Zasedání Zastupitelstva města Chrastava dne 15. prosince 2003

Na tomto jednání zastupitelstvo města mimo jiné projednalo a schválilo:
-schválilo

 1. prodej části pozemkové parcely č. 365/1 o výměře cca 400 m2 - trvalý travní porost v k. ú. Chrastava I
 2. prodej pozemkové parcely č. 1144/1 o výměře 140 m2 – trvalý travní porost a pozemkové parcely č. 1035/1 o výměře 724 m2 – zahrada, vše  k.ú. Horní Chrastava
 3. prodej pozemkové parcely č. 59/2 o výměře 727 m2 - zahrada v k.ú. Chrastava II

-schválilo
změnu svého usnesení č. j. 2003/06/III, ze dne 1. 9. 2003, takže nově zní:

 1. bod č. 4. - Prodej části pozemkové parcely č. 309/1 o výměře cca 1500 m2 – trvalý travní porost v k. ú. Dolní Chrastava
 2. bod č. 5 - Prodej části pozemkové parcely č. 309/1 o výměře cca 1400 m2 – trvalý travní porost v k.ú. Dolní Chrastava
 3. bod č. 6 - Prodej části pozemkové parcely č. 309/1 o výměře cca 1350 m2 – trvalý travní porost v k.ú. Dolní Chrastava

-schválilo

 1. předběžně prodej
  a) v k. ú. Dolní Chrastava
  část p. p. č.

  213/1

  o výměře cca

  55 m2

  ostatní komunikace
  část p. p. č.

  209

  o výměře cca

  161 m2

  ostatní komunikace
  část p. p. č.

  783/7

  o výměře cca

  43 m2

  ostatní komunikace
  část p. p. č.

  853/1

  o výměře cca

  8 m2

  tok přírodní 
  p. p. č.

  792/3

  o výměře 

  42 m2

  ostatní komunikace
  část p. p. č.

  198/1

  o výměře cca

  81 m2

  ostatní plocha
  část p. p. č.

  783/3

  o výměře cca

  346 m2

  ostatní komunikace
  p. p. č.

  853/3

  o výměře 

  35 m2

  tok přírodní 
  p. p. č.

  792/1

  o výměře 

  693 m2

  ostatní komunikace
  p. p. č.

  203/1

  o výměře 

  3 m2

  neplodná půda
  část p. p. č.

  41/1

  o výměře cca

  43 m2

  neplodná půda
  část p. p. č.

  124/1

  o výměře cca

  55 m2

  ostatní komunikace
  část p. p. č.

  42

  o výměře cca

  42 m2

  orná půda 
  část p. p. č.

  38/1

  o výměře cca

  399 m2

  trvalý trav.porost
  část p. p. č.

  37/1

  o výměře cca

  375 m2

  zahrada 
  část p. p. č.

  124/3

  o výměře cca

  1176 m2

  ostatní komunikace
  část p. p. č.

  26/1

  o výměře cca

  254 m2

  trvalý trav.porost
  část p. p. č.

  21

  o výměře cca

  959 m2

  trvalý trav.porost
  část p. p. č.

  770/1

  o výměře cca

  205 m2

  silnice 
  b) k. ú. Chrastava I
  p. p. č.

  1412/2

  o výměře 

  79 m2

  ostatní komunikace
  p. p. č.

  1412/1

  o výměře 

  149 m2

  ostatní komunikace
  část p. p. č.

  1411

  o výměře cca

  198 m2

  ostatní komunikace
  část p. p. č.

  1385/1

  o výměře cca

  2264 m2

  ostatní komunikace
  p. p. č.

  74/1

  o výměře 

  161 m2

  manipulační plocha
  část p. p. č.

  45/15

  o výměře cca

  1 m2

  manipulační plocha
  část p. p. č.

  45/17

  o výměře cca

  42 m2

  ostatní komunikace
  část p. p. č.

  45/4

  o výměře cca

  83 m2

  manipulační plocha
  část p. p. č.

  1408/1

  o výměře cca

  728 m2

  ostatní komunikace
  část p. p. č.

  1449/2

  o výměře cca

  14 m2

  ostatní komunikace
  část p. p. č.

  18/1

  o výměře cca

  964 m2

  ost. veřejná zeleň
  část p. p. č.

  18/2

  o výměře cca

  103 m2

  ost. veřejná zeleň
  část p. p. č.

  16/1

  o výměře cca

  33 m2

  ost. veřejná zeleň
  p. p. č.

  1505/2

  o výměře 

  230 m2

  ostatní komunikace
  část st. p. č

  12/38

  o výměře cca

  319 m2

  zbořeniště 
  část st. p. č

  12/1

  o výměře cca

  555 m2

  zbořeniště 
  část st. p. č

  12/4

  o výměře cca

  160 m2

  zbořeniště 
  p. p. č.

  1505/7

  o výměře 

  52 m2

  ostatní komunikace
  p. p. č.

  1505/1

  o výměře 

  429 m2

  zahrada 
  část st. p. č

  12/2

  o výměře cca

  414 m2

  dvůr 
  p. p. č.

  1505/6

  o výměře 

  83 m2

  ostatní komunikace
  st. p. č

  12/3

  o výměře 

  27 m2

  dvůr 
  p. p. č.

  35

  o výměře 

  42 m2

  ostatní komunikace
  část p. p. č.

  1386/1

  o výměře cca

  335 m2

  ostatní komunikace
  p. p. č.

  102

  o výměře 

  67 m2

  ostatní komunikace
  část p. p. č.

  1386/3

  o výměře cca

  352 m2

  ostatní komunikace
  st. p. č

  404

  o výměře 

  105 m2

  zbořeniště 
  část p. p. č.

  1386/2

  o výměře cca

  463 m2

  ostatní komunikace
  st. p. č

  51

  o výměře 

  322 m2

  objekt bydlení
  část p. p. č.

  106

  o výměře cca

  933 m2

  zahrada
  p. p. č.

  109

  o výměře 

  79 m2

  manipulační plocha
  část st. p. č

  52/2

  o výměře cca

  49 m2

  prům.objekt
  část st. p. č

  54/3

  o výměře cca

  248 m2

  dvůr 
  část p. p. č.

  114

  o výměře cca

  360 m2

  zahrada 
  část p. p. č.

  120

  o výměře cca

  423 m2

  zahrada 
  část p. p. č.

  1388

  o výměře cca

  397 m2

  ostatní komunikace
  část p. p. č.

  1490

  o výměře cca

  287 m2

  zahrada 
  část p. p. č.

  133/3

  o výměře cca

  152 m2

  zahrada 
  část p. p. č.

  1482

  o výměře cca

  17 m2

  ostatní komunikace
 2. předběžně prodej p. p. č. 1067/1 o výměře 678 m2 – trvalý travní porost a p. p. č. 1068/1 o výměře 704 m2 – orná půda, vše k. ú. Chrastava I
 3. předběžně prodej p. p. č. 88/4 o výměře 1065 m2 – orná půda v k.ú. Dolní Chrastava
 4. předběžně prodej p. p. č. 120/6 o výměře 704 m2 – trvalý travní porost v k. ú. Horní Chrastava
 5. předběžně prodej p. p. č. 1148/1 o výměře 391 m2 – zahrada a p. p. č. 1148/2 o výměře 479 m2 – zahrada, vše k. ú. Horní Chrastava
 6. předběžně prodej p. p. č. 55 o výměře 2144 m2 – zahrada a p. p. č. 60 o výměře 279 m2 – trvalý travní porost, vše k. ú. Dolní Vítkov
 7. předběžně prodej části p. p. č. 1070 o výměře cca 220 m2 – ostatní plocha v k. ú. Horní Vítkov

- schválilo
koupi p. p. č. 157 o výměře 1356 m2 – ostatní plocha v k. ú. Chrastava I od společnosti SAVAS spol. s r. o., za cenu 100 000,- Kč za podmínky, že k danému pozemku se nebude vázat zástavní právo

- schválilo

 1. zřízení věcného břemene s právem uložení a užívání telefonní přípojky, provozu, údržby a opravy veřejné telekomunikační sítě, včetně práva zdržet se určitých omezení v ochranném a bezpečnostním pásmu, k  části pozemkové parcely č. 516/1, k části pozemkové parcely č. 516/4, k části pozemkové parcely č. 525/1 a části pozemkové parcely č. 1392/1 v k. ú. Chrastava I, ve vlastnictví města, ve prospěch ČESKÝ TELECOM, a. s., za cenu 12,96 Kč/bm
 2. zřízení věcného břemene s právem uložení a užívání telefonní přípojky, provozu, údržby a opravy veřejné telekomunikační sítě, včetně práva zdržet se určitých omezení v ochranném a bezpečnostním pásmu, k části pozemkové parcely č. 1391/8 a části pozemkové parcely č. 298 v k. ú. Chrastava I, ve vlastnictví města, ve prospěch ČESKÝ TELECOM, a. s., za cenu 12,96 Kč/bm nebo 4,- Kč/bm (dle kultury pozemku)
 3. zřízení věcného břemene s právem uložení a užívání telefonní přípojky, provozu, údržby a opravy veřejné telekomunikační sítě, včetně práva zdržet se určitých omezení v ochranném a bezpečnostním pásmu, k částem pozemkových parcel č. 21, 26/2, 38/2, 33/1, 28/1 a 772/1 v k. ú. Dolní Chrastava, ve vlastnictví města, ve prospěch ČESKÝ TELECOM, a. s., za cenu 12,96 Kč/bm a 4,- Kč/bm (dle kultury pozemku)

-neschválilo
zřízení věcného břemene s právem umístění skřínky na domu č. p. 339, 340 a 341 v k. ú. Chrastava I a č. p. 66 v k. ú. Dolní Chrastava

- schválilo
1. převod části družstevního podílu v Městském bytovém družstvu Chrastava včetně souvisejících práv a povinností k bytu č. 1 v domě č. p. 124, Frýdlantská ulice, k. ú. Horní Chrastava
2. prodej p. p. č. 545/3 o výměře 2 m2 – zahrada a st. p. č. 950/2 o výměře 1 m2, vše v k. ú. Chrastava I
3. předběžně prodej p. p. č. 818 o výměře 7292 m2 - orná půda v k. ú. Chrastava I

- schválilo
návrh 6. změny rozpočtu a investičního plánu na r. 2003 dle přiloženého komentáře

- schválilo
rozpočtové provizorium a investiční plán na rok 2004 dle § 13 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

- schválilo
pravidla rozpočtového provizoria potřebná k zajištění plynulosti hospodaření v souladu s § 13 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (

- delegovalo
Ing. Michaela Canova, starostu města, na valnou hromadu Severočeské vodárenské společnosti a. s. konané v Liberci dne 19. prosince 2003

- vydalo
obecně závaznou vyhlášku č. 3/2003, o místních poplatcích

- odložilo projednávání
obecně závazné vyhlášky č. 4/2003, o omezení požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích a uložilo veliteli MP zapracovat danou problematiku do vyhlášky o veřejném pořádku

- vydalo
obecně závaznou vyhlášku č. 5/2003, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 2/2003 ze dne 20. 10. 2003, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

- vzalo na vědomí

 1. vyřízení podnětu dle bodu 2003/06/XVII
 2. Byla vyžádána stanoviska občanů z Vysoké a stanoviska města zastoupené OSM jako správce komunikace a MP. Na základě těchto stanovisek není předkládán do ZM žádný návrh, který by ve svém důsledku způsoboval omezení průjezdu vozidel přes část Vysoká, směr Vítkov, Nová Ves.
 3. předání písemností členům ZM
 1. dopis ze dne 13. 11. 2003 včetně všech příloh poslance Poslanecké sněmovny PČR za ČSSD pana Mgr. Ing. Michala Krause, místopředsedy rozpočtového výboru, na jeho žádost
 2. dopis ze dne 10. 12. 2003 včetně všech příloh poslance sněmovny PČR za ČSSD pana Oldřicha Němce na jeho žádost
 3. písemnou informaci starosty města ve věci ŠJ
 4. informaci starosty města, že došlo k pozměnění ověřené kopie listiny "Usnesení zastupitelstva Chrastava č. 2003/07 ze dne 20. října 2003", která však nezpůsobila újmu ani jinou škodu či prospěch ani městu ani nikomu jinému

- vzalo na vědomí
informaci vedoucí KS o přijetí petice a informaci starosty v této záležitosti

- vzalo na vědomí
1. zprávu nezávislého auditora a závěrečný účet Mikroregionu Hrádecko-Chrastavsko za rok 2002
2. rozpočet Mikroregionu Hrádecko-Chrastavsko na rok 2003

- nerozhodlo,
že by existoval důvod pro vyloučení z projednávání a rozhodování ve věci MBD u níže uvedených členů ZM, kteří informovali, že jsou majiteli členského podílu MBD:
a) Ing. Michael Canov
b) Ing. Pavel Štekl

- uložilo
na základě doporučení RM 2003/19/III ze dne 13. října 2003 svým zástupcům prosazovat v MBD možnost převodu bytů družstevníků do osobního vlastnictví (návrh novelizovaného, úplného znění stanov)

- schválilo
na základě doporučení RM č. 2003/22/VI návrh Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy s firmou Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, Praha, ve věci převzetí objektů budovaných v rámci stavby silnice "I/35 - Stráž nad Nisou - Bílý Kostel nad Nisou, č. st. 327 124 4122" a pověřilo starostu města jejím uzavřením

- nedoporučilo
správci komunikace osazení místní komunikace 008c do osady Vysoká dopravní značkou č. B4 (zákaz vjezdu nákladních vozidel) dopravní značkou A22 (jiné nebezpečí s dodatkovou tabulkou - chodci a cyklisté)

- schválilo
návrh tajemníka MěÚ na peněžité plnění fyzickým osobám, členům výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva města

- schválilo
pořízení změny územního plánu města Chrastava - dle záměru města Chrastava - umístění komunikace pro pěší v návrhové lokalitě občanské vybavenosti (č. lokality 60) na p. p. č. 590/1, 590/12 a 590/13, vše v k. ú. Chrastava I, obec Chrastava (plocha ostatní pozemní komunikace), respektující stávající betonovou komunikaci a podchod pod silnicí I/13