U s n e s e n í

Zastupitelstva města Chrastava ze dne 5. února 2001

Přítomni: 15 členů ZM

Jmenovitě:

Stanislav Bárta, Ing. Miroslav Balcar, František Bouda, Václav Erbert, Vladislava Kollmannová, Michal Košina, Mgr. Petr Medřický, Ing. Jiří Mlynář, Zdeňka Novotná, Miloslav Pilař, Pavel Pěch, Miloslava Šírová, Hana Šormová, Petr Trefáš, Ing. Antonín Žižka

Omluveni: Ing. Michael Canov, Dalibor Hodaň, Dagmar Dubnová

Nepřítomen: Ing. Pavel Štekl

Z řad veřejnosti přítomno cca 8 občanů.

Ověřovatelé zápisu: Stanislav Bárta, Vladislava Kollmannová

Program zasedání:

 1. Informace, diskuse s občany
 2. Majetkoprávní úkony
 3. Rozpočet a investiční plán na r. 2001
 4. Dobrovolný svazek obcí
 5. Různé
 6. Diskuse

Z celkového počtu 19 členů ZM je v počtu 15 členů (na začátku jednání 10 členů) přítomna nadpoloviční většina členů, ZM je tedy usnášeníschopné. Jednání pokračovalo podle schváleného programu. Během veřejného zasedání se ZM usneslo takto:

I. schválilo

 1. prodej stavební parcely č. 329 o výměře 10 m2 a pozemkové parcely č. 457/8, zahrada o výměře 146 m2 , vše v k. ú. Dolní Chrastava, za cenu 15 600,-- Kč a náklady spojené s prodejem, do vlastnictví společnosti České radiokomunikace, a. s.
 2. prodej pozemkové parcely č. 53/2, orná půda o výměře 375 m2 a pozemkové parcely č. 773/2, ostatní plocha o výměře 38 m2 , vše v k. ú. Dolní Chrastava, za cenu dle znaleckého posudku a náklady spojené s prodejem, do vlastnictví České republiky, Ředitelství silnic a dálnic ČR
 3. koupi pozemkové parcely č. 157/2, zahrada o výměře 3661 m2 , k. ú. Dolní Chrastava, od společnosti Mykana, a. s., Chrastava, za cenu 366 100,-- Kč
 4. koupi ideálního podílu pozemkové parcely č. 516/2, ostatní plocha o výměře 240 m2 v k. ú. Chrastava I
 1. ve výši 1/8 z celku od p. Luboše Chlada za cenu 3 500,-- Kč a náklady spojené s prodejem,
 2. ve výši 1/8 z celku od p. Květuše Vavřičkové za cenu 3 500,-- Kč a náklady spojené s prodejem,
 3. ve výši 1/8 z celku od manželů Josefa a Boženy Pečinkových za cenu 3 500,-- Kč a náklady spojené s prodejem,
 4. ve výši 1/8 z celku od manželů Josefa a Marie Slabihoudkových za cenu 3 500,-- Kč a náklady spojené s prodejem,
 5. ve výši 1/8 z celku od p. Květy Babiákové za cenu 3 500,-- Kč a náklady spojené s prodejem,
 6. ve výši 1/8 z celku od manželů Ludovíta a Blaženy Hrúzových za cenu 3 500,-- Kč a náklady spojené s prodejem,
 7. ve výši 1/8 z celku od manželů Jiřího a Věry Vitíkových za cenu 3 500,-- Kč a náklady spojené s prodejem

5)

a) vzalo na vědomí , že manželé Ministrovi odstoupili od koupě pozemkové parcely č. 44/6 a pozemkové parcely č. 45/18 (dříve část pozemkových parcel č. 44/1 a 45/5) v  k. ú. Chrastava I dle usnesení městského zastupitelstva č. j. II., odst.1, písm.l) ze dne 9. 12. 1996 a č. j. I., odst. 3 ze dne 17. 3. 1997, a

b) schválilo prodej pozemkové parcely č. 44/6, zahrada o výměře 626 m2 a pozemkové parcely č. 45/18, zahrada o výměře 480 m2 , vše v k. ú. Chrastava I, do ideálního spoluvlastnictví stejným dílem manželům Luboši a Zdeňce Komárkovým a manželům Pavlu a Evě Martinů, za původně stanovených podmínek

6) rozpočet města na rok 2001 (příloha č. 1)

7) střednědobý investiční plán města na období 2001 – 2003 (příloha č. 2)

8) investiční plán na rok 2001 (příloha č. 1)

9) vyčlenění a převod částky do výše 420 000,-- Kč v rámci schváleného rozpočtu města na podporu spolkové a sportovní činnosti v Chrastavě a pověřilo radu města konečným výběrem a rozdělením uvedené částky jednotlivým subjektům

10) a) účast města na vytvoření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Hrádecko-Chrastavsko

 1. návrh smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Hrádecko – Chrastavsko (příloha č. 3),
 2. stanovy svazku Mikroregion Hrádecko – Chrastavsko (příloha č. 4),
 3. úhradu vstupního členského příspěvku ve výši 5,-- Kč na obyvatele města podle stavu ke dni 1. 1. 2001

11) a) uzavření smlouvy o společném postupu investorů při provádění výstavby domu s 22 b. j. v Chrastavě, Turpišově ulici, se společností Zámeček Chrastava, s. r. o. nebo s Bytovým družstvem Pohoda, Liberec (příloha č. 5 k usnesení ZM)

 1. převod ideálního podílu na části pozemkové parcely č. 516/1 v k. ú. Chrastava I, zastavěné stavbou domu s 22 b. j. (Turpišova ulice), ve výši 2/3 z celku, formou daru společnosti Zámeček Chrastava, s. r. o. nebo Bytovému družstvu Pohoda, Liberec

12) statut osadního výboru v Andělské Hoře a osadního výboru ve Vítkově (příloha č. 6)

13) poskytnutí dotace ve výši 30 000,-- Kč manželům Minaříkovým na obnovu historické podoby vnějšího vzhledu (střecha, obvodový plášť vč. souvisejících prvků) domu č. p. 73 ve Frýdlantské ulici

14) poskytnutí dotace Oblastní charitě v Chrastavě ve výši 60 000,-- Kč jako příspěvek na provoz domova, a ve výši 50 000,-- Kč na obnovu střechy v roce 2001

 

II. vydalo souhlas

se zápisem stavby (garáže) na stavební parcele č. 343 v k. ú. Dolní Chrastava do katastru nemovitostí ve prospěch Základní organizace AVZO - TSČ Chrastava (Sdružení technických sportů a činností ČR)

 

III. rozhodlo

o výsledku výběrového řízení na pronájem a využití areálu mateřské školy v Andělské Hoře, stanovilo pořadí uchazečů:

1. Jitka a Josef Wolfovi, Liberec

2. Verein zur Förderung von Wissenschaft und Bildung im ländlichen Raum, Sachsen, e. V.

a schválilo uzavření smlouvy o nájmu areálu (objekt č. p. 40 se stavební parcelou č. 68 o výměře 1359 m2 a pozemkovou parcelou č. 363/2, zahrada, o výměře 3566 m2, včetně příslušenství a trvalých porostů, k. ú. Andělská Hora) s uchazečem podle pořadí a za podmínek daných výsledkem výběrového řízení.

 

IV. zvolilo

a) p. Ing. Miroslava Balcara předsedou osadního výboru ve Vítkově,

b) p. Viktora Kačani, Rostislava Kašpara, Pavla Pěcha a Miloslava Pilaře členy osadního výboru ve Vítkově.

 

Mgr. Petr Medřický, starosta