Jsme za poločasem…Bc. Oldřich NěmecUplynuly více než dva roky od komunálních voleb 2006. Sdružení nezávislých kandidátů - Pro změnu v Chrastavě předstoupilo tehdy před občany se svým volebním programem pro léta 2006 – 2010, a volby v Chrastavě jsme vyhráli se ziskem 39,4 %. Uvědomujeme si, že tak výborný výsledek jsme získali díky našim spoluobčanům, kteří nás přišli ve volbách podpořit. Díky Vám, spoluobčanům, jsme získali celkem 8 mandátů z 19 možných. Trochu se nám v porovnání s lety minulými podařila i zvýšit účast občanů ve volbách. Také si většina ze spoluobčanů pamatuje, co proběhlo po komunálních volbách a kdo se za každou cenu snažil na radnici udržet (a to později i vystoupením z nominující politické strany…). Nebyli jsme to my, zastupitelé za SNK, kdo jsme za každou cenu „pásli“ po funkcích na radnici…

Nechceme se však zabývat tím, co proběhlo po komunálních volbách a jak v Chrastavě vznikla modro-oranžovo-rudá koalice (ODS se 6 mandáty, ČSSD se 2 a KSČM se 2 mandáty). I to se v komunální politice stává. Je to již minulostí a občan-volič tento stav může (bude-li chtít) změnit až na podzim roku 2010.

***

Po více než dvouletém fungování zastupitelů za SNK-Pro změnu v Chrastavě, chceme přiblížit občanům, jak plníme svůj volební program. Naším motem bylo heslo CHRASTAVA JE NAŠÍM DOMOVEM. I od toho se odvíjely, odvíjí a i nadále budou odvíjet naše kroky v zastupitelstvu města. Pojďte se proto společně s námi podívat, jak se nám daří (nebo nedaří) náš volební program plnit.

V oblasti investiční výstavby:

1) Budeme pokračovat v realizaci plánovaných či již započatých investičních (i neinvestičních) akcích ve městě (rekonstrukce ZŠ náměstí, rekonstrukce autobusového nádraží a jeho okolí, rekonstrukce budovy S-klubu aj.).

Naši zastupitelé, někdy po diskuzích, podpořili kroky současného vedení města jak při rekonstrukci ZŠ na náměstí, tak i dalších akcích, např. připravovaná rekonstrukce budovy S-klubu. U S-klubu však byla podpora podmíněna dodatkem smlouvy, kdy výstavba bude financovaná se 100% dotací - snaha město více nezadlužovat.

2) Chceme dokončit připravenost pozemků pro výstavbu cca 60 rodinných domků v lokalitě Bílokostelecká/Polní ul., začít jednání s potenciálními budoucími investory a začít s realizací výstavby včetně vytipování dalších lokalit (pozemků) vhodných pro bytovou výstavbu (RD, bytové domy …).

Téměř vždy jsme podpořili prodej pozemků pro stavby rodinných domků, kde jsme se při svém hlasování snažili zohlednit také zájem již současných chrastaváků. I nadále jsme pro výstavbu nejen cca 60 rodinných domků v lokalitě Bílokostelecká/Polní (diskuse a následné řešení části pozemku přes současné zahradnictví jako přístupové cesty pro pěší v ničem náš záměr nemění), tak i pro výstavbu v dalších částech města (podpořili jsme např. změnu územního plánu města pro uvažovanou výstavbu cca 50 rodinných domků v lokalitě Liberecká ul.).

3) Všestranně budeme podporovat trvale žijící občany v obci v oblasti individuální bytové výstavby rodinných domů.

     Zde konstatujeme, že jsme se téměř vždy při svém hlasování snažili zohlednit také zájem již současných chrastaváků.

4) Chceme připravit konečnou verzi a časový harmonogram pro úpravu náměstí 1.máje (park, parkoviště …).

I když se zdá, že úprava současného stavu náměstí není příliš aktuální, snažili jsme se svými návrhy přispět nejen k bezpečnosti chodců (návrh na přemístění přechodu doprostřed náměstí, posléze jeho vrácení mezi radnici a budovu muzea), ale také přispět k lepší organizaci parkování na náměstí. Náš návrh na úpravu parkování na náměstí radou města neprošel. Po diskuzi s občany a obchodníky na náměstí jsme upustili od návrhu parkovacích hodin, ale organizaci parkování (časově omezené parkování) považujeme i nadále za důležitý bod pro další jednání s vedením města.

V oblasti dopravy a bezpečnosti občanů:

5) Zahájíme přípravné práce k řešení neuspokojivé situace v dopravě ve městě (náměstí, Pobřežní ul., Andělohorská ul.) včetně parkování vozidel a dopravního značení.

Přišli jsme mezi občany z možným řešením parkování na Střeleckém vrchu. Vedení města podporovalo řešení v rozšíření parkování přímo na sídlišti (se záborem míst, které by šly využít pro odpočinek a oddych občanů), my jsme navrhovali vybudování hlídaného parkoviště v blízkosti sídliště. Spíše však bude asi realizována varianta předložena vedením města. Odpověď nacházíme také v bodech 4) a 10).

6) Zaměříme se na opravy komunikací ve městě včetně oprav chodníků.

Kromě již uvedeného v bodu 4) jsme na zastupitelstvu města průběžně upozorňovali a upozorňujeme na konkrétní nutné úpravy a opravy chodníků a komunikací. Konkrétně jsme např. pro dostavbu (lépe řečeno „dání do původního stavu“) zbytku chodníku od marketu Plus pod mostem I/13 k původnímu přechodu směrem k Nádražní ul. a podporovat budeme i vybudování přechodu pro pěší v tomto místě v souvislosti s realizovanou přeložkou komunikace č. II/592.

7) Ve spolupráci s Libereckým krajem, ČSAD, ČD a dalšími dopravními subjekty máme zájem zachovat optimální dopravní spojení v rámci základní i ostatní dopravní obslužnosti s krajským městem a dalšími místy Liberecka (Hrádek nad Nisou, Frýdlant …) včetně spojů o sobotách a nedělích a ve večerních hodinách.

Zde se shodujeme snad se všemi subjekty v zastupitelstvu města zastoupenými a podporujeme i nadále kroky současného vedení města směřující k neomezování dopravních spojů všemi směry.

8) Za pomoci Městské policie Chrastava a za přispění Obvodního oddělení Policie ČR a dalších bezpečnostních složek chceme zvýšit ochranu majetku, zdraví a bezpečnosti občanů města a nekompromisně tak přispívat k potírání negativních jevů ve městě (kriminalita, drogy, krádeže, přestupková a trestná činnost) včetně rozšíření dohledu městské policie v částech města s výskytem zvýšené kriminality.

I nadále podporujeme činnost Městské policie Chrastava a ostatních bezpečnostních složek. Jsme však názoru, že vedení městské policie by si mělo více všímat samotného města, a nezavazovat se dalšími závazky v rámci veřejnoprávní smlouvy k jiným obcím. I proto jsme si vyžádali od vedení města vyhodnocení veřejnoprávní smlouvy mezi Chrastavou a Stráží nad Nisou po roce působení Městské policie Chrastava na teritoriu obce Stráž nad Nisou.

9) V rámci bezpečnosti občanů chceme velmi vážně zvážit instalaci kamerového systému ve městě v silně frekventovaných lokalitách (náměstí, Žitavská ul., autobusové nádraží).

V průběhu prvního roku po volbách jsme navrhli a vyvolali diskusi ohledně instalace kamerového systému ve městě, zejména na náměstí. Náš návrh byl radou města zamítnut.

10) Zajistíme provedení kontroly veřejného osvětlení, zejména na málo frekventovaných místech, osvětlení přechodů přes vozovku a zajištění případné úpravy přechodů.

V několika případech jsme navrhli osvětlení přechodů pro chodce. Některé z nich byly již realizovány. K přechodům blíže také v bodě 4).

11) Zaktualizujeme a rozšíříme informační systém ve městě.

Jsme si vědomi, že tento bod se neobejde bez finančních prostředků. Původně jsme plánovali navržení této akce do rozpočtu města na rok 2008 či 2009, po zvážení nutnosti jiných důležitějších akcí budeme realizaci navrhovat do rozpočtu města na rok 2010.

V oblasti ochrany životního prostředí:

12) Důsledným naplňováním zákonů a obecně závazných vyhlášek města chceme vytvořit občanům příznivé životní prostředí ve městě – nekompromisně stíhat ty, kteří ničí životní prostředí (např. zřizováním černých skládek, vandalstvím apod.).

Tím, že podporujeme činnost městské policie, současně dáváme zelenou i tomuto bodu našeho programu. Průběžně upozorňujeme na zastupitelstvu města na místa, kde případné černé skládky vznikají. K tomu souvisí i bod 8).

13) Zahájíme konzultace ve věci možného zřízení tzv. „zelené skládky“ pro občany, popř. včetně její realizace.

Zde jsme v roce 2007 byli v jednání s vedením chrastavského Motoklubu, který měl zájem pro svoji činnost získat skládku u Václavic. U tohoto areálu mohla vzniknout tato ,,zelená skládka“. V listopadovém čísle 2007 Chrastavských listů se pan Michal Košina zmiňuje v článku o činnosti Motoklubu i o snaze získat pro Motoklub skládku u Václavic. Zde musíme konstatovat, že tzv. „zelená skládka“ není zřejmě prioritou pro současné vedení města.

14) I nadále budeme sledovat vývoj v odvozu a zneškodňování komunálního odpadu včetně cen tak, aby byl v budoucnu minimální dopad na občana. Naší prioritou bude i rozšíření třídění odpadu ve městě o další druhy.

Svým hlasováním na zastupitelstvu města o vyhlášce o místních odpadech jsme podpořili současné vedení města a jasně deklarovali svoji podporu nezvyšování ceny za odvážený odpad pro občany.

V oblasti služeb občanům:

15) Zajistíme podporu osadním výborům pro další rozvoj okrajových částí města.

Bez výhrad jsme po volbách 2006 podpořili zřízení osadních výborů Vítkov a Andělská Hora tak, aby přijímané kroky při zřizování byly v souladu se zákonem o obcích.

Mrzí nás však, že zastupitelstvo města nepodpořilo náš návrh na zřízení dalších dvou osadních výborů, a to v částech Vysoká a Víska. Obyvatelé Vysoké však nečekali na rozhodnutí zastupitelstva někdy v budoucnu a sami vytvořili občanské sdružení, které zastupuje obyvatele Vysoké. Zastupitelé za SNK s představiteli sdružení spolupracují na jejich požadavcích a snaží se obyvatelům být nápomocni.

Současně nás těší, že osadní výbory Vítkov a Andělská Hora dokáží svými aktivitami oživit život v okrajových částech města. Jejich aktivit si velmi vážíme.

16) V případě zájmu občanů budeme pořádat pravidelné setkání členů rady města s veřejností za účelem zlepšení komunikace vedení města s občany.

Vzhledem k povolební situaci jsme samozřejmě museli tento bod přehodnotit. Nicméně na návrh našeho tehdejšího radního pana Michala Košiny (právě on přišel první s tím nápadem) se postupně vytvořilo diskusní fórum na webových stránkách města. Jsme přesvědčeni, že komunikace mezi občany a případně mezi dalšími zastupiteli města je přes toto fórum daleko pružnější a flexibilnější.

17) Zahájíme jednání s vedením České pošty, s.p., o možném rozšíření provozní doby v sobotu dopoledne.

Podali jsme podnět v této věci k vedení města, které se obrátilo na liberecké vedení České pošty s dopisem s příslušným návrhem o rozšíření provozních hodin o sobotní dopoledne. Odpověď zástupců České pošty viz příspěvek na webu města. Škoda jen, že zůstalo pouze u dopisování a ne u osobního jednání. Dále jsme podali návrh na vybudování bankomatu na Střeleckém vrchu. I zde zůstalo jen u odeslání dopisů vedením města bankovním ústavům. Možná by osobní návštěva znamenala více než dopis….

18) Naším zájmem je komunikace s občany. Za tím účelem zřídíme non stop přístupnou schránku městského úřadu na podněty a připomínky občanů.

Zde odkazujeme na podobnost situace k bodu 16). K tomu ještě uvádíme, že pokud volby v roce 2010 vyhrajeme, k non stop schránce, běžné na jiných srovnatelných úřadech, se opět vrátíme.

V oblasti školství, kultury, sportu a cestovního ruchu:

19) Pokračovat budeme v budování další etapy veřejného sportoviště.

Jsme rádi za vybudování dětského hřiště na Střeleckém vrchu, za vstřícný krok vedení města (i když až napodruhé) při vybudování dětského koutku u kina sdružením Bétel. Budeme i nadále požadovat vybudování i dalších dětských koutků ve městě (např. v parku ve Vítkovské ulici). Budeme se snažit podporovat chrastavské oddíly a kluby při jejich snahách vybudovat či upravit sportoviště v katastru města, protože vnímáme nutnost mít pro naši mládež, ale i naše občany možnost pro jejich sportovní a kulturní vyžití, a to hlavně v době jejich volna. I to je prevence proti drogám a kriminalitě ve městě u dětí a mládeže.

20) Budeme pokračovat ve zlepšování technického stavu školských budov a zařízení.

Jednoznačně podporujeme modernizaci našich školních budov nejen jejich opravou, ale i úpravou a modernizací učeben (např. počítačová učebna…).

21) Necháme připravit studii na rekonstrukci městského koupaliště a úpravu ploch souvisejících prostor, popř. zahájit její realizaci (dle finanční náročnosti).

Od začátku příprav na změnu koupaliště v kemp (a původní navrhované zavezení bazénu stavebním výkopkem) jsme veřejně jasně vyjádřili svůj většinový názor. Jsme pro zachování koupaliště v Chrastavě a jeho budoucí rekonstrukci, a to i s možností využití peněz z fondů EU. V této souvislosti jsme velmi rádi, že se občané ve vyhlášené anketě města o budoucím využití objektu koupaliště vyjádřili téměř jednoznačně pro zachování koupaliště. Podobné to bylo totiž i s tzv. domečkem za školou v Turpišově ul., kde jsme svým postojem zastavili jeho demolici, o které velmi vážně tehdy uvažovalo vedení města, a dnes slouží domeček dětem a jejich aktivitám.

22) Podporovat chceme činnost sportovních, kulturních a dalších zájmových spolků ve městě včetně podpory činnosti Sboru dobrovolných hasičů.

Svým hlasováním na zastupitelstvu města o rozdělení grantů pro sportovní a kulturní činnost pro roky 2007, 2008 a 2009 jsme vyjádřili jasnou podporu činnosti chrastavských spolků.

23) Ve spolupráci se základní školou, mateřskými školami, Společenským klubem a občanskými organizacemi se chceme podílet na organizování akcí pro děti.

Tento bod lze spojit s bodem 19), kde je snaha napomoci při vybudování areálů pro děti a mládež a podporovat místní spolky v jejich činnosti.

24) Budeme i nadále pokračovat v tradičních a již zavedených akcích ve městě (Chrastavské slavnosti, ples města, sportovec Chrastavy aj.).

I když jsme jako vítězná volební strana nakonec zůstali „v opozici“, nedokážeme si představit dění ve městě bez zavedených zmíněných akcí. Téměř vždy jsme podpořili v zastupitelstvu města taková řešení, aby tyto akce mohly i nadále pokračovat. Dokážeme si však představit určité programové oživení např. Chrastavských slavností, v tomto směru podáme příslušné návrhy.

25) Budeme pokračovat v již tradičním zapojení města do Mikroregionu Chrastavsko-Hrádecko a ve spolupráci na různých úrovních s partnerským městem Eichsttätt (SRN).

Zde odkazujeme na podobnost k bodu 24).

***

Vážení spoluobčané,

toto je krátké zhodnocení plnění volebního programu Sdružení nezávislých kandidátů-Pro změnu v Chrastavě za více než dva roky volebního období 2006 – 2010. Závěrem si dovolím ještě dvě poděkování.

Mé první poděkování patří všem mým kolegům-zastupitelům za SNK-Pro změnu v Chrastavě. Děkuji Vám, kolegyně a kolegové, za aktivní práci v zastupitelstvu města. Děkuji Vám také za plodné diskuse, které míváme někdy nad některými body jednání zastupitelstva i nad věcmi, které nebývají projednávány, jsou však předmětem života našeho města. Vaší práce si moc vážím, a i když máme někdy jiný názor na věc, naše diskuse bývají většinou přínosem. Těším se s Vámi na další spolupráci.

To druhé je mému kamarádovi Michalu Košinovi, který seděl v tomto volebním období více než rok za SNK-Pro změnu v Chrastavě v radě města (a předtím celé volební období za ČSSD) a chci mu touto cestou poděkovat za vše, co jsme spolu za léta přátelství a spolupráce dokázali. Jeho rozhodnutí odejít z Chrastavy jsem před více než rokem musel respektovat. Jsem však rád, že naše přátelství i nadále trvá, jsem rád, že se mu daří a jeho rozhodnutí bylo tudíž správné, a přeji mu i touto cestou vše dobré.

V Chrastavě dne 20. února 2009
Za zastupitele SNK – Pro změnu v Chrastavě
připravil Mgr. Oldřich Němec