Informativní jednání zastupitelstva města dne 7. ledna 2002

Předmětem jednání bylo variantní řešení regulace lokality Polní ul. – 60 rodinných domků. K jednání ZM byl přizván p. Ing. arch. Auer, zpracovatel regulačního plánu a p. Tomášek, majitel pozemků. Ing. arch Auer předložil 3 varianty řešení, odlišující se zejména v systému komunikačního propojení a dopravní obsluhy území.

Ing. arch. Auer popsal jednotlivé varianty, jejich přednosti a nedostatky. Vedoucí OVÚS zhodnotil soulad navrhovaných variant se zadáním regulačního plánu. Starosta doporučil ve shodě s pořizovatelem i zpracovatelem plánu dále rozpracovat variantu č. 1 (středová komunikace s oboustrannou obsluhou území). Pan Tomášek sdělil své stanovisko k předloženým návrhům.

Dále proběhla diskuse účastníků jednání, týkající se jednotlivých variant i některých detailů řešení. Během jednání účastníci nedospěli k  rozhodnutí o výběru některé z variant a stanovení koncepce zástavby území. Návrh na rozhodnutí bude předložen na jednání zastupitelstva dne 28. 1. 2002.

Některé podněty vyplývající z diskuse:

Nutno dořešit (před dopracováním konceptu):

Před příštím jednáním předložit členům zastupitelstva: