U s n e s e n í

Městského zastupitelstva Chrastava ze dne 6. listopadu 2000

 

Přítomni: 18 členů MZ

Jmenovitě:

Stanislav Bárta, Ing. Miroslav Balcar, František Bouda, Ing. Michael Canov, Dagmar Dubnová, Dalibor Hodaň, Vladislava Kollmannová, Michal Košina, Mgr. Petr Medřický, Ing. Jiří Mlynář, Zdeňka Novotná, Miloslav Pilař, Pavel Pěch, Zuzana Šafaříková, Miloslava Šírová, Hana Šormová, Ing. Pavel Štekl, Petr Trefáš

Nepřítomen: Václav Erbert

Hosté: Ing. Stanislava Jakešová, vedoucí referátu dopravy OkÚ

Ing. Jindřich Wurm, člen představenstva a. s. ČSAD Liberec, starosta Frýdlantu

 

Z řad veřejnosti nebyl přítomen žádný občan.

 

Návrhová komise: Pavel Pěch, Dagmar Dubnová, Petr Trefáš

Ověřovatelé zápisu: Hana Šormová, Ing. Miroslav Balcar

 

Program zasedání:

  1. Slib člena městského zastupitelstva
  2. Nakládání s akciemi ČSAD Liberec, a.s.
  3. Různé
  4. Diskuse

Z celkového počtu 19 členů MZ je v počtu 18 členů přítomna nadpoloviční většina členů, MZ je tedy usnášeníschopné. Jednání pokračovalo podle schváleného program. Během veřejného zasedání se MZ usneslo takto:

 

I. vzalo na vědomí,

že městská rada prohlásila náhradníka volební strany Česká strana sociálně demokratická pana Michala Košinu členem městského zastupitelstva za pana Petra Děkana, jehož mandát zanikl rezignací.

 

  1. neschválilo

prodej akcií ČSAD Liberec, a. s., ISIN CZ 0008209103, znějících na doručitele, o jmenovité hodnotě 1000,--Kč, vydaných v zaknihované podobě, společnosti LIAD s. r. o., Liberec, za cenu 504,20 Kč za akcii, v mezích a za podmínek veřejného návrhu smlouvy o koupi akcií

 

 

  1. pozastavilo

svoje usnesení ze dne 10. 4. 2000 pod bodem 13. a), b), které zní:

  1. založení a účast města v obchodní společnosti s ručením omezeným k zajištění vlivu ve společnosti ČSAD Liberec, a. s., a k realizaci souvisejících aktivit, a
  2. převod 2410 ks akcií ČSAD Liberec, a. s., ISIN CZ 0008209103 ve vlastnictví města jako nepeněžitý vklad do obchodní společnosti s ručením omezeným dle písm. a)

 

Mgr. Petr Medřický, starosta města

Ing. Michael Canov, zástupce starosty města