Knihovní řád městské knihovny v Chrastavě a pobočky MK Vítkov

V souladu se zřizovací listinou Společenského klubu v Chrastavě, schválenou zastupitelstvem města usnesením bod č. IX/3, ze dne 16. 12. 2002, a podle § 4 odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb., knihovní zákon, ve znění pozdějších předpisů, vydává tento knihovní řád (dále jen KŘ).

I.

Základní ustanovení

Čl. 1

Poslání a činnost knihovny

Knihovna je knihovní jednotkou ve smyslu § 3 a 12 knihovního zákona a součástí Společenského klubu – organizační složky Města Chrastava. Je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby (dále jen služby) vymezené v § 2, 4 a 14 knihovního zákona.

Čl. 2

Veřejné knihovnické a informační služby

 1. Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona. Jsou to zejména:
  1. výpůjční služby
  2. meziknihovní služby
  3. informační služby:

  - informace o katalozích, fondech a využívání knihovny

  - ústní informace bibliografického a faktografického charakteru

 2. Služby uvedené v odst. 1) tohoto KŘ poskytuje knihovna bezplatně.
 3. Placené služby knihovna poskytuje v souladu s § 4 odst. 2 až 4 knihovního zákona, tzn., že úhradu za ně může požadovat jen do výše skutečně vynaložených nákladů.
 4. Veškeré finanční částky (manipulační a sankční poplatky, upomínky apod.) jsou knihovnou účtovány ve výši stanovené Cenovým sazebníkem, který je nedílnou přílohou tohoto KŘ.

 

II.

Uživatelé knihovnických a informačních služeb

Čl. 3

Registrace uživatele

 

 1. Uživatelem knihovny se může stát každá fyzická nebo právnická osoba vydáním průkazu uživatele na základě vyplněné přihlášky ověřené knihovníkem podle osobních dokladů uživatele.
 2. Knihovna vyžaduje k registraci následující osobní údaje: jméno, příjmení, datum narození a bydliště. Uživatel je povinen tyto údaje uvést a dát písemný souhlas pro jejich zpracování knihovnou, pokud chce využívat jejich služeb v plném rozsahu. Údaje na přihlášce jsou využívání pouze pro potřeby evidence čtenářů a výpůjček, v upomínacím řízení a při vymáhání nároků knihovny, které vyplývají z porušení povinnosti čtenářů. Registrací se uživatel zavazuje dodržovat KŘ, což stvrzuje svým podpisem na přihlášce.
 3. Děti do 15 let se stanou uživatelem na základě souhlasu zákonného zástupce.

Čl. 4

Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny

 1. Uživatele mají právo využít všech služeb knihovny, pokud dodržují zásady výpůjčního řádu a pokyny knihovníka. Musí se podrobit stanoveným opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a ochranu majetku. Jsou povinni zachovat v prostorách knihovny klid a pořádek.
 2. Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu a povinnosti nahradit je podle platných předpisů
 3. Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat ústně nebo písemně knihovníkovi.
 4. Každý uživatel knihovny po přihlášení zaplatí roční poplatek dle stanovené výše, tento poplatek je nevratný. Uživatel obdrží čtenářský průkaz, který je povinen předkládat při každé návštěvě knihovny. Uživatel odpovídá za jeho zneužití.
 5. Uživatel knihovny je povinen oznámit změny ve skutečnostech uvedených na přihlášce.
 6. Knihovna si vyhrazuje právo omezit nebo trvale odejmout používání služeb knihovny uživatelům, kteří porušují výpůjční řád včetně opakovaných upomínek za včasné nevrácení knihovního fondu.

Čl. 5

Pokyny pro využívání výpočetní techniky

 1. Uživatel je povinen používat v knihovně pouze programové vybavení, které mu knihovna poskytuje.
 2. Uživateli je zakázáno kopírování a distribuce části operačního systému knihovny a nainstalovaných aplikací a programů v knihovně.
 3. Uživatel nese plnou zodpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače. Je odpovědný za
 4. škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně

  škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.

 5. Získané informace a data slouží výhradně k osobní potřebě uživatele a není dovoleno je jakýmkoliv způsobem rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat atd. nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům.

III.

Výpůjční řád

Čl. 6

Zpřístupňované knihovní dokumenty

 

 1. Knihovna půjčuje dokumenty z vlastního knihovního fondu, z fondů jiných knihoven prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby nebo prostřednictvím výměnných souborů
 2. Meziknihovní výpůjční službu zprostředkuje na požádání uživatele.

Čl. 7

Půjčování

 1. Mimo knihovnu si může uživatel půjčit všechny dokumenty uvedené v čl. 6 odst. 1

tohoto KŘ s výjimkou dokumentů:

Čl. 8

Postupy při půjčování

 1. Před převzetím si má uživatel dokument prohlédnout, ihned ohlásit všechny závady a ověřit si zápis závad v poznámce automatizovaného výpůjčního systému.
 2. Uživatel může požádat ústně o rezervaci dokumentu.
 3. U knih půjčených prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby z jiné knihovny potvrdí uživatel výpůjčku svým podpisem.
 4. Před ukončením výpůjční lhůty vrátí uživatel půjčené materiály nebo požádá osobně, telefonicky či písemně o prodloužení lhůty. Uživatele k tomuto úkonu musí vést vážné osobní důvody (nemoc, pobyt v léčebném zařízení apod.), jinak je povinen knihu předložit a požádat o novou výpůjčku.

Čl. 9

Výpůjční lhůty

 1. Výpůjční lhůta pro půjčování mimo knihovnu je u knih 1 měsíc, u periodik 1 týden. Starší ročníky periodik mají výpůjční lhůtu stejnou jako knihy (tj. 1 měsíc).
 2. Knihovna je oprávněna bez udání důvodů stanovit kratší výpůjční lhůtu, případně žádat vrácení půjčeného dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty.

Čl. 10

Vrácení vypůjčeného dokumentu

 1. Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej vypůjčil. Jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu dokumentu, popřípadě uhradit škodu jako při ztrátě dokumentu.
 2. Je zakázáno zpracovávat text vypůjčeného dokumentu graficky podtrháváním, zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj nebo jiným způsobem do vypůjčeného dokumentu zasahovat.
 3. Za nedodržení výpůjční lhůty vybírá knihovna poplatky z prodlení jako poplatky sankční. Jejich výše je stanovena v příloze.

Čl. 11

Práva a povinnosti uživatelů pro půjčování mimo knihovnu

 1. Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování věcí.
 2. Mimo knihovnu může mít uživatel vypůjčeno nejvýše 20 dokumentů.
 3. Uživatel za dokument ručí po celou dobu výpůjčky a nesmí ho půjčovat dalším osobám.
 4. Jestliže uživatel ani po upomenutí nevrátí půjčený dokument, účtuje knihovna uživateli poplatek z prodlení (viz příloha).
 5. Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

IV.

Postihy za nedodržení ustanovení Knihovního řádu

Čl. 12

Ztráty a nálezy

 1. Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu.
 2. O způsobu náhrady dokumentu rozhoduje knihovna. Může požadovat náhradu škody uvedením do původního stavu, obstaráním náhradního výtisku téhož dokumentu. Jestliže uvedení do původního stavu není možné, může knihovna požadovat finanční náhradu. Finanční náhradu stanovuje knihovna (viz příloha).
 3. Uživatel je povinen hradit i veškeré náhrady, které knihovně v souvislosti se ztrátou vznikly.
 4. Při půjčování titulů dražších než 400,- Kč svým podpisem uživatel potvrzuje, že titul vrátí včas a v pořádku.

Čl. 13

Poplatky za přestupky proti Knihovnímu řádu

 1. Poplatek z prodlení: Povinnost platit poplatek z prodlení nastává dnem, který následuje po skončení stanovené výpůjční lhůty. Připadá-li poslední den stanovené lhůty na den, kdy je knihovna zavřená, posunuje se na nejbližší další výpůjční den.
 2. Ztráta průkazu uživatele: Za manipulaci a vystavení duplikátu průkazu uživatele se účtuje manipulační poplatek (viz příloha),

Čl. 14

Náhrady všeobecných škod

 1. Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně platných předpisů.
 2. Při prokázané ztrátě věcí odložených v určených prostorách knihovny na pokyn vedoucího knihovny se sepíše Zápis o ztrátě a knihovna ho předá na Městský úřad Chrastava k dalšímu řízení ohledně odškodnění poškozeného.
 3. Za ostatní odložené věci nenese knihovna odpovědnost.

V.

Závěrečná ustanovení

 1. Nedodržování výpůjčního řádu bude posuzováno jako porušení obč. právních vztahů a může být ve svém důsledku projednáváno ve správním řízení.
 2. Výjimky KŘ povoluje vedoucí knihovny.
 3. Tímto se ruší KŘ Městské knihovny v Chrastavě a pobočky MK Vítkov ze dne 27. 12. 2002.
 4. Tento KŘ nabývá účinnosti dnem: 01.09.2008

VI.

Přílohy Knihovního řádu

Cenový sazebník Městské knihovny v Chrastavě a pobočky MLK Vítkov

V Chrastavě dne

Ing. Michael Canov - starosta města


Příloha č. 1

 

Cenový sazebník úhrad služeb Městské knihovny v Chrastavě

Základní roční poplatek

Děti do 15 let     50,- Kč

Studenti denního studia, důchodci,zdravotně a tělesně postižení    60,- Kč

Ostatní    100,- Kč

Důchodci nad 80 let zdarma

 Jednorázová výpůjčka pro všechny zájemce 20,- Kč

 Meziknihovní výpůjční služba (po České republice) zdarma

(zájemce hradí pouze náklady na poštovné)

Tisk:

List A4 obyčejně (bez obrázků) 2,- Kč

grafika s pokrytím do 25% 10,- Kč

grafika s pokrytím do 50% 15,- Kč

grafika s pokrytím do 75% 20,- Kč

grafika s pokrytím nad 75% 25,- Kč

Sankční poplatky za jeden dokument:

Upomínky: I. upomínka 30,- Kč

(korespondenční lístek)

II. upomínka 60,- Kč

(korespondenční lístek)

III. upomínka 100,- Kč

(doporučený dopis)

 Ztráta dokumentu:

Cena dokumentu se stanovuje podle roku vydání:

- do roku 1992: trojnásobek ceny

- od roku 1992 a výše: dvojnásobek ceny

 Vystavení duplikátu při ztrátě čtenářského průkazu 10,- Kč

 

Platné od 28.1.2013


Příloha č. 2

 

Cenový sazebník úhrad služeb Místní knihovny ve Vítkově

Základní roční poplatek

Děti do 15 let 30,- Kč

Studenti 30,- Kč

Důchodci 30,- Kč

Ostatní 40,- Kč

 Jednorázová výpůjčka 10,- Kč pro všechny zájemce

 Sankční poplatky za jeden dokument:

I. upomínka 30,- Kč

(korespondenční lístek)

II. upomínka 60,- Kč

(korespondenční lístek)

III. upomínka 100,- Kč

(doporučený dopis)

 Ztráta dokumentu:

Cena dokumentu se stanovuje podle roku vydání:

- do roku 1992: trojnásobek ceny

- od roku 1992 a výše: dvojnásobek ceny