U S N E S E N Í

Městského zastupitelstva v Chrastavě ze dne 14. 6. 1999

 

Přítomni: 19 členů MZ

Jmenovitě:

Ing. Miroslav Balcar, Stanislav Bárta, František Bouda, Ing. Michael Canov, Petr Děkan, Dagmar Dubnová, Václav Erbert, Dalibor Hodaň, Vladislava Kollmannová, Mgr. Petr Medřický, Ing. Jiří Mlynář, Zdeňka Novotná, Miloslav Pilař, Zuzana Šafaříková, Miloslava Šírová, Ing. Pavel Štekl, Petr Trefáš, Petr Vavera, Zita Václavíková

Z řad veřejnosti přítomno cca 40 občanů.

Návrhová komise: Miloslav Pilař, Zuzana Šafaříková, Dagmar Dubnová

Ověřovatelé zápisu: Ing. Miroslav Balcar, Zdeňka Novotná

Program zasedání:

1) Diskuse s občany

2) Koncepce školství (návrh organizačních změn)

3) Vyúčtování hospodaření za rok 1998

4) TERMIZO, a.s.

5) Školní jídelna - právní subjektivita

6) Majetkoprávní úkony

7) Nakládání s akciemi SČE, a.s., a SČP, a.s.

8) Různé

* * *

Z celkového počtu 19 členů MZ je v počtu 19 členů přítomna nadpoloviční většina členů, MZ je tedy usnášeníschopné. Jednání pokračovalo podle schváleného programu. Během veřejného zasedání se MZ usneslo takto:

* * *

I. s c h v á l i l o

1. v souladu s § 2 odst. 2 zákona č.29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), v platném znění, a dle § 36 odst. 1, písm. d) zákona č.367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, s l o u č e n í těchto škol:

1.Základní škola Chrastava, náměstí 1. máje 228

2. Základní škola Chrastava, Školní 381

3. Zvláštní škola Chrastava, Revoluční 442

s účinností od 1.8.2000

a p o v ě ř u j e městskou radu, aby v souladu s § 45, písm. b) zákona č.367/1990 Sb., v platném znění, provedla příslušné úkony k naplnění usnesení městského zastupitelstva

 

2. vyúčtování hospodaření za rok 1998 (příloha č. 1 k usnesení MZ)

3. dle § 36a, odst. 1, písm. d) zákona č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, navýšení ručitelského závazku města, v souvislosti s navýšením úvěru na financování výstavby závodu na termické využití odpadů (TVO Liberec) společností TERMIZO, a. s., Liberec, o 18,5 mil. Kč

 

4.

a) v souladu s § 31, odst. 1 zákona č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), v platném znění, a dle § 36, odst. 1, písm. d) zákona č.367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, z ř í z e n í školní jídelny jako příspěvkové organizace, s účinností od 1. 9. 1999

b) v souladu s § 36, odst. 1, písm. d) zákona č.367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, z á n i k školní jídelny jako zařízení města, s účinností k 1.9.1999

c) p o v ě ř i l o městskou radu, aby v souladu s § 45, písm. b) zákona č. 367/1990 Sb.,v platném znění, provedla příslušné úkony k naplnění usnesení městského zastupitelstva

.

5) směnu pozemkové parcely č.1391/13 o výměře 12 m2, ostatní plocha - komunikace, ve vlastnictví města za pozemkovou parcelu č. 1510 o výměře 2 m2, ostatní plocha - komunikace, ve vlastnictví manželů Melounových, vše v k. ú. Chrastava I, s doplatkem ve prospěch města ve výši 250,-- Kč a úhradou nákladů rovným dílem

6.

a) převod části pozemkové parcely č. 516/1 o výměře do cca 1000 m2 (pozemky pro bytovou výstavbu v k. ú. Chrastava I)

b) převod spoluvlastnického podílu města na bytových domech (bytová výstavba na p. p. č.516/1 v k. ú. Chrastava I) formou členského vkladu do Bytového družstva Chrastava

7. koupi

a) pozemkové parcely č. 489/21 o výměře 171 m2 - orná půda a pozemkové parcely č. 667/4 o výměře 38 m2 - louka, vše v k. ú. Dolní Chrastava, za cenu 5 300,-- Kč od pana Bohuslava Havla,

b) pozemkové parcely č.1505/7 o výměře 52 m2, ostatní plocha - komunikace, v k. ú. Chrastava I, od Statku Libouchec, s. p. v likvidaci, za cenu 3 700,-- Kč a náklady spojené s prodejem

 

8. předběžně prodej části pozemkové parcely č.1386/1 o výměře cca 25 m2, ostatní plocha - komunikace, v k. ú. Chrastava I, včetně kovového kříže, nemovité kulturní památky č.4332/5

9. změnu usnesení městského zastupitelstva č.j. I. 13 ze dne 29. 3. 1999, kterým se změnilo usnesení č.j. II. 9 b) ze dne 25.1.1999, v termínu pro úhradu splátek kupní ceny ve výši 840 000,- Kč - nově do 31. července 1999

10. v souladu s § 36, odst. 1, písm. f) zákona č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), obecně závaznou vyhlášku č. 3/1999, o čistotě veřejného prostranství a veřejném pořádku ve městě (příloha k usnesení MZ č.2)

11. zahájení výstavby plynovodů v Pobřežní ulici, pro průmyslovou zónu v k. ú. Dolní Chrastava (Elitex - Irausa) a v Andělské Hoře a prodej těchto plynovodů do vlastnictví Severočeské plynárenské, a. s., Ústí nad Labem, za cenu celkem 5 000 000,-- Kč, ve splátkách od 30. 11. 1999 do 31. 7. 2004

12. poskytnutí příspěvku (dotace) ve výši 15 000,-- Kč na výstavbu (prodloužení) NTL plynovodu ve Větrné ulici

13. poskytnutí dotace ve výši 100 000,-- Kč paní MVDr. Tvrzníkové na zřízení útulku pro psy, za dohodnutých podmínek, a p o v ě ř u j e městskou radu k uvolnění dotace za předpokladu splnění podmínek města

14. poskytnutí půjčky ve výši 250 000,-- Kč TJ Spartak Chrastava na financování generální opravy podlahy sportovní haly, s dobou splatnosti do 30. 11. 2002

II. n e s c h v á l i l o

poskytnutí půjčky ve výši 100 000,-- Kč paní Jaroslavě Havlíčkové na zajištění údržby krajiny a zahájení revitalizace firmy, s dobou splatnosti do 30. 6. 2000 a úrokovou sazbou ve výši 10 % p. a.

III. z r u š i l o

své usnesení č.j. I. 2) ze dne 19. 5. 1999 o nakládání s akciemi společností Severočeská energetika, a. s., a Severočeská plynárenská, a. s.

 

IV. vzalo na vědomí

předložené dopisy společnosti TOTEX, s. r. o., Chrastava adresované městskému zastupitelstvu a p o v ě ř u j e starostu města formulací a odesláním odpovědi ve smyslu jednání městského zastupitelstva

 

Michael C a n o v, zástupce starosty města

Mgr. Petr M e d ř i c k ý, starosta města