Obecně závazná vyhláška č. 5/2006
o místním poplatku ze psů

Zastupitelstvo města Chrastavy se na svém zasedání dne 4.9.2006 usnesením č. 2006/04/XXI usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon”), a v souladu s § 10 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Úvodní ustanovení

Město Chrastava touto obecně závaznou vyhláškou zavádí místní poplatek ze psů (dále jen “poplatek”).1)

Čl. 2
Ohlašovací povinnost

(1) Poplatník je povinen správci poplatku ohlásit vznik poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne, kdy se stal držitelem psa staršího tří měsíců.
(2) Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno a adresu trvalého pobytu, jde-li o fyzickou osobu, nebo název, sídlo a IČ, jde-li o právnickou osobu. Fyzická nebo právnická osoba, která je podnikatelským subjektem, uvede rovněž čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky
z její podnikatelské činnosti.
(3) Poplatník je rovněž povinen ohlásit správci poplatku do 15 dnů jakékoliv změny
v ohlášených skutečnostech.

Čl. 3
Sazba poplatku

(1) Sazba poplatku činí ročně:
a) za prvního psa držitele v rodinném domě 300,-- Kč,
b) za prvního psa držitele v bytě 900,-- Kč,
c) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele v rodinném domě 450,-- Kč,
d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele v bytě 1.350,-- Kč,
e) za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu 200,-- Kč,
f) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, poživatele invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatele sirotčího důchodu 300,-- Kč.
g) v částech obce Andělská Hora, Vítkov, Víska a Vysoká činí sazba 50% sazeb uvedených pod písmenem a) až f).

(2) Sazba poplatku zaplaceného (odvedeného) do jednoho měsíce po splatnosti se zvyšuje v souladu s § 11 zákona na 1,2 násobek , tj.:
a) za prvního psa držitele v rodinném domě 360,-- Kč,
b) za prvního psa držitele v bytě 1.080,-- Kč,
c) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele v rodinném domě 540,-- Kč,
d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele v bytě 1.620,-- Kč,
e) za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu 240,-- Kč,
f) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, poživatele invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatele sirotčího důchodu 360,-- Kč.
g) v částech obce Andělská Hora, Vítkov, Víska a Vysoká činí sazba 50% sazeb uvedených pod písmenem a) až f).

(3) Sazba poplatku zaplaceného (odvedeného) po splatnosti do konce kalendářního roku, za který se poplatek hradí se zvyšuje v souladu s § 11 zákona na 1,5 násobek, tj.:
a) za prvního psa držitele v rodinném domě 450,-- Kč,
b) za prvního psa držitele v bytě 1.350,-- Kč,
c) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele v rodinném domě 675,-- Kč,
d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele v bytě 2.025,-- Kč,
e) za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu 300,-- Kč,
f) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, poživatele invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatele sirotčího důchodu 450,-- Kč.
g) v částech obce Andělská Hora, Vítkov, Víska a Vysoká činí sazba 50% sazeb uvedených pod písmenem a) až f).

(4) Sazba poplatku nezaplaceného (neodvedeného) do skončení kalendářního roku, za který se poplatek hradí se zvyšuje v souladu s § 11 zákona na trojnásobek, tj.:
a) za prvního psa držitele v rodinném domě 900,-- Kč,
b) za prvního psa držitele v bytě 2.700,-- Kč,
c) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele v rodinném domě 1.350,-- Kč,
d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele v bytě 4.050,-- Kč,
e) za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu 600,-- Kč,
f) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, poživatele invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatele sirotčího důchodu 900,-- Kč.
g) v částech obce Andělská Hora, Vítkov, Víska a Vysoká činí sazba 50% sazeb uvedených pod písmenem a) až f).

(5) Zvýšení poplatku uvedené v odstavcích 2 až 4 je totožné v souladu s § 11 zákona i pro jeho nezaplacenou (neodvedenou) část.

Čl. 4
Splatnost poplatku

Poplatek je splatný do 31. března kalendářního roku, za který se poplatek hradí.

Čl. 5
Osvobození a úlevy

(1) Od poplatku se osvobozují:
a) držitel psa dle § 2, odst. 2, zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
b) držitel psa převzatého z útulku pro ztracené nebo opuštěné psy a to po dobu 1 roku ode dne převzetí.

Čl. 6
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2004 ze dne 8.3.2004, o místních poplatcích.

Čl. 7
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška města Chrastavy nabývá účinnosti dnem 1.1.2007.

Ing. Michael C a n o v - starosta
Miloslav P i l a ř - místostarosta