Stanovení místního koeficientu daně z nemovitostí

Novelou zákona o dani nemovitostí bylo umožněno zavést prostřednictvím obecně závazné vyhlášky tzv. místní koeficient daně z nemovitostí, kterým se násobí dosavadní daň. Vzhledem k tomu, že daň z nemovitosti nebyla od schválení zákona z roku 1992 navyšována, členové zastupitelstva města byli vesměs názoru, že je třeba tento koeficient zavést. Na svém jednání dne 23.6.2008 se zastupitelstvo rozhodovalo mezi dvěma variantami a sice stanovením místního koeficientu 3 anebo stanovením místního koeficientu 5 jehož zavedení by ovšem bylo spojeno s kompenzací pro občany-majitele nemovitostí spočívající v osvobození jejich rodin od poplatku za odpady. V tajném hlasování se zastupitelé rozhodli v poměru 11:7 (omluveně nepřítomna paní Romana Krčková) pro variantu „5 s osvobozením“. Osobně jsem velice rád, že byla zvolena tato varianta, neboť tento model přinese městu cca 8,5 až 10,5 mil. Kč/rok (10 až 12 mil. navýšení příjmu za daň oproti nižšímu výběru poplatku za odpady o 1,5 mil.) a přitom osvobození rodin majitelů nemovitostí od poplatku za odpady je velmi silnou kompenzací (např. u tříčlenné rodiny v rodinném domku s dosavadní daní 300 Kč/rok je kompenzace 100%, u vícečlenné dokonce ještě vyšší). Lze říci, že u občanů-majitelů nemovitostí budou v průměru zachovány dosavadní náklady (daň z nemovitostí + poplatek za odpady). Tento malý ekonomický zázrak je způsoben tím, že rozhodující část příjmu z daně z nemovitostí netvoří rodinné domky, byty či garáže a zahrady občanů, ale daňové příjmy především z průmyslových zón. Bližší vysvětlení je uvedeno v důvodové zprávě, která je pod označením příloha 10b) součástí usnesení zastupitelstva a která je v kompletním znění na webových stránkách města resp. bude zveřejněna v zářijových Chrastavských listech. Zde čtenář najde i vlastní text obecně závazné vyhlášky č. 5/2008, která výše uvedený koeficient „5 s osvobozením“ zavádí. 

V Chrastavě dne 24. června 2008
Michael Canov, starosta

Daňová kalkulačka
:: Daňová kalkulačka k vyhlášce č. 5/2008 - spočítejte si, co budete platit v roce 2009
 
Večer se starostou 
:: Padesátý osmý večer se starostou na téma Daň z nemovitostí se koná v pondělí dne 14. července 2008 od 17:00 hodin ve velké zasedací místnosti budovy radnice.
 
Související dokumenty
:: Obecně závazná vyhláška města Chrastavy č. 5/2008 (formát pdf), kterou se stanovuje místní koeficient daně z nemovitostí a kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 8/2006, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - scan originálu: strana 1, 2, 3.
:: Důvodová zpráva k návrhu vyhlášky č. 5/2008 ( formát pdf).
:: Zasedání Zastupitelstva města dne 23.6.2008 
Zápis (ve formátu pdf)
Usnesení (ve formátu pdf)
Vzor ke stažení
::

Formulář čestného prohlášení dle čl. 3, odst. 2 vyhlášky (formát pdf)
Formulář čestného prohlášení dle čl. 3, odst. 2 vyhlášky (formát  doc)

Fórum
:: Psát svoje připomínky a náměty k tématu  a vznášet dotazy na vedení města ve věci daně z nemovitostí můžete do chrastavského fóra v sekci Daň z nemovitostí
 
Změna: Všechno jinak aneb místní koeficient daně z nemovitosti stanoven na 2

Všechno jinak aneb místní koeficient daně z nemovitosti stanoven na 2Zastupitelstvo města schválilo na svém zasedání dne 28. července 2008 obecně závaznou vyhlášku č. 6/2008, kterou se stanovil místní koeficient daně z nemovitosti na 2 (slovy dvě) a zároveň se zrušila obecně závazná vyhláška č. 5/2008, která stanovovala místní koeficient na 5 (slovy 5) a zároveň se osvobozovaly rodiny majitelů nemovitostí od poplatku za odpady (456,- Kč/rok/osoba)... Více...

:: Otevřený dopis starosty města podnikatelům
:: Článek Libereckého deníku 31.7.2008