Zasedání zastupitelstva města 24. 6. 2002

Zastupitelstvo města po seznámení s programem projednalo a mimo jiné schválilo:

 1. předběžně prodej částí podílu Města Chrastavy v Městském bytovém družstvu Chrastava v případech, kdy jsou dány důvody pro výpověď nájmu příslušného bytu podle § 711 odst.1 písm.c), d) a h) občanského zákoníku; pro převod se použijí Podmínky pro prodej částí podílu města Chrastavy v Městském bytovém družstvu Chrastava včetně souvisejících práv a povinností k volným bytům bez nájemního vztahu ze dne 12. 9. 2001, v platném znění
 2. převod části družstevního podílu v Městském bytovém družstvu Chrastava včetně souvisejících práv a povinností a za dalších platných podmínek (Podmínky pro prodej části podílu města Chrastavy v Městském bytovém družstvu Chrastava nájemcům bytů ze dne 18. 6. 2001, v platném znění)
 1. k bytu č. 5 v domě č. p. 248, Loudátova ul., k. ú. Chrastava I
 2. k bytu č. 8 v domě č. p. 527, Lipová ul., k. ú. Chrastava II
 3. k bytu č. 3 v domě č. p. 247, Loudátova ul., k. ú. Chrastava I
 4. bytu č. 4 v domě č. p. 125, Školní ul., k. ú. Chrastava I
 5. k bytu č. 2 v domě č. p. 666, Střelecký vrch, k. ú. Chrastava I
 6. k bytu č. 3 v domě č. p. 682, Střelecký vrch, k. ú.Chrastava I
 7. k bytu č. 22 v domě č. p. 204, Andělohorská ul., k. ú.Dolní Chrastava
 8. k bytu č. 22 v domě č. p. 205, Andělohorská ul., k. ú. Dolní Chrastava
 9. k bytu č. 7 v domě č. p. 682, Střelecký vrch, k. ú. Chrastava I
 1. prodej pozemkové parcely č. 1320/1 o výměře 1937 m2 - louka, k. ú. Horní Chrastava, za účelem výstavby rodinného domku
 2. prodej části pozemkové parcely č. 119 o výměře cca 1500 m2 – louka, k. ú. Dolní Vítkov, za účelem výstavby rodinného domku
 3. prodej pozemkové parcely č. 48/8 (původně část p. p. č 48/6) o výměře 658 m2 – louka,  k. ú. Chrastava II
 4. prodej pozemkové parcely č. 187/2 (původně část p. p. č. 187) o výměře 72 m2 – zahrada, k. ú. Chrastava I
 5. prodej pozemkové parcely č. 698/1 o výměře 128 m2 – ostatní plocha a pozemkové parcely č. 698/2 o výměře 523 m2 – louka, k. ú. Dolní Vítkov
 6. prodej pozemkové parcely č. 513/2 o výměře 332 m2 – ostatní plocha, pozemkové parcely č. 1120 o výměře 138 m2 - ostatní plocha a pozemkové parcely č. 52 o výměře 641 m2 – louka, vše k. ú. Horní Vítkov
 7. předběžně prodej
 1. pozemkové parcely č. 407/1 o výměře 3541 m2 – louka v k. ú. Chrastava I
 2. části pozemkové parcely č. 1391/7 o výměře cca 250 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Chrastava I
 3. pozemkové parcely č. 1060/1 o výměře 10 570 m2 – louka v k. ú. Horní Vítkov
 4. pozemkové parcely č. 1124/2 (původně část p.p.č. 1124) o výměře 49 m2 - ostatní
 5. plocha, ostatní komunikace v k. ú. Horní Vítkov
 6. prodej části pozemkové parcely č. 111/1 o výměře cca 250 m2 – louka, části pozemkové parcely č. 112 o výměře cca 250 m2 - louka a části pozemkové parcely č. 113 o výměře cca 650 m2 – louka, vše k. ú. Andělská Hora u Chrastavy
 7. části pozemkové parcely č. 58/1 o výměře cca 5000 m2 – louka v k. ú. Chrastava II
 8. domu č. p. 208 v Nádražní ulici se stavební parcelou č. 261 o výměře 94 m2, částí pozemkové parcely č. 316/4, zahrada, o výměře cca 250 m2, částí pozemkové parcely č. 1391/3, ostatní komunikace, o výměře cca 40 m2 a příslušenstvím, vše v k. ú. Chrastava I
 9. domu č. p. 405 v Nádražní ulici s částí stavební parcely č. 443 o výměře cca 400 m2, částí pozemkové parcely č. 316/3, zahrada, o výměře cca 120 m2 a příslušenstvím, vše v k. ú. Chrastava I
 10. pozemkových parcel nebo jejich částí č. 82/1 v k. ú. Chrastava II a č. 309/1 a 318/3 v k. ú. Dolní Chrastava, za účelem výstavby rodinných nebo obytných domů
 11. pozemkových parcel nebo jejich částí č. 101, 103, 105, 106/3, 107/6, 111/1, 112, 113, 115, 116, 120/1 a 120/3 2 v k. ú. Andělská Hora u Chrastavy, za účelem výstavby rodinných domů
 1. a) koupi pozemkové parcely č. 996/4 o výměře 1151 m2 – louka v k. ú. Horní Vítkov, od Pozemkového fondu ČR za cenu 3500,-- Kč
  b) koupi 1 akcie společnosti Elitex Services, a. s. se sídlem v Chrastavě, U Nisy 178, IČ 64053253, znějící na majitele, v nominální hodnotě 100 000,-- Kč, za cenu 17 000,-- Kč.
 2. vydání pozemkové parcely č. 655/2 o výměře 2497 m2 - ostatní plocha v k. ú. Dolní Vítkov podle zákona č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, do podílového vlastnictví Martě Šoltýsové, Zdeňku Stehlíkovi, Jiřímu Fišerovi, Bohumile Klackové, Marcele Suchánkové a Jarmile Herčíkové
 3. změnu svého usnesení č. j. I, odst. 11, ze dne 8. 4. 2002 tak, že nově zní:
 4. Zastupitelstvo města:“schválilo koupi pozemkové parcely č. 527 o výměře 401 m2 – ostatní plocha, k. ú. Andělská Hora u Chrastavy, od společnosti Severočeská energetika, a. s. za cenu 2 140,-- Kč a náklady spojené s prodejem”
 5. koupi stavby vodojemu se stavební parcelou č. 625 o výměře 16 m2 a pozemkové parcely č. 917/2, ostatní plocha o výměře 935 m2 v k. ú. Chrastava I a stavby čerpací stanice se stavební parcelou č. 245 o výměře 24 m2 a pozemkové parcely č. 1221/1, ostatní plocha o výměře 431 m2 v k. ú. Horní Chrastava, od Severočeské vodárenské společnosti a. s., za cenu ve výši daně z převodu nemovitostí a náklady spojené s převodem nemovitostí
 6. uzavření smlouvy o nájmu objektu č. p. 709 na Střeleckém vrchu s nájemcem IBUS e. V. Gesellschaft für Bildung-Arbeit-Consulting se sídlem v Míšni/SRN včetně zřízení práva přednostní koupě pro nájemce
 7. prominutí a odpis pohledávek za nájemné a služby:
 8. a) za panem Zdeňkem Bajerem, ve výši 24 195,-- Kč
  b) za panem Bohuslavem Michalem, ve výši 25 545,-- Kč
 9. vzdání se přednostního práva k úpisu akcií v souvislosti se zvýšením základního kapitálu společnosti Technické a stavební služby a. s. a doplnění svého usnesení č. j. I. 15 ze dne 8. 4. 2002 o text: “Zastupitelstvo města schválilo v souladu s ustanovením § 240 a) zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, vzdání se přednostního práva k úpisu akcií vydaných společností Technické a stavební služby a. s., se sídlem Chrastava, Liberecká 35, PSČ 463 31, IČ 25425706, v souvislosti se zvýšením základního kapitálu společnosti”
 10. název cesty (schodiště) z Revoluční ulice na Střelecký vrch – “Eichstättská cesta”
 11. zásady odměňování členů zastupitelstva města, rady města, předsedů a členů výborů, komisí a zvláštních orgánů
 12. pravidla pro tvorbu a čerpání Sociálního fondu pro rok 2002
 13. změnu Statutu Kontrolního výboru

Dále zastupitelstvo města:

- neschválilo:

 1. prodej garáže se stavební parcelou č. 168/2 o výměře 28m2, k. ú. Chrastava I a doporučilo radě města uzavřít smlouvu o pronájmu těchto nemovitostí se současnými uživateli
 2. prodej pozemkových parcel č. 818/1, orná půda, o výměře 7292 m2, č. 864/14, orná půda, o výměře 22 089 m2 , č. 884/4, trvalý travní porost, o výměře 404 m2, č. 887, orná půda, o výměře 15 216 m2 a č. 971/4 trvalý travní porost, o výměře 9105 m2, vše v k. ú. Chrastava I
 3. prodej pozemkové parcely č. 38/2 o výměře 1163 m2 - ostatní plocha, zeleň v zástavbě, v k. ú. Chrastava II

- odložilo:

prodej pozemkové parcely č. 135 o výměře 740 m2 - ostatní plocha, k. ú. Dolní Vítkov, do vlastnictví za účelem výstavby rodinného domku

- zrušilo:

 1. své usnesení čj. II, odst. 2, ze dne 26. 6. 2000, ve věci prodeje části pozemkové parcely č. 119 v k. ú. Dolní Vítkov
 2. své usnesení č. j. I, odst. 16, písm. e) ze dne 8. 4. 2002, ve věci prodeje bytů v domě s 22 b. j. v Turpišově ulici, v souvislosti s nízkým zájmem o koupi bytů; rada města vydá nová pravidla pro přidělování bytů formou nájmu bez příslibu budoucí koupě

- stanovilo:

 1. počet členů Zastupitelstva města Chrastavy pro volební období začínající volbami do zastupitelstva města dne 1. a 2. 11. 2002 - 19 členů
 2. výši odměn neuvolněnému členu zastupitelstva města Ing.Michaelu Canovovi za výkon funkce místostarosty

- vydalo:

obecně závaznou vyhlášku města č. 2/2002, o zajištění veřejného pořádku při pořádání veřejných hudebních produkcí na území Města Chrastavy

- změnilo:

přílohu č. 3 k  usnesení zastupitelstva města č. j. I. 5) ze dne 18. 6. 2001 tak, že se vypouští čl. V., odst. 4 této přílohy

- zvolilo:

Janu Koutovou, Miladu Sedlákovou, Ing. Radmilu Svobodovou, Lenku Zíkovou, Mgr. Doris Žákovou, Zdeňka Kirschlägera a Zdeňka Šimka přísedícími u Okresního soudu v Liberci pro funkční období 2002 – 2006

- deleguje:

zástupce města Mgr. Petra Medřického, starostu města, na valnou hromadu společnosti TERMIZO a. s., v Liberci dne 27. června 2002 (náhradník Ing.Michael Canov, místostarosta města)