U s n e s e n í
Zastupitelstva města Chrastava
ze dne 5. 11. 2001

Přítomni: 17 členů ZM

Jmenovitě:

Stanislav Bárta, František Bouda, Ing. Michael Canov, Václav Erbert, Dalibor Hodaň, Vladislava Kollmanová, Michal Košina, Mgr. Petr Medřický, Ing. Jiří Mlynář, Zdeňka Novotná, Miloslav Pilař, Pavel Pěch, Miloslava Šírová, Hana Šormová, Ing. Pavel Štekl, Petr Trefáš, Ing. Antonín Žižka

Omluveni: Ing. Miroslav Balcar, Dagmar Dubnová

Z řad veřejnosti přítomno cca 10 občanů.

Ověřovatelé zápisu: Zdena Novotná, Ing. Pavel Štekl

Program zasedání:

 1. Informace, diskuse s občany
 2. Majetkoprávní úkony
 3. Financování investic
 4. Vyhláška o odpadech a místním poplatku za odpady
 5. Technické a stavební služby a. s.
 6. Různé
 7. Diskuse

Z celkového počtu 19 členů ZM je v počtu 17 členů (na počátku jednání 15 členů) přítomna nadpoloviční většina členů, ZM je tedy usnášeníschopné. Jednání pokračovalo podle schváleného programu. Během veřejného zasedání se ZM usneslo takto:

I. s c h v á l i l o

 1. převod části družstevního podílu v Městském bytovém družstvu Chrastava včetně souvisejících práv a povinností k bytu č. 1 v domě č. p. 598, Nový Domov, k. ú. Chrastava II, paní Květě Šteklové za cenu 98 393,-- Kč a za dalších platných podmínek (Podmínky pro prodej částí podílu města Chrastavy v Městském bytovém družstvu Chrastava nájemcům bytů ze dne 18. 6. 2001, v platném znění)
 2. převod družstevního podílu v Městském bytovém družstvu Chrastava včetně souvisejících práv a povinností k bytu č. 2 v domě č. p. 372, Andělohorská ul., k. ú. Chrastava II, manželům Janu a Květě Feriovým za cenu 124 188,-- Kč a za dalších platných podmínek (Podmínky pro prodej částí podílu města Chrastavy v Městském bytovém družstvu Chrastava nájemcům bytů ze dne 18. 6. 2001, v platném znění)
 3. převod části družstevního podílu v Městském bytovém družstvu Chrastava včetně souvisejících práv a povinností k bytu č. 3 v domě č. p. 248, Bezručova ul., k. ú. Chrastava I, paní Marii Podroužkové za cenu 127 653,-- Kč a za dalších platných podmínek (Podmínky pro prodej částí podílu města Chrastavy v Městském bytovém družstvu Chrastava nájemcům bytů ze dne 18. 6. 2001, v platném znění)
 4.  
 1. prodej pozemkové parcely č. 738/6 o výměře 385 m2 – zahrada v k. ú. Dolní Chrastava do vlastnictví paní Jany Jarošové, za cenu 19 300,-- Kč a náklady spojené s prodejem
 2. prodej pozemkové parcely č. 59/16 o výměře 116 m2 (původně část p. p. č. 59/3) – ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Chrastava II, do vlastnictví manželů Zaplatílkových, za cenu 2 400,-- Kč a náklady spojené s prodejem
 3. prodej části pozemkové parcely č. 100/1 o výměře cca 300 m2 – louka v k. ú. Chrastava II do vlastnictví pana J. Mareše a paní Blanky Kačenové, za cenu 40,-- Kč/m2 a náklady spojené s prodejem
 4. schválilo prodej části pozemkové parcely č. 100/1 o výměře cca 150 m2 – louka a části pozemkové parcely č. 100/7 o výměře cca 250 m2 v k. ú. Chrastava II do vlastnictví manželů Kraclových, za cenu 40,-- Kč/ m2 a náklady spojené s prodejem
 5. schválilo prodej části pozemkové parcely č. 1345/4 o výměře 216 m2 (původně část p. p. č. 1345/1) – ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Horní Chrastava do vlastnictví manželů Khunových, za cenu 10 800,-- Kč/ m2 a náklady spojené s prodejem
 1. darování stavební parcely č. 10 o výměře 276 m2 s objektem č. e. 19 (kuželna) v k. ú. Dolní Chrastava do vlastnictví Tělovýchovné jednoty Spartak Chrastava
 2. předběžně prodej
 1. částí pozemkové parcely č. 58/1 o výměře cca 400 m2 a 370 m2 – louka v k. ú. Chrastava II
 2. části pozemkové parcely č. 59/3 o výměře cca 250 m2 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Chrastava II
 3. části pozemkové parcely č. 439/4 o výměře cca 350 m2 – lesní pozemek v k. ú. Andělská Hora
 4. části pozemkové parcely č.187 o výměře cca 50 m2 – zahrada v k. ú. Chrastava I
 5. pozemkové parcely č. 94 o výměře 374 m2 – zahrada a pozemkové parcely č. 96 o výměře 223 m2 – ostatní plocha, v k. ú. Dolní Vítkov
 6. části pozemkové parcely č. 826 o výměře cca 2000 m2 – role a pozemkové parcely č. 703/2 o výměře 1986 m2 – lesní půda, v k. ú. Chrastava I
 7. objektu bývalé mateřské školy č. p. 40 se stavební parcelou č. 68 o výměře 1359 m2 , pozemkovou parcelou č. 357, zahrada o výměře 184 m2 a pozemkovou parcelou č. 363/2, zahrada o výměře 3566 m2 , v k. ú. Andělská Hora
 1. postoupení pohledávky v  celkové výši včetně příslušenství 217 072,-- Kč, z toho na jistině 150 837,-- Kč, kterou má město za panem Jaroslavem Hrubým z titulu nezaplacení kupní ceny za prodej domu č. p. 25 s pozemkem v k. ú. Andělská Hora, s veškerými právy a příslušenstvím panu Ladislavu Novotnému – KEEN za úplatu ve výši 80 000,-- Kč
 2. přijetí překlenovacího úvěru na financování kapitálových výdajů podle investičního plánu 2001, ve výši až 5 mil. Kč, od České spořitelny, a. s. a zajištění tohoto úvěru budoucími vlastními příjmy města a blankosměnkou vlastní, výstavce město, včetně směnečného prohlášení
 3. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o společném postupu investorů při provádění výstavby domu s 22 b.j. v Chrastavě, Turpišově ulici, se společností Zámeček Chrastava, s. r. o. (příloha č. 1 k usnesení ZM)
 4. schválilo zřízení zástavního práva
 1. k domu č. p. 50 se stavební parcelou č. 82 o výměře 301 m2 , k. ú. Dolní Chrastava, ve spoluvlastnictví města
 2. k rozestavěnému objektu 22 b. j. v Turpišově ulici se zastavěnou částí pozemkové parcely č. 516/1, k. ú. Chrastava I k zajištění úvěru ve výši 20 mil. Kč poskytovaného Komerční bankou, a. s. společnosti Zámeček Chrastava, s. r. o. na dostavbu 10 b. j. (Bílokostelecká č. p. 50) a 22 b. j. (Turpišova ul.) při dodržení podmínek, za kterých je poskytnuta státní investiční dotace ze státního rozpočtu v rámci “Programu podpory výstavby nájemního bydlení a technické infrastruktury”
 1. předběžně vstup obchodního partnera do akciové společnosti Technické a stavební služby, Chrastava

II. v y d a l o

obecně závaznou vyhlášku města

 1. č. 1/2001, o odpadech (o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na katastrálním území města) – příloha č. 2 k usnesení ZM
 2. č. 2/2001, o místním poplatku za odpady (poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů) – příloha č. 3 k usnesení ZM

III. p r o j e d n a l o

návrh dohody o spolupráci mezi městem a občanským sdružením “Wothanburg”, připraveným na základě žádosti sdružení o převzetí záštity nad projektem repliky velmožského dvorce ve Vítkově. Převzetí záštity doporučila rada města, osadní výbor navrhuje odložit.

Členové zastupitelstva vyjádřili uvedenému projektu podporu, tuto je možno jednotlivě deklarovat např. formou souhlasného vyjádření k žádostem sdružení o dotace a granty od třetích osob; projednání dohody o spolupráci bylo odloženo.

IV. d e l e g u j e

zástupce města pana Miloslava Pilaře, člena zastupitelstva města, na valnou hromadu ČSAD Liberec a. s., která se koná v Liberci dne 30. 11. 2001 (náhradník Ing. Michael Canov, místostarosta)

Ing. Michael C a n o v, místostarosta
Mgr. Petr M e d ř i c k ý, starosta