Zasedání Zastupitelstva města Chrastava dne 8. března 2004

Na tomto zasedání zastupitelstvo projednalo a usneslo se mimo jiné takto:
- vydalo souhlas

a) s umístěním stavby: “ Přeložka silnice č. II/592” na níže uvedených parcelách:
b) s prodejem níže uvedených parcel v souvislosti s přeložkou silnice č. II/592 za podmínky uzavření smlouvy o budoucí smlouvě do vlastnictví Libereckého kraje, IČ 70891508, za cenu dle znaleckého posudku, který bude vyhotoven po zaměření dokončené zkolaudované komunikace v době před podpisem předmětné smlouvy

a) v k. ú. Dolní Chrastava

část p.p.č.

213/1

o výměře cca

55 m2

  ostatní komunikace
část p.p.č.

209

o výměře cca

161 m2

  ostatní komunikace
část p.p.č.

783/7

o výměře cca

43 m2

  ostatní komunikace
část p.p.č.

853/1

o výměře cca

8 m2

  tok přírodní  
p.p.č.

792/3

o výměře  

42 m2

  ostatní komunikace
část p.p.č.

198/1

o výměře cca

81 m2

  ostatní plocha
část p.p.č.

783/3

o výměře cca

346 m2

  ostatní komunikace
p.p.č.

853/3

o výměře  

35 m2

  tok přírodní  
p.p.č.

792/1

o výměře  

693 m2

  ostatní komunikace
p.p.č.

203/1

o výměře  

3 m2

  neplodná půda
část p.p.č.

41/1

o výměře cca

43 m2

  neplodná půda
část p.p.č.

124/1

o výměře cca

55 m2

  ostatní komunikace
část p.p.č.

42

o výměře cca

42 m2

  orná půda  
část p.p.č.

38/1

o výměře cca

399 m2

  trvalý trav.porost
část p.p.č.

37/1

o výměře cca

375 m2

  zahrada  
část p.p.č.

124/3

o výměře cca

1176 m2

  ostatní komunikace
část p.p.č.

26/1

o výměře cca

254 m2

  trvalý trav.porost
část p.p.č.

21

o výměře cca

959 m2

  trvalý trav.porost
část p.p.č.

770/1

o výměře cca

205 m2

  silnice  
b) k. ú. Chrastava I          
p.p.č.

1412/2

o výměře  

79 m2

  ostatní komunikace
p.p.č.

1412/1

o výměře  

149 m2

  ostatní komunikace
část p.p.č.

1411

o výměře cca

198 m2

  ostatní komunikace
část p.p.č.

1385/1

o výměře cca

2264 m2

  ostatní komunikace
p.p.č.

74/1

o výměře  

161 m2

  manipulační plocha
část p.p.č.

45/15

o výměře cca

1 m2

  manipulační plocha
část p.p.č.

45/17

o výměře cca

42 m2

  ostatní komunikace
část p.p.č.

45/4

o výměře cca

83 m2

  manipulační plocha
část p.p.č.

1408/1

o výměře cca

728 m2

  ostatní komunikace
část p.p.č.

1449/2

o výměře cca

14 m2

  ostatní komunikace
část p.p.č.

18/1

o výměře cca

964 m2

  ost.veřejná zeleň
část p.p.č.

18/2

o výměře cca

103 m2

  ost.veřejná zeleň
část p.p.č.

16/1

o výměře cca

33 m2

  ost.veřejná zeleň
p.p.č.

1505/2

o výměře  

230 m2

  ostatní komunikace
část st.p.č

12/38

o výměře cca

319 m2

  zbořeniště  
část st.p.č

12/1

o výměře cca

555 m2

  zbořeniště  
část st.p.č

12/4

o výměře cca

160 m2

  zbořeniště  
p.p.č.

1505/7

o výměře  

52 m2

  ostatní komunikace
p.p.č.

1505/1

o výměře  

429 m2

  zahrada  
část st.p.č

12/2

o výměře cca

414 m2

  dvůr  
p.p.č.

1505/6

o výměře  

83 m2

  ostatní komunikace
st.p.č

12/3

o výměře  

27 m2

  dvůr  
p.p.č.

35

o výměře  

42 m2

  ostatní komunikace
část p.p.č.

1386/1

o výměře cca

335 m2

  ostatní komunikace
p.p.č.

102

o výměře  

67 m2

  ostatní komunikace
část p.p.č.

1386/3

o výměře cca

352 m2

  ostatní komunikace
st.p.č

404

o výměře  

105 m2

  zbořeniště  
část p.p.č.

1386/2

o výměře cca

463 m2

  ostatní komunikace
st.p.č

51

o výměře  

322 m2

  objekt bydlení
část p.p.č.

106

o výměře cca

933 m2

  zahrada  
p.p.č.

109

o výměře  

79 m2

  manipulační plocha
část st.p.č

52/2

o výměře cca

49 m2

  prům.objekt
část st.p.č

54/3

o výměře cca

248 m2

  dvůr  
část p.p.č.

114

o výměře cca

360 m2

  zahrada  
část p.p.č.

120

o výměře cca

423 m2

  zahrada  
část p.p.č.

1388

o výměře cca

397 m2

  ostatní komunikace
část p.p.č.

1490

o výměře cca

287 m2

  zahrada  
část p.p.č.

133/3

o výměře cca

152 m2

  zahrada  
část p.p.č.

1482

o výměře cca

17 m2

  ostatní komunikace

- vzalo na vědomí
informaci o dosavadním vývoji ve věci realizace veřejného sportoviště skateparku včetně výzvy k plnění a podaného trestního oznámení na jednatele firmy Asacen s. r. o. a dalších dokumentů týkajících se předmětné záležitosti
- schválilo

návrh na rozšíření činnosti kontrolního výboru v měsíci březnu o prověření všech dosavadních i následných záležitostí ve věci skateparku tak, aby zpráva byla předložena do příštího zasedání ZM 5. 4. 2004
- schválilo

vzhledem k dosavadnímu vývoji ve věci realizace veřejného sportoviště skatepark uzavření smlouvy s Betonem Těšovice s. r. o. na dodávku a montáž veřejného sportoviště ve variantě č. 2 a pověřilo starostu města podpisem smlouvy
- uložilo

starostovi a místostarostovi vyvíjet nadále maximální úsilí k uspokojení pohledávky města vůči firmě Asacen s. r. o. a podávat průběžně zprávu ZM včetně vyčíslení konečných nákladů na tuto akci
- schválilo

v případě nedostatku finančních prostředků na běžném účtu v době splatnosti zálohy na skatepark ve výši 496 000,-- Kč uhradit zálohu z prostředků FR s tím, že následně budou prostředky do fondu rezerv opět vráceny
- neschválilo

odložení projednávání změny rozpočtu a investičního plánu v části týkající se veřejného sportoviště skatepark na příští jednání ZM
- schválilo

návrh 1. změny rozpočtu a investičního plánu na r. 2004
- vzalo na vědomí

a) plán činnosti kontrolního výboru na I. pololetí roku 2004
b) plán činnosti finančního výboru na I. pololetí roku 2004
- vzalo na vědomí

a) informaci vedoucí KS o přijetí petic
o zřízení pouličního osvětlení mezi ulicemi Nádražní a Ještědská ul.
b) proti výstavbě přeložky silnice č. II/592 do Pobřežní ul.
- vydalo

obecně závaznou vyhlášku č. 1/2004, o místních poplatcích
- vydalo

obecně závaznou vyhlášku č. 2/2004, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2003 ze dne 19. 1. 2003, kterou se vyhlašuje závazná část regulačního plánu "Polní ulice 60 rodinných domků Chrastava"
- delegovalo

místostarostu na jednání valné hromady HS Liberec - Machnín