Je trochu schovaný, aby zvěř měla klid, a právě sem neseme onu nadílku. Pejska vemte na vodítko, trochu se ztište a nezapomeňte, v duchu popřát zvířátkům "šťastné a veselé vánoce". Pokud nebude umrzlo, zvolte raději jinou trasu, terén tady by mohl být hodně rozbahněný.

Povoleno na cestu, je i pár kousků cukroví v kapse, a pak hajdy domů na horký čaj a voňavý punč.

Budete mít možná červené nosy, studené tváře a namrzlé uši, ale bude vás hřát pocit dobrého skutku, také ten báječný punč a se soumrakem i blížící se štědrý večer. Přeji vám strávit vánoce podle svých představ - veselé a bujaré, klidné a požehnané, v kruhu svých nejmilejších s dárky a s radostí z  nich.

Mám ráda tenhle čas proto, že si lidé na ulici přejí hodně štěstí a zdraví, podají si přitom ruce a předají úsměv_

Přeji Vám tedy v roce 2002 hodně úsměvů.

Zuzana Šafaříková


Chrastavské sdružení pro práci s dětmi pořádalo v měsíci listopadu dvě pěkné akce.

Ve čtvrtek 22.11. se malovalo na sklo. V kuchyňce ZS ve Školní ulici se sešli rodiče a děi, kteří zkoušeli, že není nic jednoduchého vyzdobit si sklenčku vlastnoruční malůvkou. Děti si udělaly slupovací obrázek z "gumových" barev. Kdo se prvě nedostal k barvám, mohl péct perníky, které byly vzápětí rozebrány a s chutí snědeny. Nechyběly ani videopohádky. Tak i takto se dal prožít jinak sychravý nevldný podzimní podvečer.

V sobotu 24.11. jsme vypravili autobus do Prahy do Divadla Spejbla a Hurvínka. Tento vlet byl přesnou kopií prvního výletu, který se pro děti uskutečnil již před třemi lety. Tím začala práce s dětmi, na jejíž základech vzniklo naše sdružení. Na těchto vletech se děti učí samostatnosti, kamarádství. Prožijí se svými vrstevníky a spolužáky ze školy spoustu zážitků pod dohledem známých dospělých.

Dana Koldová

Na prosinec jsme pro vás připravili následující akce.

Ve čtvrtek 13.12.2001 se uskuteční v ZŠ ve Školní ulici od 18 hodin UBROUSKOVÁ TECHNIKA. Cena účasti je 20,-Kč, s sebou si nezapomeňte jednobarevnou látku, tričko....

Druhou akcí je SBÍRKA PRO DĚTSKÝ DOMOV. Informace najdete na letáčcích a na telefonu J. Marxové - 0604/ 118 296

Podle sněhových podmínek se uskuteční i výlet do Bedřichova.


NOVÝ KNIŽNÍ TITUL M. NEVRLÉHO

Miloslav Nevrlý: NEJKRÁSNĚJŠÍ SBÍRKA

(krajiny České a Slovenské republiky)

Kdo by neznal jméno známého autora, přírodovědce a dlouholetého pracovníka Severočeského muzea v Liberci pana RNDr. Miloslava Nevrlého. V měsíci listopadu vyšla jeho kniha "Nejkrásnější sbírka", která se jistě zařadí k oblíbeným titulům "Kniha o Jizerských horách", "Karpatské hry" či "Chvály Zadní země".

Navštivte proto prostřednictvím neobvyklých textů a působivých barevných snímků nejkrásnější místa České a Slovenské republiky. Obě země, ještě nedávno tvořící jeden celek, se podobají kouzelnému ořechu, který v sobě ukrývá téměř všechno. Přírodu Evropy v celé její rozmanitosti, jíž chybí jen moře, i možnosti podivuhodných zážitků a nečekaných poznání. Blíže než daleké světadíly, a mnohdy stejně exotické, jsou kraje slatí a zvířecí svobody, proměnlivé řeky, medvědích česneků, smaragdových ještěrek, větrných holí, plovoucích kapradin, sopek a zbojníků, bílých útesů nebo jezerních štítů.

Kniha obsahuje 272 stran a 170 barevných snímků a její doporučená cena na knižním trhu je 368,-Kč vč. DPH.

iv


INFORMACE ZE ŠKOL

Zdálo by se, že poetický jazyk, jazyk plný metafor, básnických přívlastků a personifikací, řekli bychom jazyk Máchův, Nezvalův a dalších velikánů české poezie, vzal tzv. nohy na ramena a nenávratně mizí ze slovní zásoby našich dětí do neznáma, odevzdávaje žezlo vlády slovům počítačů, internetů, akčních filmů a jejich přátelům.

Po přečtení čtyř prací našich "osmáků" posuďte, zda je tomu opravdu tak.

Hana Šnýdlová, učitelka ČJ

JARO (Michal Řehořek, 8.C)

Zima vládla dlouho a musí si odpočinout, proto předává míst na trůně jaru. Celá krajina, blízká i vzdálená, čekala na tento den řadu týdnů.

Osiřelá pole pomalu ožívají. Potok svléká dusící ledový plášť a je rád, že ho staré vrby obdivují a vzhlíží se v něm jako v zrcadle. Chladný vítr šeptá v holých korunách stromů a malé větvičky tichounce naslouchají.

Všichni se těší, až se mezi bílými mráčky objeví král všech slunných dnů, oblečený ve zlatém plášti. Jeho paprsky zahřejí i suchá stébla trávy.

Stromy se dívají k vrcholkům okolních hor, aby se přesvědčily, zdali tam také slaví příchod jara. Zatím odvracejí zklamáním zrak, protože paní Zima tam pevně drží otěže své vlády. Ale za několik týdnů, možná i dnů, i tam jaro zvítězí.

LÍČENÍ (moje oblíbené místo) (Lukáš Pokorný, 8.C)

Moje oblíbené místo je kousek od našeho domečku, je to maličký lesík. Vede k němu drobná cesta, která je posázená kamínky. Když se blížím k němu, už z dálky mě zdraví a klaní se mi. V lesíku se mi líbí nejvíce na jaře, když se stromy probouzejí e zimního spánku, rovnají si své větve, aby na nich mohly vypučet nové listy a mohli se usadit ptáčci. Ráno se na listech usazují drobné kapičky rosy, které odrážejí paprsky právě probouzejícího se sluníčka. Také stromy se probouzejí a upravují si účes, aby se všem líbily. Ve vlasech stromů se taktéž probouzejí i ptáčci a svým zpěvem nám zvěstují překrásný den. Večer uléhají opět do svých hnízd, které jim přes den vyhřálo sluníčko svým úsměvem. A takto to kráčí celý půlrok až do podzimu, kde se stromy opět zbaví svého účesu a chystají se ulehnout do tvrdého spánku před prudkými a studenými mrazy paní zimy. I ptáci nezahálejí a balí si své kufry a odlétají do teplých krajin. Příchodem paní zimy krajinu zavane bílý koberec a nastane dlouhé zimní období.

MOŘSKÁ KRAJINA (Jiří Vokoun, 8.C)

Jednoho krásného dne, kdy rozmanité paprsky slunce jemně rozzařovaly i ty nejtemnější kouty azurově zbarveného moře, jsem se rozhodl, že se zkusím potopit k překrásně zbarvenému korálovému útesu.

Nádherné cancourky žlutého korálu mi něžně hladily ruce. Je to báječný pocit, když se pestrobarevné rybičky udiveně proháněj nad úžasně zlatavým, jemným pískem a kolem červených kvítků mořského pokladu. Duhově zářivé perlorodky se s projasňující se vodou otevíraly a tím odkrývaly perly, které připomínaly rozseté slzy bohyně Afrodity. Osvěžující mořský proud si lehce pohrával s zelenými vlásky, které se silně přichytávaly na útesy. Je to všechno úchvatný zážitek a už se těším, až se znovu podívám na toto místo.

HORY (Lukáš Jahoda, 8.C)

Stáli jsme na nejkrásnějším místě na světě.

Před námi se rozprostírala tajemná krajina, která skrývala svou skutečnou krásu pod oblakem mlhy snášejícím se k zemi. Opodál se rýsovaly obrysy mohutných obrů, kteří se ospale bránili kontrastu světla a tmy. Tajemné šero zahalovalo horské obry do tmy, jen jejich bílá a studená peřina občas váhavě projasnila útok noci. Vzduch, který byl v této ohromné výšce tak řídký a mrazivý, nás nutil schovat se do teplých a příjemných svetrů. Občas foukl silný severní vítr, který přinesl mrazivou zprávu, že se blíží studená a v této výšce neprozkoumaná noc. Polární zvěř byla už dávno zachumlaná ve svých pelíšcích. Jen my jsme strašně zvědaví, jak v této nehostinné zemi probíhá opak dne. Byli jsem už velmi promrzlí, ale to čekání nám stálo za úsilí a výdrž. Tito obři, kteří se opodál ukládali do studené tmy, tu odolávali horskému počasí po dobu, po níž je stvořen svět.

PROTIKLADY

Vytvářet pro děti pohodové a podnětné prostředí - to je každodenní starost všech zaměstnanců naší školky. Na začátku letošního roku jsme požádali o pomoc rodiče, kteří věnovali čas a peníze a vymalovali dětem ložnici a tělocvičnu. Stačilo jen pár slov a ochota rodičů byla nesmírná. V ložnici pastelová modř připomíná nebe, u stropu září hvězdičky a měsíc, v tělocvičně naopak veselá oranžová vybízí k pohybu a taneční aktivitě. Radost měly samozřejmě nejvíce děti, a proto patří všem, kteří se o to zasloužili, velký dík - firmě pana Málka, paní Štěchové, tatínkům panu Brodskému, panu Hajslovi, panu Bártovi, panu Prknovi a panu Halešovi.

Je milé vědět, že rodičům není lhostejné, kde jejich děti tráví celé dny.

O to větší zklamání jsme zažili v pondělí, kdy v časných hodinách ještě rozespalé děti snídají a tu první chvilku ve školce tráví rády u televize s pohádkou. Místo, kde stávala televize a video, zely prázdnotou.

Jak odpovědět dětem na otázku: "Kdo a proč nám to vzal?"

Na jedné straně obětavost a práce rodičů a na druhé straně bezohlednost a vandalství zlodějů, kteří se nerozpakují okrást děti... kolektiv 5. MŠ


DOBROVOLNÝ SBOR HASIČŮ

Drazí spoluobčané.

Blíží se konec roku 2001 a tak i čas na bilancování všeho, čeho jsme dosáhli. Chrastavští hasiči opět prožili rok plný výjezdů k mimořádným událostem, plný starostí o práci s výjezdovou technikou a vším, co s  tím souvisí, ale také další rok provozu muzea historické hasičské techniky. Máme velikou radost, že zájem o muzeum neutuchá a jeho pověst již daleko překročila hranice našeho státu. Důkazem toho je rekordní počet návštěvníků v letošním roce, což se projevilo nejen na výši vybraného vstupného, ale i velikým množstvím krásných zápisů v kronice muzea z mnoha států světa. Každý občan si jistě povšiml, jak se naše město v posledních letech mění. Domy s novými fasádami, nádherně osvícené kostel sv. Vavřince, zrestaurovaný secesní most přes Jeřici, nová výstavba bytů, nová infrastruktura, právě probíhající rekonstrukce radnice a další a další. Jsme rádi, že i my - hasiči jsme přispěli k tomuto procesu svým dílem a že za námi zůstane něco, na co budou moci být naši spoluobčané pyšni. Přejeme všem do dalšího roku, aby proběhl v klidu a míru s ohledem na dnešní situaci ve světě. Aby jsme se vždy setkávali jen při návštěvách muzeí a jiných radostných chvílích. Hodně štěstí, zdraví a lásky přejí chrastavští hasiči.

Vladimír Dymeš, starosta sboru, Miroslav Pivoňka, velitel sboru


Výlet do Oken u Doks

V pátek 26. 10. 2001 měli mladí z turistického oddílu Orlíci v  Chrastavě sraz v 16.40 hod. u vlakového nádraží v Chrastavě. Odjížděli totiž na víkendový výlet do Oken u Doks. Počasí vypadalo docela slibně, a tak všichni doufali, že to vyjde.

Vlakem jsme jeli do Liberce, zde jsme přestupovali na vlak do České Lípy a v Lípě jsme přestoupili na vlak do Oken. Dorazili jsem již za tmy, ale to nám nevadilo. Byli jsme rádi, že se nám uleví od těžkých "báglů". Došli jsem k pumpě pro vodu, protože v chatce voda nebyla, trochu se zabydleli a pak šli na malinký výlet do vesnice. První noc proběhla v pořádku, ani malým se nestýkalo po jejich maminkách. V  sobotu ráno vedoucí nejdříve navařily polévku na večer, uvařily čaj a připravily svačiny na výlet. Ten byl tentokráte trochu delší. Šli jsme na Bezděz. Když jsme dorazili do vesničky Bezděz a viděli ten prudký kopec před námi na hrad, ihned nás opustili veškeré síly a snahy do dalšího putování. Jaké bylo veselí, když nám paní vedoucí Květa oznámila, že na hrad nepůjdeme, protože bychom nestihli vlak z Doks. Odtud jsme odjeli vlakem do Oken. Byli jsme rádi, že nepršelo a i to počasí bylo celkem slušné, až na ten ošklivý vítr. Ale i ten se dal snést. K večeři se ohřála polévka, najedli jsme se a pak většina dětí hrála na schovávanou kolem chatky. Ani se nikomu nechtělo jít spát. Ale přišel čas, kdy se muselo zalehnout.

V neděli odpoledne šli velcí chlapci na skály a menší děti s paní vedoucí Janou na procházku a na menší skály, na které si mohly vylézt. V poledne jsme měli objednaný oběd v restauraci v Oknech. Téměř všechny děti si objednaly smažený sýr a hranolky. Byly tak velké porce, že to někteří ani nemohli dojíst. Když jsme se ale dětí zeptali, jestli si dají pohár, tak samozřejmě, že všichni měli ještě nějaké to místečko v bříšku schované. Odtud jsme odcházeli na vlak. Bohužel již jsme šli v dešti. Odjeli jsem do České Lípy, zde jsme přesedali do Liberce a v Liberci opět přesedali do Chrastavy. Byl to vcelku náročný víkend, ale myslím si, že se dětem líbil a že byly spokojené.

vedoucí TOM Orlíci


Vánoční dopis

Nadešel opět vánoční čas se svou atmosférou pokoje, radosti a lásky. "Narodil se Kristus Pán, veselme se!" ozývá se z rádia a z televize, zpívají lidé u štědrovečerního stolu i v kostelech ......

Ale - přemýšleli jste někdy nad tím, kdo se vlastně narodil? Proč jeho narozeniny lidé slaví už 2000 let? Proč se narodil právě ve chlévě? Je mnoho otázek, které se vztahují k tajemství této vánoční události ...

Ježíš se narodil v Betlémě. A nebylo to obyčejné narození. To Boží Syn sestoupil z nebe, z dokonalé čistoty a slávy na naši zem. Narodil se v  lidském těle, do největší bídy a špíny chléva. Dobrovolně, z lásky k  nám. Vstoupil do našeho světa lidské ubohosti, omezenosti, lidské zloby a nenávisti.

Proč k nám vlastně přišel?

Povím vám příběh. Jeden člověk spadl do hluboké jámy. Zranil se, bezmocně ležel na dně, naříkal a volal o pomoc. Kolem procházeli různí lidé. Někteří zaslechli jedno volání, ale řekli si, že si to zavinil sám a šli dál. Jiní přišli až k jámě a radili mu, jak se má dostat ven. Pak také odešli. Po čase tudy procházel Ježíš. Uslyšel volání zraněného, spustil se dolů, vzal zraněného člověka na ramena, vynesl ho ven a ošetřil.

Každý člověk ve svém životě mnohokrát klopýtne, někdy se dostane až na dno svých sil. Prožívá bezvýchodnost situace, jako by se ocitl v  hluboké jámě, v propasti hříchu, zoufalství a beznaděje. Někdy se člověk snaží zvládnout situaci sám, jindy se obrací o pomoc k druhým lidem. Avšak nejhroznější propastí, které se žádný člověk nemůže vyhnout, je propast smrti. Člověk zoufale volá: kdo mne zachrání? Je pro mne nějaká naděje?

Dobrá zpráva pro každého!

Právě poselství Vánoc je naší jedinou nadějí. Ježíš sestoupil na zem proto, aby byl zachráncem všech, kteří k němu ve své bezmocnosti volají o pomoc. Podobně jako záchranář, který pomáhá lidem dostat se z  různých jam a propastí. Pán Ježíš to dělá z lásky ke každému člověku. On sestoupil i do té nejhlubší propasti - do propasti smrti. Bylo to tehdy, když zemřel za naše hříchy na golgotském kříži. Třetího dne však z této propasti vystoupil jako vítěz nad smrtí. Ježíš žije opět v  nebi a nabízí pomoc každému člověku.

Zvěst o Pánu Ježíši není pouhou vánoční idylkou pro několik svátečních dní. Je to dobrá zpráva pro každého. Dnes si možná myslíš, že se tě to netýká, že jeho pomoc nepotřebuješ. Ale nezapomeň, že do nejhlubší propasti - do smrti, se jednou určitě dostaneš i ty. Ani nevíš, kdy to bude.

Ježíš je skutečným Zachráncem pro každého, kdo ho o pomoc a záchranu prosí. On nikoho neodmítne, kdo k němu s důvěrou přijde! Dá mu nový začátek, novou budoucnost, daruje mu věčný život.

ThMgr. Šimon Dvořák, kazatel Sboru Jednota bratrská Chrastava


Sběr šatstva

datum: 29. 1. a 12. 2. 2002

nová adresa: Turpišova 236 (nad městským kinem)

hodina: 15.00 - 17.00 hod.

co sbíráme: veškeré letní a zimní oblečení, spodní prádlo, lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, látkové a vatelínové přikrývky, polštáře, deky, školní a sportovní potřeby, hračky, obuv, hygienické a toaletní potřeby, prací a čistící prostředky, veškeré domácí potřeby, stany, spacáky, elektrotechniku, rádia, televize.

Z důvodu stěhování do nových prostor zahajujeme sběr až ke konci měsíce ledna 2002. Děkujeme za pochopení.


POKÉMONI

Jen další mánie, nebo jde o něco víc?

Výňatek z úvahy Marie Frydrychové publikované v časopise Zápas o duši č.69 - červenec 2001

V době, kdy jsem psala tuto úvahu, mi zatelefonovala paní učitelka z mateřské školy. Již delší dobu si všímala, že jedno dítě ve třídě je zvláštní. Velmi labilní, někdy téměř mimo sebe, jakoby i mluvilo z cesty. Jeho maminka je sama, má vyčerpávající práci, dítě tráví mnoho času před televizí a u počítačových her. Předešlý den na procházce řeklo dítě paní učitelce: "Když se dívám na Pokémony, já se potom mohu zbláznit. Já se chci zbláznit. Já chci nejraději vzít nůž a ubodat mámu a potom sebe." Paní učitelka šla okamžitě za paní ředitelkou. Paní ředitelka však reagovala asi takto: "V té rodině je to moc složité, nejlépe když budeme dělat mrtvého brouka."

Slovo Pokémon je zkratkou dvou anglických slov "Pocket Monster", což znamená nestvůra do kapsy. Jde o interaktivní skupinovou hru. Slovo interaktivní znamená "umožňující vzájemnou komunikaci", tj. přímý vstup do činnosti stroje nebo programu. Nejde o sledování nějakého příběhu a následně hraní si na smělého hrdinu tak, jak jsme kdysi my byli formováni pohádkami či mayovkami. Nejde o novodobého hrdinu. Jde o aktivní bojovou hru, která nemá jiný cíl, než naše děti aktivně vtáhnout do virtuální, neskutečné, nepravdivé, vylhané reality, podle přesně stanovených pravidel a filozofie, kterým se dětí musí podřídit. Hra je založena na sbírání a bojování s nastřádanými Pokémony.

Kdo jsou Pokémoni?

Na první pohled vypadají jako animované příšerky a zvířátka. Ale nejsou to obrázky pouhých zvířátek, jak si naivně myslí většina rodičů. Pokémoni ve hře vystupují jako inteligentní bytosti. Mají možnost používat svou duševní sílu, umějí ji ovládat a silou svých duševních schopností bojují. Mají také jakési srdce. Každý druh má svou určitou sílu, rozvinutou inteligenci a schopnost náležející určitému živlu: země, oheň, voda, vzduch. Dorozumívají se mezi sebou pouze slabikami. Děti je mohou chytat, ztrácet, ale také se s nimi domlouvat nebo je rozmazlovat.

Má celá hra nějaké duchovní pozadí?

Ano, má. Vznikla v Japonsku a na filmech o Pokémonech se podílejí i Američané. Pokémoni jsou plně výsledkem mystických vlivů. Do hry je zakomponován buddhismus, mysticismus, hinduismus, meditační rituály, egyptská Kniha mrtvých. Všechny tyto filozofie Pokémony ovlivňují.

Jak se tato hra dostala do Čech?

Podle časopisu Žena a život z 19. února 2001 videokazety přišly na český trh v září 2000. V říjnu už firmy importovaly do Čech hry Gameboy, žvýkačky, samolepky, karty a rozjely obrovskou reklamní kampaň. Většina dospělých vůbec neví, o co jde, ale svým dětem novou zábavu dopřávají a financují. V listopadu 2000 už byl mezi dětmi zájem o Pokémony obrovský. Vítězí sledování televizního seriálu a sbírání karet. V prvním prosincovém týdnu se konal první oficiální turnaj Pokémonů, kterého se účastnily desítky soutěžících i diváků ve věku od 8 do 18 let, tedy širokého věkového rozpětí. 24. prosince desetitisíce našich dětí rozbalily Pokémony ve všech možných podobách.

Leden 20001. Školní prospěch mnoha dětí se prudce zhoršuje. Děti se soustřeďují na Pokémony nejen více než na učení, ale i více než na jídlo. Dokonce psychiatři, ani psychologové nechápou, co se stalo. V Turecku se pod vlivem Pokémonů dvě děti vrhají z okna a turecká vláda televizní seriál zakazuje. Naše sdělovací prostředky připomínají, že Pokémoni jsou zakázáni ve své vlastní kolébce v Japonsku, protože japonské děti dostávaly při sledování epileptické záchvaty. Přes všechny tyto varovné signály má u nás 1. března premiéru film o Pokémonech.

Co je na filmu nebezpečné?

Všechno v tomto filmu je naprosto nepřirozené a vůbec to neodpovídá reálnému životu. Filmové děti na plátně jsou trenéry Pokémonů. Pokémoni za ně bojují a děti to jen sledují a dávají rozkazy. Hodinu a půl se do myslí živých dětí tlačí přirozenými, ale i nadprahovými a podprahovými vjemy agrese, agrese a zase agrese. Stejně nebezpečné je barevné podání filmu. Pod vlivem nepřirozených barev se pak barvy v přírodě zdají fádní. Přirozené zážitky všedního života jsou pak nudné.

Vůbec bych se nedivila, kdyby děti, které podlehly Pokémonům, začaly zakrátko brát drogy!


KDYŽ POSTILION ZATROUBIL NAPOSLEDY…

V městském muzeu máme jako jeden z exponátů náhrobek posledního postiliona - Josefa Richtera, který třicet let jezdil s dostavníkem na trase Jablonné v Podj.- Rynoltice - Bílý Kostel - Chrastava - Liberec. Tento náhrobek sice nemá velkou historickou hodnotu (pochází z roku 1930), vymyká se však běžným, tuctovým náhrobním kamenům s andělíčky či bílými holubicemi. Na reliéfu je zobrazen dostavník tažený koňmi, kočí sedí na kozlíku. Z jedné strany mu žehná anděl strážný, na druhé straně číhá smrt s kosou, symbol nebezpečí. A tehdejší povolání postiliona bývalo skutečně dost nebezpečné. Když dostavník projížděl skrz les, stávalo se nejednou, že z lesa vyběhla banda lupičů, která okradla cestující a vyhrožovala kočímu smrtí.

V květnu roku 1902 se poštovní dostavník, který kromě balíků a beden přepravoval i několik cestujících, vydal na svou pravidelnou trasu naposled. Od té doby byly totiž poštovní zásilky převáženy vlakem.

Také na trati Mimoň - Jablonné v Podj. byl provoz ukončen téhož roku.


O TŘECH ZKAMENĚLÝCH PANNÁCH ( pověst z Rynoltic)

Poblíž vesnice Rynoltice - nedaleko hřbitova a dnešní benzínové pumpy firmy PARAMO - jsou dodnes tři velké kameny. Na jednom z nich býval donedávna železný kříž.

Místní lidé je nazývali "Panenské kameny". Proč?

V Rynolticích žily kdysi tři rozpustilé dívky, které v neděli místo toho, aby šly spolu s ostatními do kostela na mši, vzaly na záda nůši , do ruky srp a vydaly se za vesnici na louku nasekat trávu. Když k nim dolehly zvuky kostelních zvonů, začaly se nevázaně smát a vyhazovaly do výše své srpy:

jednou, podruhé, potřetí…A když je vyhodily potřetí, srpy již zpátky k zemi nespadly. Dívky se tomu velmi podivily , a když se chtěly otočit, nemohly se ani pohnout. Zkameněly. To prý byl trest za jejich bezbožnost.

Existuje ještě druhá verze téže pověsti.

Během svatodušních svátků, když se v místním kostele konala svatí mše, tři bezbožné dívky nešly na mši, vyšly si za vesnici a tančily na těch velkých kamenech. Uklouzly, spadly dolů do bažiny a utonuly. Jejich hroby byly první na nově založeném hřbitově nedaleko odtud.

Základem této pověsti prý je skutečné neštěstí, při němž tři dívky přišly o život. Kostel v Rynolticích prý nebyl nadarmo zasvěcen třem pannám: sv.Barboře, sv. Magdaléně a sv. Kateřině.


VÝROČÍ: 42O LET NAŠEHO MĚSTSKÉHO ZNAKU

v době, kdy grabštejnské panství, kam patřila Chrastava po více než šest století, ovládal šlechtický rod Donínů (von Dohna), byl na chrastavské městské pečeti jelení paroh. Vysvětlení je jednoduché: v erbu Donínů byly dva zkřížené stříbrné parohy na modrém poli.

Za panování Jiřího Mehla ze Střelic, i když byl majitelem panství pouhých dvacet pět let, došlo k několika úpravám znaku až k jeho konečné, dodnes platné podobě.

V prvních letech své vlády Mehl jelení paroh v chrastavském znaku ponechal a doplnil jej tzv.lilií.

Později prosadil do městského znaku svého poddanského městečka hlavní atribut svého rodového erbu, a to bílou labuť se zlatým šípem v zobáku. Na městském znaku, schváleném roku 1574 císařem Maxmiliánem II., na jehož dvoře Mehl působil ve funkci vicekancléře, již zmíněnou labuť vidíme. Stojí na zeleném pahorku s křídly přitaženými k tělu. Tato forma znaku je vcelku jednoduchá.

1O. prosince roku 1581 (tedy před 42O lety) schválil císař Rudolf II. novou, složitější podobu chrastavského městského znaku, která je platná dodnes.

Tento znak můžeme rozdělit na dvě poloviny : horní a dolní. V horní části vidíme (zboku) bílou labuť sedící v trávě, zlatý šíp drží ve svém zobáku, ale zdá se, jako by šíp probodl její klenutou šíji.

Zleva a zprava od labutě roste orobinec (lidově "doutník"), což připomíná, že zde bývaly rozsáhlé bažiny ( v místech dnešní nové tělocvičny a dopravního hřiště). Nad hlavou labutě jsou umístěny dva lesní rohy - červený a modrý. Heraldici tvrdí, že se tímto způsobem vyjadřovalo tzv. neúplné šlechtictví. Jak tomu máme rozumět? Bohatá obchodnická rodina Mehlů (původem ze slezské Wroclavi, něm. Breslau) nepatřila mezi staré šlechtické rody, ale šlechtický titul si koupila. Tento titul získal Mehlův děd Bartoloměj, takže Jiří Mehl byl příslušníkem teprve třetí generace, která erb a titul směla používat.

- xyz -


SLAVNÍ CHRASTAVŠTÍ RODÁCI

Je až překvapující, kolik významných osobností (německého původu) se narodilo v Chrastavě v průběhu staletí.

Naše město by si plným právem zasloužilo označení " město malířů", neboť se tu narodilo či tu dlouhou dobu žilo deset akademicky vzdělaných umělců.

Nejstarší z nich byl Josef Quaisser (1776 - 1850), vzdálený příbuzný rodiny Fűhrichů, který studoval v Drážďanech a v Praze a prožil celý svůj život jako dvorní malíř rodu Clam-Gallasů. Byl vynikající portrétista, maloval však také oltářní obrazy do vesnických kostelů na clam-gallasovských panstvích.

Daleko nejvýznamnější ze všech chrastavských rodáků byl samozřejmě Josef Fűhrich (Joseph Ritter von Fűhrich), který žil v letech 1800 - 1876. Studoval v Praze a ve Vídni, strávil dva roky v Itálii. Po skončení studií působil více než třicet let jako profesor na vídeňské umělecké akademii. V roce 1861 byl za své dílo povýšen do šlechtického (rytířského) stavu. Patřil k představitelům skupiny tzv. nazarénů. Maloval převážně oltářní obrazy, vytvořil však i díla s historickými motivy a nechal se inspirovat některými literárními díly (Shakespeare, Goethe, Schiller). Jeho hrob najdeme ve vídeňské čtvrti Grinzing.

K dalším chrastavským malířům patří Vilém Kandler, Gustav Kratzmann, August Jonas, Karl Johne, Heinrich Demuth, Rudolf Placht, Willi Sitte a Erwin Pohl.

K místním výtvarným umělcům patřil také sochař a řezbář

Engelbert HOCKAUF.

V Chrastavě se narodil také operní zpěvák Franz Josef Schűtky (snad zkomolené české příjmení Řídký), který žil v letech 1817 - 1893. Jako tkalcovský tovaryš se dostal do Chomutova. Tam si jeho mimořádného hlasu povšiml učitel Hűbler a doporučil mu studium na konzervatoři. Jako operní pěvec dostal pak Schűtky angažmá v Linzi, v Praze, ve Vídni a ve Lvově. Avšak nejdéle - až do své smrti - působil ve Stuttgartu, kde je také jeho hrob.

- Karel Damián Schroff byl nejlepším přítelem Josefa Fűhricha. Dal se však zcela jinou životní cestou. Vystudoval medicínu, byl profesorem na univerzitě v Olomouci a později ve Vídni. V roce 1855 byl dokonce rektorem vídeňské univerzity. Byl po mnoho let vedoucím katedry patologie a zakladatelem vědecké farmakologie. Zemřel roku 1887 ve Štýrském Hradci. Také jeho bratr Emanuel Stefan Schroff se stal věhlasným lékařem a působil na tzv. Josefinské lékařské akademii ve Vídni.

- Další z významných chrastavských rodáků byl dr. Moric Körner. Studoval v Praze a ve Vídni, působil na lékařské fakultě v Innsbrucku a ve Štýrském Hradci.

- Jeho syn Theodor Körner byl generálem a po skončení 2. světové války se stal nejprve starostou Vídně a později prezidentem Rakouské republiky. Narodil se v Komárně, ale v Chrastavě navštěvoval několik tříd základní školy.

- Dr.Johann Spielmann byl lékařem, který na Liberecku zaváděl jako novinku očkování dětí proti nakažlivým nemocem.

- Tobiáš Lichtner byl v pobělohorské době městským písařem a kronikářem. Studoval na žitavském latinském gymnáziu.

- David Schwertner, rodák z Chrastavy, byl ve 2. polovině 17. století profesorem univerzity v Lipsku.

- Karel Josef Kitlitz se proslavil jako vynikající statistik v nejvyšších úřadech rakouské monarchie..

- Valentin Siebeneicher se vypracoval z prostého vojáka až ke generálské hodnosti. Působil u dělostřelectva, v roce 1836 byl povýšen do šlechtického stavu. Hodnost generálmajora získal v roce 1850. Zemřel v roce 1862 ve slovinském Mariboru.

- V roce 1881 se v Chrastavě narodil nadaný hudebník Emil Kűhnel. Byl po mnoho let sbormistrem ve Zhořelci , napsal mnoho hudebních děl, dokonce i několik oper.

- Jako podnikatel proslul továrník Adolf Leutelt, který odešel v 60. letech 19. století s početnou skupinou vystěhovalců do USA. Většina z nich se usadila ve státě Wisconsin ve městě Grand Rapids. Leutelt tam založil průmyslový podnik, v němž zaměstnával 150 dělníků. Zemřel v USA v roce 1897.

F. VYDRA


ZE ZÁKULISÍ FŰHRICHOVA DOMU

- Hrázděná stavba z roku 1802, známá pod názvem Fűhrichův dům, je od roku 1996 pobočkou městského muzea.

- Po mnoho let byl tento dům soukromým majetkem umělce-restaurátora p. Jiřího Fuska, který v tomto domě se svou manželkou bydlel. Udržoval po léta celou budovu v poměrně dobrém stavu a v 1. poschodí dal upravit část interiéru na výstavní prostory pro svá umělecká díla. Jeho specialitou byly plastiky v podobě nezvyklé kombinace kovu a kamene. Jedna z místností byla užívána jako dílna pro opravu gobelínů.

V roce 1995 odkoupil budovu Městský úřad v Chrastavě. Dal zrestaurovat nástěnné malby v tzv. malovaném pokoji v 1. poschodí a obnovit italské motivy na okenicích v přízemí. Do budovy bylo namontováno nezbytné zabezpečovací zařízení.

Jak je v posledních letech Fűhrichův dům využíván? Přicházejí sem školní třídy, jednotlivci i početné skupiny našich i zahraničních turistů. Provádí se výklad, prohlídka místností a exponátů trvá přibližně 40 minut.

V původní velké místnosti v přízemí, kde je dodnes starý dubový stůl, u něhož kdysi sedával Fűhrich jako malý chlapec a pokoušel se o své první umělecké výtvory, se konají schůzky Společnosti přátel historie města Chrastavy a občas tu probíhá i zasedání městské rady.

Několikrát do roka přijede do Chrastavy plný autobus německých či rakouských turistů, předem řádně ohlášených, kteří si s velkým zájmem vyslechnou vyprávění o životě a díle chrastavského rodáka. Jak jsme uvedli v říjnovém čísle BULLETINU - rakouské ministerstvo pošt vydalo letos v září dokonce pamětní známku u příležitosti 125. výročí úmrtí Josefa Fűhricha.

Nedivme se tomu. V Chrastavě tento umělec žil pouze do svých osmnácti let , ale většinu svého života (až do své smrti) spojil s hlavním městem Rakouska - Vídní. Uprostřed Vídně byla jedna z ulic nazvána jeho jménem a najdeme zde také kavárnu Café Fűhrich. Rakušané jej dodnes považují za svého významného umělce. A tak se návštěva německých nebo rakouských turistů v Chrastavě omezí většinou na prohlídku Fűhrichova domu, jeho busty v parku před školou a kostela sv. Vavřince, kde si prohlédnou napravo od hlavního oltáře originál Fűhrichova obrazu "Madona v zeleném loubí".

Během 7. ročníku Chrastavských slavností v květnu (!) 2002 chceme v přízemí Fűhrichova domu uspořádat výstavu plastik a obrazů zesnulého umělce Jiřího Fuska.

V zimních měsících není samozřejmě tento historický objekt tak často využíván jako v létě. Důvodem je fakt, že dům lze jen těžko vytápět. Celkově je však možno říci, že se Fűhrichův dům stal důležitým magnetem při rozvoji turistického ruchu v našem městě.

Zdeněk Šulc


HRÁDECKÝ "VOJAN" NA JEDNIČKU

Sál chrastavského kina byl v pátek 23. listopadu víc než ze dvou třetin zaplněný. Odhaduji, že sem našlo cestu 160 až 180 lidí, kteří si pro tento večer odřekli televizi. Určitě toho nelitovali.

Ochotníci z Hrádku nevystupovali u nás poprvé. Mnozí z nás mají ještě v paměti jejich "Slaměný klobouk" a jiné hry. Tentokrát nastudovali hru Jiřího Hubače "Dům na nebesích". Hubač je zkušený dramatik, a i když se kinosálem často ozýval hlasitý smích spokojených diváků, neodvažuji se tvrdit, že toto jeho dílo byla "pouze" veselohra. Pod slupkou někdy až nevázaného humoru se skrývaly velmi vážné, aktuální problémy mezilidských vztahů.

Již Shakespeare ve svém londýnském divadle Globe dokazoval, že je-li hra kvalitní a má-li divákům co říci, jsou kulisy a jakákoli honosná výprava zbytečné. Toho si byl vědom i režisér Jan Sladký (bývalý absolvent chrastavské jedenáctiletky). Rekvizit bylo na jevišti minimum, protože se právem spoléhalo na to, že podstatně víc upoutají přítomné diváky samotné výkony herců. A to se opravdu stalo.

Podle mého názoru byla tato inscenace hrádeckých divadelníků ze všech, které v Chrastavě kdy uvedli, nejzdařilejší.

Nosnou postavou celé, téměř tříhodinové hry byla neprovdaná prodavačka v nádražním bufetu - Klára v podání vynikající Aleny Součkové. Její výkon byl skutečně obdivuhodný a diváci to patřičně ocenili dlouhotrvajícím potleskem. Ale i další postavy, jako např. otec J. Sladkého, Carda R. Štefáčka či paní domácí V. Půtové si zaslouží uznání.

Převládá názor, že ochotnickému divadlu je navždy odzvoněno, protože nemůže konkurovat divadlu profesionálnímu, technicky moderně vybavenému. Příklad Hrádeckých však ukazuje, že toto tvrzení není stoprocentně pravdivé. Pro ty, kteří ve volném čase - při všech každodenních starostech, které máme i my ostatní - několik měsíců každou novou hru trpělivě nacvičují, je to příležitost k seberealizaci.

Pro nás, kteří se přijdeme na výsledek jejich snahy podívat, abychom se pobavili, je to příležitost k zamyšlení nad tím, zda nás již plně pohltil konzumní způsob života nebo zda v nás ještě zůstala byť malá jiskřička vlastního rozhodování. Obléknout se, opustit vyhřátý obývák a jít několik set metrů za tímto typem umění - to chce při naší celkové pohodlnosti kus přemáhání. Ale stojí to za to. Představte si, že za celé ty tři hodiny nebyl program ani jednou narušen reklamou na Cillit ani na Oscara. Už proto stálo za to vytáhnout paty z domu…

- xyz -


ZVEME VÁS NA VÝSTAVU

Stalo se již dobrou tradicí, že v prosinci přicházejí do minigalérie městského muzea žáci mnoha tříd , protože

se tu koná vánoční výstava s programem. Ta letošní má název TĚŠÍME SE NA VÁNOCE.

Co zde mohou návštěvníci vidět?

Je zde velké množství betlémů - několik papírových, dva dřevěné a jeden - z perníku. Ano, to není chyba tisku. Paní D.Hedbávná pro letošní výstavu upekla spoustu figurek, stromy i zvířátka z perníku.

Víte, že vánoční stromek, takový, jaký budeme zdobit doma, nemá příliš starou tradici? Do normálních českých rodin se dostal ze sousedního Německa, a to teprve kolem roku 1860.

V bohatých rodinách jej znali o několik desetiletí dříve. Ten nejstarší stál v přepychovém bytě ředitele Stavovského divadla v roce 1820.

A tak vás jistě napadá otázka: Co bývalo symbolem Vánoc předtím? Odpověď je zcela jednoduchá: VRKOČ. Jenže vám asi není jasné. jak takový vrkoč vypadal. A právě to je další důvod, proč byste se měli v předvánoční době do městského muzea podívat. Jsou tu vystavené tři různé druhy vrkočů…

Prostorami muzea budou samozřejmě zaznívat melodie známých koled a školní třídy si tu společně některé z nich také zazpívají. Budou se tu předvádět prastaré vánoční zvyky a děti si poslechnou vyprávění o adventu.

Zájemci si tu budou moci koupit - jako každoročně - perníčky (cena: 2,-, 3,-, 5,- a 10,-Kč).

Doba Vánoc je vhodná pro návštěvu muzea, kam jste se možná již hodně dlouho nepodívali. Srdečně vás zveme.

F. VYDRA


VZHŮRU DO KRYŠTOFOVA ÚDOLÍ!

Co by to bylo za Vánoce, kdybychom se nešli nebo nejeli podívat do nedalekého Kryštofova Údolí. Že už jste tam byli? To je docela možné, ale jsou výlety, které si můžeme zopakovat, protože prostě stojí za to. Stálá výstava betlémů v 1. poschodí hostince "U Žáků" je otevřena v sobotu a v neděli od 13 do 16 hodin. Od 15. do 31. prosince je však otevřena denně, a to od 10 do 17 hodin. A kolik se platí za vstup? Děti platí 5 korun, důchodci 20 korun a ostatní 30 korun. K vidění bude samozřejmě také velký betlém umělce Josefa Jíry, který bude vždy od 17 hodin osvětlen. A těm, kteří by si chtěli zajít do Kryštofova Údolí na půlnoční mši v tamním nádherném dřevěném kostelíku, sdělujeme, že se bude konat 24. prosince od 22 hodin.