Zastupitelstvo města Chrastava zasedalo 28. 1. 2002

Po úvodním slovu pana starosty a diskusi s občany vzalo zastupitelstvo města na vědomí, že rada města prohlásila náhradníka volební strany Koalice politických stran ODS, US paní Lenku Zíkovou členkou zastupitelstva města za pana Ing. Antonína Žižku, jehož mandát zanikl úmrtím. Paní Lenka Zíková složila zákonem předepsaný slib.

Zastupitelstvo města schválilo:

  1. Oblastní charitě v Chrastavě ve výši 70 000,-- Kč jako příspěvek na provoz domova a ve výši 50 000,-- Kč na obnovu střechy a půdní vestavbu v roce 2002
  2. Městu Liberec ve výši 25 000,-- Kč jako příspěvek na zpracování studie proveditelnosti projektu Regiotram Nisa v úseku Žitava – Liberec – Tanvald – Jelení Hora
  3. subjektům provozujícím veřejnou hromadnou dopravu ve výši až 824 000,-- Kč jako příspěvek na zajištění dopravní obslužnosti v roce 2002

Zastupitelstvo města neschválilo vydání pozemkových parcel a jejich částí č. 663, 691, 692, 693, 694/1, 700 a 715 v k. ú. Horní Chrastava podle zákona č.229/1991 Sb., v platném znění a odložilo prodej pozemkové parcely č. 319/3 o výměře 273 m2 – louka v k. ú. Dolní Chrastava.

Dále ZM zřídilo Fond participace jako trvalý peněžní fond města a pověřilo radu města stanovením podmínek pro tvorbu a použití fondu.

Poté ZM projednalo

  1. návrh zadání 1. změny územního plánu města a vydalo souhlas k veřejnému projednání tohoto návrhu
  2. variantní návrh koncepce regulačního plánu lokality Polní ulice – 60 rodinných domků a rozhodlo o podmínkách pro dokončení konceptu regulačního plánu.