U s n e s e n í
Zastupitelstva města Chrastava
ze dne 18. června 2001

Přítomni: 16 členů ZM

Jmenovitě:

Stanislav Bárta, Ing. Michael Canov, Václav Erbert, Dalibor Hodaň, Vladislava Kollmanová, Michal Košina, Mgr. Petr Medřický, Ing. J. Mlynář, Zdeňka Novotná, Miloslav Pilař, Pavel Pěch, Miloslava Šírová, Hana Šormová, Ing. Pavel Štekl, Petr Trefáš, Ing. Antonín Žižka

Omluven: Ing. Miroslav Balcar, František Bouda

Nepřítomni: Dagmar Dubnová

Z řad veřejnosti přítomno cca 7 občanů.

Ověřovatelé zápisu: Miloslav Pilař, Ing. Antonín Žižka

Program zasedání:

 1. Informace, diskuse s občany
 2. Majetkoprávní úkony
 3. Zadání regulačního plánu 60 r.d. Polní ul.
 4. Různé
 5. Diskuse

Z celkového počtu 19 členů ZM je v počtu 16 členů (na začátku jednání 12 členů) přítomna nadpoloviční většina členů, ZM je tedy usnášeníschopné. Jednání pokračovalo podle schváleného programu. Během veřejného zasedání se ZM usneslo takto:

I. s c h v á l i l o

 1. prodej stavebních parcel č. 406 o výměře 20 m2 , č. 407 o výměře 20 m2 , č. 408 o výměře 20 m2 , č. 409 o výměře 21 m2 ,č. 410 o výměře 20 m2 , č. 411 o výměře 20 m2 , č. 412 o výměře 21 m2 a č. 413 o výměře 21 m2 , dle geometrického plánu č. z.393-151/2000, vše v k. ú.Dolní Chrastava, do vlastnictví společnosti Zámeček Chrastava, s. r. o. za cenu ve výši 15 500,- Kč a náklady spojené s prodejem
 2. darování ideálního podílu ve výši 3/10 ze stavebních parcel č.125/5 o výměře 19 m2 , č. 125/6 o výměře 19 m2 , č. 125/7 o výměře 18 m2 , č. 125/8 o výměře 18 m2 , č. 125/9 o výměře 18 m2 , č. 125/10 o výměře 18 m2 , č. 125/11 o výměře 18 m2 , č. 125/12 o výměře 18 m2 , č. 125/13 o výměře 18 m2 , č. 125/14 o výměře 18 m2 , č. 125/15 o výměře 18 m2 , č. 125/16 o výměře 18 m2 , č. 125/17 o výměře 14 m2 , č. 125/18 o výměře 18 m2 a č. 125/19 o výměře 19 m2 , dle geometrického plánu č. z.378-63/2000, vše v k. ú.Dolní Chrastava, do vlastnictví společnosti Zámeček Chrastava, s. r. o.
 3. předběžně prodej
 1. stavební parcely č. 168/2 o výměře 28 m2 v k. ú. Chrastava I,
 2. části pozemkové parcely č. 1345/1, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 150 m2 v k. ú.Horní Chrastava,
 3. pozemkové parcely č. 295, zahrada o výměře 451 m2 v k. ú. Andělská Hora,
 4. části pozemkové parcely č. 100/1, louka o výměře cca 450 m2 a části pozemkové parcely č. 100/7, louka o výměře cca 250 m2 , k. ú.Chrastava II,
 5. pozemkové parcely č. 363/2, ostatní plocha o výměře 207 m2 v k. ú.Chrastava I,
 6. části pozemkové parcely č. 479/2, ostatní plocha, komunikace o výměře cca 20 m2 v k. ú. Dolní Chrastava,
 1. předběžně prodej nebo darování stavební parcely č. 10 o výměře 276 m2 včetně stavby na tomto pozemku (kuželna TJ Spartak), k. ú. Dolní Chrastava
 2. Zřizovací listinu příspěvkové organizace Školní jídelna Chrastava (příloha č.3 k usnesení ZM)
 3. podmínky pro prodej částí podílu města v Městském bytovém družstvu Chrastava spojených s právem na uzavření nájemní smlouvy k bytu nájemcům těchto bytů (příloha č. 1 k usnesení ZM)
 4. ve smyslu § 20 odst. 7 zák. č. 50/1976 Sb., v platném znění (stavební zákon) zadání regulačního plánu lokality Chrastava, Polní ulice – 60 rodinných domů (příloha č. 2 k usnesení ZM)
 5. poskytnutí příspěvku (dotace) na provedení oprav účelových komunikací v rámci projektu Cyklotrasa Nová Ves – Vítkov, ve výši 60 820,--Kč a poskytnutí bezúročné půjčky ve výši 37 925,-- Kč se splatností nejpozději do 30. 11. 2001 Mikroregionu Jizerské podhůří

II. n e s c h v á l i l o

žádost o převod stavebních parcel č. 317/1 a č. 317/3 v k. ú.Chrastava I

III.

1) schválilo

 1. uzavření “Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy” o podmínkách prodeje 7700 ks akcií společnosti Česká spořitelna, a. s., ISIN CZ 0008023736 (dále jen “akcie”) se společností Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, náhradní identifikační číslo v SCP: 0090003195, (dále jen “kupující), při zaplacení minimální kupní ceny ve výši 122,-- Kč za jednu akcii,
 2. registraci pozastavení výkonu práva nakládat s těmito akciemi na majetkovém účtu města ve Středisku cenných papíru ve prospěch obchodníka s cennými papíry, společnosti EPIC Securities, a. s., se sídlem Karlovo náměstí 24, Praha 1, 110 00, IČ 61858781, zapsané v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2751,
 3. uzavření “Smlouvy o úplatném převodu cenných papírů", jejímž předmětem bude prodej akcií kupujícímu po odstranění překážek, bránících převodu akcií rozhodnutím valné hromady České spořitelny, a. s., o změně podmínek převoditelnosti akcií,
 4. převod akcií na majetkový účet kupujícího u Střediska cenných papírů

2) deleguje Sdružení měst a obcí – akcionářů České spořitelny, a. s., v souladu se smlouvou o uzavření budoucí smlouvy, k zastupování města na valné hromadě České spořitelny, a. s., na které bude schvalována změna stanov o změně podmínek převoditelnosti akcií

IV. v z a l o n a v ě d o m í

 1. zprávu pracovní skupiny zastupitelstva o šetření ve věci žádosti p. Hochmanové a p. Šafaříkové ze dne 22. 3. 2001 (viz zápis z jednání ZM ze dne 9. 4. 2001)
 2. informaci o přípravě smlouvy o nájmu areálu mateřské školy v Andělské Hoře, schválilo zřízení práva přednostní koupě pro nájemce a pověřilo radu města jednáním o konečném znění a uzavřením smlouvy s vybraným uchazečem

Zdena N o v o t n á, členka RM
Mgr. Petr M e d ř i c k ý, starosta