Zasedání Zastupitelstva města Chrastava dne 26. ledna 2004

Na tomto jednání zastupitelstvo města mimo jiné projednalo a schválilo:

- s c h v á l i l o
1. převod části družstevního podílu v Městském bytovém družstvu Chrastava včetně souvisejících práv a povinností k  bytu č. 2 v domě č. p. 249, ul. Loudátova, k. ú. Chrastava I
2. převod části družstevního podílu v Městském bytovém družstvu Chrastava včetně souvisejících práv a povinností k bytu č. 4 v domě č. p. 202, ul. Nádražní, k. ú. Chrastava I
3. převod části družstevního podílu v Městském bytovém družstvu Chrastava včetně souvisejících práv a povinností k bytu č. 3 v domě č. p. 57, ul. Frýdlantská, k. ú. Chrastava I
4. převod části družstevního podílu v Městském bytovém družstvu Chrastava včetně souvisejících práv a povinností k bytu č. 12 v domě č. p. 203, ul. Andělohorská, k. ú. Dolní Chrastava
- r o z h o d l o,

X. po informaci člena ZM Františka Boudy, že u něho existuje důvod pro vyloučení z projednávání bodu 5. - 7. dle § 83 odst. (2) zákona o obcích
- s c h v á l i l o

5. převod části družstevního podílu v Městském bytovém družstvu Chrastava včetně souvisejících práv a povinností k bytu č. 8 v domě č. p. 204, ul. Andělohorská, k. ú. Dolní Chrastava paní Kubálkové
Na 2. místě se umístili manželé Ing. Jiří a Jaroslava Benešovi.
Na 3. místě se umístil pan Marek Bujok.
6. převod části družstevního podílu v Městském bytovém družstvu Chrastava včetně souvisejících práv a povinností k bytu č. 20 v domě č. p. 205, ul. Andělohorská, k. ú. Dolní Chrastava paní Kamile Nevrklové
Na 2. místě se umístil pan Martin Šimek.
Na 3. místě se umístil pan Vlastimil Laňka.
7.převod části družstevního podílu v Městském bytovém družstvu Chrastava včetně souvisejících práv a povinností k bytu č. 4 v domě č. p. 599, ul. Nový Domov, k. ú. Chrastava II, Martě a Josefu Lojdlovým
Na 2. místě se umístili Hedvika a Jan Salavovi.
Na 3. místě se umístil pan Martin Hnik.
8. prodej obytného domu č. p. 365 se stavební parcelou č. 407 o výměře 1061 m2, pozemkové parcely č. 545/1 o výměře 1622 m2 – manipulační plocha, pozemkové parcely č. 556 o výměře 852 m2 – zahrada, se všemi součástmi a příslušenstvím včetně vedlejších staveb, kolny, vše k.ú. Chrastava I , včetně věcného břemene zřízeného na p. p. č. 545/1 ve prospěch města Chrastava za účelem existence stavby teplovodní přípojky (CZT) provozu, údržby a oprav, do vlastnictví panu Pavlu Fialovi
- z r u š i l o

9. záměr prodeje garáže se stavební parcelou č. 168/2 o výměře 28 m2 v k. ú. Chrastava I
- o d l o ž i l o

10.prodej pozemkové parcely č. 1148/1 o výměře 391 m2 – zahrada a pozemkové parcely č. 1148/2 o výměře 479 m2 – zahrada, vše k. ú. Horní Chrastava, za cenu 130 500,- Kč a náklady spojené s prodejem do příštího jednání ZM
- s c h v á l i l o

11. prodej pozemkové parcely č. 120/6 o výměře 704 m2 – trvalý travní porost v k. ú. Horní Chrastava do vlastnictví slečny Kateřiny Žurové a pana Jana Resla, za účelem výstavby rodinného domku
12. prodej pozemkové parcely č. 88/4 o výměře 1065 m2 – orná půda v k. ú. Dolní Chrastava do vlastnictví firmy Integral Swiss s. r. o., za účelem výstavby rodinného domku
13. prodej pozemkové parcely č. 55 o výměře 2 144 m2 – zahrada a pozemkové parcely č. 60 o výměře 279 m2 – trvalý travní porost, vše v k. ú. Dolní Vítkov do vlastnictví slečny Lucie Krňákové a pana Lukáše Moravce, za účelem výstavby rodinného domku
Na 2. místě se umístil pan Michal Palát.
14. prodej pozemkové parcely č. 818/1 o výměře 7 292 m2 – orná půda v k. ú. Chrastava I, do vlastnictví firmy Virgo s. r. o. za cenu 530 000,- Kč
15. převod části družstevního podílu v Městském bytovém družstvu Chrastava včetně souvisejících práv a povinností k bytu č. 11 v domě č. p. 203, Andělohorská, k. ú. Dolní Chrastava
16. převod části družstevního podílu v Městském bytovém družstvu Chrastava včetně souvisejících práv a povinností k bytu č. 18 v domě č. p. 204, Andělohorská, k. ú. Dolní Chrastava
17.prodej stavební parcely č. 950/2 o výměře 1 m2 a pozemkové parcely č. 545/3 o výměře 2 m2 - zahrada do vlastnictví Ing. Daniela Lieskovského

- s c h v á l i l o
předběžně prodej části pozemkové parcely č. 762/11 o výměře 70 m2 – zahrada, částí pozemkové parcely č. 762/12 o výměře cca 1 700 m2 – orná půda, částí pozemkové parcely č. 765/1 o výměře cca 1000 m2 – trvalý travní porost a části pozemkové parcely č. 489/24 o výměře cca 220 m2, vše k. ú. Dolní Chrastava

- s c h v á l i l o
1. změnu svého usnesení čl. 2003/08/I, bod č. 1 ze dne 15. 12. 2003 tak, že nově zní:
2. Prodej části pozemkové parcely č. 365/1 o výměře cca 400 m2 – trvalý travní porost v k. ú. Chrastava I, do podílového vlastnictví Miroslava Rožce a Kateřiny Fořtové za účelem výstavby rodinného domku
3. Změnu svého usnesení čl. 2003/07/VII , bod č. 1 ze dne 20. 10. 2003 tak, že nově zní: Bezúplatné zřízení věcného břemene s právem vedení liniové stavby - kanalizační přípojky pod povrchem st. p. č. 216/3, jakož i strpět nutné opravy a údržbu této kanalizační přípojky a vypouštění a odvod splaškových a odpadních vod na st. p. č. 216/3 v k.ú. Chrastava I ve vlastnictví města, ve prospěch MBD Chrastava a JUDr. Václava Hláska

- z r u š i l o
své usnesení č. j. Čl. 2003/05/IV ze dne 23. 6. 2003 – prodej pozemkové parcely č. 462 o výměře 912 m2 – zahrada v k. ú. Chrastava I

- s c h v á l i l a
na základě doporučení RM Program rozvoje sportovní, kulturní a spolkové činnosti a cestovního ruchu

- s c h v á l i l o
1. návrh rozpočtu a investičního plánu na r. 2004
2. 7. změnu rozpočtu na rok 2003, a to navýšení příjmů a výdajů o 250 000,- Kč (sociální dávky)

- s c h v á l i l o
uzavření smluv o poskytnutí půjčky na opravy, modernizaci a rekonstrukci bytového fondu z Fondu rozvoje bydlení s žadateli na základě doporučení rady města (č. j. 2003/23/I ze dne 17. 12. 2003) a komise fondu a pověřilo starostu města jejich uzavřením

- v z a l o   n a   v ě d o m í
zprávu o vyřízení petice občanů za zrušení navýšeného poplatku za komunální odpady

- v z a l o   n a  v ě d o m í
informaci starosty města ohledně dosavadního průběhu daňového řízení včetně daňové kontroly ve věci B. j. 10 Chrastava č. p. 50

- v z a l o n a v ě d o m í
informaci starosty města ohledně jednání na MŠMT, KÚ LK a Magistrátu statutárního města Liberce ve věci zřízení chrastavské pobočky ZUŠ - Liberec - hudební obory

- s t a n o v i l o
termín k podání žádostí o změnu schváleného územního plánu města Chrastavy, a to nejpozději do 31. srpna každého roku. Žádosti došlé po tomto termínu budou posuzovány ZM až v následujícím roce.

- r o z h o d l o ,
že podklady žádostí o změny schváleného územního plánu (katastrální situace, popisy změn) budou zasílány spolu s dalšími podklady před jednáním ZM těm zastupitelům, kteří si jejich zaslání vyžádají na předcházejícím jednání ZM

- d e l e g u j e
na členské schůze MBD Chrastava konané v roce 2004 Ing. Michaela Canova, starostu města

- v y j á d ř i l o
ostrý nesouhlas s dopravní politikou města Liberce spočívající v dlouhodobém odmítání poskytování příspěvku na dopravní obslužnost a v zavedení dvojích cen v MHD