U s n e s e n í

Městského zastupitelstva v Chrastavě ze dne 29. 3. 1999

 

Přítomni: 17 členů MZ

Jmenovitě:

Stanislav Bárta, František Bouda, Ing. Michael Canov, Petr Děkan, Václav Erbert,

Dalibor Hodaň, Vladislava Kollmannová, Mgr. Petr Medřický, Ing. Jiří Mlynář,

Zdeňka Novotná, Miloslav Pilař, Zuzana Šafaříková, Miloslava Šírová, Ing. Pavel Štekl,

Petr Trefáš, Petr Vavera, Zita Václavíková

Omluveni:

Ing. Miroslav Balcar, Dagmar Dubnová

Z řad veřejnosti přítomno cca 20 občanů.

Návrhová komise: Ing. Jiří Mlynář, Václav Erbert, Petr Děkan

Ověřovatelé zápisu: Stanislav Bárta, Vladislava Kollmannová

 

Program zasedání:

1) Diskuse s občany

2) Majetkoprávní úkony

3) Městské bytové družstvo

4) Různé

 

V úvodu zasedání městského zastupitelstva představil starosta města nového tajemníka MěÚ Ing. Jindřicha Fadrhonce jmenovaného od 1. 4. 1999.

Z celkového počtu 19 členů MZ je v počtu 17 členů přítomna nadpoloviční většina členů, MZ je tedy usnášeníschopné. Jednání pokračovalo podle schváleného programu. Během veřejného zasedání se MZ usneslo takto:

Městské zastupitelstvo

I. s c h v á l i l o

 

 1. prodej pozemkové parcely č. 221/1 o výměře 769 m2, zahrada, v k. ú. Chrastava I, do vlastnictví manželům Koutovým za cenu 76 900,-- Kč a náklady spojené s prodejem
 2. prodej části pozemkové parcely č. 82/1 o výměře cca 80 m2, louka, v k. ú. Chrastava II, a to tak, že
 1. cca 40 m2 do vlastnictví manželům Kolomým za cenu 60,-- Kč/m2 a náklady spojené s prodejem
 2. cca 40 m2 do vlastnictví manželům Benešovým za cenu 60,-- Kč/m2 a náklady spojené s prodejem
 1. prodej části pozemkové parcely č. 1345/1 (dle geometrického plánu st. p. č. 253) o výměře 3 m2, ostatní plocha - komunikace, v k. ú. Horní Chrastava, do vlastnictví manželům Novotným za cenu 210,-- Kč a náklady spojené s prodejem
 2. prodej stavební parcely č. 76/3 o výměře 417 m2, k.ú. Dolní Vítkov, do vlastnictví manželům Oganěsjanovým za cenu 50,-- Kč/m2 a náklady spojené s prodejem
 3. prodej stavební parcely č. 9 o výměře 103 m2 a části pozemkové parcely č. 724/2, zahrada, o výměře 59 m2 (dle geometrického plánu stavební parcela č. 9 o výměře celkem 162 m2), k. ú. Horní Vítkov, do vlastnictví ČSAD, a. s., Liberec za cenu 8 100,-- Kč a náklady spojené s prodejem
 4. prodej pozemkové parcely č. 997 o výměře 1718 m2, ostatní plocha, v k.ú. Horní Vítkov, do vlastnictví manželům Kubovým za cenu 85 900,-- Kč a náklady spojené s prodejem
 5. směnu
 1. st. p. č. 547 o výměře 22 m2 s garáží a 1/8 z p. p. č. 516/2 o celkové výměře 240 m2 - ostatní plocha ve vlastnictví manželů Lhotákových za část p. p. č. 530/2 o výměře cca 20 m2 s garáží ve vlastnictví města, vše v k. ú. Chrastava I
 2. st. p. č. 548 o výměře 19 m2 s garáží a 1/8 z p. p. č. 516/2 o celkové výměře 240 m2 -ostatní plocha ve vlastnictví manželů Jančíkových (Slabihoudkových) za část p. p. č. 30/2 o výměře cca 20 m2 s garáží ve vlastnictví města, vše v k. ú. Chrastava I
 3. st. p. č. 549 o výměře 20 m2 s garáží a 1/8 z p. p. č. 516/2 o celkové výměře 240 m2 - ostatní plocha ve vlastnictví paní Vavříčkové za část p.p.č. 530/2 o výměře cca 20 m2 s garáží ve vlastnictví města, vše v k. ú. Chrastava I
 4. st. p. č. 550 o výměře 19 m2 s garáží a 1/8 z p. p. č. 516/2 o celkové výměře 240 m2 - ostatní plocha ve vlastnictví manželů Pečinkových za část p. p. č. 530/2 o výměře cca 20 m2 s garáží ve vlastnictví města, vše v k.ú. Chrastava I
 5. st. p. č. 551 o výměře 19 m2 s garáží ve vlastnictví maželů Matoušových za část p. p. č.
 6. 530/2 o výměře cca 20 m2 s garáží ve vlastnictví města, vše v k. ú. Chrastava I
 7. st. p. č. 552 o výměře 19 m2 s garáží a 1/8 z p. p. č. 516/2 o celkové výměře 240 m2 - ostatní plocha ve vlastnictví manželů Hrůzových za část p. p. č. 530/2 o výměře cca 20 m2 s garáží ve vlastnictví města, vše v k. ú. Chrastava I
 8. st. p. č. 553 o výměře 19 m2 s garáží a 1/8 z p. p. č. 516/2 o celkové výměře 240 m2 - ostatní plocha ve vlastnictví manželů Babiákových za část p. p. č. 530/2 o výměře cca 20 m2 s garáží ve vlastnictví města, vše v k. ú. Chrastava I
 9. st. p. č. 554 o výměře 19 m2 s garáží a 1/8 z p.p.č. 516/2 o celkové výměře 240 m2 - ostatní plocha ve vlastnictví manželů Vitíkových za část p. p. č. 530/2 o výměře cca 20 m2 s garáží ve vlastnictví města, vše v k. ú. Chrastava I
 10. č. st. p. č. 555 o výměře 19 m2 s garáží ve vlastnictví manželů Dierzéových za část p. p. č.
 11. 530/2 o výměře cca 20 m2 s garáží ve vlastnictví města, vše v k. ú. Chrastava I
 12. st. p. č. 556 o výměře 18 m2 s garáží ve vlastnictví manželů Bukajových za část p. p. č. 530/2 o výměře cca 20 m2 s garáží ve vlastnictví města, vše v k. ú. Chrastava I
 13. st. p. č. 557 o výměře 19 m2 s garáží ve vlastnictví pana Bedřicha Nováka za část p. p. č. 530/2 o výměře cca 20 m2 s garáží ve vlastnictví města, vše v k. ú. Chrastava I
 1. předběžně prodej stavební parcely č. 183 o výměře 10 m2, stavební parcely č. 185 o výměře 4 m2 a části pozemkové parcely č. 1221/1, ostatní plocha, o výměře 455 m2, vše v k. ú. Horní Chrastava
 2. předběžně prodej části pozemkové parcely č. 695/2 o výměře cca 300 m2, ostatní plocha, v k. ú. Dolní Vítkov
 3. a) zpracování zadání změny územního plánu města ve věci investičního záměru společnosti Zámeček Chrastava, s. r. o., (výstavba dvou rybníků a služebního domku v k. ú. Dolní Chrastava)

  b) prodej stavební parcely č. 59/1 o výměře 1765 m2, pozemkové parcely č. 405/1, pastvina, o výměře 9197 m2 nebo její části, pozemkové parcely č. 405/2, pastvina, o výměře 9161 m2 nebo její části, pozemkové parcely č. 405/6, pastvina, o výměře 1029 m2, pozemkové parcely č. 405/8, pastvina, o výměře 186 m2 a pozemkové parcely č. 814/5, ostatní komunikace, o výměře 372 m2, vše v k. ú. Dolní Chrastava, do vlastnictví společnosti Zámeček Chrastava, s. r. o., za cenu 200 000,-- Kč a náklady spojené s prodejem za stanovených podmínek

 1. zpracování zadání změny územního plánu města ve věci investičního záměru p. Ladislava Tomiče (“Dřevěný strážní hrádek ze 12. – 13. století v k. ú. Horní Vítkov”)
 2. koupi p. p. č. 790/1 o výměře 3456 m2 - louka, p. p. č. 793/2 - louka, o výměře 620 m2, p. p. č. 798 o výměře 149 m2 - ostatní plocha, p. p. č. 800/6 o výměře 9 m2 - louka, p. p. č. 800/7 o výměře 28 227 m2 - louka, p. p. č. 804 o výměře 62 m2 - ostatní plocha, p. p. č. 813/2 o výměře 563 m2 - louka, p. p. č. 813/3 o výměře 1629 m2 - louka, p. p. č. 813/5 o výměře 103 m2 - louka, p. p. č. 813/6 o výměře 115 m2 - louka, p. p. č. 818/3 o výměře 12 103 m2 - orná půda, p. p. č. 853/3 o výměře 4073 m2 - louka, p. p. č. 1429/1 o výměře 199 m2 - louka, p. p. č. 1429/2 o výměře 184 m2 - louka, vše v k.ú. Chrastava I, od pana Václava Vegnera za cenu 1100 000,-- Kč
 3. změnu usnesení městského zastupitelstva č. j. II. 9 b) ze dne 25. 1. 1999 v termínu pro úhradu splátek kupní ceny ve výši 840 000,-- Kč – nově do 30. dubna 1999
 4. v souladu s § 36 a, odst. 1, písm. h) zák. č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), zřízení zástavního práva k domu čp. 379 v Soudní ulici se st. parcelou č. 417 a částí pozemkové parcely č. 542, k. ú. Chrastava I, ve prospěch Českomoravské Hypoteční banky k zajištěníúvěru Ing. Daniela Lieskovského na koupi uvedených nemovitostí od města
 5. v souladu s § 36 odst.1 písm. d) zákona č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, založení družstva za účelem zajištění správy, obnovy a rozšiřování městského bytového fondu
 6.  předběžně převod (vklad) nemovitostí uvedených v příloze č. 1 k usnesení MZ
 7. uzavření smlouvy o sdružení na výstavbu 70 družstevních nájemních bytů a související technické infrastruktury, s Bytovým družstvem Chrastava
 8. předběžně převod (prodej, vklad do družstva) části pozemkové parcely č. 516/1 o výměře až cca 1200 m2, ostatní plocha, v k.ú. Chrastava I
 9. prominutí pohledávky ve výši 56 771,-- Kč za společností VE spol. s. r. o. Liberec (40 000,-- Kč nevytvořený zisk na investice, 16 771,-- Kč nevyčerpané investiční zdroje, v rámci nájemního vztahu ke kotelně Střelecký vrch)
 10. přijetí návratné finanční výpomoci (bezúročné půjčky) od ČR - Ministerstva pro místní rozvoj v rámci Programu poskytování půjček na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu pro rok 1999, ve výši do 3 000 000,-- Kč
 11. předběžně poskytnutí dotace ve výši 100 000,-- Kč paní MVDr. Tvrzníkové na zřízení útulku pro psy za předem dohodnutých podmínek

 

 

II. z v o l i l o

paní Vladislavu Kollmannovou členem Okresní školské rady v Liberci

 

 

 1. o d l o ž i l o

 

 1. prodej pozemkové parcely č. 38 o výměře 593 m2, zahrada, v k.ú. Andělská Hora
 1. prodej části pozemkové parcely č. 115, ostatní plocha, o výměře cca 400 m2 a pozemkové parcely č. 116, zahrada, o výměře 310 m2, k.ú. Horní Vítkov

 

 

IV. n e s c h v á l i l o

předložený návrh na zřízení zaměstnaneckého poměru pana Aloise Stahoně, trenéra oddílu zápasu TJ Spartak Nelson Chrastava, k Městu Chrastava

 

Ing. Michael C a n o v, zástupce starosty města

Mgr. Petr M e d ř i c k ý, starosta města