U s n e s e n í

Městského zastupitelstva Chrastava dne ze dne 26. června 2000

Přítomni: 16 členů MZ
Jmenovitě:
Stanislav Bárta, Ing. Michael Canov, Petr Děkan, Václav Erbert, Dalibor Hodaň, Vladislava Kollmannová, Mgr. Petr Medřický, Ing. Jiří Mlynář, Zdeňka Novotná, Miloslav Pilař, Pavel Pěch, Zuzana Šafaříková, Miloslava Šírová, Hana Šormová, Ing. Pavel Štekl, Petr Trefáš
Omluveni:
Ing. Miroslav Balcar, František Bouda, Dagmar Dubnová

Z řad veřejnosti přítomno cca 10 občanů.

Návrhová komise:
Stanislav Bárta, Václav Erbert, Vladislava Kollmannová
Ověřovatelé zápisu: Zdeňka Novotná, Zuzana Šafaříková

Program zasedání:

 1. Slib člena městského zastupitelstva
 2. Diskuse s občany
 3. Majetkoprávní úkony
 4. Změna rozpočtu a investičního plánu města
 5. Informace o průběhu organizačních změn
 6. Různé
 7. Diskuse

Z celkového počtu 19 členů MZ je v počtu 16 členů přítomna nadpoloviční většina členů, MZ je tedy usnášeníschopné. Jednání pokračovalo podle schváleného programu. Během veřejného zasedání se MZ usneslo takto:

I. vzalo na vědomí,

že městská rada prohlásila náhradníka volební strany Česká strana sociálně demokratická paní Hanu Šormovou členkou městského zastupitelstva za paní Zitu Václavíkovou, jejíž mandát zanikl rezignací

Paní Hana Šormová složila zákonem předepsaný slib.

II. schválilo

 1. prodej pozemkové parcely č. 38, zahrada, o výměře 593 m2, v k.ú. Andělská Hora, do vlastnictví manželům Bártovým za cenu 29 650,-- Kč
 2. prodej části pozemkové parcely č. 119, louka, o výměře cca 1500 m2 v k.ú. Dolní Vítkov, do vlastnictví manželům Pincovým, za cenu 40 Kč/m2, za účelem výstavby rodinného domu
 3. prodej části pozemkové parcely č. 824/14, ostatní plocha, o výměře cca 600 m2 a části pozemkové parcely č. 827, orná půda, o výměře cca 4100 m2, k. ú. Chrastava I, do vlastnictví firmy AB Trio, s. r. o., za cenu 45,-- Kč/m2
 4. vklad (převod) domů č. p. 159 a č. p. 160 na Barandově, se stavební parcelou č. 187 o výměře 324 m2, stavební parcelou č. 188 o výměře 308 m2 a pozemkovou parcelou č. 382/1, zahrada, o výměře 1225 m2, vše v k. ú. Dolní Chrastava, do vlastnictví Městského bytového družstva Chrastava, za současného zvýšení majetkové účasti města v družstvu
 5. koupi výrobní budovy č.p. 172 v Nádražní ulici, se stavební parcelou č. 203 o výměře 1671 m2, pozemkovou parcelou č. 211/4, ostatní plocha, o výměře 92 m2 a pozemkovou parcelou č. 280/3, louka, o výměře 1275 m2, vše v k. ú. Dolní Chrastava, od společnosti ECHO PLUS, spol. s r. o., Jablonec nad Nisou, v konkursu, za cenu 250 000,-- Kč
 6. nabytí pozemkové parcely č. 618/1, ostatní plocha, o výměře 753 m2, a pozemkové parcely č. 761/2, ostatní plocha, o výměře 1080 m2, k.ú. Chrastava I, do vlastnictví města od ČR – Ústavu územního rozvoje Brno
 7. nabytí stavby čistírny odpadních vod v Bílokostelecké ulici na stavební parcele č. 352, k. ú. Dolní Chrastava, od Severočeské vodárenské společnosti, a. s., Teplice
 8. změnu svého usnesení č. j. I, odst. 6 ze dne 10. 4. 2000 tak, že nově zní:
  “Městské zastupitelstvo schválilo prodej části pozemkové parcely č. 745 (nově p. p. č. 745/2), orná půda, o výměře 2679 m2, v k. ú. Dolní Chrastava, do vlastnictví panu Mgr. Aleši Trpišovskému za cenu 134 000,-- Kč”
 9. změnu rozpočtu a investičního plánu města na rok 2000 (příloha č. 1) a nabytí (pořízení) nemovitých věcí v souladu s investičním plánem města na rok 2000, v platném znění
 10. zahájení realizace stavby rekonstrukce radnice včetně úprav objektů školní družiny a školní jídelny pro činnost městského úřadu po dobu rekonstrukce, když předtím vzalo na vědomí rizika související s přijetím úvěru; objekt školní družiny bude po ukončení rekonstrukce budovy radnice nabídnut zpět k využití základní škole
 11. uzavření dohody o vybudování a upevnění česko-saské spolupráce mezi Městem Chrastava a sdružením Verein zur Förderung von Wissenschaft und Bildung im ländlichen Raum, Sachsen, e. V., Meissen (příloha č. 2), a zplnomocnilo starostu města k jednání a činění úkonů k naplnění uzavřené dohody
 12. postup při vyhodnocování požadavků na změny a při rozhodování o pořízení změn územně plánovací dokumentace (příloha č. 3).

Ing. Michael Canov, zástupce starosty města
Mgr. Petr Medřický, starosta města