U s n e s e n í
ze zasedání Zastupitelstva města Chrastava
ze dne 12. září 2001

 

Přítomni: 14 členů ZM

Jmenovitě:

Stanislav Bárta, Ing. Michael Canov, Václav Erbert, Dalibor Hodaň, Vladislava Kollmanová, Michal Košina, Mgr. Petr Medřický, Ing. J. Mlynář, Zdeňka Novotná, Miloslav Pilař, Pavel Pěch, Miloslava Šírová, Petr Trefáš, Ing. Antonín Žižka

Omluveni: Ing. Miroslav Balcar, Dagmar Dubnová, Hana Šormová, na část jednání Dalibor Hodaň

Nepřítomni: František Bouda, Ing. Pavel Štekl

Z řad veřejnosti přítomno cca 9 občanů.

Ověřovatelé zápisu: Václav Erbert, Ing. Jiří Mlynář

Program zasedání:

 1. Informace, diskuse s občany
 2. Majetkoprávní úkony
 3. Přijetí úvěru, financování investic
 4. Termizo a. s. - informace
 5. Různé
 6. Diskuse

Z celkového počtu 19 členů ZM je v počtu 14 členů přítomna nadpoloviční většina členů, ZM je tedy usnášeníschopné. Jednání pokračovalo podle schváleného programu. Během veřejného zasedání se ZM usneslo takto:

 

I . s c h v á l i l o

 1. změnu podmínek pro prodej částí podílu města Chrastavy v Městském bytovém družstvu Chrastava nájemcům bytů (příloha č. 1)
 2. převod části družstevního podílu v Městském bytovém družstvu Chrastava včetně souvisejících práv a povinností k bytu č. 6 v domě č. p. 598, Nový Domov, k. ú. Chrastava II, paní Lýdii Svobodové za cenu 96 468,-- Kč a za dalších platných podmínek (Podmínky pro prodej částí podílu města Chrastavy v Městském bytovém družstvu Chrastava nájemcům bytů ze dne 18. 6. 2001, v platném znění)
 3. a) předběžně prodej částí podílu města Chrastavy v Městském bytovém družstvu Chrastava včetně souvisejících práv a povinností k volným bytům bez nájemního vztahu

  b) podmínky prodeje částí podílu města Chrastavy v Městském bytovém družstvu Chrastava včetně souvisejících práv a povinností k volným bytům bez nájemního vztahu (příloha č. 2)

 4. prodej pozemkové parcely č. 295 o výměře 451 m2 – zahrada v k. ú. Andělská Hora, do vlastnictví pana Jiřího Husáka, za cenu 22 600,--Kč a náklady spojené s prodejem
 5. prodej části pozemkové parcely č. 119 – louka o výměře cca 1500 m2 v k. ú. Dolní Vítkov, do vlastnictví manželům Dostálovým, za cenu 40,-- Kč/m2, za účelem výstavby rodinného domu
 6. předběžně prodej pozemkové parcely č. 738/6 o výměře 385 m2 – zahrada v k. ú. Dolní Chrastava
 7. a) změnu usnesení č. j. I, odst. 2, ze dne 8. 11. 1999 tak, že nově zní:“Zastupitelstvo schválilo prodej domu č. p.79 se stavební parcelou č. 74 o výměře 348 m2, pozemkovou parcelou č. 134 o výměře 3316 m2 – zahrada a příslušenstvím v k. ú. Horní Vítkov, do vlastnictví manželů Viktora a Jany Kačani, za cenu 400 000,- Kč, za dohodnutých podmínek”
  b) v souvislosti s úvěrem, který bude poskytnut Komerční bankou, a. s., pobočka Liberec, paní Janě Kačani a panu Viktoru Kačani na koupi objektu č. p. 79 se stavební parcelou.č. 74 o výměře 348 m
  2, pozemkovou parcelou č. 134 o výměře 3316 m2 – zahrada a příslušenstvím v k. ú. Horní Vítkov, zřízení zástavního práva k uvedeným nemovitostem ve prospěch Komerční banky, a. s., Praha
 8. zřízení zástavního práva k  domu č. p. 50 se stavební parcelou č. 82 o výměře 301 m2 , k. ú. Dolní Chrastava, ve spoluvlastnictví města, k zajištění pohledávky České republiky – Ministerstva pro místní rozvoj ve výši poskytnuté dotace na výstavbu nájemních bytů, v souladu s podmínkami Programu podpory výstavby nájemních bytů a technické infrastruktury
 9. prodej
  a) NTL plynovodu v Andělohorské ulici, odbočka pro č. p. 363 a 366 Severočeské plynárenské a. s. Ústí nad Labem za cenu 31 000,-- Kč
  b) STL plynovodu ve Spojovací ul. (propoj Školní Družstevní ul.) Severočeské plynárenské a. s., Ústí nad Labem za cenu 60 000,- Kč
 10. stanovisko k záměru převést pečovatelskou službu do kompetence obcí podle konzultačního dokumentu “Převod zřizovatelských kompetencí OkÚ k zařízením sociálních služeb” z 06-07/2001 (příloha č. 3)
 11. posunutí hranice katastrálního území Horní Chrastava na obvod pozemkové parcely č. 6/2 nacházející se v k. ú. Chrastava I, tj. převedení pozemkové parcely č. 6/2 do katastrálního území Horní Chrastava

 

II.

1) v z a l o  n a  v ě d o m í

informaci, že Česká konsolidační agentura dosud městu neudělila souhlas s přijetím úvěrů na pořízení investic ve výši až 45 000 tis. Kč

 

2) s c h v á l i l o

 1. a) uzavření smlouvy o přijetí hypotečního úvěru na rekonstrukci budovy a dostavbu areálu radnice, ve výši až 32 643 tis. Kč od Českomoravské hypoteční banky, a. s.Praha, za podmínek stanovených v nabídce financování investičního záměru poskytnuté bankou na výzvu více zájemcům o veřejnou zakázku města

  b) zřízení zástavního práva k zajištění úvěru uvedeného pod písm. a) k objektu a areálu radnice č. p. 1 se stavební parcelou č. 302/1 o výměře 900 m2, č. p. 251 se stavební parcelou č. 300 o výměře 291 m2, stavební parcela č. 302/2 o výměře 216 m2 a pozemkové parcele č. 340 o výměře 63 m2

  c) další zajištění úvěru uvedeného pod písm. a) pojištěním zástavy s vinkulací pojistného plnění ve prospěch banky a blankosměnkou vlastní, výstavce město, včetně směnečného prohlášení

 2. a) uzavření smlouvy o přijetí hypotečního úvěru na výstavbu domu s pečovatelskou službou (41 b. j.), ve výši až 12 357 tis. Kč od Českomoravské hypoteční banky, a. s., Praha, za podmínek stanovených v nabídce financování investičního záměru poskytnuté bankou na výzvu více zájemcům o veřejnou zakázku města
  b) zřízení zástavního práva k zajištění úvěru uvedeného pod písm. a) objektům domu s pečovatelskou službou (41 b. j.) s pozemky (stavba na stavebních parcelách č. 269, 270, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557 a pozemkových parcelách č. 516/2, 516/4, 525/1, 525/2, 526, 527/3, 530/1, 530/2, 530/3, 570/1, 1392/1 a 1500, k. ú. Chrastava I)
  c) další zajištění úvěru uvedeného pod písm. a) pojištěním zástavy s vinkulací pojistného plnění ve prospěch banky a blankosměnkou vlastní, výstavce město, včetně směnečného prohlášení

3) p o v ě ř i l o

radu města k rozhodnutí o době splatnosti a konstrukci a výši úrokové sazby úvěrů uvedených v odst. II. bodech 1. a 2. v souladu s nabídkou banky

III. v z a l o  n a  v ě d o m í

informaci starosty a místostarosty o situaci ve společnosti TERMIZO a. s. Liberec a vyslovilo souhlas s postupem rady města ve věci projektu provozování závodu na termické využívání odpadů v Liberci externí odbornou firmou předloženého společností Von Roll Inova & spol.

Ing. Michael C a n o v, místostarosta
Mgr. Petr M e d ř i c k ý, starosta