U s n e s e n í

Městského zastupitelstva v Chrastavě ze dne 19. 5. 1999

 

Přítomni: 15 členů MZ

Jmenovitě:

Ing. Miroslav Balcar, Stanislav Bárta, František Bouda, Ing. Michael Canov, Dalibor Hodaň, Mgr. Petr Medřický, Ing. Jiří Mlynář, Zdeňka Novotná, Zuzana Šafaříková, Miloslava Šírová, Ing. Pavel Štekl, Petr Trefáš, Petr Vavera, Zita Václavíková

Omluveni: Petr Děkan, Dagmar Dubnová, Václav Erbert, Miloslav Pilař

Z řad veřejnosti přítomno 5 osob.

Návrhová komise: Ing. Pavel Štekl, Vladislava Kollmannová, Zdeňka Novotná

Ověřovatelé zápisu: Petr Trefáš, Petr Vavera

Program zasedání:

  1. Nakládání s akciemi SČE, a. s. a SČP a. s.

Z celkového počtu 19 členů MZ je v počtu 15 členů přítomna nadpoloviční většina členů, MZ je tedy usnášeníschopné. Jednání pokračovalo podle schváleného programu. Během veřejného zasedání se MZ usneslo takto:

 

I. s c h v á l i l o :

  1. prodej akcií společností Severočeská energetika, a. s. a Severočeská plynárenská, a. s. v okamžiku, kdy pominou překážky bránící převodu akcií na třetí osobu
  2. v souladu s usnesením dle bodu 1), s ohledem na zájmy města a s cílem efektivně využít hodnotu akcií společností Severočeská energetika, a. s. a Severočeská plynárenská, a s. v období, než pominou překážky bránící převodu akcií uvedených společností, přijetí nabídky RWE Energie AG, Essen, Spolková republika Německo, zastoupené BNP-Dresdner Bank (ČR) a. s., Praha a WEST BROKERS, s. r. o., Plzeň (dále jen kupující) a
  1. uzavření smlouvy o budoucím prodeji akcií uvedených společností kupujícímu za cenu 3 300,-- Kč/akcii při zaplacení zálohy na kupní cenu ve výši 100% kupní ceny neprodleně po uzavření smlouvy o smlouvě budoucí,
  2. využití samostatně převoditelných práv náležejících k akciím uvedených společností tím, že budou zcela nebo částečně převedena na budoucího kupujícího a využití samostatně nepřevoditelných práv k akciím uvedených společností tím, že se město zdrží ve výkonu těchto práv či jejich výkonem pověří budoucího kupujícího (zcela nebo zčásti) a
  3. zřízení zástavního práva k akciím výše uvedených společností ve prospěch budoucího kupujícího

 

Ing. Michael C a n o v, zástupce starosty

Mgr. Petr M e d ř i c k ý, starosta města