U s n e s e n í

Městského zastupitelstva v Chrastavě ze dne 29. září 1999

 

Přítomni:

Stanislav Bárta, František Bouda, Ing. Michael Canov, Petr Děkan, Dagmar Dubnová, Václav Erbert, Dalibor Hodaň, Vladislava Kollmannová, Mgr. Petr Medřický, Ing. Jiří Mlynář, Pavel Pěch, Miloslav Pilař, Zuzana Šafaříková, Petr Trefáš, Miloslava Šírová, Ing. Pavel Štekl

Omluveni:

Ing. Miroslav Balcar, Zdeňka Novotná, Zita Václavíková

Návrhová komise:

Ing. Jiří Mlynář, Stanislav Bárta, František Bouda

Ověřovatelé zápisu:

Dalibor Hodaň, Petr Děkan

Program zasedání:

 1. Složení slibu člena MZ
 2. Diskuse s občany
 3. Majetkoprávní úkony
 4. Městské bytové družstvo
 5. Organizace technické správy a technických činností
 6. Různé
 7. Diskuse

* * *

Z celkového počtu 19 členů MZ je v počtu 16 členů přítomna nadpoloviční většina, MZ je tedy usnášeníschopné. Jednání pokračovalo podle schváleného programu. Během veřejného zasedání se MZ usneslo takto:

 

I. vzalo na vědomí ,

 1. že městská rada prohlásila náhradníka volební strany – Sdružení politické strany a nezávislých kandidátů, KSČM a NK- pana Pavla Pěcha členem městského zastupitelstva, za pana Petra Vaveru, jehož mandát zanikl úmrtím.
 2. Pan Pavel Pěch složil zákonem předepsaný slib.
 3. uzavření dohody o spolupráci a společném postupu obcí Bílý Kostel n. N., Hrádek n. N., Chotyně, Chrastava, Kryštofovo Údolí, Mníšek, Nová Ves, Oldřichov v Hájích, Rynoltice
 4. informaci o převodu práv k akciím SČP a. s. a SČE a. s. a návrh na využití takto získaných prostředků jako podklad pro další diskusi a rozhodnutí v této věci

 

II. schválilo

 1. prodej poz. parcely č. 88/15 o výměře 587 m2 - zahrada v k. ú. Chrastava II, do vlastnictví panu Jiřímu Judytkovi za cenu 67 600,-- Kč a náklady spojené s prodejem
 2. prodej pozemkové parcely č. 291/5 o výměře 391 m2 - zahrada v k. ú. Andělská Hora, do vlastnictví manželům Kučerovým za cenu 20 500,-- Kč a náklady spojené s prodejem
 3. prodej poz. parcely č. 67/6 o výměře 68 m2 - ostatní plocha a části poz. parcely č. 67/4 o výměře cca 110 m2 - louka, k. ú. Horní Chrastava, do vlastnictví pana Igora Marka za cenu 20,-- Kč/m2 a náklady spojené s prodejem
 4. předběžně prodej
 1. předběžně směnu části poz. parcely č. 1408/1 o výměře cca 21 m2, komunikace ve vlastnictví Města Chrastavy za část poz. parcely č. 19 o výměře cca 21 m2, zastavěná plocha, nádvoří ve vlastnictví paní Jolany Valentové, vše v k. ú. Chrastava I
 2. převod splaškové kanalizace včetně veřejných částí domovních přípojek v ulici Pobřežní a splaškové kanalizace mezi ul. Pobřežní a Bílokostelecká (výstavba realizována v r. 1999) formou bezúplatného vkladu do obchodního jmění Severočeské vodárenské společnosti, a. s., bez navýšení základního jmění
 3. odstoupení od prodeje domu čp. 326 se st. p. č. 317/2 o výměře 526 m2 a p. p. č. 1499 o výměře 210 m2 - zahrada a příslušenství (restaurace Koruna) v k. ú. Chrastava I panu Petru Oberreiterovi (kupní cena dohodnuta v celkové výši 2 175 000,-- Kč) v souladu s Čl. VII. kupní smlouvy ze dne 29. 10. 1999, v platném znění, pro porušení smluvních povinností ohledně splátek na kupní cenu a v souvislosti s tím nabytí uvedených nemovitostí zpět do vlastnictví města
 4.  

pana Mgr. Petra Medřického a pana Miloslava Pilaře za členy představenstva družstva

paní Helenu Kredbovou a paní Miloslavu Šírovou za členy kontrolní komise družstva

a pověřilo městskou radu

 1. projednáním stanov družstva a realizací kroků vedoucích k založení družstva
 2. návrh reorganizace technicko-správního odboru MěÚ a výkonu technických činností
 3. založení společnosti s ručením omezeným k zajištění výkonu technických činností v souladu s návrhem dle písmene a)

a pověřilo městskou radu, aby provedla příslušné úkony k naplnění usnesení městského zastupitelstva:

 1. změnu usnesení městského zastupitelstva č. j. I. 4 písm. a) ze dne 14. 6. 1999 o termínu zahájení činnosti příspěvkové organizace školní jídelna, nové znění s  účinností od 1. 1. 2000
 2. poskytnutí dotace Okresnímu stavebnímu bytovému družstvu Liberec ve výši do 50 000,- Kč na výstavbu bezbariérového chodníku na sídlišti Střelecký vrch
 3. realizaci dostavby zbylé části podkroví Muzea hasičské techniky (Bílokostelecká 1)
 4. navázání oficiální partnerské spolupráce s městem Eichstätt (Bavorsko)
 5. v souladu s Čl. 3, odst. 1, písm. b) obecně závazné vyhlášky města Chrastavy č. 4/1999, o poskytování půjček na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu (fond rozvoje bydlení), vyčlenění částky ve výši 30% z prostředků fondu (810 tis. Kč) k úhradě nákladů na opravy a modernizaci bytového fondu města, popř. v té souvislosti prováděné stavební práce

III. z r u š i l o

své usnesení č. j. I, odst. 1 ze dne 13. 10. 1997 o prodeji domu č. p. 79 se stavební parcelou č. 74 o výměře 348 m2, pozemkovou parcelou č. 134 o výměře 3 316 m2 (zahrada) a příslušenstvím, v k. ú. Horní Vítkov, do vlastnictví pana Oldřicha Deliše za cenu 500 000,-- Kč, z důvodu nesplnění podmínek vyplývajících ze smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy ze strany budoucího kupujícího; v souladu s touto smlouvou ve prospěch města propadá jistota ve výši 100 000,-- Kč

 

IV. z m ě n i l o

své usnesení č. j. II., odst. 2, písm. d) ze dne 11. 9. 1995 , ve znění usnesení č. j. I., odst. 8, písm. b), tak, že nově zní:

“Městské zastupitelstvo schválilo koupi části p. p. č. 230/3, nepl. plocha o výměře cca 5 m2, části p. p. č. 232, les o výměře cca 5 m2, části p. p. č. 233/2, les a nepl. plocha o výměře cca 170 m2, části p. p. č. 234/4, les o výměře cca 230 m2, části p. p. č. 793/3, ost. plocha o výměře cca 50 m2 (pozemky pro komunikaci k podchodu I/13) a p. p. č. 230/4, lesní pozemek o výměře 131 m2 (pozemek u bývalé ČOV u silnice I/13), vše v k. ú. Dolní Chrastava, vč. trvalých porostů, za cenu celkem 30 000,-- Kč od paní Emilie Vaňkové”

Ing. Michael C a n o v, zástupce starosty města

Mgr. Petr M e d ř i c k ý, starosta města