U s n e s e n í

Městského zastupitelstva Chrastava ze dne 18. září 2000

 

Přítomni: 14 členů MZ

Jmenovitě:

Stanislav Bárta, František Bouda, Ing. Michael Canov, Václav Erbert, Dalibor Hodaň, Vladislava Kollmannová, Mgr. Petr Medřický, Ing. Jiří Mlynář, Zdeňka Novotná, Miloslav Pilař, Pavel Pěch, Miloslava Šírová, Ing. Pavel Štekl, Petr Trefáš

Omluveni:

Ing.Miroslav Balcar, Zuzana Šafaříková, Petr Děkan, Dagmar Dubnová, Hana Šormová

 

Z řad veřejnosti přítomno cca 15 občanů.

 

Návrhová komise: Ing. Pavel Štekl, Václav Erbert, Stanislav Bárta

Ověřovatelé zápisu: Ing. Jiří Mlynář, Petr Trefáš

 

Program zasedání:

  1. Diskuse s občany
  2. Majetkoprávní úkony
  3. Mateřská škola Andělská Hora
  4. Bytová výstavba - změna investičního plánu města
  5. Různé
  6. Diskuse

 

Z celkového počtu 19 členů MZ je v počtu 14 členů přítomna nadpoloviční většina členů, MZ je tedy usnášeníschopné. Jednání pokračovalo podle schváleného programu. Během veřejného zasedání se MZ usneslo takto:

 

I. schválilo

  1. prodej pozemkové parcely č. 1312/3, zahrada o výměře 2465 m2 v k. ú. Horní Chrastava, do vlastnictví panu Ing. Urbancovi a slečně Koutné, za cenu 45,- Kč/m2
  2. předběžně prodej

"b) založení akciové společnosti k zajištění výkonu technických činností", když předtím projednalo a schválilo dílčí změny v návrhu reorganizace technicko-správního odboru MěÚ a výkonu technických činností (příloha č. 2)

 

II. vzalo na vědomí

petici občanů Andělské Hory o zachování Mateřské školy v Andělské Hoře a rozhodlo

o vyřízení petice občanů Andělské Hory požadující zachování Mateřské školy v Andělské Hoře v rámci projednávání návrhu na zrušení (zachování) MŠ v Andělské Hoře

III. neschválilo

poskytnutí příspěvku (odstupného) ve výši 100 000,-- Kč manželům Kácovským v souvislosti s uvolněním bytu v domě čp. 251 na náměstí 1.máje (rekonstrukce areálu radnice)

 

Mgr. Petr Medřický, starosta města

Ing. Michael Canov, zástupce starosty města