U s n e s e n í
ze zasedání Zastupitelstva města Chrastava
ze dne 25. dubna 2001

Přítomni: 12 členů ZM

Jmenovitě:

Stanislav Bárta, Ing. Michael Canov, Dalibor Hodaň, Vladislava Kollmanová, Michal Košina, Mgr. Petr Medřický, Zdeňka Novotná, Miloslav Pilař, Pavel Pěch, Miloslava Šírová, Petr Trefáš, Ing. Antonín Žižka

Omluveni: F. Bouda, Ing. J. Mlynář, H. Šormová, Ing. Pavel Štekl

Nepřítomni: Ing. M. Balcar, D. Dubnová, V. Erbert

Z řad veřejnosti se nikdo nedostavil.

 

Ověřovatelé zápisu: Pavel, Pěch, Miloslava Šírová

Program zasedání:

  1. Fond rozvoje bydlení - půjčky
  2. Majetkoprávní úkony
  3. Různé
  4. Diskuse

Z celkového počtu 19 členů ZM je v počtu 12 členů (na začátku jednání 11 členů) přítomna nadpoloviční většina členů, ZM je tedy usnášeníschopné. Jednání pokračovalo podle schváleného programu. Během veřejného zasedání se ZM usneslo takto:

I. s c h v á l i l o

uzavření smluv o poskytnutí půjčky na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu z Fondu rozvoje bydlení s žadateli podle doporučení rady města a komise fondu

(příloha č. 1 k originálu usnesení)

II. z m ě n i l o

své usnesení č. j. II ze dne 5. 2. 2001 tak, že nově zní: “Zastupitelstvo města schválilo bezúplatný převod (smlouvou darovací) stavby garáže na stavební parcele č. 343 v k. ú. Dolní Chrastava do vlastnictví Základní organizace AVZO – TSČ Chrastava (Sdružení technických sportů a činností ČR)“.

Ing. Michael C a n o v, místostarosta
Mgr. Petr M e d ř i c k ý, starosta