Chrastavské listy
březen 2003

Z obsahu vybíráme:
.. zprávy z radnice
.. rozhovor na aktuální téma
.. program kina a S - klubu
.. historie hotelu Ještěd
.. sport
.. na kole po Kanárských ostrovech
.. akce pro děti

Finále mistrovství ČR v kolové bude v Chrastavě 5. dubna

Oddíl kolové TJ Spartak Chrastava je pořadatelem finálového turnaje mistrovství ČR v dorostu. Turnaj se uskuteční v tělocvičně dne 5.4.2003 od 9.00 hodin za účasti 6-ti nejlepších dvojic z celé České republiky.

Vážení spoluobčané,dovoluji si Vás pozvat na třetí a čtvrtý večer se starostou.
Třetí večer pořádaný na téma školství, kultura a sport se koná v pondělí 17. března 2003 od 17.00 hodin ve školní jídelně. Odbornými garanty večera jsou tajemník MěÚ pan Ing. Jindřich Fadrhonc a vedoucí společenského klubu paní Zita Václavíková.
Čtvrtý večer pořádaný na téma územní plán v oblasti Vysoká se koná v pondělí 7. dubna 2003 od 17.00 hodin přímo na Vysoké. Odborným garantem večera je vedoucí odboru výstavby a územní správy Martin Janoušek.

Těším se na Vaši účast
Ing. Michael Canov

Zasedání Zastupitelstva města Chrastavy - 3. 2. 2003

Na tomto jednání zastupitelstvo města mimo jiné projednalo a usneslo se takto:

- schválilo
převod části družstevního podílu v Městském bytovém družstvu Chrastava včetně souvisejících práv a povinností k bytu č. 3 v domě č. p. 310, Družstevní, k. ú. Chrastava I, za dalších platných podmínek (Podmínky pro prodej části podílu města Chrastavy v Městském bytovém družstvu Chrastava nájemcům bytů ze dne 18. 6. 2001, v platném znění)

- schválilo
prodej stavební parcely č. 102 o výměře 226 m2 v k. ú. Dolní Vítkov

- schválilo prodej
STL plynovodu včetně přípojek Chrastava - Richtrův vrch Severočeské plynárenské a. s. Ústí nad Labem za cenu 250.000,- Kč
STL plynovodů včetně přípojek Chrastava - Sportovní ulice Severočeské plynárenské a. s. Ústí nad Labem za cenu 250.000,- Kč
STL plynovodů včetně přípojek Chrastava - Frýdlantská a Družstevní ulice Severočeské plynárenské a. s. Ústí nad Labem za cenu 500.000,- Kč

- schválilo
koupi stavebních úprav nebytových prostor v č. p. 236 v Turpišově ulici od Sboru jednoty bratrské v Chrastavě za cenu 24.000,- Kč po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí,

- projednalo
nabídku firmy VE spol s. r. o. na dlouhodobou spolupráci s městem takto :
vydalo souhlas s dlouhodobým pronájmem tepelného zařízení v Chrastavě, Liberecké ulici, firmě VE spol. s. r. o. na dobu určitou, po dobu platnosti licence na výrobu a distribuci tepla, maximálně však do 30. 6. 2027,
schválilo koupi rekonstruovaných částí rozvodů tepla a TUV a odběrných míst se souvisejícími obslužnými zařízeními jednotlivých odběrných míst od firmy VE spol. s. r. o. za cenu 1.000,- Kč po ukončení platnosti smlouvy o dlouhodobém pronájmu, nejpozději však k 30. 6. 2027,
schválilo koupi realizovaných novostaveb, dostaveb, přestaveb a stavebních úprav tepelného zařízení od firmy VE spol. s r. o. za cenu 1.000,- Kč k datu ukončení platnosti smlouvy o dlouhodobém pronájmu, nejpozději však k 30. 6. 2027,
předběžně schválilo výstavbu objektu na p. p. č. 800/4, v k. ú. Chrastava I a stavební úpravy objektu kotelny na st. p. 861, v k. ú. Chrastava I, za účelem vybudovaní výrobních prostor firmy VE spol. s r. o.,
pověřilo RM uzavřením smlouvy o dlouhodobém pronájmu tepelného zařízení v Chrastavě, Liberecké ulici se zapracováním usnesení pod body 2003/01/IV/a), b), c) a d) s firmou VE spol. s r. o.,
zrušilo své usnesení č.j. I/21 ze dne 8. 4. 2002 o "základní principy a podmínky pronájmu plynových kotelen a rozvodů v Liberecké ulici a Andělohorské ulici", včetně přílohy č. 4.

- schválilo
rozpočet a investiční plán města na rok 2003.

- schválilo
poskytnutí dotace subjektům provozujícím veřejnou hromadnou dopravu ve výši až 635.000,-- Kč jako příspěvek na zajištění dopravní obslužnosti v roce 2003.

- zřídilo
fond rezerv jako trvalý peněžní fond města, o jehož použití rozhoduje ZM, s výjimkou případů, kdy hrozí nebezpečí z prodlení úhrady závazku. V těchto případech rozhoduje RM.

- prohlásilo
své usnesení ze dne 16. 12. 2002 v bodě VIII. ve věci jmenování paní Hany Šormové členkou kontrolního výboru za zmatečné a jmenovalo pana Stanislava Wolfa mladšího členem kontrolního výboru.

- odvolalo
na návrh předsedkyně osadního výboru Andělská Hora členy osadního výboru Andělská Hora pana Dalibora Hodaně, pana Stanislava Bártu a pana Petra Trefáše a jmenovala nové členy paní Jiřinu Bártovou, paní Renatu Bednářovou a paní Marii Ruskovou.

- vzalo na vědomí
plán činnosti kontrolního výboru na I. pololetí roku 2003 přednesený paní Ing. Petrou Némethovou, předsedkyní výboru,
plán činnosti finančního výboru na I. pololetí roku 2003 přednesený panem Mgr. Alešem Trpišovským, předsedou výboru.

- schválilo
změny podmínek pro prodej částí podílů v MBD.

- neschválilo
nabídku Elitex Services a. s. na odkoupení akcií.

- změnilo
své usnesení č. VIII. ze dne 23. 9. 2002 ve věci delegace zástupce města a jeho náhradníka na valnou hromadu společnosti Elitex Services a. s. Chrastava takto: jako zástupce města deleguje starostu pana Ing. Michaela Canova a jako jeho náhradníka místostarostu pana Miloslava Pilaře.

- navrhlo
pana Ing. Jindřicha Fadrhonce jako zástupce města do představenstva společnosti Technické a stavební služby a. s. pro další funkční období začínající valnou hromadou dne 10. února 2003,
pana Mgr. Petra Medřického a pana Miloslava Pilaře jako zástupce města do dozorčí rady společnosti Technické a stavební služby a. s. pro další funkční období začínající valnou hromadou dne 10. února 2003.

- vzalo na vědomí
informaci starosty o předvolání ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem ve věci existence pohledávky a pověřila ho vyřízením této záležitosti a jednáním s právní kanceláří.

- vzalo na vědomí
uzavření mandátní smlouvy s poskytovatelem právních služeb panem Mgr. Jindrou.

- schválilo
změny názvů příspěvkových organizací takto:
Základní škola Chrastava, náměstí 1. máje 228, okres Liberec - příspěvková organizace,
Základní škola, Chrastava, Vítkov 69, okres Liberec - příspěvková organizace,
Mateřská škola, Chrastava, Revoluční 488 - příspěvková organizace.

Ze zasedání Rady města Chrastavy - 10. února 2003

Na tomto svém zasedání se Rada města Chrastava usnesla takto:
- schválila
- pravidla pro zajištění přístupu k informacím,
- smlouvu o zajištění závodní preventivní péče a pověřila starostu uzavřením smlouvy,
- návrh smlouvy o dílo na běžnou údržbu věžních hodin na farním kostele v Andělské Hoře a pověřila starostu uzavřením smlouvy,
- změnu a doplnění č. 5 Kritérií pro přidělování bytů a přístřeší v majetku města a vydala jejich úplné znění a pověřila vedoucí OZO před- ložením návrhu kritérií pro výběr budoucích nájemců bytu a přístřeší v majetku města v termínu do 30. 4. 2003.

- vzala na vědomí zápis č. 2003/02 z jednání bytové a sociální komise ze dne 29. 1. 2003.

- rozhodla v souladu s kritériem 1d) o přidělení bytu č. 25 v domě č. p. 715 na Střeleckém vrchu na dobu určitou od 1. 3. 2003 do 28.2.2006. Toto rozhodnutí RM nabývá účinnosti pouze za předpokladu, že bude předčasně uvolněn na základě dohody (tj. do 28. 2. 2003 včetně) byt č. 1 v domě č. p. 69 v Horním Vítkově.

- vzala na vědomí stanovisko České spořitelny a. s. ve věci žádosti města o udělení souhlasu s přijetím úvěru na dostavění radnice.

- neschválila žádost o pořádání prodejních trhů pana Václava Chaloupky.

- vzala na vědomí žádost o povolení závodu na horských kolech BIKE BABÍ LÉTO 2003 a souhlasí za předpokladu souhlasného stanoviska všech dotčených orgánů státní správy a dalších účastníků řízení, zejména vlastníků pozemků a Policie ČR.
- vzala na vědomí zprávu o činnosti SDH Vítkov za rok 2002.

- odložila projednání žádosti sdružení IBUS o udělení souhlasu se stavebními úpravami v č. p. 709 na Střeleckém vrchu do doby předložení návrhu dokumentace stavebních úprav a vyjádření příslušných odborů.

Jizerské hory autobusem dostupnější

Změnami jízdních řádu provedenými k 15. prosinci 2002 došlo na lince 540 040 Chrastava - Liberec - Bedřichov ke zrušení úseku Chrastava - Liberec.
Po projednání vzniklé situace s panem Romanem Martincem, pracovníkem společnosti ČSAD Liberec, a. s. došlo k následujícím úpravám, které zkvalitní občanům Chrastavy autobusové spojení mezi Chrastavou a Bedřichovem. Na lince 540 140 Liberec - Chrastava - Václavice - Hrádek nad Nisou jede spoj č. 4 v sobotu a v neděli z Chrastavy v 07.30 hod. s příjezdem do Liberce v 07.55 hod. Cestující mají možnost již v Chrastavě zakoupit si jízdenku až do Bedřichova. V Liberci pak mají možnost cestovat dále do Bedřichova bez přestupu, protože uvedený autobus pokračuje v zimním období jako spoj č. 3 (linka 540 040) v 08.15 hod. do Bedřichova. Cestující můžou také zvolit druhou variantu s přestupem v Liberci na spoj č. 1 linky 540 040 (jezdí po celý rok) s odjezdem z Liberce v 08.00 hod.
Další možnost cestování je na lince 540 070 Liberec - Chrastava - Andělská Hora - Horní Vítkov spojem č. 58 v sobotu a spojem č. 64 v neděli s odjezdem z Chrastavy v 08.20 hod., příjezd do Liberce v 08.50 hod. V Liberci je možnost přestupu na spoj č. 7 v zimním období s odjezdem v 09.00 hod. (také s možností zakoupení jízdenky již v Chrastavě).
V odpoledních hodinách je autobusové spojení z Bedřichova do Liberce vyhovující. Možnost cestovat spojem č. 22 s příjezdem do Liberce v 16.30 hod., v Liberci je delší čekací doba (30 minut) na spoj č. 61 na lince 540 070, odjezd z Liberce v sobotu v 17.00 hod. V neděli je možnost cestování z Liberce do Chrastavy spojem č. 17 na lince 540 060 s odjezdem z Liberce v 16.10 hod. nebo spojem č. 15 na lince 540 140 s odjezdem z Liberce v 16.20 hod. Z Bedřichova je třeba cestovat spojem č. 20 s odjezdem v 15.00 hod.
Závěrem bychom chtěli zdůraznit, že od 15. prosince 2002 došlo k výraznému zlepšení autobusového spojení mezi Chrastavou a Libercem jednak v pracovní dny a také o víkendech. Doufáme, že provedené úpravy alespoň z části zkvalitní občanům Chrastavy cestování za sportem a turistikou do Jizerských hor.
Ing. Ludmila Novotná, oddělení dopravní obslužnosti

Zánik US -DEU v Chrastavě
Na jednání místního sněmu ODS v Chrastavě dne 11.2.2003, kterého se jako hosté účastnili také místopředseda Senátu MUDr.Přemysl Sobotka a poslanec Tomáš Hasil, byli na základě písemné žádosti přijati do řad Občanské demokratické strany starosta Ing. Michael Canov a další bývalá členka US - DEU paní Růžena Tupá. Místní sdružení ODS v Chrastavě se letos rozrostlo již o další 3 členy na celkových 20. Je tak po Liberci největší organizací ODS na okrese.
Starosta Ing. Michael Canov vystoupil ke dni 31.1.2003 z řad Unie svobody - Demokratické unie. Své vystoupení předtím veřejně zdůvodnil (http://pes.internet.cz/clanky/2003/01/27833_0_0_0.html). Spolu s ním ukončili svoji působnost ve straně i další členové místní organizace a tento článek US - DEU zanikl.
Mgr.Petr Medřický, místopředseda MS ODS

Poplatek za odpady 

Složenky pro poplatníky místního poplatku za odpady budou rozesílány v průběhu měsíce března 2003.
Poplatek je splatný do 30.4.2003. V případě, že je poplatek odváděn společným zástupcem za 4 nebo více fyzických osob, je možno ho hradit ve dvou stejných splátkách, první je splatná do 30.4. a druhá do 30.9.2003. Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši vyměří město poplatek platebním výměrem a včas nezaplacený poplatek se zvýší o 50%.

Rekonstrukce komunikací v roce 2003

V roce 2003 proběhne rekonstrukce těchto místních komunikací:
093c - spojovací cesta mezi ulicí Tovární a k Novému Domovu,
094c - propojení mezi cestou 093c a ulicí Ještědskou,
084c - cesta od ulice Lipové okolo garáží k Novému Domovu.
Předpokládaný rozsah úprav je cca 1500 m2 , při stavbě dojde i k úpravám vodovodních šoupat a stávajících uličních vpustí. Nový povrch bude asfaltobetonový, na opravu místních komunikací je v rozpočtu města Chrastava prozatím vyčleněno 940.000,- Kč.

Monika Galbavá, majetko-správní odbor

Co přináší reforma veřejné správy? Změny v oblasti VÝSTAVBY A ÚZEMNÍ SPRÁVY
Městský úřad Chrastava, odbor výstavby a územní správy, si Vás dovoluje informovat o změnách v řízeních vedených dle stavebního zákona č. 50/1976 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů k 31. 12. 2002, konkrétně Okresního úřadu v Liberci. Změny jsou uvedeny v zákoně č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů.
Velmi obecně lze konstatovat, že kompetence Okresního úřadu v Liberci byly od 1. 1. 2003 přeneseny na Krajský úřad Libereckého kraje a Magistrát města Liberec, jako obce s rozšířenou působností. Z těch nejdůležitějších uvádím :
Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, Liberec 1, je od 1. 1. 2003 odvolacím orgánem pro rozhodnutí vydané odborem výstavby a územní správy MěÚ Chrastava a je nadřízeným orgánem územního plánování pro město Chrastava.
Magistrát města Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1, jako obec s rozšířenou působností, se stal pro odbor výstavby a územní správy MěÚ Chrastava významným nástupcem zaniklého Okresního úřadu v Liberci, a to zejména:

odbor životního prostředí, který např. vydává souhrnná stanoviska odboru životního prostředí ke stavbám a činnostem dotýkajícím se životního prostředí, je vodoprávním a speciálním stavebním úřadem (např. pro stavby ČOV, vodovodních a kanalizačních řadů atd.) uděluje podle § 9 odst. 6 zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, má-li být dotčena zemědělská půda a půda dočasně neobdělávaná (§ 1 odst. 2) o výměře do 1 ha,

odbor dopravy, který vykonává působnost speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy a působnost silničního správního úřadu ve věcech silnic s výjimkou věcí, o kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy a spojů nebo orgán kraje v přenesené působnosti (např. vydává povolení připojení sousední nemovitosti k sil. II. a III. třídy, povolení zvláštního užívání pro umístění inženýrských sítí a provádění stavebních prací v sil. II. a III. třídy),

odbor rozvoje a územního plánování, který je dotčeným orgánem státní správy ve stavebních řízeních vedených dle stavebního zákona u staveb, které jsou nemovitou kulturní památkou nebo se nacházejí na území přírodního parku.

Shora uvedené informace jsou jen velmi zkrácené a neobsahují úplný výčet činností odborů Magistrátu města Liberec či Krajského úřadu Libereckého kraje. Další bližší a konkrétní údaje jsme připraveni sdělit stavebníkům, ať už stávajícím nebo potenciálním, přímo na odboru výstavby a územní správy MěÚ Chrastava.
Martin Janoušek

Chrastavské sdružení pro práci s dětmi

Akce Šikovné ruce
V úterý 4.3.2003 od 18.00 hod. v kuchyňce ZŠ u kostela
Budeme malovat květináče s použitím ubrouskové techniky.
S sebou si doneste 20,- Kč a ostré nůžky.

Výlet do Žitavy
V sobotu 22.3.2003
Sraz bude na vlak. nádraží v Chrastavě v 7.40 hod. a vrátíme se ve 12.46 hod.
S sebou: 40.- Kč, malé kapesné v euro a platný cestovní pas.
Podíváme se, jak se žije u sousedů.

Akce Šikovné ruce
V úterý 1.4.2003 od 18.00 hod. v kuchyňce ZŠ u kostela
Téma: velikonoční tradice
S sebou si doneste 20,- Kč a penál.

Autobusový výlet do Vrchlabí
V sobotu 12.4.2003 (návštěva zámku, Krkonošského muzea) a Jilemnice(lyžařské muzeum).

Pobyt dětí s koly na Šámalově chatě
Chystáme opét na léto, a to v termínech 13. - 16.7.2003 a 16. - 19.7.2003. Cena pobytu je 1.000,- Kč.

Přihlášky a informace podá na
tel.: 724115558 pí Koldová.

Společenský klub

Středa 5. pouze v 17.00 hod. a čtvrtek 6. v 17.00 a 19.30 hod.
Planeta pokladů - Každý by si měl najít své místo ve vesmíru"
Vstupné: 50.- Kč Mládeži přístupno
Středa 12. a čtvrtek 13. v 17.30 a 19.30 hod.
Rok Ďábla - Když vydržíte mlčet, uslyšíte melodie lidí kolem sebe.
Vstupné: 50.- Kč Mládeži přístupno
Středa 26. v 17.30 a 19.30 hod. a čtvrtek 27. pouze v 17.30 hod.
Fimfárum Jana Wericha - Celovečerní film na motivy legendárních pohádek s autentickým hlasem Jana Wericha.
Vstupné: 50.- Kč Mládeži přístupno

KINO MLADÝCH

Středa 12. ve 13.00 hod. pro družinu mládeže
Terezu bych pro žádnou holku neopustil Ze života zvířat. Vstupné: 20.- Kč

Úterý 25. v 10.00 hod. pro mateřské školy
Červená Karkulka Pásmo kreslených filmů. Vstupné: 15.- Kč

Kdo navštíví Chrastavu ????

Pavlína Filipovská nar. 28.5.1941 v Praze
Herečka, zpěvačka, moderátorka, podnikatelka.
Vystudovala gymnázium v Praze. Je vdaná a má dvě dcery.
Zájmy: četba, hlavně poezie, jízda na koni.
Vychována v duchu čapkovské filozofie - snaží se lidi rozlišovat na slušné a neslušné, což je podle ní základní a jediné správné měřítko.
V letech 1958 - 1959 působila jako hlasatelka TV - vysílání pro děti,
1959 - 1963 Divadlo Semafor,
1963 - 1969 St. divadelní studio - divadlo Apollo,
1969 - 1974 MDP - divadlo Rokoko,
od roku 1974 - svobodné povolání.
Za stěžejní považuje angažmá v Semaforu, hned poté hojnou spolupráci s televizí, kde vyzkoušela všechny profese a setkala se s mnoha cennými spolupracovníky - režiséry a kolegy.
Filmy: např.: Procesí k panence, Ta naše písnička česká
Nyní se vrací k práci pro děti.

Turistické akce v měsíci březnu 2003 Ještědská oblast

21.03.2003 Noční výsadek - DDM Libertin Česká Lípa - 8. ročník
Barbora Hlobeňová, Malá 1051,47001 Česká Lípa, tel.: 603976912, 487823404, 487826939
libertin@edu.clnet.cz
Trasy: 10 - 35 km, start: Č. Lípa DDM do 19.00 hod.
Přihlášky do 18.3.2003
22.03.2003 Josefovská vycházka - KČT Frýdlant - 28. ročník
Otakar Jína, Březová 1303, 46004 Frýdlant, tel.: 607265582
Trasa: 15 km pro pěší i cyklo. Start: náměstí TGM, Frýdlant od 8.30 hod.
29.- 30.3.2003 Za prvním puchýřem - KČT SK Wartemberský ko- lář Stráž p. R. - 1. ročník
Ivan Filipec, Jižní 352, Stráž p. R.,
tel.: 724 209 445, 487851 445
Trasy: pěší od 6 - 45 km, cyklo. od 30 - 75 km
Start: Sportovní hala, Stráž p. R. 8.00 - 12.00 hod.

Výstavy v březnu 2003

13.3. - 16.3.2003 PRAGA FLOREA 4.ročník prezentační a prodejní výstavy. Pražský veletržní areál
14.3. - 16.3.2003 ZOO EXPO 2. výstava zvířat a potřeb pro chovatele. Pražský veletržní areál
15.3. - 16.3.2003 VYSTAVA PSŮ 8. ročník.
Černá Louka Ostrava
19.3. - 23.3.2003 ZEMĚDĚLEC zeleň, mechanizace, pěstitelství, květiny. Lysá nad Labem
19.3. - 23.3.2003 RYBAŘENÍ výstava rybářských potřeb.
Brněnské výst. veletrhy

Výzva pro subjekty činné v cestovním ruchu
Pro lepší informovanost zahraničních a tuzemských zákazníků připravujeme aktualizovaný přehled ubytovacích a stravovacích kapacit Chrastavy a okolí. V tomto směru jsme se písemně obrátili na subjekty činné v cestovním ruchu z Chrastavy, Bílého Kostela, Nové Vsi a Kryštofova Údolí se žádostí o vyplnění příslušného dotazníku. Pokud máte zájem o zařazení do této nabídky a neobdrželi jste jmenovaný dotazník, obraťte se na Společenský klub Chrastava.
tel.: 485 143 348 (pí. Václavíková/ pí. Cinibulková).

březen 2003

Pojeďte s námi
o Velikonocích do Horní Lužice !

Již popáté pořádáme v neděli 20. dubna 2003
autobusový zájezd
k našim slovanským přátelům v Lužici.

Odjezd v 7.00 hod. z Chrastavy (od školy na náměstí),
příjezd cca v 18.00 hod.

Dopoledne plánujeme prohlídku historického středu BUDYŠÍNA (Bautzen), který loni oslavil 1000 let od svého založení.
Odpoledne pojedeme do několika vesnic (Chrósćicy, Ralbicy, Njebjelčicy) v katolické části Horní Lužice.
Průvody velikonočních jezdců, kteří zpívají písně o zmrtvýchvstání Krista, mají prastarý původ. Na cestu se vydá více než 1500 vyzdobených koní a svátečně oblečených mužů.

Cena zájezdu bude asi 220,- Kč.
Platný cestovní pas je samozřejmou podmínkou.
Doporučujeme se na jeden den pojistit.
Během zájezdu nebudeme platit vstupné ani jiné výdaje v eurech, pouze individuelně (toalety apod.).

Přihlášky v MĚSTSKÉM MUZEU u p. dr. F. Vydry

Ptali jsme se za Vás...

Dnes jsme se rozhodli zavítat na zřejmě nejfrekventovaněji navštěvovaný odbor městského úřadu, a to odbor pro záležitosti občanů. Tento odbor má na starosti mimo jiné otázky ze sociální sféry, zabývá se bytovou politikou města Chrastavy, přijímá žádosti o přidělování bytů, bytů v DPS a přístřeší v typu azylového zařízení. Na půdě jeho kanceláří se také řeší přestupková řízení. Nově, po zrušení Okresního úřadu v Liberci, má v kompetenci také rozhodování o poskytování pečovatelské služby a její úhrady.
Pro odpovědi na moje otázky jsem zašel přímo za vedoucí odboru paní Hanou Chlumovou Urbanovou.

První dotaz se bude týkat sociální sféry. Můžete nám prozradit, jak vysoká je v Chrastavě nezaměstnanost?
- V současné době se míra nezaměstnanosti v Chrastavě pohybuje kolem 11%. V rámci bývalého okresu Liberec nám nezaměstnanost značně vzrostla oproti minulým létům. V současné době zaujímáme 3. - 4. místo v míře nezaměstnanosti.

Kde vidíte hlavní příčinu?
- Velký vliv na zvýšení nezaměstnanosti bylo ukončení činnosti některých tradičních zaměstnavatelů v Chrastavě, jako např. Mykany a.s., Textilany a.s. Počet zaměstnanců vloni omezoval i Elitex.

Kolik procent je v Chrastavě, podle Vašeho odhadu, chronických nezaměstnaných? Mám tím na mysli lidi, kteří nebudou a hlavně ani nechtějí pracovat a mezi nezaměstnanými se pohybují již řadu let.
- Těchto lidí se na území města Chrastavy pohybuje kolem 3 - 4 procent. Jedná se skutečně o občany, kteří se žádnou měrou nesnaží práci získat.

V čem vidíte v oblasti nezájmu o hledání zaměstnání největší problém?
- Část lidí opravdu asi nebude pracovat nikdy. Je však i řada těch, kteří si řeknou, že rozdíl pár set korun mezi mzdou a dávkou sociální potřebnosti je opravdu zanedbatelný. On opravdu rozdíl mezi touto sociální dávkou a minimální mzdou, kterou může zaměstnavatel nabídnout, je téměř nulový.
Já bych však chtěla poukázat ještě na jeden problém sociálních dávek, i když s nezaměstnaností nesouvisí. Jedná se o lidi, kteří celodenně pečují o osobu , která je postižená, bezmocná atd. (která tuto pomoc potřebuje - nemohoucí). Pokud tito lidé - třeba příbuzní - takovouto pomoc skutečně potřebují (téměř 24 hodinový dohled a péči) a člověk se o ně na "plný úvazek" stará, pobírá příspěvek při péči o osobu blízkou pouze ve výši 3.712,- Kč, pokud pečuje o jednu osobu. Tato částka je neodpovídající vytížení osoby, která celodenně a řádně pečuje o postiženou osobu. Srovnáme-li tento příjem například s minimální mzdou, vidíme propastný rozdíl ve výši příjmů.
Zde bych chtěla podotknout, že další velkou skupinou žadatelů o sociální dávky jsou rodiny s nezletilými dětmi s nedostatečnými příjmy, kde rodiče jsou většinou nezaměstnaní, matky na mateřské dovolené atd.

Jak jsem již uvedl v úvodu, je Váš odbor asi nejnavštěvovanějším odborem MěÚ. Kolik lidí Vás navštěvuje?
- V jeden úřední den odbavíme, tedy já a tři kolegové referenti, minimálně 60 lidí. Největším objemem klientů jsou ti, kteří přicházejí s nedostatečným příjmem.

Existuje i jiná než finanční podpora nezaměstnaným? Mám tím na mysli rodiny, kde by peníze byly utraceny např. jen za alkohol, cigarety či automaty.
- Ano. Ve složitějších rodinách, kde není jisté, že by finanční sociální dávka byla použita na účely, ke kterým je určena, je částka rozdělena na finanční a věcnou, tj. poukázky na jídlo, drogistické potřeby atd. A ani tyto poukázky nejsou dávány najednou, ale postupně, aby bylo zboží vybíráno postupně v průběhu měsíce. Finanční částka pak je někdy používána přímo k platbám za služby - úhrada plynu, vody, nájemného, školní jídelny, školky atd.
Pokud občan s nedostatečným příjmem zažádá o jednorázový příspěvek a je-li mu přiznán, naši referenti kontrolují a dohlížejí, aby byl použit k tomu účelu, ke kterému byl na základě žádosti poskytnut.

Jak se dotkla reforma veřejné správy Vašeho odboru?
- O této otázce jsme informovali již v Chrastavských listech č. 2/ 2003. V podstatě se dá říci, že se pro náš odbor kompetence moc nezměnily. Nám přibyla pouze kompetence při rozhodování o poskytování pečovatelské služby a její úhrady. Kompetence přibyla, ale finanční prostředky na zajištění pečovatelské služby, které dříve byly hrazeny Okresním úřadem, jsou nyní z rozpočtu města...

Váš odbor se věnuje i bytové otázce. Kolik žádostí o byt evidujete?
- V současné době máme asi 205 žádostí o byt a volný byt ani jeden. Pro ilustraci loni, tedy v roce 2002, bylo přiděleno 22 bytových jednotek v nové rohové přístavbě v Turpišově ulici a asi 3 náhodně uvolněné byty. Letos to bude horší. Počítáme jen s naplněním nově dostavěného DPS II., kde bude 41 bytových jednotek (s dostavbou se počítá orientačně koncem prázdnin). Tyto byty jsou však výhradně určeny pro starší a zdravotně postižené občany.
Většina bytů je nyní v kompetenci Městského bytového družstva Chrastava a při uvolnění se konkrétní části členského podílu nabízejí k odprodeji.

Na závěr bych se rád zeptal na Vámi řešené přestupky.
- Loni nám přestupků oproti roku 2001 přibylo o sto procent. Vliv na to má hlavně zvýšení hranice výše škody, která byla přestupkem způsobena. V roce 2002 jsme celkem řešili 240 přestupků. Město Chrastava má k tomuto účelu jmenovanou Komisi k projednávání přestupků, která zasedá ve tříčlenném složení.

O jaké přestupky se nejčastěji jedná?
- Většinou jde o občanské soužití, drobné krádeže, pokousání psy, rvačky a další přestupky proti veřejnému pořádku.

Děkuji za rozhovor.
Pro Chrastavské listy připravil Ivan Vydra

Letní tábor se starostou

Nabízím mládeži od 10 do 20 let účast na třítýdenním letním táboře u Lipenské přehrady.
Bližší informace na internetové adrese http://www.jergym.hiedu.cz/lipno či na telefonu 602878937. Leták s podrobnými informacemi si lze vyzvednout též ve Společenském klubu.
Ing. Michael Canov

Sportovní zprávy...

KOLOVÁ

Český pohár mužů

Dne 1.2.2003 se hrálo v Plzni semifinále Českého poháru mužů, kam se probojovala naše první dvojice M. Jelínek a F. Cesar. Za velmi silné konkurence hráčů z 1. ligy se jim podařilo vybojovat velmi pěkné páté místo.

Mistrovství ČR dorostu -
CHRASTAVA MÁ DVA POSTUPUJÍCÍ

Dne 15.2.2003 proběhla v Chrastavě kvalifikace na závěrečné turnaje mistrovství České republiky dorostu pro oblast Čechy. Turnaje se zúčastnilo celkem osm dvojic z Chrastavy, Liberce, Plzně a Prahy (TJ Pankrác), které se vzájemně utkaly o první tři místa zaručující podle schválených propozic postup do předkola mistrovství ČR.
Suverénním vítězem se stala Chrastava 1 (D. Fadrhonc - F. Rusek), která neztratila v turnaji ani bod a postupně porazila Chrastavu 4 (9 : 0), Chrastavu 2 (3 : 2), Plzeň 2 (6 : 2), Chrastavu 3 (8 : 1), Pankrác 1 (18 : 0), Liberec 1 (15 : 0) a Plzeň 1 (4 : 1). Výborného výsledku dosáhla též naše další dvojice Chrastava 2 (D. Hodaň - M. Malý), která obsadila celkově 2. místo a rovněž si vybojovala postup, a to po výsledcích s Chrastavou 3 (6 : 1), Pankrác (14 : 0), Plzeň 2 (4 : 1) Plzeň 1 (3 : 3), Liberec (10 : 0) a Chrastavou 4 (8 : 0). Třetím postupujícím je mužstvo Start Plzeň.

Mistrovství ČR U 23 (junioři) -
3. MÍSTO CHRASTAVSKÉ DVOJICE

Další turnaj U 23 se uskutečnil dne 22. 2. 2003 ve Věrovanech u Olomouce. V tomto turnaji si velmi dobře vedla naše dvojice D. Fadrhonc a F. Rusek, která ve velmi silné konkurenci obsadila 3. místo za vítěznou dvojicí Sokola Nezamyslice (reprezentovaným účastníky 1. ligy dospělých) a druhou dvojicí Sokola Zlín.
Druhá kombinovaná dvojice Liberec/Chrastava (J. Zeman - M. Fadrhonc) umístěním na 6. místě získala velmi důležité body do průběžného hodnocení.

POZVÁNKA
na turnaje pořádané v Chrastavě oddílem kolové v l. pololetí roku 2003:

DUBEN 5.4.2003
Mistrovství ČR dorostu - finálový turnaj
KVĚTEN 17.5.2003
Mistrovství ČR U 23 - 3. kolo

KOPANÁ TJ Spartak Chrastava

V měsíci březnu 2003 pořádáme tyto halové turnaje :

1.03.2003 - dorost
8.03.2003 - mladší žáci
15.03.2003 - mladší elévové
22.03.2003 - starší elévové

Začátky turnajů jsou vždy v 8.00 hod. a všichni fandové a příznivci naší kopané jsou srdečně zváni.

dospělí:
2.3.2003 - lig. dorost Slovanu Liberec - Harcov
15.3.2003 - přát. utkání v Hejnicích
22.3.2003 - 1. kolo okresního poháru ve Frýdlantě
29.3.2003 - domácí mistr. utkání s Novým Oldřichovem

Začátky turnajů jsou vždy v 15.00 hod.

mládež:
1.3.2003 - halový turnaj ml. žáků v Hrádku 8.00 hod.
8.3.2003 - halový turnaj st. elévů ve Smržovce 13.30 hod.
8.3.2003 - halový turnaj st. žáků v Hrádku 8.00 hod.
29.3.2003 - mistr. utkání ml. žáků v Ruprechticích 14.00 hod.

Neobvyklý tip na cestování

Kanáry na kolech
Milujete romantickou přírodu? Tajuplné lesy, borovice, zelené svahy sevřené horami? Nebo máte radši rozeklané skály či strmé útesy končící v pěnivém moři? Nebo dáváte raději přednost lenošení u moře? Toužíte poznat ochotné a milé domorodce? Pak pojeďte se mnou na Kanárské ostrovy.
Hmm, řekne si možná většina z vás po přečtení tohoto úvodu. "Kanáry", vždyť to je notoricky známé a většině se vybaví pláže plné opalujících se turistů, stovky hotelů či bungalovy. Ti zasvěcenější se rozpomenou na nějakou sopečnou činnost, možná i na Kolumba.
Pokud však se mnou pojedete na západ od Gran Canarie, navštívíme ostrov Gomera a tak trochu se podíváme i na kousek Tenerife.
Pojedete. Ano,není to chyba. Protože jsem človíček, který nade vše miluje jízdní kolo, rozhodla jsem se, spolu se čtyřmi kamarády dát vale zimě a tak jsme v lednu naložili naše dvoukolové miláčky a vydali se vstříc novým zážitkům a poznáním.
Z Prahy jsme odlétali při - 11 st. Celsia a o 5 hodin později jsme přistáli do + 25 st. Celsia. Před letištěm na Tenerife jsme smontovali kola (bože,jak tuto práci nesnáším), posunuli cyklokompjútry o hodinu zpět,vynulovali a vyrazili. Pravda, po dálnici. Španělé jaksi nepočítali s tím, že by mohl někdo cestovat jinak než autem. Po zhruba 8 km se však napojujeme na vedlejší silničku a míjíme první supermerkádo. Dokupujeme trochu vody, trochu zásob a z našich přibližovadel se rázem stávají náklaďáky vezoucí cca 25 - 30 kg zátěže (stan, voda, potrava, spacák, vařič) a svého majitele. Kdo nikdy nejel na takto "vybaveném" kole, tak lehce přiblížím první pocity. Nasednete a prvních pár kilometrů si připadáte, jak když vás někdo strká ze strany na stranu. A tak jedem. Vlajka Česka hrdě vlaje z nosiče, pozvolné vlnění ustává a do prvního kopečka předjíždíme asi dvacetiletého mladíčka. "Hola" pozdravíme pěkně po španělsky. Po chvíli nás předjede a dává se s náma do řeči. "Odkad a kam ?" chce vědět. "Na Gomeru" říkáme. "Tak to máte co dělat, loď vám jede za půl hodiny a máte to deset kilometrů a další jede až ráno. Ale jste amígos, tak pojeďte za mnou, uvidíte, že to stihnem". Měl pravdu. Stihli. Sice jsme z Los Cristianos (přístavního města) neměli zhola nic, protože při průjezdu 30-ti kilometrovou rychlostí nevnímáte na kole skoro nic. Barvy na semaforech jsou jen orientační (díky, španělští řidiči), ale loď byla. Ještě stačíme koupit krabici červeného, to aby cesta rychleji ubíhala, palubní lístek za 15 eur a již nás rychloloď převáží na ostrov La Gomera. Na krabici bohužel nedošlo. Moře bylo trochu neklidné a mužská část se ode mne pomalu odvracela a já je potkala až za 50 minut, trochu pobledlé v cílovém místě - San Sebastianu.
GOMERA
Spaní na břehu oceánu za šumění vln je nádherné a po ranním probuzení se vydáváme na průzkum městečkem. Kolumbus zde přistál před svou první plavbou do Ameriky roku 1492 a tento kousek země si slavný mořeplavec zamiloval. Byl zde celkem 3x a dokonce se zde i oženil s dcerou místního guvernéra. Hlavní stopy, které zde zanechal, nás vedou ke studni,ze které nabral vodu na cestu přes oceán a kterou údajně "pokřtil" Ameriku. Je zde i dům, ve kterém bydlel a nechybí ani kostel, kam chodil na bohoslužby. Plni dojmů tedy vyrážíme do kopců. Nohy jsou ztuhlé po zimním lenošení a tak po sedmnácti kilometrech šlapání vítáme v 951 metrech nad mořem první hospůdku. Dáváme si místní jídlo Caldo de papas y huevos (bramboračku s vajíčkem) k tomu populární Papas arrugadas (brambory vařené ve slupce ve slané mořské vodě) a k tomu nesmí chybět pikantní omáčka Mojo verde (směs octa, olivového oleje, česneku,feferonek, soli, petrželky a koriandru). Zapíjíme místním pivem Dorada a po příjemném překvapení v podobě účtu, kdy za tyto hody platíme pouhé 3 eura, zjišťujeme, že vlastně nemáme kam spěchat a tak se chystáme nocovat. Našli jsme nádherné místečko, ze kterého se nám otvírá úchvatný pohled na mohutný sopečný kužel nejvyšší hory Španělska - Pico de Teide (3718 m. n. m.) na protějším ostrově Tenerife. Těšíme se na ráno na překrásné záběry při východu slunce. Bohužel jsme si našli místečko přesně na stezce, kudy chodí ovce a tak se neplánovaně probouzíme uprostřed noci obklopeni cinkajícím stádem. Přemýšlíme, máme-li vyklidit cestu, nebo zda si stádo najde jinou pěšinku. Po zhruba hodinovém vyčkávání ovce pochopily, že neustoupíme a tak nás uctivým obloučkem míjí. K ránu začíná mírně kapat. Stany pochopitelně postaveny nemáme. Proč taky,jsme přeci ve srážkovém stínu ostrova Tenerife a tak by zde teoreticky pršet nemělo. Bohužel kapky jsou větší a větší a tak se přikrýváme alespoň celtami a těšíme se na východ slunce. Ten však nebyl a mrak nad námi neodplul. Promočeni doslova na kost balíme a s koly o cca 5 kg těžšími vyrážíme o dalších 300 výškových metrů dál. Deště neubývá, tak kouknem do mapy a nejkratší cestou k moři. Viditelnost je nulová, stěží vidím svoje souputníky. Silnice samá serpentina, dlaně bolí od neustálého brždění a špalky na brzdách pomalu odmítají poslušnost. Najednou, jako mávnutím kouzelného proutku mizí, dešťový mrak, vidíme Atlantik a krajinu začne zalévat hřejivé slunce. U prvních baráčků stavíme a veškerou bagáž rozkládáme. Za hodinku jsme usušení, prohřátí. Místní lidé, kteří si zřejmě mysleli, že u nich chceme přenocovat, nám mezitím donesli kousek chleba,sýr a víno a samozřejmě vyzvídali kamže to chceme jet. Vyndávám mapu a ukazuji náš cíl La Dama. Podle mapy je to 3 km. "Tam se nedostanete",dlí místní sedlák "ta cesta je pouze pro pěší a já to chodím 1,5 hod", varuje ten dobrý muž. Naše cyklistická pýcha nám ale nedá. Jsme přeci odkojení Jizerkama a český cyklista projede všude. Nedbáme varování, rozloučíme se a jedeme. Klesání začalo být po chvíli podezřelé a úzká cesta přešla v kamenitou pěšinku mezi skalami. Najednou byl před námi útes a my stáli ve výšce asi sta metrů a koukali, pod námi vesnička, krámek, kostelík a silnice. Ten dobrý muž měl pravdu. Cesta dolů byla, ale akorát tak pro zdatné vysokohorské turisty a pro kamzíky. Ne však pro naše naložená kola. A tak jsme si vzpoměli na přísloví "pýcha předchází pád" a otočili se a s patřičnou pokorou tlačíme kola zpátky. Před sedlákem děláme jakoby nic, nasedáme a míříme zpátky - 1000 výškových metrů nahoru. Stoupáme mezi desítkami terasovitých políček. Agave, aloe, spousty opuncií. Neodoláme a opunciemi vydatně doplňujeme kalorie. A už je tu majestátní stolová hora Fortaleza, vesnička Chipude, kde doslova vyjídáme místní supermercado. Ne nelekněte se, není to klasický velký obchod na jaké jsme zvyklí u nás. Je to velikostí spíše pojízdná prodejna. Inu, jiný kraj, jiný název.

Dolů -nahoru
Kopce, ty jsou pro Gomeru charakteristické. Z dálky tento kulatý,rozpukaný ostrov měřící pouhých 378 km2, vypadá jako sopečný kužel,tyčící se z Atlantiku. Údolíčka a rokliny vypadají jako brázdy vyorané obrovitým pluhem. Nejvyšší vrchol ostrova, Garajonay, má sice pouhých 1487 metrů, ale když uvážíte, že všechny cesty začínají v nadmořské výšce 0 a všechny silničky se točí kolem nejvyššího vrcholu, tak z toho vyjde pro cyklistu docela drsná skutečnost. Na tachometru máme pouhých 97 km, ale v nohách dva a půl tisíce výškových metrů a proto opět jedeme dolů,relaxovat na jeden den k oceánu. Šestnácti kilometrový sjezd do Valle Gran Rey v nás zanechává nezapomenutelný zážitek. Projedeme zatáčku,pod námi se rozevře hluboká propast a my jen zíráme na protější skály,které silničku odvážným způsobem obepínají. U moře v klidu hospůdky kontrolujeme tachometry. Mě ukázal 73 km/h. Ač je večer, dáváme si menu del dia (denní meny). A když u oceánu, tak rybí Sopa del pescado (polévka s plody moře), obrovitý steak z tuňáka, ještě větší talíř míchané zeleniny, dortíček, kávu a dvě deci červeného - to vše za 5 eur. No, nekupte to. Spíme pod širákem na břehu oceánu. Probouzíme se do sluncem zalitého dne a stávají se z nás plážoví turisté. Za všeobecného přihlížení místních vybalujeme cyklobrašny, obkládáme se oblečením a "pražíme" se na sluníčku. Po této jednodenní zkušenosti smekám uctivě před těmi, kteří dokáží na plážích strávit týden či dva.
Opět tedy dáváme ty nejlehčí převody a ztěžka ukusujeme náročné stoupání. Lány banánů, které lemují silnici, už pomalu přestáváme vnímat. Většinou jsou zelené, ale najde se i výjimka. Pražící slunce z nás ždímá zbytky vláhy. Doprovází nás pouze cinkot zvonců pasoucích se ovcí a koz. A opět jsme na vrcholu. Vrchol a celé vnitrozemí zabírá národní park Garajonay s prastarým hustým vavřínovým lesem porostlým lišejníkem. Říká se mu deštný prales, protože celá tato oblast se halí do oblačnosti, ze které jen občas prokoukne slunce. Podrost tvoří nízké keře, neuvěřitelné množství kapradin, vřesů a břečťanů roztodivných druhů. Ale to již sjíždíme severní stranou ostrova. Krajina se zde změnila jako mávnutím proutku. Přibývá políček, začínají se objevovat první stromy obalené pomeranči. Samozřejmě máme chuť si nějaké natrhat, ale zásada vštěpovaná rodiči velí - nekrást. Stromů ale přibývá a když vidíme vrstvy napadaných plodů tak naše odhodlání mizí a my plníme brašny na několik dní dopředu. Přijíždíme do návštěvnického centra ostrova nad vesnicí La Palmita. Je však již pozdní odpoledne, mají zavřeno a tak bereme za vděk malou hospůdkou U Tambora. Jídlo nemají a majitel, když vidí naše zarmoucené obličeje, tak nalévá místní kořalku, jmenuje se parra a má 55 % alkoholu. Říká, ať chvíli posečkáme a k našemu údivu nás nechává osamocené v prázdné hospodě a kamsi odjíždí. Po půlhodině se vrací a přiváží jakési ryby s pikantní omáčkou a kousek sýra. A samozřejmě vyzvídá odkad jsme. Zřejmě na něj zapůsobili naše utrápené obličeje, nebo plně naložená kola,ale za pohoštění nechce ani cent a při loučení nám ukazuje místo na nocování. Po prohlídce návštěvního centra nabíráme směr Hermiqua a opět stoupáme do 900 metrů a silnicí postavenou nad prudkými srázy a hlubokými údolími míříme do San Sebastianu a na sousední ostrov Tenerife.

Pokračování příště

Koho zaujal předcházející článek o putování po Kanárských ostrovech a chtěl by se dozvědět více o tomto neobvyklém počinu, může se zúčastnit promítání. Promítání se bude konat 15.3.2003 od 19.00 hod. na hřišti v Mníšku.

Vznik poradenské služby v oblasti bydlení

V lednu letošního roku na základě písemné smlouvy o spolupráci vzniklo Regionální poradenské středisko pro Liberecký kraj spolupracující se Sdružením bytových družstev a společenstvím vlastníků. O zřízeni RPS rozhodlo představenstvo SMBD svým usnesením ze dne 18.12.2002 v Praze.
V zájmu rozšíření poradenské sítě mimo území hl. m. Prahy začaly být poskytovány poradenské služby v oblasti bydlení především malým bytovým družstvům a společenství vlastníků.
RPS bude zabezpečovat účinnou pomoc při zakládání nových právnických osob v regionu, které vznikají za účelem vlastnictví bytových domů a bytů, zejména při privatizaci bytového fondu měst a obcí, také poradenství a pomoc při výstavbě nových bytových domů s využitím státních dotací. Z kontaktů s prvními zájemci vyplynulo, že mají zájem nejen o právní, technické a ekonomické poradenství, ale o celé spektrum otázek, týkajících se problematiky oprav, rekonstrukcí a modernizace bytových domů a jejich financování.
Proto v současné době připravujeme odborné semináře na téma: aspekty družstevního a vlastnického bydlení, daňové a účetní nástrahy, způsoby a možnosti tvorby fondů oprav a regenerace bytového fondu s možností využití státních podpor. Semináře jsou určeny především zástupcům jednotlivých samospráv. Chtěli bychom tak podpořit program regenerace sídlišť a přispět ke komplexnosti navrhovaných projektů.
RPS dále zajišťuje pravidelnou informovanost o nových předpisech a znění zákonů, je nápomocno při ochraně a správě majetku, prodej odborných publikací, včetně vzorů tiskopisů a dokumentů.
Úzká spolupráce s odborníky v oblasti bydlení v regionu vítána.
Získat veřejnost aktivně se podílet na zlepšení bydlení je rozhodujícím faktorem pro úspěšnou spolupráci.
Vzhledem k velkému zájmu o danou problematiku a rozšíření služeb v současné době prochází kancelář RPS celkovou rekonstrukcí, přesto naše činnost není omezena.
Jsme informační středisko, informace jsou bezplatné, pokud by se jednotlivé bytové domy chtěly připojit k členství - obdrží přihlášku, jestliže nechtějí být členy sdružení nemusí, postaráme se i o ně.
Nezastupujeme žádnou firmu, banku, spořitelnu, pojišťovnu.
V případě zájmu - dle dohody, pořádáme i
zasedání!

Informace o poskytovaných službách a pořádaných akcích získáte:

PO a ST 9.00 - 17.00 hod.
tel.: 485 161 697
e -mail: rps.smbd@volny.cz

schůzky možno sjednávat i na:

tel.: 737 777 159
PO - PÁ 9.00 - 17.00 hod.

Na spolupráci se těší Chramostová Marie

Zajímavosti regionu - horský hotel Ještěd

Ještěd: nejvyšší vrchol (1012 m) pohoří a vyhlídkový a od roku 1842 i triangulační bod I. stupně.

První "pohostinství" na vrcholu hory se datuje již od roku 1844, kdy sem manželé Haslerovi z Hanychova vynášeli občerstvení pro vojáky, kteří byli povoláni do Liberce potlačit nepokoje textilních dělníků. V roce 1847 postavil lesník Hebelt na vrcholu dřevěnou chatku a pronajal ji Haslerům. Po jejím vyhoření postavili Haslerovi v roce 1850 zprvu přístřešek ke skalnímu výklenku a po vybudování silnice z Hanychova přes Výpřež do Křížan (1863 - 1867) zbudovali v roce 1868 důkladnou stavbu i s možností ubytování. Tato chata byla po opravě uvedena následujícího roku do provozu. V roce 1885 k ní přistavěl Horský spolek verandu pro 200 lidí a tato tzv. Rohanova chata (od roku 1909 v majetku Horského spolku) stála až do roku 1964, kdy neopatrností vyhořela (obývali ji tehdy dělníci pracující na likvidaci trosek požáru "starého" hotelu). Hned vedle ní byl postaven stavitelem Schäferem za pouhých 6 měsíců mohutný horský hotel (otevřen 13.1.1907) s 23 pokoji, noclehárnou, sálem pro 100 lidí a verandou pro dalších 50 osob. Tento "starý ještědský hotel" shořel při rozmrazování potrubí 31.1.1963. V letech 1966 - 1973 byl vybudován dnešní "nový hotel" v podobě vysolého rotačního hyperboloidu (dnešní celková výše je 98 metrů),za jehož návrh obdržel arch. Hubáček prestižní mezinárodní Perretovu cenu. Slavnostní otevření se konalo 12.7.1973. Téhož roku zde začalo pracovat Radiokomunikační středisko.

Co je
Nadace EURONISA ?

Hlavním posláním Nadace EURONISA je pomáhat lidem žít smysluplný život nezávisle na svém věku, sociálním postavení a zdravotním stavu. Nadace podporou projektů a činností jednotlivých organizací v sociální, kulturní a vzdělávací oblasti mj.:
zlepšuje a obohacuje život tělesně a mentálně postižené mládeže,
pomáhá starým, nemocným a opuštěným lidem v jejich každodenním životě,
podporuje programy prevence AIDS, drog a jiných negativních jevů.

Finanční i hmotné prostředky získává Nadace EURONISA od domácích a zahraničních sponzorů, z darů a odkazů fyzických a právnických osob, grantů, od zahraničních humanitárních organizací, z výnosů vlastního jmění a výtěžků benefičních akcí. V souladu s posláním nadace jsou získané finanční i hmotné prostředky využívány, poskytovány, darovány nebo zapůjčeny k realizaci konkrétních projektů ze sociální, zdravotní, vzdělávací a kulturní oblasti. Nadace působí zejména na území Euroregionu Nisa. Při naplňování výše uvedeného poslání nadace spolupracuje s podobně zaměřenými organizacemi v české, německé i polské části Euroregionu Nisa.

Nadace EURONISA pořádá benefiční aukce uměleckých předmětů již od roku 1997. V průběhu let se tyto dražby staly známými nejen v regionu, ale i po celé republice, výjimkou nejsou ani kupci ze zahraničí. Výnosy z aukcí také významnou měrou přispěly na podporu sociálních a charitativních aktivit, což je hlavní cíl činnosti naší nadace. V doprodeji vám nabízíme díla, která nebyla na aukci vydražena. Jsou uveřejněna na našich webových stránkách www.euronisa.cz. Pokud si budete chtít některé dílo zakoupit, zatelefonujte nám prosím na číslo 485 251 953. Výtěžek z prodeje uměleckých děl bude opět použit na podporu sociálních a charitativních aktivit v české části Euroregionu Nisa.

Bylo vyhlášeno veřejné kolo rozdělování nadačních příspěvků z výnosů finančních prostředků rozdělených z Nadačního investičního fondu, z výnosů benefičních akcí a z darů sponzorů. Podporovány budou projekty v oblastech: sociální a zdravotní, kulturní a vzdělávací. Podrobné podmínky pro poskytování nadačních příspěvků, formulář Žádosti a případné další informace obdrží zájemci na naší adrese nebo internetových stránkách: www.euronisa.cz. Uzávěrka přijímání žádostí je 28. dubna 2003.

Za dobu své existence Nadace EURONISA ve vašem regionu přispěla dvěma subjektům:
Občanskému sdružení Advaita na projekt - Následná péče o drogově závislé v regionu Liberec ve výši 20.000.- Kč v roce 2001 a v roce následujícím 45.000,- Kč na "následnou péči o drogově závislé a na zajištění provozu Doléčovacího centra pro drogově závislé".
A chrastavskému Sboru Jednoty bratrské v roce 2001 ve výši 17.000.- Kč na Dětský klub Hrádek nad Nisou. Rok 2002 byl také úspěšný - 15.000.- Kč na práci s dětmi v mikroregionu Chrastava-Hrádek nad Nisou.
V roce 2002 získala chrastavská Oblastní charita 15.000.- Kč na rekonstrukci střechy "Domova pokojného stáří".

Ohlédnutí za 6. benefiční aukcí

Dne 30.11.2002 proběhla v Krajské vědecké knihovně v Liberci již 6. benefiční aukce uměleckých předmětů. Aukci zahájil PhDr. Petr Mareš CSc. - místopředseda vlády pro vědu, výzkum a lidské zdroje, který spolu s Doc. JUDr. Petrem Pithartem - předsedou Senátu Parlamentu ČR, převzal záštitu nad touto akcí. Aukce se zúčastnili i další významní hosté např.: primátor Města Liberce ing. Jiří Kittner nebo místopředseda Senátu Parlamentu ČR MUDr. Přemysl Sobotka.
V aukci bylo draženo celkem 169 děl od 90 umělců a 4 firem. Vydraženo bylo více jak 70 procent všech děl v celkové částce 889.250,- korun. Aukce opět přinesla dramatické momenty. Některá díla převýšila i několikanásobně svoji původní hodnotu. Stejně jako na předchozí aukci se stala významným momentem dražba uměleckého díla od dvojice Libenský - Brychtová - tentokrát skleněné plastiky s názvem "Skrz naskrz". Vyvolávací cena 95.000,- korun se vyšplhala na částku 340.000,- korun. I obraz od Kristiana Kodeta s názvem "Zamilovaní" s vyvolávací cenou 20.000.- korun dosáhl částky 62.000.- korun. Plastika "Libuše" od Olbrama Zoubka s autorskou cenou 35.000,- korun se vydražila za 51.000,- korun. Výtěžek bude jako obvykle použit na podporu sociálních a charitativních aktivit v Euroregionu Nisa. Mezi konkrétní podpořené organizace patří např. Preventivní a krizové centrum ARX Jablonec n. N. (vybavení nízkoprahové místnosti), Oblastní charita Liberec (vybavení Domova pro matky s dětmi), Technická univerzita Liberec (zpřístupnění studijních materiálů zdravotně handicapovaným studentům), Pochodeň o.s. pro pomoc zdravotně postiženým Liberec (provoz rehabilitační dílny), Občanské sdružení Svítání Jablonec n. N. (hipoterapie) nebo Regionální organizace zdravotně postižených Liberec (ozdravný a rehabilitační pobyt).

Čtenáři nám píší

I senátor by se měl vyplácet

Je to parafráze na článek pana Michala Košiny z 2. vydání Chrastavských listů. Jsem rád, že Chrastavě vyšel záměr vybudovat školní jídelnu. Je dobře, že Vám pomohl Váš poslanec. Senátor to má horší, když jde o peníze, musí za někým do rozpočtového výboru a pak čekat.
Nemyslím si, že systém, kdy se centrálně rozdělují dotace na jídelny, koupaliště, kluziště, je to nejlepší. Zůstává pak většina obcí, na které se nedostane. Osobně bych raději viděl více peněz přímo v obecních rozpočtech, než jako takovou pralinku na rozpočtovém účtu republiky. Pídil jsem se po možnostech řešení, odpovědí byl úsměv, že Rozpočtový výbor poslanecké sněmovny PČR a poslanci si na tyto peníze nedají šáhnout. Každý se chce blýsknout tam doma.
Rozpočty obcí nejsou pak až tak plněním volebních programů, ale sháněním dotací, které se seženou, to se dělá. Potom ale volební boj ztrácí to hlavní, jak nejlépe naložit s obecními penězi.
Nechci unavovat úvahami, chci popřát, aby i další roky se dařilo, co v Chrastavě potřebujete. Pokud mohu být nápomocen, pak lze se kontaktovat s mým asistentem panem Bc.J. Ranincem v kanceláři v Jiráskově ulici v České Lípě každé pondělí, nebo telefonicky 777 554 765, nebo nejlépe na emailu : juraj@reninec.cz nebo přímo u mne na emailu : mudr.karel@tejnora.cz

S pozdravem Karel Tejnora

Městské muzeum

Městské muzeum připravilo pro děti další dvě zajímavosti:

novou brožurku (formát A6) s názvem NAŠE MĚSTO CHRASTAVA V MINULOSTI, kde čtenáři najdou obrázky budov, které již dávno neexistují,
hru ČLOVĚČE, NEZLOB SE s chrastavskými motivy.

Obě novinky se prodávají za pouhých 5,-Kč.

Výzva
MÁTE DOMA STARÉ, TŘEBA I MÍRNĚ ZREZIVĚLÉ PLECHOVÉ POZNÁVACÍ ZNAČKY AUT ČI MOTOCYKLŮ (od roku 1920 do roku 1950) PŘEKÁŽEJÍ VÁM A NEVÍTE, CO S NIMI ?
Přineste je do městského muzea !

B Á S N Ě

PRAVDA
Adriena Růžičková

Miluješ?
Miluji.
Koho? Sebe? Nebe? Svět?
Či růže bílé květ?
Miluji lidi. Jaké?
Ty co pravdu vidí.
Je těžké viděti pravdu?

Těžší je ji říkat.
Lehké je prý lhát.
Však žár je někdy chlad.
Pravda prý je jedna,
však přesto jich více.
Pravda je jako ve větru svíce.
Takže není pravdy ani lži?
Pravda i lež jsou pouze cesty.
Občas se tyto cesty kříží.
Někdy jsou svobodou, někdy zas mříží.

PROMIŇ MI
Adriena Růžičková

Promiň mi lásku,
promiň mi slova,
promiň že tvé srdce
zalévá zloba.

Promiň mi zbabělost,
promiň mi útěk,
promiň že tvé srdce
zalévá smutek.

Promiň mi nevěčnost,
promiň mi vrásky,
promiň, že mé srdce
je plné lásky.

Adriena Růžičková - studentka Vyšší odborné školy publicistiky - 21 let

ProChrist 2003
17. - 24. března - Městské kino v Chrastavě
Každý den od 17.30 hod.

V polovině března se uskuteční v chrastavském kině zajímavá akce. Po osm dní budou pomocí satelitní techniky přenášeny z Německého Essenu křesťanské pořady. Tato akce je součástí mezinárodního projektu, který byl nazván ProChrist. Programy budou přenášeny do více než 1.100 míst v Evropě a Asii. Tento projekt se opakuje pravidelně každé 2 až 3 roky. V letošním roce se ho můžeme zúčastnit i my z Chrastavy a okolí. Pořadatelem této akce jsou křesťané různých církví a společenství, v Chrastavě je jím Sbor Jednoty bratrské.
Pro koho jsou tyto programy určeny? Pro každého, kdo je zvědavý. Pro každého, kdo má rád hudbu (od populární až po klasiku). Pro každého, kdo má rád rozhovory se zajímavými a známými lidmi (např. s fotbalisty Bundesligy). Pro každého, kdo má rád divadlo a pantomimu. A předně pro každého, kdo přemýšlí o Bohu nebo hledá smysl života. A předně pro každého, kdo potřebuje najít naději do budoucnosti. A také pro každého, kdo by se rád setkal s křesťany a na vlastní oči se přesvědčil jací jsou.
Program bude přenášen z tzv. Grugahalle v Essenu, bude překládán do 15 jazyků a k nám půjde s jednodenním zpožděním. Vlastnímu přenosu bude předcházet asi 20 minutový předprogram "na živo". Mottem celé akce je slovo Neuvěřitelné a na každý večer zahrnuje jedno téma:
po 17.3. Neuvěřitelné - život je jedinečný, út 18.3. Neuvěřitelné - Bůh píše milostné dopisy, st 19.3. Neuvěřitelné - čeho jsou lidé schopni, čt 20.3. Neuvěřitelné - nový začátek je možný, pá 21.3. Neuvěřitelné - čemu všemu lidé věří, so 22.3. Neuvěřitelné - Bůh sestupuje na zem, ne 23.3. Neuvěřitelné - slova vypůsobí zázrak, po 24.3. Neuvěřitelné - strach je zbaven moci.
Více informací můžete také získat na internetové adrese: www.prochrist.org .
Na závěr snad jen pozvání: Přijďte se do chrastavského kina přesvědčit, že "neuvěřitelné je možné"!
Sbor Jednoty bratrské v Chr.
tel.: 482 713 543
e-mail.: jbchrastava@volny.cz

OZNÁMENÍ REDAKCE

Redakce Chrastavských listů upozorňuje přispěvatele, zejména z řad společenských a sportovních organizací, že uzávěrka příspěvků je vždy 24. den v měsíci.
V případě, že svůj příspěvek zpracováváte na PC předávejte nám texty společně v elektronické podobě (disketa, e - mail).