Volební program  2010-2014 - Starostové pro Liberecký kraj

Starostové pro Liberecký kraj


         video - kompletní program.

  

 

 1.

Budeme usilovat o rekonstrukci budov mateřské školy, tzn. vyvineme maximální úsilí o získání dotace potřebné k realizaci těchto akcí.

  video - ( Aleš Trpišovský )

2.

Vyvineme maximální úsilí, abychom ve spolupráci s Libereckým krajem získali prostředky k dokončení přeložky II/592 (druhé a třetí etapy) a dosáhli tak propojení na Frýdlant (a zároveň významného odlehčení centra města). 

  video - ( Michael Canov )

3.

Budeme nadále intenzivně jednat s potencionálními investory s cílem dosáhnout vzniku nové obytné zóny v Chrastavě “60 rodinných domů” v oblasti Polní ulice. Budeme usilovat o prodej investorovi nikoli spekulantovi.    video - ( Pavel Štekl )

4.

Víme o důležitosti a významu veřejné dopravy, především pak do krajského města Liberce. Hodláme vyvíjet maximální úsilí k zachování kvalitního autobusového i vlakového spojení ve spolupráci s Libereckým krajem a společností Korid a.s.. Vyvineme též maximální úsilí k zachování nádražní budovy v souvislosti s nástupem nového dopravce od prosince 2010.    video - ( Michael Canov )

5.

Budeme usilovat o řádnou běžnou údržbu komunikací, chodníků a o pořádek ve městě všeobecně.    video - ( Miloslava Šírová )

6.

Chceme usilovat v rámci finančních možností o obnovu a průběžné opravy místních komunikací.    video - ( Pavel Štekl )

7.

Budeme usilovat prostřednictvím investora SVS a. s. o realizaci kanalizace v dalších částech města a o přepojení městských objektů do kanalizační sítě.   video - ( Jiřina Flemingová )

8.

Budeme spolupracovat se školami všech typů (základní, mateřské a malotřídní) na jejich dalším rozvoji. Nepočítáme a nebudeme podporovat redukci či zásadní organizační změnu proti současnému stavu.    video - ( Aleš Trpišovský )

9.

Chceme v našem městě vytvářet prostředí, ve kterém se budou cítit dobře rodiny s dětmi. Budeme podporovat aktivity zaměřené na rodiny s dětmi. Budeme podporovat budování a údržbu dětských hřišť v různých částech Chrastavy a budování a údržbu zelených ploch ve městě.    video - ( Šimon Dvořák )

10.

Budeme usilovat o další rozvoj kultury v našem městě. Využijeme k tomu především nově zrekonstruovanou budovu Společenského klubu (CVA), kde budeme podporovat nejen činnost řady kroužků a jazykových kurzů a vlastní hudební školy a činnost výtvarné a hudební pobočky základní umělecké školy Liberec, ale též v něm chceme dále rozvinout možnosti zábavy pro juniory i seniory. Budeme podporovat i rozvoj dalších složek Společenského klubu – městského a Führichova muzea, knihovny, internetového klubu, informačního centra a kina. Nadále budeme pořádat jak nejvýznamější kulturní akci roku Chrastavské slavnosti, tak městské plesy.    video - ( Zita Václavíková )

11.

Nabídneme TJ Spartak převedení škvárového hřiště a haly na město. V případě přijetí této nabídky ze strany TJ Spartak (podmínky získání majetku od ČSTV umožňují TJ Spartak realizovat převod až od roku 2013) se pokusíme získat prostředky na nový povrch na hřišti a rekonstrukci haly.    video - ( Danuše Husáková )

12.

Budeme podporovat sportovní a spolkovou činnost. Navýšime (o 50% až 100%) dotace pro sportovní a spolkovou činnost. Nadále chceme podporovat i neorganizovanou sportovní činnost ve městě a podporovat veřejná sportoviště. Budeme i nadále oceňovat nejlepší sportovce v anketě sportovec roku.    video - ( Markéta Sochorová )

13.

Městské byty budeme přidělovat v souladu s pravidly pro přidělování bytů.    video - ( Kateřina Rožcová )

14.

  V zájmu rozvoje okrajových částí města chceme zachovat existenci osadních výborů v Andělské Hoře a Vítkově s finanční podporou města.    video - ( Michal Junek )

15.

 Budeme nadále rozvíjet spolupráci s partnerskými městy Lwówek Śląski v Polsku a Eichstätt v Bavorsku. Chceme, aby nadále trvala spolupráce škol, konaly se fotbalové turnaje našich měst a probíhala spolupráce v kulturní oblasti.    video - ( Zita Václavíková )

16.

Budeme se pravidelně zabývat bezpečnostní situací ve městě. Budeme nadále za účasti Policie ČR a městské policie vyhodnocovat bezpečnostní situaci ve městě a hledat řešení vzniklých problémů. Především pak budeme prostřednictvím výše uvedených policejních složek usilovat o bezpečnost našich občanů a snažit se chránit jejich soukromý majetek a majetek města před projevy vandalismu.    video - ( Robert Šipula )

17.

Uděláme zákonnou cestou vše proto, aby již v Chrastavě nevznikala žádná ghetta sociálně vyloučených osob. Nepřipustíme, aby ještě někdy v budoucnosti v Chrastavě vznikla či se znovuobnovila ubytovna hrůzy, kterou představoval „Kovák“.   video - ( Ondřej Kout )

18.

 Budeme usilovat o to, aby v Chrastavě nevznikaly žádné herny, aby výherní hrací přístroje (mimo dvou tří přístrojů U Plaváčka, U Marušků a U Jeřice) a především videoterminály v Chrastavě nebylo možné provozovat.   video - ( Markéta Sochorová )

19.

Cítíme nutnost nadále podporovat rozvoj chrastavského sboru dobrovolných hasičů, a to jak ve směru provozu zásahové jednotky, tak i ve směru další činnosti hasičského muzea.   video - ( Robert Šipula )

20.

Chceme účinně bránit zájmy a pozici města i v případných sporech se státními orgány (viz spor s finančním úřadem ohledně vrácení dotace a penále ve věci Bílokostelecká 50 či dvě výhry proti Ministerstvu vnitra u Ústavního soudu ve věci obecně závazných vyhlášek).   video - ( Michael Canov )

21.

 Budeme usilovat o roční vyčleňování částky 200 až 400 tisíc korun v rozpočtu města na opravu městských objektů, zvláště pak nájemních domů, tak aby v dlouhodobém horizontu 10 až 15 let došlo k jejich úplné obnově.   video - ( Jiřina Flemingová )

22.

Chceme v dlouhodobém horizontu pokračovat v úsilí o zásadní rekonstrukci a rozšíření budovy školy ve Školní ulici (která by zároveň znamenala uvolnění budovy školy v Revoluční ulici). V tomto směru je již hotová studie, v nastávajícím období chceme tuto akci přiblížit minimálně o projekt . Jsme si vědomi, že realizace celé akce by nebyl možná bez získání dotace z Evropských strukturálních fondů. V nastávajícím období chceme akci posunout minimálně tak, aby byla akce k tomuto podání připravena.    video - ( Aleš Trpišovský )

23.

 Budeme usilovat o maximální otevřenost a o propojení s občany našeho města. Proto budeme i nadále pořádat pravidelné diskusní večery s občany aneb "večery se starostou", zaměřené vždy na konkrétní oblasti života v našem městě. S občany budeme komunikovat on-line prostřednictvím diskusního fóra, budeme zveřejňovat zápisy zastupitelstva včetně všech příloh na internetu, budeme zveřejňovat chrastavské události na internetu a v Chrastavských listech. Umožníme všem občanům našeho města i bezproblémové zveřejnění názorů kritických až velmi kritických. V důležitých otázkách jsme připraveni pořádat veřejné ankety a respektovat jejich výsledky i v případech, kdy výsledek bude rozdílný od našeho mínění.    video - ( Michael Canov )

  

                            Naše webové stránky: http://canovm.sweb.cz/