U s n e s e n í

Městského zastupitelstva v Chrastavě ze dne 10. dubna 2000

 

Přítomni: 16 členů MZ

Jmenovitě:

Ing. Miroslav Balcar, Stanislav Bárta, František Bouda, Ing. Michael Canov, Václav Erbert, Dalibor Hodaň, Vladislava Kollmannová, Mgr. Petr Medřický, Ing. Jiří Mlynář, Zdeňka Novotná, Miloslav Pilař, Pavel Pěch, Zuzana Šafaříková, Miloslava Šírová, Ing. Pavel Štekl, Petr Trefáš

Omluven: Petr Děkan

Nepřítomni: Dagmar Dubnová, Zita Václavíková

Z řad veřejnosti přítomno cca 20 občanů.

 

Návrhová komise: Ing. Miroslav Balcar, Zdeňka Novotná, Zuzana Šafaříková

Ověřovatelé zápisu: Pavel Pěch, Václav Erbert

 

Program zasedání:

  1. Diskuse s občany města
  2. Majetkoprávní úkony
  3. Vyúčtování hospodaření za rok 1999
  4. Financování investic
  5. Různé
  6. Diskuse

 

Z celkového počtu 19 členů MZ je v počtu 16 členů přítomna nadpoloviční většina členů, MZ je tedy usnášeníschopné. Jednání pokračovalo podle schváleného programu. Během veřejného zasedání se MZ usneslo takto:

 

I. schválilo

  1. prodej části stavební parcely č. 305/3 o výměře cca 20 m2, části stavební parcely č. 305/4 o výměře cca 10 m2 a části stavební parcely č. 305/5 o výměře cca 40 m2, k. ú. Chrastava I, do vlastnictví panu Vratislavu Procházkovi za cenu 100,-- Kč/1 m2 a náklady spojené s prodejem
  2. prodej pozemkové parcely č. 16/6 o výměře 189 m2, ostatní plocha, pozemkové parcely č. 17/2 o výměře 21 m2, zahrada, v k. ú. Chrastava II, pozemkové parcely č. 323/4 o výměře 336 m2, zahrada a pozemkové parcely č. 323/3 o výměře 128 m2, zahrada, dle GP č. z.
  3. 122-58/1999 a 123-8/1999, v k. ú. Andělská Hora, do vlastnictví manželům Kyksovým za cenu 33 700,-- Kč a náklady spojené s prodejem
  4. prodej pozemkové parcely č. 17/1 o výměře 208 m2, zahrada v k. ú. Chrastava II a pozemkové parcely č. 323/12 o výměře 46 m2, zahrada, dle GP č. z. 122-58/1999 a 123--58/1999, v k. ú. Andělská Hora, do vlastnictví paní Naděždě Pilařové za cenu 12 700,-- Kč a náklady spojené s prodejem

5. a) prodej pozemkové parcely č. 831/3 o výměře 187 m2, manipulační plocha, za cenu 20,-- Kč/1 m2 a části pozemkové parcely č. 831/8 o výměře cca 3410 m2, manipulační plocha, z toho část o výměře cca 2410 m2 za cenu 150,-- Kč/1 m2 a část o výměře cca 1000 m2 za cenu 20,- Kč/1 m2, v k. ú. Chrastava I, do vlastnictví ILBAU, spol. s r. o., Praha, OZ 02

b) schválilo koupi pozemkové parcely č. 831/5 o výměře 528 m2, manipulační plocha a pozemkové parcely č. 1423/6 o výměře 168 m2, manipulační plocha, nebo jejich části,

c) k. ú. Chrastava I, od společnosti STRABAG, a. s., Praha, za cenu 10,-- Kč/1 m2 a náklady spojené s prodejem

6. schválilo prodej části p. p. č. 824/17 o výměře cca 7 m2, lesní pozemek, části p. p. č. 824/20 o výměře cca 17 m2, lesní pozemek, části p. p. č. 831/8 o výměře cca 604 m2, manipulační plocha, části p. p. č. 831/9 o výměře cca 107 m2, manipulační plocha, části p. p. č. 831/10 o výměře cca 500 m2, manipulační plocha, části p. p. č. 1423/4 o výměře cca 68 m2, pastvina, části p. p. č. 1426/2 o výměře cca 32 m2, ostatní komunikace, vše v k. ú. Chrastava I a části p. p. č. 94 o výměře cca 168 m2, zahrada, části p. p. č. 96 o výměře cca 39 m2, pastvina a části p. p. č. 97/2 o výměře cca 52 m2, zahrada, části p. p. č. 400/4 o výměře cca 265 m2, zahrada, části p. p. č. 770/1 o výměře 224 m2, silnice, části p. p. č. 777/1 o výměře cca 128 m2, ostatní komunikace a části p. p. č. 777/2 o výměře cca 119 m2, ostatní komunikace, vše v k. ú. Dolní Chrastava, do vlastnictví ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Liberec, za cenu dle znaleckého posudku, za účelem výstavby zkapacitnění silnice I/13

7. schválilo prodej části pozemkové parcely č. 745 o výměře cca 2310 m2, orná půda, v k. ú. Dolní Chrastava, manželům Trpišovským za cenu 50,-- Kč/m2

8. změnu svého usnesení č. j. I, odst. 7, písm. a) ze dne 29. 3. 1999 tak, že nově zní:

“Městské zastupitelstvo schválilo směnu st. p. č. 547 o výměře 22 m2 s garáží a 1/8 z p. p. č. 516/2 o celkové výměře 240 m2, ostatní plocha ve vlastnictví pana Luboše Chlada za část p.p.č. 530/2 o výměře cca 20 m2 s garáží ve vlastnictví města, vše v k. ú. Chrastava I”

9. předběžně prodej části stavební parcely č. 216/3 o výměře cca 10 m2, v k. ú. Chrastava I

10. a) vzalo na vědomí odstoupení města od kupní smlouvy s panem Petrem Oberreiterem(prodej restaurace Koruna) z důvodu neuhrazené kupní ceny; odstoupení od kupní smlouvy bylo městským zastupitelstvem schváleno dne 22. 9. 1999

b) schválilo souhlasné prohlášení města a pana Petra Oberreitera, dle kterého pan Petr Oberreiter po odstoupení od kupní smlouvy městem vrací městu do jeho vlastnictví dům č. p. 326 se st. p. č. 317/2 a p. p. č. 1499 v k. ú. Chrastava I s tím, že nároky a pohledávky města a pana Petra Oberreitera jsou celkově vypořádávány tak, že město vrátí panu Petru Oberreiterovi částku ve výši 270 000,-- Kč do 30. 6. 2000

c) schválilo předběžně prodej domu č. p. 326 se st. parcelou č. 317/2 o výměře 526 m2 a pozemkovou parcelou č. 1499, zahrada o výměře 210 m2, v k. ú. Chrastava I za cenu nejméně 910 000,-- Kč

11. a) schválilo zřízení zástavního práva k  domu č. p. 40 se st. parcelou č. 303/1o výměře 775 m2 a poz. parcelou č. 356/2 o výměře 165 m2, náměstí l. máje, k. ú. Chrastava I, k zajištění pohledávky Státního fondu životního prostředí ČR z  důvodu poskytnutí půjčky na stavbu “Veřejná kanalizace s napojením na kanalizaci a centrální ČOV”

b) prohlašuje, že v případě realizace zástavy dle písm. a) uvolní nebytové prostory v domě č. p. 40 užívané městem k veřejným účelům (městské muzeum, městská knihovna, obřadní a zasedací síň), nedojde-li k jiné dohodě

12. vyúčtování hospodaření za rok 1999 (příloha č. 1)

13. a) střednědobý investiční plán města na období 2000 – 2002 (příloha č. 2)

b) přijetí úvěru ve výši do 45 000 000,-- Kč na realizaci záměrů (investic) střednědobého investičního plánu města v letech 2000 – 2002

14. a) založení a účast města v obchodní společnosti s ručením omezeným k zajištění vlivu ve společnosti ČSAD Liberec, a. s. a k realizaci souvisejících aktivit

b) převod 2 410 ks akcií ČSAD Liberec, a. s., ISIN CZ 0008209103 ve vlastnictví města jako nepeněžitý vklad do obchodní společnosti s ručením omezeným dle písm. a)

15. peněžitý vklad města do Městského bytového družstva Chrastava ve výši 40 000,-- Kč (základní členský vklad, další peněžitý členský vklad) za současného zvýšení majetkové účasti města v družstvu

16. poskytnutí dotace (příspěvku) ve výši 80 000,-- Kč Českým drahám, s. o., na I. etapu rekonstrukce výpravní budovy ČD v Chrastavě a zastávky v Andělské Hoře, jako součást realizace usnesení č. j. I, odst. 7 ze dne 8. 11. 1999

17. schválilo poskytnutí dotace (příspěvku) ve výši 60 000,-- Kč Oblastní charitě Chrastava na provoz Charitního domova sv. Vavřince v roce 2000

18. návrh Heimatstelle Engelsberg na obnovu původního vzhledu památníků obětem 1. světové války v Andělské Hoře na vlastní náklady

19. poskytnutí dotace na úhradu nákladů spojených s vytápěním kina v roce 2000 s tím, že dotace bude vyplacena průběžně úhradou příslušných faktur

 

II. vzalo na vědomí

nabídku spolkové sféry ze SRN/Saska na zřízení regionálního rekvalifikačního centra, záměr podporuje a pověřuje starostu města dalším jednáním v této věci

 

Ing. Michael C a n o v, zástupce starosty města

Mgr. Petr M e d ř i c k ý, starosta města