U s n e s e n í

Městského zastupitelstva v Chrastavě ze dne 31. ledna 2000

 

Přítomni: 14 členů MZ

Jmenovitě:

Ing. Miroslav Balcar, Stanislav Bárta, František Bouda, Ing. Michael Canov, Dagmar Dubnová, Václav Erbert, Dalibor Hodaň, Mgr. Petr Medřický, Ing. Jiří Mlynář, Miloslav Pilař, Zuzana Šafaříková, Miloslava Šírová, Ing. Pavel Štekl, Petr Trefáš

Omluveni:

Petr Děkan, Vladislava Kollmannová, Zdeňka Novotná, Pavel Pěch, Zita Václavíková

Z řad veřejnosti přítomno cca 8 občanů.

 

Návrhová komise: František Bouda, Ing. Jiří Mlynář, Miloslava Šírová

Ověřovatelé zápisu: Dagmar Dubnová, Ing. Pavel Štekl

 

Program zasedání:

1) Diskuse s občany

2) Rozpočet města na rok 2000

3) Investiční plán na rok 2000

4) Majetkoprávní úkony

5) Různé

 

Z celkového počtu 19 členů MZ je v počtu 14 členů přítomna nadpoloviční většina členů, MZ je tedy usnášeníschopné. Jednání pokračovalo podle schváleného programu. Během veřejného zasedání se MZ usneslo takto:

 

I. s c h v á l i l o

1. rozpočet města na rok 2000 (příloha č. 1)

2. investiční plán na rok 2000 (příloha č. 2)

3. nabytí (pořízení) nemovitých věcí v souladu s investičním plánem města na rok 2000

4. nabytí pozemků, které jsou ve vlastnictví ČR a ve správě Pozemkového fondu České republiky, jejichž soupis je uveden v příloze č. 2, do vlastnictví města na základě § 5 zákona č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby takto:

  1. pozemky určené k zastavení veřejně prospěšnou stavbou nebo stavbou pro bydlení bezúplatně,
  2. ostatní pozemky za cenu v souladu s příslušným obecně závazným předpisem (příloha č. 3 k originálu usnesení MZ)

5. koupi pozemkové parcely č. 437/3, vodní plocha o výměře 1441 m2, č. 437/4, ostatní plocha o výměře 1149 m2, č. 441, vodní plocha o výměře 941 m2 a č. 707/12, lesní plocha o výměře cca 8458 m2, včetně trvalých porostů, vše v k.ú. Andělská Hora, od paní Marty Tikalové a paní Jarmily Pálkové, za cenu 100 000,-- Kč zvýšenou o hodnotu daně z převodu nemovitostí a náklady spojené s prodejem

6. nabytí (darem) pozemkové parcely č. 1454, ostatní plocha - cesta o výměře 1125 m2, k. ú. Horní Chrastava, od pana Josefa Hrubého a paní Jarmily Novotné

7. předběžně prodej plynové kotelny se stavební parcelou č. 771 a části pozemkové parcely č. 310/1 v k.ú. Chrastava I

8. přijetí dotace ve výši do 3 416 000,-- Kč a půjčky ve výši do 3 416 000,-- Kč, s úrokovou sazbou 3% p. a. a splatností 6 let (2002 - 2007), na výstavbu veřejné kanalizace v ulicích Liberecká, Revoluční, Bezručova, Soudní, Polní, Alšova a náměstí 1.máje, od Státního fondu životního prostředí ČR

9. vyčlenění a převod částky do výše 400 000,-- Kč v rámci schváleného rozpočtu města na podporu spolkové a sportovní činnosti v Chrastavě a pověřilo městskou radu konečným výběrem a rozdělením uvedené částky jednotlivým subjektům

10. vyčlenění a převod částky do výše 320 000,-- Kč (poměrné části odpovídající 1. pololetí roku 2000) jako dotace Zájmovému sdružení právnických osob M-klub na kulturní a související aktivity

 

II. vzalo na vědomí

informaci starosty města o zpracování Programu rozvoje cestovního ruchu v Chrastavě a okolí komisí pro rozvoj cestovního ruchu.

 

Ing. Michael Canov, zástupce starosty města

Mgr. Petr Medřický, starosta města