Zasedání Zastupitelstva města Chrastava dne 31. března 2003

Na tomto jednání zastupitelstvo města mimo jiné projednalo a schválilo:

 1. schválilo
  na základě doporučení RM čj. 2003/05/VII ze dne 24. 3. 2003 odkoupení pohledávek (nároků na vydání náhradních pozemků od Pozemkového fondu ČR) paní Marie Stahoňové
 2. schválilo

c. schválilo prodej obytného domu č. p. 405 se stavební parcelou č. 443 o výměře 379 m2 a pozemk.parcely č. 316/3 o 124 m2 - zahrada, včetně příslušenství, vše k. ú. Chrastava I, do vlastnictví manželů Muchových;
v případě, že nedojde k uzavření smlouvy s výše uvedenými zájemci nebo smlouva pozbude platnosti, schvaluje prodej panu Jaroslavu Fialovi
d. schválilo prodej části pozemkové parcely č. 82/1 o výměře cca 600 m2 - trvalý travnatý porost v k. ú. Horní Vítkov, do vlastnictví za stanovenou cenu a náklady spojené s prodejem
e. schválilo prodej pozemkové parcely č. 110 o výměře 136 m2 – ostatní plocha v k. ú. Dolní Vítkov, do vlastnictví za stanovenou cenu a náklady spojené s prodejem
f. schválilo směnu pozemkové parcely č. 812 o výměře 660 m2 – ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Dolní Chrastava, ve vlastnictví města za pozemkovou parcelu č. 384 o výměře 366 m2 – ostatní plocha, svah, k. ú. Dolní Chrastava

g. schválilo žádost Jiřího Judytky o výjimku z  ”Podmínek prodeje pozemků pro výstavbu rodinných domů v Chrastavě” a prodlužuje termín výstavby (kolaudace) nejpozději do 5. 12. 2005

h. schválilo předběžně prodej

 1. stavební parcely č. 34 o výměře 332 m2, stavební parcely č. 35 o výměře 83 m2 s domem č. p. 23, stavební parcely č. 36 o výměře 377 m2, pozemkové parcely č. 214 o výměře 897 m2 - zahrada, pozemkové parcely č. 221 o výměře 409 m2– zahrada, pozemkové parcely č. 222 o výměře 226 m2- zahrada, pozemkové parcely č. 225/1 o výměře 101 m2 – ostatní plocha, pozemkové parcely č. 225/2 o výměře 585 m2– ostatní plocha, pozemkové parcely č. 227 o výměře 224 m2 – travní porost, pozemkové parcely č. 229/1 o výměře 12391 m2 – travní porost, pozemkové parcely č. 230/4 o výměře 131 m2 – lesní pozemek a pozemkové parcely č. 276/2 o výměře 543 m2 – zahrada, vše k. ú. Dolní Chrastava
 2. pozemkové parcely č. 187 o výměře 754 m2 – zahrada, v  k. ú. Chrastava I
 3. části pozemkové parcely č. 365/1 o výměře cca 200 m2 – travní porost, v k. ú. Chrastava I
 4. pozemkové parcely č. 56/1 o výměře 2697 m2 - zahrada, v k. ú. Andělská Hora u Chrastavy
 5. části pozemkové parcely č. 374/2 o výměře cca 100 m2 – travní porost, v k. ú. Andělská Hora u Chrastavy
 6. pozemkové parcely č. 439/1 o výměře 1124 m2 – travní porost, pozemkové parcely č. 439/2 o výměře 609 m2 – zahrada, pozemkové parcely č. 453/2 o výměře 392 m2 – zahrada, pozemkové parcely č. 439/17 o výměře 819 m2 - lesní pozemek, vše k. ú. Andělská Hora u Chrastavy
 7. pozemkové parcely č. 56/4 o výměře 858 m2 – zahrada, v k. ú. Andělská Hora u Chrastavy
 8. pozemkové parcely č. 60/1 o výměře 324 m2 – zahrada a pozemkové parcely č. 53/2 o výměře 55 m2 – manipulační plocha, vše v  k. ú. Andělská Hora u Chrastavy
 9. pozemkové parcely č. 61 o výměře 44 m2 – zahrada, v k. ú Andělská Hora
 10. stavební parcely č. 31 o výměře 98 m2 - zastavěná plocha, nádvoří, v k. ú. Andělská Hora u Chrastavy
 11. pozemkové parcely č. 123 o výměře 437 m2 – zahrada, v k. ú. Andělská Hora u Chrastavy
 12. pozemkové parcely č. 290 o výměře 1903 m2 – zahrada, v k. ú. Andělská Hora u Chrastavy
 13. pozemkové parcely č. 101 o výměře 152 m2 - travní porost, pozemkové parcely č. 103 o výměře 823 m2 – zahrada, pozemkové parcely č. 105 o výměře 702 m2 – zahrada, pozemkové parcely č. 107/6 o výměře 42 m2 – ostatní plocha, pozemkové parcely č. 112 o výměře 406 m2 – travní porost, pozemkové parcely č. 113 o výměře 1174 m2 – travní porost, pozemkové parcely č. 115 o výměře 761 m2 - travní porost, pozemkové parcely č. 116 o výměře 294 m2 – zahrada, pozemkové parcely č. 120/1 o výměře 10597 m2 – travní porost, části pozemkové parcely č. 720/6 o výměře cca 300 m2 – ostatní plocha a pozemkové parcely č. 111/ 1 o výměře 517 m2 – travní porost, vše k. ú. Andělská Hora u Chrastavy
 14. obytného domu č. p. 111 se stavební parcelou č. 162 o výměře 622 m2 v k. ú. Horní Chrastava

i. n e s c h v á l i l o

j. zrušilo své usnesení č. j. I., odst. 10, písm. b ze dne 16. 12. 2002 ve věci předběžného prodeje části 56/1 o výměře cca 300 m2 – zahrada v k. ú. Andělská Hora u Chrastavy

k. schválilo

l. schválilo na základě doporučení RM ze dne 10. 3. 2003 výši odměn členům ZM

 1. schválilo na základě doporučení RM ze dne 10. 3. 2003 změnu plné moci pro jednání na valné
 • hromadě HS Liberec - Machnín. Za místostarostu byla udělena plná moc panu Václavu Kmochovi.
 • n. schválilo

  1. schválilo dle § 85, písm. j) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření 22 smluv o přijetí půjček v celkové výši 1 853 601,- Kč k zajištění úhrady části nákladů spojených s výstavbou bytového domu 22 b. j. v Chrastavě, Turpišově ulici
  2. schválilo dle § 85, písm. j) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření smluv o přijetí půjček od věřitelů za účelem úhrady části nákladů na rekonstrukci objektu č. p. 50 v Chrastavě, Bílokostelecké ulici
  3. schválilo dle § 85, písm. j) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření smluv o přijetí půjček od věřitelů za účelem úhrady části nákladů na výstavbu půdních vestaveb objektů č.p. 241-244 v Chrastavě, Turpišově ulici
  4. schválilo dle § 85, písm. j) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření smluv o přijetí půjček od věřitelů za účelem úhrady části nákladů na rekonstrukci objektu č. p. 104 v Chrastavě, Nádražní ulici
  5. schválilo dle § 85, písm. j) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření smluv o přijetí půjček od věřitelů k zajištění úhrady části nákladů spojených s výstavbou bytového domu č. p. 715 v Chrastavě, Střelecký vrch
  6. schválilo na základě doporučení RM ze dne 24. 3. 2003 návrh Zástavní smlouvy č. Z/1/2003 s ČR-Ministerstvem pro místní rozvoj na objekt č. p. 240 Turpišova ul. 22 b. j. a vklad zástavního práva do katastru nemovitostí a pověřilo starostu jejich uzavřením
  7. schválilo vyhlášení veřejné obchodní soutěže na poskytnutí úvěru městu na rekonstrukci budovy a dostavbu areálu radnice
  8. neschválilo na základě doporučení RM ze dne 10. 3. 2003 členství města ve Sdružení obcí Libereckého kraje
  9. schválilo na základě doporučení RM ze dne 10. 3. 2003 pravidla pro tvorbu a čerpání sociálního fondu pro rok 2003
  10. odvolalo na vlastní žádost člena kontrolního výboru pana Stanislava Wolfa mladšího
  11. jmenovalo pana Václava Janečka členem kontrolního výboru