U s n e s e n í

Městského zastupitelstva v Chrastavě ze dne 13. prosince 1999

Přítomni: 15 členů MZ

Jmenovitě:

Stanislav Bárta, František Bouda, Ing. Michael Canov, Václav Erbert, Dalibor Hodaň, Vladislava Kollmannová, Mgr. Petr Medřický, Ing. Jiří Mlynář, Zdeňka Novotná, Miloslav Pilař, Pavel Pěch, Zuzana Šafaříková, Miloslava Šírová, Ing. Pavel Štekl, Petr Trefáš

Omluveni: Ing. Miroslav Balcar, Dagmar Dubnová

Nepřítomni: Petr Děkan, Zita Václavíková

Z řad veřejnosti přítomno cca 15 občanů.

Návrhová komise: Dalibor Hodaň, Pavel Pěch, Miloslav Pilař

Ověřovatelé zápisu: Stanislav Bárta, Vladislava Kollmannová

 

Program zasedání:

1) Diskuse s občany

2) Kultura a sport organizační změny

3) Majetkoprávní úkony

4) TERMIZO, a. s. zástavní právo k akciím

5) Vyhláška o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol a školní družiny

6) Různé

7) Diskuse

 

Z celkového počtu 19 členů MZ je v počtu 15 členů přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva, MZ je tedy usnášeníschopné. Jednání pokračovalo podle schváleného programu. Během veřejného zasedání se MZ usneslo takto:

 

I. s c h v á l i l o

1) organizační změny v místní kultuře (příloha č. 1) a v souvislosti s tím

a) pověřilo zástupce města v Zájmovém sdružení právnických osob M-klub realizací tohoto usnesení (zánik M-klubu nebo vystoupení města),

b) rozhodlo o zániku zařízení města Městská knihovna, Městské muzeum a turistické informační středisko včetně Führichova domu ke dni 30. 6. 2000,

c) rozhodlo o zřízení Společenského klubu jako zařízení města ke dni 1. 7. 2000,

d) pověřilo městskou radu realizací tohoto usnesení (zánik a zřízení zařízení města, změna organizačního řádu, příprava návrhu dlouhodobého zařazení Společenského klubu a související kroky)

 

2) prodej

a) pozemkové parcely č. 343/2 o výměře 40 m2 zahrada v k. ú. Chrastava I, do vlastnictví manželů Žurových, za cenu 4000,-- Kč a náklady spojené s prodejem

b) část pozemkové parcely č. 60/1 o výměře cca 300 m2 zahrada v k. ú. Chrastava I, do vlastnictví manželům Hruškovým za cenu 70,-- Kč/m2 a náklady spojené s prodejem

c) pozemkové parcely č. 766/6 o výměře 221 m2 ostatní plocha v k. ú. Chrastava I, do vlastnictví manželům Šírovým a paní Johnové za cenu 100,-- Kč/m2 a náklady spojené s prodejem

d) pozemkové parcely č. 264/5 o výměře 168 m2 zahrada v k. ú. Chrastava I, do vlastnictví

e) bezúplatný převod (darování) drobného hmotného investičního majetku v účetní hodnotě 399 831,54 Kč příspěvkové organizaci Školní jídelna Chrastava (příloha č. 2)

f) předběžně převod části pozemkových parcel č. 33/1, 33/2 a 44/1, k. ú. Dolní Chrastava, o výměře celkem cca 600 m2

g) nabytí (darem) ideálního podílu ve výši 4/10 na domu č. p. 50 se stavební parcelou č. 82 o výměře 301 m2, od společnosti ZÁMEČEK Chrastava, s. r. o., v souvislosti s uzavřením smlouvy o společném postupu investorů při provádění rekonstrukce domu č. p. 50 v Chrastavě, Bílokostelecké ulici, na 10 b. j.

h) prominutí pohledávky ve výši 8 558,-- Kč za panem Jurajem Demeterem, dle návrhu správce budov v majetku města Ing. P. Maryško, Lada-Martimex

i) prodej 7 700 akcií České spořitelny, a. s., o jmenovité hodnotě 100,-- Kč/1 ks, ISIN CZ 0008023801, a pověřilo starostu města a vedoucí Hospodářsko-finančního odboru MěÚ realizací prodeje dle vývoje cen na veřejných trzích

j) zřízení zástavního práva k zajištění pohledávky státu ve výši poskytnuté dotace na výstavbu nájemních bytů

k) zřízení zástavního práva k 8 akciím společnosti TERMIZO, a. s., o jmenovité hodnotě celkem 80 000,-- Kč, k  zajištění pohledávky IPB, a. s., za společností TERMIZO, a. s. dle smlouvy o úvěru na výstavbu závodu na termické využití komunálního odpadu v Liberci (příloha č. 3 k usnesení MZ text smlouvy o zřízení zástavního práva)

l)změnu usnesení městského zastupitelstva ze dne 14. 6. 1999, č. j. I. 3), které nově zní:dle § 36a, odst. 1, písm. d) zákona č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, navýšení ručitelského závazku města, v souvislosti s navýšením úvěru na financování výstavby závodu na termické využití odpadů (TVO Liberec) společností TERMIZO, a. s., Liberec, o 11,55 mil. Kč a zplnomocnilo starostu města k podpisu příslušných dokumentů

m) v souladu s § 36, odst. 1, písm. f) zákona č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění a podle části sedmé zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, v platném znění, obecně závaznou vyhlášku č. 6/1999, o stanovení výše příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol a školní družiny (příloha č. 4)

n) přijetí státní dotace na výstavbu nájemního bydlení a technické infrastruktury

o) účast města na vydání česko-polsko-německé turistické mapy v roce 2000

 

Ing. Michael C a n o v, zástupce starosty města

Mgr. Petr M e d ř i c k ý, starosta města