Zasedání zastupitelstva města dne 23. 9. 2002

Po úvodním slovu pana starosty a seznámení s programem proběhla diskuse s občany. Poté zastupitelstvo města projednalo a mimo jiné

I. schválilo :

 1. prodej pozemkové parcely 462 o výměře 912 m2 – zahrada, k. ú. Chrastava I
 2. prodej části pozemkové parcely č. 44/1 o výměře cca 1300 m2 - zahrada, k. ú. Chrastava I
 3. prodej části stavební parcely č. 127 o výměře cca 60 m2, části pozemkové parcely č. 211/3 o výměře cca 4 m2 – ostatní komunikace, části pozemkové parcely č. 315/1 o výměře cca 7 m2 - louka a části pozemkové parcely č. 804/2 o výměře cca 40 m2 - louka, vše k. ú. Dolní Chrastava
 4. prodej stavební parcely č. 102 o výměře 226 m2, zastavěné plochy a nádvoří, zbořeniště, k. ú. Dolní Vítkov
 5. prodej pozemkové parcely č. 30/1 o výměře 257 m2 – zahrada a pozemkové parcely č. 30/3 o výměře 177 m2 – zahrada, vše k. ú. Horní Vítkov
 6. prodej pozemkové parcely č. 43/3 o výměře 180 m2 – ostatní plocha, k. ú. Horní Vítkov
 7. prodej části pozemkové parcely č. 724/1 o výměře cca 25 m2 – zahrada, k. ú. Andělská Hora
 8. směnu pozemkové parcely č. 812 o výměře 660 m2 – ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Dolní Chrastava, ve vlastnictví města za pozemkovou parcelu č. 384 o výměře 366 m2 – ostatní plocha, svah, k. ú. Dolní Chrastava ve vlastnictví pana J. Švandrlíka a paní J. Švandrlíkové

a pověřilo radu města rozhodováním o čerpání úvěru

II.
1) zrušuje :
v souladu s § 24 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, ke dni 31. 12. 2002 organizační složku města:

 1. Základní škola Chrastava, náměstí 1. máje 228, okres Liberec
 2. Základní škola a Mateřská škola, Chrastava, Vítkov 69, okres Liberec
 3. Mateřská škola, Chrastava, Revoluční 488
 4. Mateřská škola, Chrastava, Luční 661
 5. Mateřská škola se speciální třídou pro děti s vadami řeči, Chrastava, Nádražní 370

2) zřídilo :
v souladu s § 14 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění ozdějších předpisů, ke dni 1. 1. 2003 příspěvkovou organizaci:

 1. Základní škola Chrastava, náměstí 1. máje 228, okres Liberec; příspěvková organizace přebírá veškerá práva a povinnosti vztahující se k této škole, dosud existující v právním postavení organizační složky města
 2. Základní škola, Chrastava, Vítkov 69, okres Liberec; příspěvková organizace přebírá veškerá práva a povinnosti vztahující se k této škole, dosud existující v právním postavení organizační složky města
 3. Mateřská škola, Chrastava, Revoluční 488; příspěvková organizace přebírá veškerá práva a povinnosti vztahující se k mateřským školám Chrastava, Revoluční 488, Chrastava, Luční 661 a Chrastava, Nádražní 370, dosud existujícím v právním postavení organizační složky města

3) schválilo :
1. v souladu s § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, ke dni 1. 1. 2003 zřizovací listinu příspěvkových organizací

 1. Základní škola Chrastava, náměstí 1. máje 228, okres Liberec
 2. Základní škola, Chrastava, Vítkov 69, okres Liberec
 3. Mateřská škola, Chrastava, Revoluční 488

2. bezúplatný převod (darování) drobného dlouhodobého hmotného majetku a majetku v operativní evidenci

 1. příspěvkové organizaci Základní škola Chrastava, náměstí 1. máje 228, okres Liberec  účetní hodnotě 4 910 817,78 Kč
 2. příspěvkové organizaci Základní škola, Chrastava, Vítkov 69, okres Liberec v účetní hodnotě 703 804,01 Kč
 3. příspěvkové organizaci Mateřská škola, Chrastava, Revoluční 488, v účetní hodnotě 2 221 906,12 Kč

III. vydalo :

 1. obecně závaznou vyhlášku č. 3/2002, o stanovení příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol a školní družiny
 2. obecně závaznou vyhlášku č. 5/2002, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2001, o místním poplatku za odpady (poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

IV. zrušuje :
ke dni 31. 12. 2002 organizační složku města Městská policie Chrastava; Městská policie Chrastava bude v souladu s § 1 zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, od 1. 1. 2003 vykonávat svoji činnost jako orgán města na základě vyhlášky města č. 3/1995, o zřízení městské policie

V. neschválilo :

 1. prodej části pozemkové parcely č. 770/1 o výměře cca 40 m2 – ostatní plocha, silnice, k. ú. Dolní Chrastava
 2. prodej části pozemkové parcely č. 1391/7 o výměře cca 26 m2 – ostatní plocha, ostatní komunikace,  k. ú. Chrastava I

VI.
1) schválilo :

 1. dle § 26 odst. 2 zák. č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, změnu č. I schváleného územního plánu města Chrastavy
 2. v souladu s § 29, odst. 2 zák. č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, změnu a doplnění vymezení závazné části územního plánu města Chrastavy včetně veřejně prospěšných staveb, pro které lze pozemky, stavby a práva k nim vyvlastnit
 3. vyhodnocení připomínkového řízení k návrhu změny č. I schváleného územního plánu města Chrastavy

2) vydalo :
obecně závaznou vyhlášku č. 4/2002, kterou se vyhlašuje závazná část územního města Chrastavy

VII.
1. schválilo :
souborné stanovisko ke konceptu regulačního plánu “Chrastava, Polní ulice – 60 rodinných domků” včetně vyhodnocení připomínkového řízení

2. ukládá :
Odboru výstavby a územní správy MěÚ Chrastava zajistit dopracování návrhu regulačního plánu “Chrastava, Polní ulice – 60 rodinných domků” v termínu do 31. 12. 2002

VIII. deleguje :
zástupce města Ing. Jindřicha Fadrhonce, tajemníka MěÚ, na valnou hromadu společnosti Elitex Services, a. s., Chrastava, která se uskuteční do 31. 1. 2003 (náhradník Jiřina Trnková, vedoucí kanceláře starosty)

IX. vzalo na vědomí:
informaci společnosti Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG o ceně za prodej akcií společnosti Česká spořitelna, a. s., ISIN 0008023736 - ve výši 177,-- Kč za jednu akcii.