U s n e s e n í

Městského zastupitelstva v Chrastavě ze dne 15. května 2000

 

Přítomni: 13 členů MZ

Jmenovitě:

Stanislav Bárta, František Bouda, Ing. Michael Canov, Petr Děkan, Václav Erbert, Dalibor Hodaň, Vladislava Kollmannová, Mgr. Petr Medřický, Ing. Jiří Mlynář, Miloslav Pilař, Miloslava Šírová, Ing. Pavel Štekl, Pavel Pěch

Omluveni: Zuzana Šafaříková, Zdeňka Novotná, Petr Trefáš, Dagmar Dubnová,

Zita Václavíková (vzdala se mandátu)

Z řad veřejnosti přítomno cca 8 občanů.

 

Návrhová a volební komise: Petr Děkan, Pavel Pěch, Dalibor Hodaň

Ověřovatelé zápisu: Vladislava Kollmannová, František Bouda

 

Program zasedání:

1. Diskuse s občany

2. Majetkoprávní úkony

3. Volba člena okresního shromáždění

4. Různé, informace

 

Z celkového počtu 19 členů MZ je v počtu 13 členů přítomna nadpoloviční většina členů, MZ je tedy usnášeníschopné. Jednání pokračovalo podle schváleného programu. Během veřejného zasedání se MZ usneslo takto:

 

I. schválilo

  1. prodej domu č. p. 326 se stavební parcelou č. 317/2 o výměře 526 m2 a pozemkovou parcelou č. 1499, zahrada o výměře 210 m2 , k. ú. Chrastava I, do vlastnictví manželů Zlesákových za cenu 910 000,-- Kč, za těchto podmínek:
  1. předběžně nabytí (koupě, směna) stavební parcely č. 44/1 o výměře 633 m2 , stavební parcely č. 44/2 o výměře 25 m2 , stavební parcely č. 123/1 o výměře 376 m2 , pozemkové parcely č. 202/1 o výměře 299 m2 , pozemkové parcely č. 200/4 o výměře 171 m2 , pozemkové parcely č. 207 o výměře 576 m2 a pozemkové parcely č. 853/2 o výměře 134 m2 nebo jejich částí, vše v k. ú. Dolní Chrastava, od ČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR

 

II. prohlašuje,

že v rámci investičního plánu města zajistí dostatečné vlastní zdroje na realizaci stavby "Veřejná kanalizace s napojením na kanalizaci a centrální ČOV" nad rámec podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR, do celkové výše upřesněných rozpočtových nákladů stavby

 

III. zvolilo

v tajném hlasování podle § 18a, odst. 2, zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, v platném znění, pana Stanislava Bártu členem okresního shromáždění

 

IV. vzalo na vědomí,

  1. že pozemkové parcely č. 318, ostatní plocha o výměře 1536 m2 , k. ú. Andělská Hora, č. 160, ostatní plocha o výměře 321 m2 , č. 391/6, les o výměře 174 m2 , č. 733, ostatní plocha o výměře 285 m2 , č. 743/3, ostatní plocha o výměře 343 m2 , k. ú. Dolní Vítkov a č. 34, ostatní plocha o výměře 370 m2 , část č. 36/2, ostatní plocha o výměře cca 245 m2 , část č. 45/1, ostatní plocha o výměře cca 467 m2 , č. 884/1, zahrada o výměře 948 m2 , k. ú. Horní Vítkov, byly pozemkovým úřadem z vlastnictví města vydány oprávněným osobám dle zák. č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, v platném znění
  1. odstoupení paní Zity Václavíkové z funkce člena okresního shromáždění a člena městského zastupitelstva

Ing. Michael C a n o v, zástupce starosty města

Mgr. Petr M e d ř i c k ý, starosta města