CHRASTAVSKÉ LISTY 1/2005

Slavnostní otevření nové školní jídelny
Slavnostní otevření nové školní jídelny se uskuteční v pondělí dne 24. ledna 2005 od 16.00 hodin. Nejčestnějším z řady pozvaných hostů je místopředseda rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny PČR pan Mgr. Ing. Michal Kraus. Pan Kraus navrhnul a dokázal prosadit v rozpočtovém výboru parlamentu a posléze při schvalování rozpočtu v parlamentu na roky 2003 až 2004 dotaci na výstavbu školní jídelny v celkové výši 33 mil. Kč ve čtyřech krocích (2003 – 8 mil., 2004 – 15 mil., navýšení 6 mil., další navýšení 4 mil.). Pan poslanec Michal Kraus je sice poslancem za Liberecký kraj, nicméně s Chrastavou nemá žádnou bližší vazbu a starosta Chrastavy je z politické strany z jiné části politického spektra. Přesto to byl právě on, kdo se jedinečným a rozhodujícím způsobem zasadil o zajištění dotace v celé výše uvedené výši. S pokusem o humornou nadsázku lze konstatovat, že profesní spojení dvou chemických inženýrů z pardubické VŠCHT bylo silnější než politické zařazení.
Dalším velmi čestným pozvaným hostem je člen rozpočtového výboru PČR pan Ing. Libor Ježek. Ten dokázal zajistit přes rozpočtový výbor a parlament schválení 8 mil. pro školní jídelnu již na rok 2002 (která však nemohla posléze být pro tehdejší podmínky dané ministerstvem čerpána) a podporoval v rozpočtovém výboru kroky pro zajištění dotace na léta 2003 až 2004. Pozvaných hostů na slavnostní zahájení provozu nové školní jídelny spojeného i s malým kulturním programem bude pochopitelně mnohem více, včetně všech bývalých zaměstnanců školní jídelny, zástupců učitelů a v neposlední řadě i firmy Syner s. r. o., která krásnou stavbu nové jídelny realizovala a též firmy Invest s. r. o., která prováděla stavební dohled. Přítomna bude též jedna nenápadná paní, která řešila po celou dobu výstavby za město spousty zásadních záležitostí i miliónů maličkostí. Ta paní se jmenuje Zuzana Bolkovcová a věřte, že si zaslouží za svoji mravenčí nekonečnou práci hluboce smeknout klobouk.
A co otevření nové školní jídelny znamená pro ty, jimž je určena, totiž pro školní děti? Ve staré školní jídelně se naposledy naobědvají v pátek dne 21. ledna 2005. V nové se pak poprvé budou děti stravovat v úterý dne 25. ledna 2005. Ředitelka školní jídelny paní Miloslava Šírová sestavila na výdej obědů na 25. ledna 2005 zcela speciální tým kuchařek a kuchtíků ve složení: Alena, Renata, Aleš, Miloslav a Michael. Že nevíte, kdo to je? Nevadí, rozluštění tajenky bude právě 25. ledna 2005.
Ing. Michael Canov – starosta města

Ze zasedání ZM/13. 12. 2004
Zastupitelstvo města na tomto zasedání projednalo a usneslo se mimo jiné takto:
- s c h v á l i l o

převod části družstevního podílu v Městském bytovém družstvu Chrastava včetně souvisejících práv a povinností k bytu č. 2 v domě č.p.125, Školní, k. ú. Chrastava I
převod družstevního podílu v Městském bytovém družstvu Chrastava včetně souvisejících práv a povinností k bytu č. 7 v domě č. p. 204, Andělohorská ul., k. ú. Dolní Chrastava

- s c h v á l i l o

zřízení věcného břemene s právem podzemního uložení a užívání přípojky, údržby a opravy veřejné telekomunikační sítě, včetně práva zdržet se určitých omezení v ochranném a bezpečnostním pásmu, ke stavební parcele č. 305/3 v k. ú. Chrastava I, ve vlastnictví města, ve prospěch ČESKÝ TELECOM, a. s., za cenu 345,- Kč
- s c h v á l i l o
bezúplatný převod (nabytí) st. p. č. 143 o výměře 2 m2 v k.ú. Horní Vítkov, p. p. č. 871/1 o výměře 182 m2 – trvalý travní porost a p. p. č. 875/2 o výměře 247 m2 v k.ú. Horní Chrastava od Pozemkového fondu ČR do vlastnictví města Chrastava
- s c h v á l i l o
předběžně pronájem, eventuálně prodej, objektu č. p. 503 se stavební parcelou č. 496 o výměře 235 m2, pozemkové parcely č. 542/1 o výměře 455 m2 - zahrada a pozemkové parcely č. 545/2 o výměře 1 422 m2 - zahrada, vše k. ú. Chrastava I
- v z a l o na v ě d o m í

zprávu o stavu územně plánovací dokumentace města Chrastava a vyhodnocení požadavků na pořizování nové územně plánovací dokumentace a na základě doporučení RM 2004/20/VI ze dne 6.12.2004 rozhodlo takto:

  1. schválilo pořízení změny územního plánu města Chrastava - dle záměru pana Pavla Hudce a Karla Dvořáka - převedení pozemků p. č. 439/18 a části pozemku p. č. 439/4 do plochy rekreace - zahrádkářské osady, vše v k. ú. Andělská Hora u Chrastavy, obec Chrastava
  2. schválilo pořízení změny územního plánu města Chrastava - dle záměru firmy Rotec – Czech s. r. o., Andělská Hora 101, Chrastava – výstavba výrobních prostor (plocha pro čistou výrobu) na p.p.č. 363/1, 363/3, 363/4, a st.p.č. 131/1, 131/5 a 131/3 vše v k. ú. Andělská Hora u Chrastavy, obec Chrastava
  3. schválilo pořízení změny územního plánu města Chrastava - záměr pana Pavla Tandlera, zastoupeného Ing. Petrem Šmakalem, - převedení pozemků st. p. č. 152, 155 a p. p. č. 511/1, 561/2, 561/3 vše v k. ú. Andělská Hora u Chrastavy do plochy čisté výroby (areál bývalé tepelné elektrárny Andělská Hora), za předpokladu prověření komunikačního napojení tohoto areálu
  4. schválilo pořízení změny územního plánu města Chrastava – požadavek osadního výboru Chrastava – Vítkov - převedení pozemků na p. p. č. 575/5 a 575/6 – 13, vše v k.ú. Horní Vítkov, obec Chrastava do ploch luk pastvin,
  5. schválilo pořízení změny územního plánu města Chrastava – požadavek firmy ATOMVET s. r. o. – převedení části plochy pozemku p. č. 569/1 a případně souvisejících částí pozemků p. č. 1123/1 a 448/3 vše v k. ú. Horní Vítkov, obec Chrastava do ploch zemědělské živočišné výroby o celkové velikosti plochy max. 2 500 m2
  6. schválilo pořízení změny územního plánu města Chrastava – požadavek pana Raúla Jünglinga – převedení části pozemku p. č. 594 a st. č. 64/2 v k. ú. Dolní Vítkov, obec Chrastava, do plochy pro bydlení nízkopodlažní venkovského typu

- rozhodlo
1. v souladu s § 19 zák.č. 50/1976 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, jako orgán územního plánování o úplné úhradě nákladů jednotlivých žadatelů schválených změn, a to podílem dle počtu schválených změn

2. o pořízení změn schváleného územního plánu města Chrastava dle usnesení ZM č. 2004/08/IV, ve kterých dojde k uzavření dohody dle odst.1 v termínu do 31.1.2005 (včetně změn schválených na ZM 2004/07 dne 18.10.2004)
- s c h v á l i l o

na základě doporučení RM 2004/20/VII, bod č. 1 ze dne 6.12.2004 návrh 5. úpravy rozpočtu a investičního plánu na r. 2004 dle přiloženého komentáře, včetně dodatku k 5. úpravě rozpočtu. Konečné úpravy dotací na přímé náklady ve školství (mzdy) budou provedeny dle stavu k 31.12.2004 (jedná se o stejný objem finančních prostředků v příjmové i výdajové části rozpočtu)
- s c h v á l i l o

1. na základě doporučení RM 2004/20/VII, bod č. 2 ze dne 6. 12. 2004 rozpočtové provizorium a investiční plán na rok 2005 dle § 13 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
2. na základě doporučení RM 2004/20/VII, bod č. 3 ze dne 6. 12. 2004 pravidla rozpočtového provizoria potřebná k zajištění plynulosti hospodaření v souladu s § 13 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
- s c h v á l i l o
na základě doporučení RM 2004/20/VII, bod č. 4 ze dne 6. 12. 2004 bezúplatný převod (darování) drobného dlouhodobého majetku příspěvkové organizaci Základní škola, Chrastava, Vítkov 69, okres Liberec - darovací smlouva DR/12/2004
- s c h v á l i l o
na základě doporučení RM 2004/19/XII poskytnutí daru Oblastní charitě Chrastava ve výši 45.000, -- Kč - darovací smlouva DR/11/2004
- v y d a l o
obecně závaznou vyhlášku č. 6/2004, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 3/2002 o stanovení výše příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol a školní družiny
- s c h v á l i l o
v souladu s § 27, odst. 2, písm. e) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, dodatek č. 2 k příloze ZL příspěvkové organizace Základní škola Chrastava, náměstí 1. máje 228, okres Liberec
- v z a l o na v ě d o m í
informaci starosty o plánovaných termínech zasedání ZM v roce 2005,
- j m e n o v a l o
členy kontrolního výboru:
1. paní Renatu Hradcovou,
2. paní Jiřinu Flemingovou,

- s c h v á l i l o
stanovisko Města Chrastava k projektu Regiotram Nisa v souvislosti s autobusovou dopravou.

Zastupitelé Chrastavy podnikli výjezdní zasedání do spalovny v Liberci
Dne 26.11.2004 se zaměstnanci městského úřadu zúčastnili výjezdního zasedání spojeného s exkurzí ve společnosti TERMIZO, a.s., jejímž bylo Město Chrastava zakládajícím členem a dosud vlastní celkem 8 akcií.
S provozem nás seznamoval ředitel společnosti pan Ing. Pavel Bernát a nutno dodat, že jeho výklad mnohým osvětlil dosud ne příliš jasný systém fungování spalovny.
Nyní něco ke společnosti:
Liberecká spalovna komunálních odpadů je jedna ze tří v ČR, je z nich nejnovější a co do technologie nejmodernější. Liberečtí architekti Janoušek a Šonský zvolili pro realizaci stavby odvážnou a výraznou koncepci, které vévodí dvě prosklené věže. Jedna prochází středem stavby a druhá věž, bližší třídě Dr. M. Horákové, otvírá pohledu 22 metrů vysokou pračku, která čistí spaliny z kotle. Kvalita a estetická úroveň spalovny byla dne 6. 10. 2000 oceněna udělením ocenění stavby roku 2000, tzv. stavební Oskara - "Za vytvoření objektu pro náročnou průmyslovou funkci při dodržení přísných podmínek ekologických a dopravních, na vysoké architektonické úrovni a s citem pro začlenění organizmu města".
Kapacita zařízení je 96 000 tun spáleného odpadu ročně s dodávkou tepla více než 600 000 GJ. Toto množství tepla představuje téměř třetinu celkových ročních dodávek sousední liberecké teplárny. Spalovna je proto důležitým náhradním zdrojem tepla pro Liberec. Energie ve spalovně vyrobené páry pohání i turbínu, jejíž generátor dodává cca 6 000 Mwh do rozvodné sítě Severočeské energetiky. Spalovna ušetřila v roce 2002 energetickým využitím 96 580 tun odpadu přibližně 64 000 tun hnědého uhlí nebo 17 000 tun mazutu, jež by se muselo na výrobu stejného množství spálit. Jen pro názornost - jde o 128 vlaků po 20 vagónech plně naložených uhlím nebo 34 vlaky po 20 cisternách s mazutem.
Kvalita vyčištěných spalin je kontinuálně měřena na výstupu z komínu, proti lze podle potřeby aktuálně upravovat množství dávkovaných čistících chemikálií. Všechny v současnosti zákonné emisní limity podle legislativy ČR jsou podle těchto analýz s velkou rezervou plněny. Právě pro tento velmi účinný způsob čištění spalin vystupuje z jednoho komína bílý oblak vodní páry 60 °C teplé. Nejedná se tedy o prach a dým, ale o vyčištěné spaliny nasycené vodní parou z pračky plynů. Srovnatelné kvalitní čištění spalin nemá žádný zdroj tepla v libereckém regionu, o kvalitě spalin z lokálních topenišť ani nemluvě.
Pro bližší informace Vás upozorňujeme na internetové stránky společnosti: www.termizo.cz
Ivana Loučková, Zita Václavíková

Ze zasedání rady města dne 20. prosince 2004
Rada města na svém zasedání projednala a usnesla se mimo jiné takto:
- s c h v á l i l a
změnu ceníku služeb svatebních obřadů,
- s c h v á l i l a
cenové ujednání k nakládání s odpady pro rok 2005 s firmou .A.S.A. Liberec, s. r. o.,
- v z a l a na v ě d o m í
zápis č. 2004/19 z jednání bytové a sociální komise ze dne 6.12.2004,
- s c h v á l i l a
předběžně záměr města pronajmout nebytový prostor o výměře cca 938 m2 (jídelna, kuchyň, přípravny, skladové prostory, šatny a technické prostory) v objektu čp. 343 na stavební parcele 270 v Turpišově ulici, katastrální území Chrastava I, příspěvkové organizaci Školní jídelna Chrastava na dobu neurčitou,
- s c h v á l i l a
Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor čj. 073/2003/N,
s c h v á l i l a
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo s firmou Miroslav Rožec na provedení opravy po havárii objektu MŠ Chrastava v Chrastavě, Revoluční ulici č. p. 488 a pověřila starostu města podpisem dodatku.

Stále hrozí omezení autobusových spojů po zavedení Regiotramu Nisa
Dne 8.12.2004 proběhl v pořadí již 20. večer se starostou, tentokrát na téma "Změní Regiotram Nisa dopravní obslužnost do Liberce?"
Podle naplněné školní jídelny, ve které večer probíhal, bylo zjevné, že je to téma, které naše občany zajímá a jejich života se dotýká. Vždyť kdo by nechtěl znát, zda se do zaměstnání dostane včas a zda nebude muset spěchat na vzdálené vlakové nádraží nebo nebude muset dokonce k dopravě začít používat osobní automobil.
Na večer byli písemně pozváni všichni nově zvolení zastupitelé Libereckého kraje. Účast přislíbili a také se dostavili pan Petr Skokan, starosta České Lípy a od pátku 10.12.2004 nově zvolený hejtman Libereckého kraje, dále Ing. Tomáš Sláma, ředitel nemocnice v Turnově, paní Hana Moudrá, místostarostka města Česká Lípa a v neposlední řadě paní Ing. Stanislava Jakešová, vedoucí odboru dopravy Libereckého kraje. Za Město Chrastava to byl starosta Ing. Michael Canov, místostarosta Miloslav Pilař a paní Ivana Loučková, vedoucí kanceláře starosty.
V úvodu vysvětlil starosta občanům celou problematiku a seznámil je s kroky, které Město Chrastava již podniklo, aby nedošlo ke zrušení či omezení autobusových spojů do Liberce. Postupně se k danému tématu vyjádřili všichni hosté, včetně vedoucí odboru dopravy KÚ LK Ing. Stanislavy Jakešové, která na večeru slíbila, že v druhé opravené verzi studie proveditelnosti, která bude zveřejněna v nejbližších dnech, se již nebude hovořit o zrušení autobusových linek do Chrastavy. Dále všechny informovala, že proces schvalování Regiotramu Nisa novým zastupitelstvem byl posunut předběžně na únor roku 2005.
Bohužel jsme však nuceni konstatovat, že nová (tzv. listopadová) verze studie proveditelnosti počítá nadále s omezením autobusové dopravy na úseku Chrastava - Liberec.
Proto v této záležitosti přijalo Zastupitelstvo města Chrastavy na svém zasedání dne 13.12.2004 stanovisko, se kterým Vás seznamujeme v plném znění.
Pro zájemce o prostudování této verze v plném znění upozorňujeme na internetové stránky: www.regiotram-nisa.cz, a zde dále na odkaz PROJEKT RTN-1 a především na stránku 110 a 177, kde se právě o omezení autobusových linek hovoří. Ivana Loučková, vedoucí kanceláře starosty

Regiotram NISA – vyjádření představitelů města Chrastavy
Vážení zastupitelé libereckého kraje,
Zastupitelstvo města Chrastava schválilo jednomyslně svým usnesením č. 2004/08/XV ze dne 13. 12. 2004 níže uvedené stanovisko včetně odůvodnění města Chrastava ke Studii proveditelnosti projektu RTN-1 Regiotram Nisa
z listopadu 2004.
Stanovisko: Pro město Chrastava je zcela nepřijatelné jakékoli omezení autobusové dopravy na trase Chrastava - Liberec a zpět v souvislosti s realizací programu RTN-1 v rámci Regiotramu Nisa.

Odůvodnění:

Cílem implementace nových prvků dopravního systému do vývoje veřejné hromadné dopravy směrem do budoucna může být pouze vylepšování stávajícího stavu. Nutno konstatovat, že vzhledem k poloze města Chrastavy jako celku a vzhledem k rozložení jejich jednotlivých částí vzhledem k  vlakovému nádraží, nemůže za žádných okolností vlaková doprava z Chrastavy do Liberce a zpět nahradit rychlost spojení dopravou autobusovou (dokončení rychlostní komunikace I/13 toto konstatování jen podtrhne) do a z Liberce, zejména pak jeho centra.
Jsme rádi, že na základě připomínek města Chrastava došlo ke zrušení záměru původní verze studie proveditelnosti z června 2004 na zrušení přímých autobusových spojů z Liberce do Chrastavy a zpět a rádi konstatujeme, že ve studii proveditelnosti z listopadu 2004 je na straně 117 v prvním odseku uvedeno, že bude zachován rozsah provozu v relaci Liberec-Chrastava na trase přes Machnín.
Bohužel jsme však nuceni konstatovat, že na str. 110 hned v následujícím druhém odseku je uvedeno, že dojde k omezení částečně souběžné dopravy v úseku Chrastava – Liberec a k jejímu nahrazení napájecími spoji k vlakům RTN-1. Též na str. 177 studie proveditelnosti z listopadu 2004 je mimo jiné uvedeno, že dojde k omezení výkonů autobusových dopravců na trase Chrastava - Liberec s tím, že dopravní výkony však budou navýšeny ve formě autobusového napáječe k železniční stanici Chrastava.
Město Chrastava je tak nuceno konstatovat, že i druhá, tj. listopadová verze studie proveditelnosti, je pro něho nepřijatelná, neboť počítá s omezením přímých spojů na lince Chrastava-Liberec a zpět.

Pro doplnění našeho stanoviska uvádíme, že ve středu dne 8.12.2004 byl na toto téma uspořádán večer se starostou, kde byli pozváni noví krajští zastupitelé. Všichni Ti, kteří pozvání přijali, v čele s panem Petrem Skokanem (který byl o dva dny později jmenován hejtmanem) a s vedoucí odboru dopravy KÚ Libereckého kraje paní Ing. Stanislavou Jakešovou, viděli, že zájem na zachování současného rozsahu dopravy ze strany občanů je veliký. Bohužel nebyla ještě na tomto setkání k dispozici nová listopadová verze studie proveditelnosti. Jsme nuceni konstatovat, že v ní vkládané naděje na zrušení nesmyslného rušení přímých autobusových spojů z Chrastavy do Liberce byly z velké části nesplněny, neboť navrhované řešení na částečné omezení spojů do Liberce není rozumným kompromisem, ale nesmyslným hybridem, který povede k totálně přeplněným autobusovým spojům, ale nepřivede žádného z cestujících používajících autobusové spojení na vlakové nádraží.
Město Chrastava si dovoluje požádat krajské zastupitele, aby ze studie proveditelnosti z listopadu 2004 byly vyřazeny plány na omezení autobusové dopravy z Chrastavy do Liberce a zpět (str. 110 a 177).

Město Chrastava dále dovoluje zdvořile požádat, aby na projednávání studie proveditelnosti krajským zastupitelstvem byli pozváni představitelé města Chrastava.
Miloslav P i l a ř, místostarosta Ing. Michael C a n o v, staros
ta

Vznikne v Chrastavě supermarket? – vyjádření starosty města
Dne 23.6.2003 schválilo zastupitelstvo města v poměru hlasů 11 pro 1 proti a 2 se zdrželi záměr prodeje pozemků na výstavbu supermarketu u rychlostní komunikace I/13. Rozhodnutí zastupitelstva nebylo jednomyslné, neboť proti se přímo na zastupitelstvu postavila část podnikatelů s odůvodněním, že cituji: ”výstavba supermarketu vážně ohrozí existenci všech stávajících podnikatelů, zvláště podnikatelů s potravinami”. Přesto, že se osobně hluboce skláním před podnikateli, jejichž podnikání jsou házeny klacky pod nohy ve formě spousty nesmyslných a zničujících byrokratických předpisů a další perly jako registrační pokladny se na ně valí, byl jsem a jsem toho názoru, že obchod typu supermarketu v Chrastavě chybí a proto jsem byl rád, že se záměr prodeje podařilo schválit. Vzápětí se našel i zájemce firma Norma, k. s. Po složitých jednáních, kdy se doslova “bojovalo” o každé slovo, byla s firmou Norma podepsána smlouva a firma složila tzv. jistotu ve výši 300 tis. Kč. Bohužel si však tato firma nechala proběhnout všechny lhůty vyplývající ze smlouvy, aniž podnikla během 14 měsíců jakýkoli další krok směřující ke stavbě supermarketu. A tak firma Norma, k.s. zůstala bez 300 tis. Kč jistoty a město bez supermarketu. Ocitli jsme se opět na začátku, nicméně v žádném případě jsme na výstavbu supermarketu nerezignovali. Naopak, oslovili jsme všechny obchodní řetězce působící na území České republiky a s několika z nich již proběhla vstupní jednání a s dalšími se plánují. Jsem proto přesvědčen, že na otázku “vznikne v Chrastavě supermarket?”, je správná odpověď “ano”. Bohužel však nejsem v tuto chvíli schopen garantovat, do kdy. Konáme však řadu kroků, aby k výstavbě došlo co nejdříve.
V Chrastavě dne 21. prosince 2004 Ing. Michael Canov, starosta města

Jak pracují osadní výbory Chrastavska?
Z pohledu zákona o obcích lze říci, že osadní výbory patří mezi iniciativní orgány, které mohou být zřízeny zastupitelstvem pro určitou část obce. Jejími členy mohou být pouze občané, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v té části obce, pro kterou je osadní výbor zřízen, a jsou určeni zastupitelstvem obce. Zastupitelstvo také určuje počet členů osadního výboru a volí předsedu.
Jistě každého napadne otázka, k čemu je osadní výbor zřízen a proč. Jestliže jsem zmínil, že se jedná o iniciativní orgán zastupitelstva, tak i jeho působnost je jasně dána zákonem o obcích č. 128/2000 Sb. a oprávnění je stanoveno v § 121.
Z obsahu vyplývá, že osadní výbor plní tři základní funkce:
1. je oprávněn předkládat zastupitelstvu obce, radě obce a výborům návrhy týkající se rozvoje části obce a rozpočtu obce
2. je oprávněn vyjadřovat se k návrhům předkládaným zastupitelstvu obce a radě obce, pokud se týkají části obce
3. je oprávněn vyjadřovat se k připomínkám a podnětům předkládaným občany obce, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu v části obce, orgánům obce.
Významné postavení v zastupitelstvu má předseda osadního výboru. Požádá-li na jednání zastupitelstva obce o slovo, musí mu být uděleno. Stejné postavení v udělení slova má pouze člen vlády nebo jím určený zástupce, senátor, poslanec nebo zástupce orgánů kraje.
V minulém volebním období zvolilo zastupitelstvo dva osadní výbory. Jeden pro část Chrastavy - Andělskou Horu a druhý pro Vítkov.
Konec roku bývá charakteristický pro bilancování výsledků a začátek zase na nové předsevzetí. Z tohoto pohledu se nabízí otázka, jak na tom naše osadní výbory jsou a zda jsou tím iniciativním orgánem zastupitelstva. Lze říci, že využití zákonné možnosti zřízení osadních výborů bylo dobrým rozhodnutím jak více zapojit okrajové části obce do spolurozhodování ve věcech veřejných. Je samozřejmostí, že při rozhodování zastupitelstva ve věcech, které patří do působnosti osadních výborů, je vyžadováno jejich stanovisko.
Z rozpočtu města jsou vyčleněny i finanční prostředky, se kterými osadní výbory hospodaří dle stanovených pravidel. I když se nejedná o velké částky (50 tisíc Kč na osadní výbor), tak zde je prostor pro uskutečnění postupných představ v dané oblasti. Zásluhou osadních výborů se v Chrastavě rozšiřují podmínky pro volný čas dětí a mládeže. Vznikají nová veřejně přístupná hřiště, pro které bylo nakoupeno vybavení, které bude v letošním roce namontováno, např. stůl pro stolní tenis, lavičky atd. Osadní výbory své poslání plní a proto jim patří obdiv a upřímné poděkování .
Pro letošní rok si lze jen přát, aby dobré nápady osadních výborů nebyly jen od jejich členů, ale i od ostatních obyvatel. Jde o věci veřejné, a to není jen záležitost členů osadních výborů.
Přeji všem dobrý rok 2005.
Miloslav P i l a ř, místostarosta

Chrastavské listy s novou cenou
Každé zdražování je velmi nepříjemné, narušuje rozpočet každého z nás. Obecně se tvrdí, že nejdražším zbožím jsou informace. S novým vydáním Chrastavských listů si jistě každý povšiml i nové ceny výtisku 9,-Kč proti původní 7.-Kč. Není to libovůle redakce nebo chyba tisku, ale skutečnost, která vychází z pořizovacích nákladů na vydaní zpravodaje. Je zřejmé, že zvýšení ceny zdaleka nepokrývá náklady. To lze jednoduchým propočtem velmi rychle zjistit. Pro porovnání lze uvést, že výnosy jsou na úrovni cca 40% nákladů. To není jistě ekonomické chování vydavatele, ale jsme si vědomi, že jde především o službu veřejnosti a o informace, které jsou potřebné.Rozhodnutí o ceně vychází z usnesení rady města již v polovině loňského roku. Z technických důvodů byla účinnost odložena od 1.1.2005.
Miloslav P i l a ř

Ještě jednou ze zasedání rady města
Rada města na svém zasedání dne 6. prosince 2004 projednala a usnesla se mimo jiné takto:

s c h v á l i l a

  1. přechod práv a závazků MUDr. Marty Vyhnánkové vyplývajících ze smlouvy o nájmu pozemku ze dne 1.6.1998 na část p. p. č. 1298/1 o výměře cca 150 m2 – trvalý travní porost a část p. p. č. 1374/2 o výměře cca 100 m2 – trvalý travní porost, vše  k. ú. Chrastava I na pana Pavla Kučeru,
  2. přechod práv a závazků pana Zdeňka Faltina vyplývajících ze smlouvy o nájmu pozemku ze dne 11.6.1997 na část p. p. č. 120 o výměře cca 200 m2 – zahrada v  k. ú. Chrastava I na pana Jana Filla,
  3. přechod práv a závazků pana Radka Dostála vyplývajících ze smlouvy o nájmu pozemku ze dne 2.1.2001 na část p. p. č. 114 o výměře cca 300 m2 – zahrada v  k. ú. Chrastava I na paní Zdeňku Šádkovou,

- s c h v á l i l a smlouvu o výpůjčce kopírky typu Omega 1225, a to Školní jídelně Chrastava,
- s c h v á l i l a
návrh smlouvy o poskytnutí dotace z grantového fondu Libereckého kraje č. SH/1247/2004 schválené Radou Libereckého kraje dne 4. 5. 2004 usnesením č. 104/04/RK č. grantového programu 1 - Podpora hospodářského rozvoje kraje 2. výzva a pověřila starostu města podpisem smlouvy,
- s c h v á l i l a
návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 20 OD/21/2004 ze dne 11.10.2004 na provedení demolice č. p. 23 Nádražní ulice v Chrastavě ze zhotovitelem RSDr. Milanem Maršálkem a pověřila starostu města podpisem dodatku smlouvy,
- s c h v á l i l a
podání žádosti čj. 8485/2004 o bezúplatný převod pozemků ve vlastnictví Pozemkového fondu ČR do vlastnictví města Chrastava s tím, že předmětné pozemky budou po odsouhlasení PF ČR předloženy k projednání Zastupitelstvu města Chrastava,
- d o p o r u č i l a Z M
schválit zprávu o stavu územně plánovací dokumentace města Chrastava a vyhodnocení požadavků na pořizování změn územně plánovací dokumentace,
- d o p o r u č i l a Z M

1. schválit návrh 5. změny rozpočtu a investičního plánu na rok 2004, včetně změn projednaných na RM - dodatku k 5. úpravě rozpočtu na rok 2004,
2. schválit rozpočtové provizorium a investiční plán na rok 2005,
3. stanovit pravidla rozpočtového provizoria potřebná k zajištění plynulosti hospodaření v souladu s § 13 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
4. schválit bezúplatný převod (darování) drobného dlouhodobého majetku příspěvkové organizaci Základní škola, Chrastava, Vítkov 69, okres Liberec dle darovací smlouvy DR/12/20,
- o d l o ž i l a

1. návrh na odpis pohledávek dle vnitřní směrnice “Zásady při nakládání s pohledávkami”, čl. 2, část V.,
2. návrh na převod pohledávek – 36 měsíců po lhůtě splatnosti do podrozvahové evidence dle vnitřní směrnice “Zásady nakládání s pohledávkami”, čl. 2, část III.,
- v z a l a n a v ě d o m í

celkový přehled pohledávek po lhůtě splatnosti k 30.11.2004, dle vnitřní směrnice “Zásady při nakládání s pohledávkami”, část V., čl. 1, bod 3,
- v z a l a n a v ě d o m í
zápis č. 2004/17 z jednání bytové a sociální komise ze dne 15.11.2004,
- v z a l a n a v ě d o m í
zápis č. 2004/18 z jednání bytové a sociální komise ze dne 22.11.2004

- v z a l a n a v ě d o m í

orientační harmonogram zasedání ZM a RM v roce 2005,
- o d l o ž i l a

cenové ujednání k nakládání s odpady pro rok 2005 s firmou .A.S.A. Liberec, s. r. o.,
- s c h v á l i l a
návrh Smlouvy o dílo s firmou Miroslav Rožec na provedení opravy po havárii objektu MŠ v Revoluční ulici č. p. 488 a pověřila starostu města podpisem smlouvy,

- s c h v á l i l a

odměny ředitelům příspěvkových organizací ZŠ Chrastava, ZŠ Chrastava - Vítkov, MŠ Chrastava a ŠJ Chrastava. Odměny lze vyplatit za předpokladu, že příspěvková organizace bude mít dostatečný objem finančních prostředků na mzdy.
- d o p o r u č i l a Z M
schválit změnu rozpočtu příspěvkové organizace MŠ Chrastava o navýšení 30 000,- Kč na spotřebu elektrické energie vlivem havárie v budově MŠ Revoluční 488. Zvýšená spotřeba elektrické energie se projevila v nutnosti vysoušení zaplaveného suterénu budovy MŠ.
- RM s c h v á l i l a
poskytnutí peněžitých darů členům SDH Chrastava za významnou činnost pro město a poskytnutí peněžitého daru dosavadnímu starostovi SDH Chrastava panu Vladimíru Dymešovi v souvislosti s ukončením funkce.
- v y s l o v i l a

poděkování panu Vladimíru Dymešovi, starostovi SDH Chrastava, za jeho dlouholetou činnost ve funkci starosty SDH Chrastava
- s c h v á l i l a

uzavření smlouvy o partnerství v rámci projektu "Internetizace knihoven v Libereckém kraji" týkající se knihovny ve Vítkově a pověřila starostu města uzavřením a podpisem smlouvy.

KULTURA

Pravidelné zajímavosti nejen ze světa knih
Městská knihovna přeje všem svým čtenářům a milovníkům dobré knihy pohodový a klidný rok 2005.

Aby člověk zachytil pomíjivý okamžik přítomnosti a neztratil se v plynoucím proudu času, vymyslel kalendář.
Chtěla bych vás po celý letošní rok provázet tímto kalendářem a spolu s vámi si připomenout některá významná data nejen z oblasti literatury.

LEDEN
:
1. ledna 1888 se narodil Eduard Bass, český prozaik a autor knih Cirkus Humberto, Klapzubova jedenáctka aj.
1. ledna 1900 se v Čechách poprvé platilo korunami. Směnný kurz koruny k původnímu platidlu – zlatému nebo též zlatce byl tehdy 2 : 1.
1. ledna roku 2002 vstoupilo v jedenácti státech Evropské unie v platnost 15 miliard bankovek a téměř 50 miliard mincí nové společné měny – eur a eurocentů.
4. ledna 1846 se narodil Jan Karafiát, český spisovatel, autor půvabné knížky pro děti Broučci.
4. ledna 1896 se Pražanům v síni Rudolfína na svém prvním veřejném koncertě představila Česká filharmonie, kterou řídil sám Antonín Dvořák.
11. ledna roku 1946 byla formálně zrušena monarchie a vyhlášena Albánská lidová republika.
13. ledna 1923 vysílala známá rozhlasová stanice BBC poprvé a jako první v Evropě celou operu.
16. ledna 1893 instaloval průmyslník Jesse W. Reno na newyorském nádraží šikmý osobní výtah, který připomínal jakýsi pásový dopravník se sklopnými schody. Šlo o první eskalátor svého druhu na světě.
18. ledna 1409 vydal český král Václav IV. v Kutné Hoře Dekret kutnohorský.
20. ledna 1211 se narodila Anežka Česká, dcera Přemysla Otakara I. a sestra Václava I., abatyše kláštera klaristek Na Františku,zakladatelka mužského řádu křižovníků s červenou hvězdou,jediného původního českého řádu. (2.11.1989 byla kanonizována – prohlášena za svatou).
23. ledna 1996 podala Česká republika oficiální žádost o vstup do Evropské unie.
23. ledna 1960 se švýcarský výzkumník Jacques Piccard se svým spolupracovníkem potopil na dno Mariánského příkopu v Tichém oceánu. Dosáhl hloubky 10.916 m a svými pozorováními výrazně ovlivnil další vývoj oceánografie.
24. leden je významný den všech milovníků piva. V roce 1935 se v Richmondu v americkém státě Virginia objevilo první pivo v plechovce.
26. ledna 1924 se na mapě světa poprvé objevilo slovo Leningrad a zůstalo tam až do roku 1991.
28. ledna 1919 byla zřízena druhá česká universita –Masarykova univerzita v Brně.
28. ledna 1878 byla v USA uvedena do provozu první telefonní ústředna na světě.
31. ledna 1785 se narodila Magdalena Dobromila Rettigová,česká spisovatelka.
Těšíme se na Vaši návštěvu knihovnice H.Matoušová

Napsali o nás: Chrastavské listy jsou jedny z nejlepších v kraji
Na území Libereckého kraje vychází stovky nejrůznějších tiskovin. Od jednostránkových prospektů až po nádherné knihy s bohatými ilustracemi. Nejčastěji a v pravidelných intervalech se představují noviny, časopisy a komunální tiskoviny. V kraji je přes dvě stovky obcí a měst a většina z nich vydává svůj pravidelný zpravodaj zpravidla s měsíční periodicitou. V obcích to bývá list nebo dvoustrana, města vydávají někdy až reprezentativní publikace.
Exkluzivním časopisem se chlubí město Turnov, klasické zpravodaje se však nehonosí papírem ani grafikou, jejich obsah je podstatně důležitější. Standardní úroveň tak mají městské zpravodaje Hrádku nad Nisou nebo Smržovky. Obsahově však kvality Chrastavských listů nedosahují. Chrastavští redaktoři i autoři sice novináři nejsou, ale poskytují aktuální informace spolu s pohledem do minulosti regionu. Originální spojení nikde v komunálním tisku nenajdeme.
Možná proto jsou Chrastavské listy přitažlivé i pro mladou generaci. Klárka Cízlerová, studentka liberecké hotelové školy, je pravidelnou čtenářkou: “Zrovna včera jsem četla v listech článek o Turistickém informačním centru pod Ještědem, časopis doma čteme pravidelně,” prozradila při vyprávění o chrastavských zajímavostech. Časopis, jak lze z hovoru vidět, zdokonaluje nejen její znalosti o městě, které má ráda, ale i o zajímavých událostech v kraji.
Díky všem autorům Chrastavských listů za jejich pěknou práci a do nového roku dalších dvanáct bezvadných čísel s přáním, aby časopis četli všichni obyvatelé Chrastavy a aby sloužil také jako dobrý informační materiál pro občany kraje, kteří chtějí lépe poznat vaše město.
Mgr. Milan Turek, Liberec

SPORT

Sportovní událostí ledna budou opět tradiční Chrastavské šlápoty
- A je to opět tady… Nejen příznivci turistiky a pěkných zimních vycházek jsou srdečně zváni místní organizací Klubu českých turistů v Chrastavě na tradični zimní turistický pochod okolím Chrastavy – na 32. ročník Chrastavských šlápot. Letos se skuteční 8. ledna 2005. Jsou pro vás připraveny oblíbené tratě na 7, 10, 15 a 20 km, z kterých si můžete vybrat dle svých momentálních schopností.
Prezentace proběhne od 7.30 hodin v sále jídelny Gastro Majba v Nádražní ulici.
Hlavně nezapomeňte na vhodné teplé oblečení a drobné občerstvení na trať k doplnění sil. Pochod se koná za každého počasí.
Více informací můžete najít i na www.chrastava.cz a na www.sport-kraj-lbc.cz.
Každý účastník pochodu obdrží originální účastnický diplom.

Připravil: Ivan Vydra

Nad výsledky loňské sezóny chrastavské kolové

V měsíci prosinci proběhla další dvě kola soutěže Český pohár žáků, která se konala na Moravě. Žáci Culek Jiří a Ende Radek, kteří se zúčastnili obou těchto turnajů, z nichž jeden se konal 4.12.2004 v Šitbořicích a druhý o den později ve Svitávce, obsadili vždy 6. místo, což je velmi dobrý výsledek.

V letošním roce se pomalu začínají prosazovat naši žáci, postupem času dosahují v silné konkurenci (neboť soutěží v této kategorii žáci ve věku od 8 do 14 let) stále lepších výsledků. Ve finále Mistrovství České republiky obsadila naše dvojice 6. místo.
Rovněž dorostenci, kde soutěžily dvě naše dvojice, obsadili celkově na Mistrovství České republiky 5. a 6. místo. V soutěži U 23 získala naše dvojice rovněž 5. místo.
Muži jsou neméně úspěšní, stále si držíme umístění ve II. lize i pro rok 2005. Ještě bych rád zmínil uspořádání turnaje veteránů v rámci oslav Chrastavské slavnosti 2004. Zúčastnilo se 5 dvojic mužů, kteří bývali členy našeho oddílu, soutěž byla velmi zdařilá a úspěšná, sešla se i řada diváků, vesměs rodinných příslušníků, kteří přišli svým borcům fandit. Doufáme, že se s našim oddílem počítá i v programu slavností pro rok 2005.

V průběhu roku jsme se zúčastnili dvou mezinárodních turnajů v SRN, kde jsme byli velmi úspěšní, muži získali 1. místo a dorostenci 3. místo.
V soutěži Sasko – Čechy, která se konala tentokrát v Liberci, však v letošním roce zvítězili Němci, soutěž skončila nerozhodně, došlo na rozstřely a v těch zvítězilo Sasko.

29. 1. 2005 II. liga muži
14. 5. 2005 Kvalifikace skupina “A”
Mistrovství ČR žáci
28. 5. 2005 U 23 (do 23 let)
4. 6. 2005 Český pohár žáci - finále
1. 10. 2005 Podzimní turnaj - muži
2. 10. 2005 Podzimní turnaj – dorost
15. 10. 2005 Český pohár – žáci
(Oblastní přebory se budou konat po dohodě s TJ Lokomotiva Liberec, termíny budou zveřejněny.)
Ladislav Celler, trenér

Letošní rok byl pro chrastavský motoklub zlomový – říká Antonín NosekLetošní rok byl pro motoklub Chrastava v jeho dosavadní činnosti rokem zlomovým a dá se říci, že i nejlepším v jeho dosavadní existenci. Vytvořil se tým jezdců, kteří nás reprezentují jak v seriálu mistrovství ČR, tak v přeboru ČR. Také máme jezdce, kteří se zúčastňují závodů hobby. Máme i dva juniory ve třídách do 12 let a do 15 let. Škoda jen, že některé závody (vytrvalostní závod dvojic) musí absolvovat sami. Podařilo se nám získat řadu sponzorů, protože bez nich by tento sport na úrovni mistrovství republiky provozovat nešlo. Hlavním sponzorem se stala firma Grupo Antolin Bohemia. Za to všem, kteří nám pomáhají, děkujeme a na oplátku se snažíme podávat co nejlepší výkony. Dostali jsme se již do situace, kdy nesháníme jezdce, ale už nás někteří přední čeští závodníci oslovují sami. V tuto chvíli máme tým a partu, která zaručuje dobré výsledky, dobrou soudržnost a o rozšíření (mimo juniorské kategorie) zatím nepřemýšlíme.  Některým jezdcům se podařilo uspět nejen v místní anketě, ale i promluvit do celkového pořadí na závodech, kterých se účastníme.
Již  začala příprava na příští sezónu. Nyní je to hlavně v posilovně nejen doma, ale i v prostorách libereckého bazénu, kde nám i v tomto směru pomáhá  další sponzor, Ještědská sportovní. Na motorky se pak kluci posadí, pokud se zima neprotáhne, začátkem března. Již v dubnu se roztočí kolotoče závodů. Hned na úvod se zajíždí do Dobřan u Plzně a hned další víkend do Kroměříže na podniky MČR v Cross Country.
Pro příští rok plánujeme opět účast ve třech podnicích  MČR a PČR. Jde o závod Skanska Enduro a Cross Country. Třetím podnikem je opět MČR ve vytrvalostním závodě dvojic Maxton Adventure Cup 2005. Rádi bychom rozšířili i medailové pozice v celkovém hodnocení těchto podniků. Jako vyvrcholení sezóny by měla být opět účast na mistrovství světa družstev, mezinárodní šestidenní soutěž ISDE, která se letos pojede na Slovensku v okolí Povážské Bystrice. A. Nosek

Závěrečné bilancování oddílu zápasu
Umístění našich zápasníků na turnajích v zahraničí a na turnajích v Č R s mezinárodní účastí.
březen – Bielawa (Polsko)

- mezinárodní mistrovství Polska kadetek – startovalo 84 kadetek z 31 oddílů z Polska, Francie, Německa a ČR.

49 kg – Kurimská Pavla 5. místo
60 kg – Dvořáková Eliška 3. místo
65 kg – Suchá Petra 6. místo
—————————————————————————————
březen - Klippan (Švédsko)

- startovalo 202 kadetek a žen ze 14 států (Švédsko, Řecko, Rusko, Portoriko, Německo, USA, Kanada, Dánsko, Finsko, Lotyšsko, Rakousko, Norsko, Čína a ČR)
kadetky :

49 kg – Kurimská Pavla 9. místo
60 kg – Dvořáková Eliška 8. místo
65 kg – Suchá Petra 11. místo
—————————————————————————————–
duben – Utrecht (Nizozemsko)

– startovalo 548 závodníků z 12 států (Nizozemsko, Polsko,Dánsko, Anglie, USA, Belgie, Švédsko, Bulharsko, Švýcarsko, Francie, Německo a ČR )
V soutěži družstev jsme obsadili 5. místo.
Výsledky chrastavských zápasníků do 10. místa.
Ženy :

34 kg – Tvrzníková Martina 4. místo
38 kg – Nováková Nikola 3. místo
50 kg – Kurimská Pavla 4. místo
53 kg – Kůtová Kateřina 6. místo
61 kg – Stahoňová Šárka 4. místo
61 kg – Dvořáková Eliška 5. místo
65 kg – Suchá Petra 7. místo
70 kg – Pradeová Petra 4. místo
————————————————————————————–
květen - Gelenau

- startovalo 100 závodnic z Německa a ČR . O putovní pohár jsme v soutěži družstev suverénně vyhráli.
ml. žákyně :

29 kg – Janečková Aneta 1. místo
31 kg – Tvrzníková Martina 1. místo
34 kg – Sýkorová Michala 3. místo
38 kg – Nováková Nikola 1. místo
54 kg – Dušková Lucie 1. místo
63 kg – Loudová Petra 2. místo
kadetky:

46 kg – Tvrzníková Karin 3. místo
49 kg – Kurimská Pavla 1. místo
60 kg – Dvořáková Eliška 2. místo
65 kg – Suchá Petra 1. místo
65 kg – Cinibulková Jana 2. místo
—————————————————————————————
květen – Lidice

– startovalo 286 závodníků z 5 států (Slovensko, Slovinsko, Polsko, Německo a ČR)
Soutěž družstev:
ženské složky - Chrastava 2. místo
chlapci - Chrastava 4. místo

1. místo – 3 x (Tvrzníková M., Nováková N.,Kurimská)
2. místo – 6 x (Janečková, Loudová, Tvrzníková K., Dvořáková, Kůtová, Trdla V.)
3. místo – 2 x (Suchá, Zsiga)
4. místo – 3 x (Trdla T., Havlíček, Přenosil)
5. místo – 1 x (Popelinský)
—————————————————————————————
červen – VC Hradce Králové

– zúčastnilo se 105 zápasnic z Polska , Německa, Slovenska a ČR
kadetky:

52 kg – Kůtová Kateřina 1. místo
63 kg – Dvořáková Eliška 2. místo
68 kg – Suchá Petra 1. místo
—————————————————————————————
říjen – Werdau (Německo)

- startovalo 327 závodníků z 31 oddílů z Německa, Itálie a ČR
Soutěž družstev:
Dívky - Chrastava 1. místo
Chlapci - Chrastava 4. místo

1. místo – 4 x (Trdla T., Mužák, Janečková, Tvrzníková M.)
2. místo – 3 x (Tarant, Sýkorová, Dvořáková)
3. místo – 3 x (Popelinský, Nováková, Kůtová )
4. místo – 2 x (Trdla V., Hanuš P.)
7. místo – 2 x (Michálková, Nováková N. start za chlapce)
8. místo – 2 x (Přenosil M., Seidl)
9. místo – 3 x (Janečková,Michálková, Sýkorová start za chlapce)
————————————————
říjen – Zawidów (Polsko)

- 102 závodníků z Polska a ČR
1. místo – 5 x (Dvořáková,Trdla T.,Popelinský, Mužák, Sziga)
2. místo – 9 x (Michálková,Janeč-ková, Nováková, Sýkorová, Adámek,Havlíček, Trdla V., Tarant, Hanuš P.)
1. místo – 4 x (Kaprál, Trost, Vacek,Myslikovjan)

Hodnocení zápasnické sezóny 2004
Rok 2004 byl pro náš oddíl dost zvláštní. Na mistrovství ČR všech věkových kategorií, hlavně mládežnických, jsme sice vybojovali celkem 15 medailí (7 x TITUL MISTR ČR, 5 x stříbrné a 3 x bronzové medaile). Mohlo jich být ale daleko více. Za posledních 5 let jsme neměli tolik zraněných závodníků, kteří se připravovali na M ČR. Např. na M ČR mladších žákyň mělo odjet 8 závodnic, odjela pouze 1 závodnice (Nikola Nováková – bez problémů získala mistrovský titul). Ostatní děvčata, která vyhrávala mezinárodní turnaje, byla zraněná a přišla tak o svůj nejdůležitější turnaj v sezóně.
Reprezentantky ČR

Další pohroma přišla na děvčata, která se připravovala ME kadetek a MS juniorek.
Kadetka Petra Suchá (váha 67 kg) si zlomila ruku před M ČR , juniorka Šárka Stahoňová (váha 59 kg) si na M ČR natrhla vazy na ruce. Tyto dvě závodnice a kadetka Eliška Dvořáková (váha 60 kg) se nakonec pro zranění nemohly zúčastnit ME kadetek a MS juniorek.
V lednu 2004 jsme dali souhlas k přestupu do TCM Havlíčkův Brod bratrům Petrovi a Michalovi Novákovým. Michal a Petr jsou v reprezentaci ČR kadetů a zúčastnili se ME ve Varně (Bulharsko) .
Michal ve váze do 42 kg obsadil 10. místo, Petr ve váze do 58 kg obsadil 20. místo.
Michal vybojoval na M ČR žáků titul MISTR ČR jak v zápase ř.ř. a v.s., navíc v zápase ř.ř. v kategorii kadetů přidal další titul a tím si vybojoval účast na ME. Petr s přehledem získal titul v zápase ř.ř. kadetů a taktéž si vybojoval účast na ME. V průběhu roku jsme se zúčastnili řady turnajů jak doma, tak v zahraničí (jak je vidět na výsledcích výše). Startovali jsme v březnu v KLIPPANU (Švédsko), v Bielawě (Polsko), v dubnu v UTRECHTU (Holandsko), v květnu v Gelenau (Německo), v říjnu Werdau (Německo), v listopadu Zawidow a Bielawa (Polsko) atd. V měsíci srpnu jsme uspořádali pro 30 dětí sportovní soustředění v Chorvatsku. Soustředění sloužilo k nabírání fyzické kondice a stmelování kolektivu.
Vsadili jsme v oddíle na ty nejmladší, kteří nám svými výkony i výsledky dělají radost. Mezi nejlepší patří Tarant, Seidl, Vacek,Myslikovjan, Kaprál, Holec, Imlauf, Popelinský, Michálková a další. Určitě o nich v budoucnu uslyšíme. Nyní v mladších žácích a žákyních vynikají: Trdla T., Mužák, Zsiga, Nováková N., Tvrzníková M., Sýkorová a Janečková.
V našem oddíle je zaregistrováno celkem 87 členů. Převážnou část tvoří mládež do 15 let.
Chtěli bychom poděkovat sponzorům našeho oddílu, hlavně firmám JOSTAV Liberec a IMSTAV Liberec, bez kterých bychom jen těžko mohli provozovat tento sport na takovéto úrovni. Děkujeme !!!

A. Stahoň, trenér

Odešešl mimořádný člověk
Ve věku nedožitých požehnaných 95 let odešla z tohoto světa jedna z největších chrastavských osobností paní Emilie Švejkovská.
Paní Emilie Švejkovská byla příkladem pracovitosti a svědomitosti po celý svůj život. Do svých osmdesáti let pracovala v drogerii a traduje se, že nechyběla jediný den z důvodu nemoci. A poté až do své devadesátky ještě vypomáhala jako pokladní v místním kině.
Především se však paní Emilie Švejkovská zapsala nesmazatelným písmem do dějin chrastavského fotbalu, kde byla desítky let činná ve výboru oddílu kopané TJ Spartak. Za svoji činnost také obdržela jako první žena vůbec před několika lety v Praze nejvyšší fotbalové vyznamenání. V anketě sportovec Chrastavy pak paní Emilie Švejkovská byla již v jeho prvním ročníku jako prvá uvedena do síně slávy.
Naše milovaná babi nás všechny pak zarmoutila jen jednou. A sice, když jsme se dozvěděli, že nás navždy opustila, když odešla do fotbalového nebe. Její památka bude mezi námi žít i nadále, vždyť se již za svého života stala legendou.
Čest její památce.
Za občany města Chrastavy Ing. Michael Canov - starosta

Kuželkáři v Chrastavě jsou stále aktivní
Rok se sešel s rokem a přichází období bilancí s hodnocením činnosti. Také kuželkáři z oddílu místního Spartaku se ohlížejí a domnívám se, že je za nimi určitá stopa vidět.
Krátce bych chtěl představit oddíl kuželkářů ,k jehož založení došlo již v roce 1945, ale teprve od roku 1960 mají místní kuželkáři vlastní sportoviště, ve kterém se postupně střídají generace. Nelze zde vyjmenovat všechny zasloužilé členy a pamětníky, ovšem není možné opomenout nestory a zakladatele tradice tohoto sportu v Chrastavě, jako jsou Rudolf Krátký, Norbert Husák, Miroslav Junek, František Dostál i další. Navíc Norbert Husák je ve svých blízkých 78 letech stále ještě předním tahounem oddílu, jeho dlouholetým předsedou a s dalším pamětníkem Františkem Dostálem i aktivním hráčem.
Po novém krajském uspořádání došlo k přestavbě soutěže a obě naše družstva hrají krajský přebor. Je pravdou, že tabulku momentálně nevedou, ale vždy patřila do přední linie. Z dílčích úspěchů je nutné připomenout několik titulů okresních a krajských přeborníků v jednotlivých kategoriích mládeže a dospělých. Naše členka Jana Vokounová hraje úspěšně kuželkářskou ligu v Jablonci nad Nisou a řadí se stále mezi hráčskou ligovou špičku. U příležitosti vstupu do EU jsme se zúčastnili a k velkému zklamání favorizovaných Němců také vyhráli mezinárodní turnaj kuželkářů v Žitavě. S oddílem Ziphona Zittau udržujeme pravidelný kontakt. Dlouhodobě také přetrvává družba s kuželkáři ze Zwickau, se kterými se pravidelně 1 x ročně setkáme v přátelském klání. Ani toto německé družstvo se již dávno nemůže chlubit svou neporazitelností ve vzájemném duelu.
Dle dlouhodobého pohledu lze náš kuželkářský oddíl hodnotit jako úspěšný. Ovšem nejde jen o sportovní činnost. Členové oddílu udržují kuželnu v provozuschopném stavu vlastními silami, samozřejmě za finanční výpomoci mateřské TJ Spartak ,ostatních dotací a sponzorů.
Vlastní činnost jako cestovné, příspěvek na otop, startovné atd. si členové hradí z osobních prostředků. V roce 2004 se kromě pravidelné údržby budovy podařilo zvelebit okolí kuželny, upravit a znovu zatravnit přilehlý pozemek, včetně vybudování nového oplocení. O pozemek pečují členové pravidelnou údržbou. Kolemjdoucí jistě pohled na upravené okolí ocení.
V následujícím roce 2005 připravujeme u příležitosti 60. výročí založení oddílu a 45. výročí otevření kuželny akci, na kterou chceme pozvat své bývalé členy a příznivce. Jistě bude na co vzpomínat a čím se pochlubit. Při této příležitosti žádáme všechny, kteří doma našli nebo vlastní jakékoliv materiály týkající se historie chrastavských kuželek o jejich zapůjčení.
Do dalšího období vstupují kuželkáři s chutí pokračovat dále v aktivní činnosti se snahou zpřístupnit tento sport všem zájemcům, které touto cestou mezi sebe zvou.
V Novém roce přejeme všem čtenářům a jejich rodinám zdravíčko, štěstíčko a mnoho duševní i fyzické pohody.
František Vokoun,
Oddíl kuželkářů Chrastava

A družstvo stolních tenistů postoupilo do I. Třídy krajského přeboru
Při hodnocení roku 2004,respektive sezóny 2003/2004 mohou být členové oddílu stolního tenisu TJ Spartak Chrastava více méně spokojeni a tuto sezónu zařadit mezi nejúspěšnější v historii oddílu. Soutěží dospělých se zúčastnila tři družstva oddílu, a to "A" a ,,B" družstvo krajského přeboru II. třídy a družstvo "C" okresního přeboru I. třídy.
"A" družstvo dospělých ve složení Ing. Žemlička, Průša, Martiny a Zahradník nejenže vyhrálo základní část krajského přeboru II. třídy, ale po dramatických bojích zvítězilo i v nadstavbové části soutěže (play-off) a stalo se celkovým vítězem výše uvedené soutěže a postoupilo do druhé nejvyšší krajské soutěže, a to do krajského přeboru I. třídy.
I v této soutěži si "A" družstvo vede celkem dobře, když po polovině soutěže je na 6. místě z celkem 12 družstev a je nejlepším družstvem z okresu Liberec v této soutěži.
"B" družstvo dospělých ve složení Fürbacher, Čilo, Živnůstka, Hrudka sice sestoupilo z krajského přeboru II.třídy do okresního přeboru I.třídy a v této soutěži je po polovině na 1. místě bez jediné porážky.
"C" družstvo bylo účastníkem okresního přeboru, kde v této soutěži skončilo na 7. Místě z 12 družstev. Toto družstvo slouží především jako možnost hraní pro naše juniory.
Z dalších aktivit oddílu bych zmínil pořádání turnaje ve stolním tenise pro mládež v rámci konání Chrastavských slavností. Bohužel v letošním roce se přihlásili a turnaje zúčastnili pouze čtyři hráči!
Další vydařenou akcí v letošním roce byla exhibice stolních tenistů Milana Orlovského a Jindry Panského, pořádaná v rámci Chrastavských slavností,kteří sehráli přátelské utkání s členy oddílu a předvedli své umění za zelenými stoly. Opět malou kaňkou na celé akci byl malý zájem veřejnosti.
A na konec to nejlepší. V anketě nejlepší sportovec Chrastavy za rok 2004 získalo družstvo mužů" A" první místo a zakladatel stolního tenisu v Chrastavě Dáňa Martiny vstoupil do síně slávy.
Petr Zahradník

TJ Spartak Chrastava – oddíl kopané – Jaký byl rok 2004?
Každoročně přináší závěr roku záplavu anket, vyhodnocení a ohlédnutí. Jaký byl z pohledu oddílu kopané rok 2004? Tak, jako život přináší úspěch a nezdar, radost a smutek, dny dobré a horši, tak i činnost našeho oddílu nelze shrnout pouze slovy bílá nebo černá. Nechci na tomto místě uvést dlouhý výčet výsledků všech našich mužstev, ale v obecné rovině vyhodnotit uplynulý rok. Ne všechno se nám povedlo, ale máme i dost důvodů k radosti.
S čím nejsme spokojeni?

Výkladní skříň každého oddílu, a tím je mužstvo dospělých, má značně "špinavé sklo". Úzký kádr, chybějící sebekritika, nedobré vztahy, hledání výmluv, proč nemůžu - to jsou namátkově důvody, proč se již několik let nedaří pozvednout dospělý fotbal k lepším výkonům a výsledkům. Vina není jenom na jedné nebo druhé straně, o nápravu se musíme pokusit všichni společně - hráči i funkcionáři.
Co se daří?

Mládežnická základna. V družstvech elévů (30 kluků), žáků (20) a dorostu (20) běhá dost talentovaných fotbalistů, kteří mají předpoklady stát se během několika let zdravým základem nového mužstva dospělých. Musíme napnout všechny síly, abychom naděje do nich vkládané nepromarnili tak, jako v posledních letech.
Kde nás také tlačí bota!

Úzký kádr trenérů a funkcionářů. Málokdo je ochoten ve svém volném čase a zadarmo nabídnout pomocnou ruku. Bohužel ani mezi rodiči, kde bychom to čekali nejvíce. Jde o vaše syny a vnuky!
Co se nám nelíbí?

Minimální podpora sportu v Chrastavě ze strany radnice. Především těch aktivit, které přitahují k pravidelnému sportování mládež. Víme, že rozpočet města je omezený, ale jsme přesvědčeni, že při dobré vůli zastupitelstva a rady města, by se v něm našel prostor pro důstojnějši vyjádření podpory sportu coby zájmu veřejného.
Poslední poděkování!

Bohužel v r.2004 nás navždy opustili dlouholetí členové a do poslední chvíle pro kopanou a sport v našem městě dýchající pan Josef Vostrý, pan Josef Šulc a krátce před Vánocemi i nezapomenutelná "babi" paní Emilie Švejkovská. Ještě jednou, naposledy, jim patři naše velké "Děkujeme".
Co říci závěrem?

Děkuji všem trenérům a funkcionářům oddílu kopané za jejich obětavou a mnohdy nedoceněnou práci, děkuji všem sponzorům za jejich pomoc, bez které se neobejdeme, děkuji všem sportovním příznivcům za jejich podporu. Nám všem pak přeji do roku 2005 hodně zdraví, štěstí a spokojenosti a chrastavskému sportu pak mnoho úspěchů v bojích o sportovní slávu. Sportu zdar!
TJ Spartak, oddíl kopané

INFORMACE ZE ŠKOL

Víte co je Caruso šou?
Ve čtvrtek 9. prosince 2004 se od 14.00 – 16.00 hodin konala v tělocvičně ZŠ na náměstí tradiční pěvecká soutěž CARUSO ŠOU. Akce se zúčastnilo celkem 23 dětí z 1. – 5. tříd. Soutěžící přišli povzbudit jejich sourozenci, rodiče, babičky, p. učitelky a kamarádi.
V porotě zasedly p. učitelky I. stupně a vybraní žáci z diváků. Měli nelehký úkol, všichni zpěváčci byli výborně připraveni, vystupovali s velkou odvahou a zazpívali mnoho krásných písniček.
Krásnou atmosféru předvánočního času nám připomněly koledy, které nám zahrály “Flétničky”, zazpívaly děti s kytarou a sbor “Jiřiček”. Výzdobu připravily p. učitelky s dětmi I. stupně a speciálních tříd. Všichni soutěžící si odnesli zaslouženou odměnu, ale na vítěze čekalo ještě malé překvapení.
A jak to dopadlo?
1. místo – 1.A Anežka Šimonková
5.B Andrea Jarchovská
2. místo – 3.A Šárka Opřátková
4.A Martin Zoul
3. místo – 5.A Anežka Svobodová
Kateřina Caletková
Všichni jste byli výborní !!!
Děkujeme všem za přípravu a organizaci pěvecké soutěže. Řeháková J.

První školní vánoční akademie
Předvánoční čas je doba shonu, únavy a možná i nervozity. Ale proč to brát zrovna takhle? Nedalo by se na chvilku, alespoň na hodinku (či dvě) zastavit a nechat se pozvat na první Školní vánoční akademii?
Kdo tak ve čtvrtek 16.12.2004 učinil a přišel do chrastavského kina, nestačil se divit, jak tu bylo plno. Rodiče, prarodiče, tety i strýčkové se těšili na toho svého účinkujícího. Ti ale právě teď neměli na své blízké ani pomyšlení. Vždyť každý z nich čekal na své vystoupení a pravděpodobně prožíval svou první trému.
Program byl pestrý. Po úvodu pana ředitele Aleše Trpišovského vystoupili s roztomilými, vánočně laděnými básničkami žáci 1. třídy. Hned po nich přišli na pódium flétnisté a kytaristé z kroužků, které na škole pracují. Zahráli několik koled a pěkně se vzájemně doplňovali. Aby diváci nezlenivěli, přiběhly je rozproudit dvě skupiny aerobiku. Následovalo pásmo básniček v podání žáků 4. třídy. Ti nejen pěkně zvučně recitovali, ale měli své vystoupení doplněné i rekvizitami. Následovaly koledy v podání starších děvčat z kroužku fléten. Děvčata zazářila trojhlasou hrou a bylo znát, že své nástroje skutečně ovládají a hrají na ně s chutí. První část vánoční akademie uzavřelo švitoření Jiřiček, což je školní pěvecký soubor. V jeho podání zazněly další vánoční písně a koledy. U některých opět asistovaly flétny.
Druhá část podvečera byla věnována hostu, skupině Lačho jilo. Všichni v sále zažili horký temperament, který mají v krvi mladí romští tanečníci. Kromě svého tance překvapili i originálními romskými písněmi.
A najednou byl konec. Všichni účinkující se sešli na pódiu a sotva se sem vešli. V popředí stáli moderátoři celého programu Lucka a Jakub s rozsvícenými svíčkami jako symboly vánoc a celým sálem zněla slova Štědrej večer nastal…
A já bych chtěla poděkovat všem. Rodičům za to, jak mají skvělé děti, paním učitelkám Zuzaně Živnůstkové, Janě Řehákové a Majce Hájkové za obětavost a spolupráci při tvoření programu, klavíristce Emě Fiedlerové za hudební doprovod pěveckého sboru a vedení školy za umožnění takovéto akce. Možná, že vznikla nová tradice.
Vladislava Kollmannová,
vedoucí sboru Jiřičky a kroužku fléten

Aerobik
Kroužek aerobiku při ZŠ Chrastava, náměstí 1. máje se dne 14. 12. 2004 (úterý) zúčastnil soutěže “O Pohár Nadace Škola Hrou.” Soutěž vyhlásila Nadace Škola Hrou a organizátorem bylo “Zuzi Studio.” Tato soutěž je pro školní týmy a jednotlivce, kde si nejlepší tým odnese pěkný pohár. Z naší školy se zúčastnilo soutěže 43 dětí. Největší zastoupení jsme měli v kategorii A (7 – 10 let) – 35 dětí , v kategorii B (11 – 13 let) – 8 dívek. Z obou kategorií postoupili dívky do finále (A – Tereza Gumuláková, Šárka Opřátková, Sváťa Kolouchová, Dominika Živnůstková, Karolina Gujdová, Veronika Hajslová, Eliška Karlíková, Sýkorová, Šárka Říhová, B – Kristýna Bednářová, Žaneta Pilnáčková, Kateřina Kohlíková, Veronika Picková, Nicol Feixová).
Ve finále si soutěžící zacvičili na stepech (stupínek o výšce zpravidla 10 – 30 cm). Bylo to příjemné zpestření soutěže, kde se děti snažily při vystupování na step správně našlapovat do středu stepové desky.
A jak jsme dopadli? V kategorii A si ZŠ Chrastava odnesla diplom za 3. místo. Všichni soutěžící obdrželi vstupenku do muzea v Babylonu. Všem dětem gratulujeme, i těm, které nepostoupily. Příště to určitě vyjde!
Marie Hájková

Druháčci na výletě
V neděli 12. 12. 2004 se žáci druhých tříd vydali na výlet na koňskou farmu VYSOKÁ.
Sraz byl stanoven na 13 hodinu u kašny na náměstí. Program na Vysoké byl zahájen prohlídkou stájí. V kryté jízdárně se konala přehlídka s představením jednotlivých plemen koní. V chladném počasí se děti mohly zahřát teplým čajem, klobásou, gulášem či jiným občerstvením. Bohatý program nabízel mimo jiné i exhibici gymnastiky na koních nejmladších členů jezdeckého klubu. Během přestávky se děti mohly svézt na koních. Zájemců bylo mnoho, takže se na každého bohužel nedostalo. Zbytek programu děti neviděly, protože je čekala cesta zpět domů.
Druhý den ve škole si však své dojmy sdělily. Dětem se výlet moc líbil, mnohé si naplánovaly, že se chtějí na farmu podívat nebo se přihlásit do jezdeckého klubu.
učitelky 2. A a 2. B

Vánoční besídka pro chrastavské seniory
16. 12. 2004 se konala vánoční besídka pro chrastavské seniory. Čtvrteční odpoledne přišli zpříjemnit svou produkcí žáci hudebních kurzů Společenského klubu v Chrastavě. V bohatém programu zazněly koledy a další vánoční písně v podání Anny Bartoschové, Lucie Bukáčkové, Markéty a Krystýny Kosteleckých, Petry Machkové, Jany Mizerové, Elišky Prokorátové, Pavly Rehořkové a Jana Větrovského. Žáci hráli sami, i za doprovodu svých učitelů Františka a Heleny Boudových. Hudební program byl doplněn recitací pana Ivana Žáka, který přednesl s brilantností sobě vlastní dvě básně od Jana Nerudy - Romanci štědrovečerní a Baladu rajskou. Tváře přítomných rozzářilo vystoupení paní Mileny Doubravské a pana Jaroslava Smoly, kteří za klavírního doprovodu paní Eugenie Komárkové zazpívali duet To jest jasnost skvostná z České mše vánoční od Jakuba Jana Ryby a písně Chtíc, aby spal a Tichá noc. Vánoční posezení se dále neslo na tónech lidových a vánočních písní doprovázených harmonikou pana Vlastimila Žemličky, jemuž také patří velký dík za to, že obětavě chodí hrát každou středu do domu s pečovatelskou službou v Chrastavě. Touto cestou bych chtěla poděkovat i všem ostatním, kteří se na přípravě a průběhu besídky podíleli, tj. paní Annelies Vrbové, která má na starosti klub důchodců, pečovatelkám paní Janě Ulrichové a paní Soně Svobodové a v neposlední řadě i referentce odboru pro záležitosti občanů paní Věře Smolové.