Usnesení

Městského zastupitelstva v Chrastavě
ze dne
29. 7. 1999

 

Přítomni: 12 členů MZ

Jmenovitě:

Ing. Miroslav Balcar, Stanislav Bárta,, Václav Erbert, Dalibor Hodaň, Mgr. Petr Medřický, Ing. Jiří Mlynář, Zdeňka Novotná, Miloslav Pilař, Miloslava Šírová, Ing. Pavel Štekl, Petr Trefáš, Petr Vavera

Omluveni: Ing. Michael Canov, Dagmar Dubnová, Vladislava Kollmannová, Zuzana Šafaříková, Zita Václavíková

Nepřítomni: František Bouda, Petr Děkan

 

Návrhová komise: Ing. Miroslav Balcar, Miloslava Šírová, Petr Vavera

Ověřovatelé zápisu: Václav Erbert, Ing. Jiří Mlynář

Program zasedání:

 1. Nakládání s akciemi SČE, a. s., a SČP, a. s.
 2. Vyhláška o fondu rozvoje bydlení
 3. Úpis akcií České spořitelny, a. s.

Z celkového počtu 19 členů MZ je v počtu 12 přítomna nadpoloviční většina členů, MZ je tedy usnášeníschopné. Jednání pokračovalo podle schváleného programu. Během zasedání se MZ usneslo takto:

 

I. r o z h o d l o :

 1. o převodu samostatně převoditelných práv k akciím společnosti Severočeská energetika, a. s., se sídlem Teplická 8, 405 49 Děčín
 2. a o zřízení zástavního práva k těmto akciím ve prospěch Investora - Mitteldeutsche Energieversorgung Aktiengesellschaft se sídlem Magdeburger Strasse 51, 06112 Halle, SRN
 3. a o pověření Investora výkonem hlasovacích práv spojených s těmito akciemi
 4. a současně o budoucím prodeji těchto akcií, přičemž se jedná o 5273 kusů zaknihovaných akcií na jméno společnosti, z nichž každá má jmenovitou hodnotu 1 000,-- Kč, ISIN CZ 0005106781
 5. a současně schválilo tyto smlouvy, předložené za Investora Elektrárenským a plynárenským sdružením měst a obcí severních Čech:

Zastupitelstvo ukládá starostovi a pověřuje jej podepsat a zaslat schválené smlouvy Investorovi na adresu vypořádacího agenta: CA IB Securities, a. s., nám. Kinských 2/602, 150 00 Praha 5, v  obálce označené v levém horním rohu slovy “AKCIE SČE”, v termínu do 31. 8. 1999.

Zastupitelstvo ukládá starostovi informovat neprodleně Elektrárenské a plynárenské sdružení měst a obcí severních Čech o přijatém usnesení.

 

II. r o z h o d l o :

 1. o převodu samostatně převoditelných práv k akciím společnosti Severočeská plynárenská, a. s., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem
 2. a o zřízení zástavního práva k těmto akciím ve prospěch Investora -Wintershall Erdgas Beteiligung-GmbH se sídlem Friedrich-Ebert-Strasse 160, 34119 Kassel, SRN
 3. a o pověření Investora výkonem hlasovacích práv spojených s těmito akciemi
 4. a současně o budoucím prodeji těchto akcií, přičemž se jedná o až 1671 kusů zaknihovaných akcií na jméno společnosti, z nichž každá má jmenovitou hodnotu 1 000,-- Kč, ISIN 770950001881
 5. a současně schválilo tyto smlouvy, předložené za Investora Elektrárenským a plynárenským sdružením měst a obcí severních Čech:

Zastupitelstvo ukládá starostovi a pověřuje jej podepsat a zaslat schválené smlouvy Investorovi na adresu vypořádacího agenta: COMMERZBANK AG, Pobočka Praha, Oddělení custody, Jugoslávská 1, 120 21 Praha 2, v obálce označené v levém horním rohu slovy “AKCIE SČP, v termínu do 31. 8. 1999.

Zastupitelstvo ukládá starostovi informovat neprodleně Elektrárenské a plynárenské sdružení měst a obcí severních Čech o přijatém usnesení.

 

III. s c h v á l i l o :

obecně závaznou vyhlášku č. 4/1999, o poskytování půjček na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu (fond rozvoje bydlení) - příloha č. 1 k usnesení MZ.

 

Mgr. Petr M e d ř i c k ý, starosta města

Ing. Michael C a n o v, zástupce starosty města