Zasedání Zastupitelstva města Chrastava dne 23 června 2003

Na tomto jednání zastupitelstvo města mimo jiné projednalo a schválilo:

s c h v á l i l o
pořízení změny schváleného územního plánu města Chrastava v osadě Vysoká na základě návrhu občanů města Chrastavy, a to spočívající v převedení pozemků p. č. 453/1, 486/2 a 490, vše v k. ú. Horní Chrastava, obec Chrastava (určené jako plochy pro bydlení nízkopodlažní obytné zástavby venkovského typu) do ploch luk a pastvin

s c h v á l i l o
pořízení změny schváleného územního plánu města Chrastava v osadě Vysoká, a to spočívající v převedení návrhové lokality č. 102 na části pozemků p. č. 465/6 a 465/5 v k. ú. Horní Chrastava (určené jako plochy pro bydlení nízkopodlažní obytné zástavby venkovského typu) do ploch luk a pastvin

r o z h o d l o,
že s pořizováním změn uvedených v odstavcích a) a b) bude započato po schválení pořizování změny č. 2 schváleného územního plánu města Chrastavy, a to v podzimních měsících roku 2003 dle postupu při vyhodnocování požadavků na změny a při rozhodování o pořízení změn územně plánovací dokumentace schváleného usnesením Městského zastupitelstva Chrastava dne 26. 6. 2000

s c h v á l i l o
1. převod části družstevního podílu v Městském bytovém družstvu Chrastava včetně souvisejících práv a povinností k bytu č. 3 v domě č. p. 100, Frýdlantská, k. ú. Horní Chrastava (Podmínky pro prodej části podílu města Chrastavy v Městském bytovém družstvu Chrastava nájemcům bytů ze dne 18. 6. 2001, v platném znění)

2. převod části družstevního podílu v Městském bytovém družstvu Chrastava včetně souvisejících práv a povinností k bytu č. 3 v domě č. p. 666, Střelecký vrch, k. ú. Chrastava I (Podmínky pro prodej části podílu města Chrastavy v Městském bytovém družstvu Chrastava nájemcům bytů ze dne 18. 6. 2001, v platném znění)

3. převod části družstevního podílu v Městském bytovém družstvu Chrastava včetně souvisejících práv a povinností k bytu č. 8 v domě č. p. 666, Střelecký vrch, k. ú. Chrastava I (Podmínky pro prodej části podílu města Chrastavy v Městském bytovém družstvu Chrastava nájemcům bytů ze dne 18. 6. 2001, v platném znění)

4. převod části družstevního podílu v Městském bytovém družstvu Chrastava včetně souvisejících práv a povinností k bytu č. 1 v domě č. p. 224, nám. 1. máje, k. ú. Chrastava I (Podmínky pro prodej části podílu města Chrastavy v Městském bytovém družstvu Chrastava nájemcům bytů ze dne 18. 6. 2001, v platném znění)

5. převod části družstevního podílu v Městském bytovém družstvu Chrastava včetně souvisejících práv a povinností k bytu č. 1 v domě č. p. 421, Lipová ul., k. ú. Chrastava II (Podmínky pro prodej části podílu města Chrastavy v Městském bytovém družstvu Chrastava nájemcům bytů ze dne 18. 6. 2001, v platném znění)

6. převod části družstevního podílu v Městském bytovém družstvu Chrastava včetně souvisejících práv a povinností k bytu č. 3 v domě č. p. 373, Andělohorská, k. ú. Chrastava II (Podmínky pro prodej části podílu města Chrastavy v Městském bytovém družstvu Chrastava nájemcům bytů ze dne 18. 6. 2001, v platném znění)

7. převod části družstevního podílu v Městském bytovém družstvu Chrastava včetně souvisejících práv a povinností k bytu č. 5 v domě č.p. 527, Lipová, k. ú. Chrastava II (Podmínky pro prodej části podílu města Chrastavy v Městském bytovém družstvu Chrastava nájemcům bytů ze dne 18. 6. 2001, v platném znění)

8. převod části družstevního podílu v Městském bytovém družstvu Chrastava včetně souvisejících práv a povinností k bytu č. 7 v domě č. p. 205, Andělohorská, k. ú. Dolní Chrastava (Podmínky pro prodej části podílu města Chrastavy v Městském bytovém družstvu Chrastava nájemcům bytů ze dne 18. 6. 2001, v platném znění)

9. převod části družstevního podílu v Městském bytovém družstvu Chrastava včetně souvisejících práv a povinností k bytu č. 9 v domě č. p. 205, Andělohorská ul., k. ú. Dolní Chrastava (Podmínky pro prodej části podílu města Chrastavy v Městském bytovém družstvu Chrastava nájemcům bytů ze dne 18. 6. 2001, v platném znění)

10. převod části družstevního podílu v Městském bytovém družstvu Chrastava včetně souvisejících práv a povinností k bytu č. 4 v domě č. p. 683, Střelecký vrch., k. ú. Chrastava I (Podmínky pro prodej části podílu města Chrastavy v Městském bytovém družstvu Chrastava nájemcům bytů ze dne 18. 6. 2001, v platném znění)

s c h v á l i l o
prodej obytného domu č. p. 111 se stavební parcelou č. 162 o výměře 622 m2 v k. ú. Horní Chrastava do vlastnictví panu Romanu Zapletalíkovi. Jako druhému v pořadí byl schválen prodej panu Luďkovi Zlesákovi (pouze v případě neuzavření smlouvy s panem Romanem Zapletalíkem)

s c h v á l i l o
prodej pozemkové parcely č. 462 o výměře 912 m2 - zahrada v k. ú. Chrastava I, do vlastnictví panu Ondřeji Lieskovskému za účelem výstavby rodinného domku. Jako druhé v pořadí byl schválen prodej Ing. Karle Kohoutové (pouze v případě neuzavření smlouvy s panem Ondřejem Lieskovským)

s c h v á l i l o
prodej pozemkové parcely č. 56/1 o výměře 2 697 m2 - zahrada v k. ú. Andělská Hora u Chrastavy, do vlastnictví panu Mgr. Alešovi Knapovi a paní MUDr. Iloně Škodové za účelem výstavby rodinného domku. Jako druhým v pořadí byl schválen prodej panu Romanu Dymešovi a paní Zuzaně Dymešové (pouze v případě neuzavření smlouvy s panem Mgr. Alešem Knapem a paní MUDr. Ilonou Škodovou)

s c h v á l i l o
prodej části pozemkové parcely č. 101 o výměře cca 80 m2 - travní porost, pozemkové parcely č. 105 o výměře 702 m2 - zahrada, část pozemkové parcely č. 120/1 o výměře cca 9 000 m2 - travní porost, vše k. ú. Andělská Hora u Chrastavy do vlastnictví následujícím kupujícím, a to jednotlivě a zvlášť, Ing. Jiřímu Macháčkovi část o výměře cca 2 445 m2, panu René Švejdovi část o výměře cca 2 445 m2, MUDr. Petru Hartlovi část o výměře cca 2 445 m2 a panu Michalu Zaydlarovi část o výměře cca 2 447 m2 za účelem výstavby rodinných domků (s podmínkou vybudování přilehlé komunikace a zajištění zainvestování lokality z vlastních zdrojů) a náklady spojené s prodejem. Upřesněný výměr provede OPP

s c h v á l i l o
prodej pozemkové parcely č. 123 o výměře 437 m2 - zahrada v k. ú. Andělská Hora u Chrastavy, do vlastnictví pana Petra Peterky za cenu 21 900, - Kč a náklady spojené s prodejem

s c h v á l i l o
1. předběžně prodej stavební parcely č. 98/12 o výměře 71 m2 a pozemkové parcely č. 324 o výměře 1542 m2 - zahrada, vše k. ú. Horní Chrastava
2. předběžně prodej stavební parcely č. 99 o výměře 566 m2 v k. ú. Dolní Vítkov
3. předběžně prodej pozemkové parcely č. 361/1 o výměřě 1 529 m2 - trvalý travní porost v k. ú. Chrastava I
4. předběžně prodej pozemkové parcely č. 846/1 o výměře 3 918 m2 - zahrada v k. ú. Chrastava I

z r u š i l o
své usnesení č. j. 2003/02/XVII bod 10 ze dne 31. 3. 2003 - předběžně prodej stavební parcely č. 31 o výměře 98 m2 - zastavěná plocha, nádvoří v k. ú. Andělská Hora u Chrastavy

s c h v á l i l o
předběžně směnu stavební parcely č. 31 o výměře 98 m2 v k. ú. Andělská Hora u Chrastavy ve vlastnictví města za část pozemkové parcely č. 157 o výměře cca 200 m2 - zahrada v k. ú. Andělská Hora u Chrastavy ve vlastnictví manželů Kocúrových

s c h v á l i l o
zřízení věcného břemene s právem uložení telefonní přípojky, zemní kabel, včetně práva zdržet se určitých omezení v ochranném a bezpečnostním pásmu k pozemkové parcele č. 98/11 a pozemkové parcele č. 318/3 v k. ú. Horní Chrastava ve vlastnictví města, ve prospěch Český Telecom, a. s.

z m ě n i l o
na základě doporučení RM 2003/12/XII/3a) z 9. 6. 2003 své usnesení č. 2003/01/V písmeno b) a písmeno c) ze dne 3. 2. 2003, tak, že nově zní:

2003/01/V/b)
s c h v á l i l o
bezúplatné nabytí novostavby rozvodů tepla a TUV a odběrných míst se souvisejícími obslužnými zařízeními jednotlivých odběrných míst od firmy VE, spol. s. r. o. po ukončení platnosti smlouvy o pronájmu, t. j. ke dni 30. 6. 2027

2003/01/V/c)
s c h v á l i l o
bezúplatné nabytí novostaveb, případně dostaveb a přístaveb realizovaných na pronajatém majetku města firmou VE, spol. s. r. o. po ukončení platnosti smlouvy o pronájmu, t. j. ke dni 30. 6. 2027

z ř í d i l o
na základě doporučení RM 2003/12/XII/3b) Fond kotelny Střelecký vrch, jako trvalý peněžní fond, jehož plnění nastane od 1. 1. 2004 z plateb nájemného

d e l e g o v a l o:
1. se zpětnou účinností Ing. Michaela Canova, starostu města, na valnou hromadu ČSAD Liberec, a. s. v Liberci dne 20. června 2003
2. se zpětnou účinností Miloslava Pilaře, místostarostu města, na valnou hromadu ELITEX SERVICES, akciová společnost v Chrastavě dne 20. června 2003
3. pana Miloslava Pilaře, místostarostu města, na valnou hromadu TERMIZO a. s. v Liberci dne 30. června 2003 (náhradník pan Pavel Pěch, člen rady města)

v z a l o n a v ě d o m í
1. zprávu o činnosti finančního výboru za 1. pololetí 2003
2. plán činnosti finančního výboru na 2. pololetí 2003

v z a l o n a v ě d o m í
1. zprávu o činnosti kontrolního výboru za 1. pololetí 2003
2. plán činnosti kontrolního výboru na 2. pololetí 2003

s c h v á l i l o
Smlouvu o vzájemné spolupráci mezi městem Chrastavou a obcí Bílý Kostel nad Nisou

s c h v á l i l o
Pravidla pro spolupráci města a osadních výborů

s c h v á l i l o
zásady odměňování členů samosprávy města Chrastava

s c h v á l i l o
návrh na peněžité plnění fyzickým osobám, členům výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva města

s c h v á l i l o
pořízení (nákup) osobního užitkového vozidla Škoda - Pickup v doporučené ceně cca 150 000,- Kč a pověřila RM projednáním rozpočtového opatření umožňujícím nabytí nového majetku, a to do výše schválených rozpočtových výdajů pro rok 2003

s c h v á l i l o
rozšíření svého usnesení 2003/02/XVII/1. ze dne 31. 3. 2003 v tom smyslu, že parcely zde uvedené již nemusí být prodány jako celek, ale je možný jejich prodej i po částech
(text usnesení 2003/02/XVII/1. - předběžně prodej stavební parcely č. 34 o výměře 332 m2, stavební parcely č. 35 o výměře 83 m2 s domem č. p. 23, stavební parcely č. 36 o výměře 377 m2, pozemkové parcely č. 214 o výměře 897 m2 - zahrada, pozemkové parcely č. 221 o výměře 409 m2 - zahrada, pozemkové parcely č. 222 o výměře 226 m2 - zahrada, pozemkové parcely č. 225/1 o výměře 101 m2 - ostatní plocha, pozemkové parcely č. 225/2 o výměře 585 m2 - ostatní plocha, pozemkové parcely č. 227 o výměře 224 m2 - travní porost, pozemkové parcely č. 229/1 o výměře 12 391 m2 - travní porost, pozemkové parcely č. 230/4 o výměře 131 m2 - lesní pozemek a pozemkové parcely č. 276/2 o výměře 543 m2 - zahrada, vše k. ú. Dolní Chrastava)