Zasedání Zastupitelstva města Chrastava dne 5. dubna 2004

Na tomto svém zasedání zastupitelstvo města projednalo a usneslo se mimo jiné takto:
- vzalo na vědomí

základní informaci starosty města a daňového poradce RNDr. Michala Hrona ohledně změn v DPH dotýkajících se stavby radnice, ŠJ a smlouvy na likvidaci odpadů a v té souvislosti konání ZM mimořádně i 26. 4. 2004
- vzalo na vědomí

žádost Občanského sdružení pro Chrastavu ve věci žádosti o změnu územního plánu a odložilo řešení této záležitosti na další zasedání ZM
- odložilo

projednání zprávy kontrolního výboru a prověření záležitosti ve věci skateparku a uložilo kontrolnímu výboru zprávu dopracovat v souladu stanoveném § 119 odst. 3, 4 a 5 zákona č. 128/2000 sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
- vzalo na vědomí

zprávu starosty a místostarosty předloženou dle usnesení ZM č. 2004/02/II/4 ze dne 8. 3. 2004
- schválilo

 1. převod části družstevního podílu v Městském bytovém družstvu Chrastava včetně souvisejících práv a povinností k bytu č. 2 v domě č. p. 248, Loudátova ul., k. ú. Chrastava I
 2. převod části družstevního podílu v Městském bytovém družstvu Chrastava včetně souvisejících práv a povinností k bytu č. 4 v domě č. p. 667, Střelecký vrch, k. ú. Chrastava I
 3. převod části družstevního podílu v Městském bytovém družstvu Chrastava včetně souvisejících práv a povinností k bytu č. 6 v domě č. p. 125, Školní ul., k. ú. Chrastava I
 4. převod části družstevního podílu v Městském bytovém družstvu Chrastava včetně souvisejících práv a povinností k bytu č. 4 v domě č. p. 111, Družstevní ul., k. ú. Chrastava I
 5. převod části družstevního podílu v Městském bytovém družstvu Chrastava včetně souvisejících práv a povinností k bytu č. 4 v domě č. p. 421, Lipová ul., k. ú. Chrastava II
 6. převod části družstevního podílu v Městském bytovém družstvu Chrastava včetně souvisejících práv a povinností k bytu č. 15 v domě č. p. 203, Andělohorská ul., k. ú. Dolní Chrastava, za podmínek uhrazení platných závazků vůči městu
 7. převod části družstevního podílu v Městském bytovém družstvu Chrastava včetně souvisejících práv a povinností k bytu č. 4 v domě č. p. 203, Andělohorská ul., k. ú. Dolní Chrastava

- neschválilo
prodej pozemkové parcely č. 1148/1 o výměře 391 m2 – zahrada a pozemkové parcely č. 1148/2 o výměře 479 m2 – zahrada, vše k. ú. Horní Chrastava, za účelem výstavby rodinného domku

- neschválilo
předběžně prodej pozemkové parcely č. 1148/1 o výměře 391 m2 – zahrada a pozemkové parcely č. 1148/2 o výměře 479 m2 – zahrada, vše k. ú. Horní Chrastava, za účelem zřízení zahrady nebo stavební parcely

- schválilo
předběžně prodej pozemkové parcely č. 1148/1 o výměře 391 m2 – zahrada a pozemkové parcely č. 1148/2 o výměře 479 m2 – zahrada, vše k. ú. Horní Chrastava, za účelem zřízení zahrady

- schválilo

 1. prodej stavební parcely č. 216/3 o výměře 40 m2 vč. věcných břemen a vč. závazků v k. ú. Chrastava I
 2. prodej pozemkové parcely č. 762/11 o výměře 70 m2 - zahrada a pozemkové parcely č. 762/18 o výměře 99 m2 - orná půda v  k. ú. Dolní Chrastava
 3. prodej pozemkové parcely č. 762/19 o výměře 114 m2 – orná půda a pozemkové parcely č. 765/7 o výměře 4 m2 – trvalý travní porost v k. ú. Dolní Chrastava
 4. prodej pozemkové parcely č. 762/20 o výměře 52 m2 - orná půda a pozemkové parcely č. 765/8 o výměře 9 m2 – trvalý travní porost v k. ú. Dolní Chrastava
 5. prodej pozemkové parcely č. 762/21 o výměře 45 m2 - orná půda a pozemkové parcely č. 765/9 o výměře 14 m2 – trvalý travní porost v k. ú. Dolní Chrastava
 6. prodej pozemkové parcely č. 762/22 o výměře 89 m2 - orná půda a pozemkové parcely č. 765/10 o výměře 341 m2 – trvalý travní porost v k. ú. Dolní Chrastava
 7. prodej pozemkové parcely č. 762/23 o výměře 49 m2 - orná půda a pozemkové parcely č. 765/1 o výměře 320 m2 – trvalý travní porost v  k. ú. Dolní Chrastava
 8. prodej pozemkové parcely č. 762/24 o výměře 10 m2 - orná půda a pozemkové parcely č. 765/11 o výměře 259 m2 – trvalý travní porost v k .ú. Dolní Chrastava
 9. prodej pozemkové parcely č. 762/25 o výměře 422 m2 - orná půda a pozemkové parcely č. 765/13 o výměře 115 m2 – trvalý travní porost v k. ú. Dolní Chrastava
 10. prodej pozemkové parcely č. 762/26 o výměře 382 m2 - orná půda  v  k.ú. Dolní Chrastava
 11. prodej pozemkové parcely č. 762/27 o výměře 677 m2 - orná půda v k. ú. Dolní Chrastava
 12. prodej pozemkové parcely č. 489/23 o výměře 220 m2 - orná půda v k. ú. Dolní Chrastava
 13. prodej části pozemkové parcely č. 1068/1 o výměře cca 614 m2 - orná půda a část pozemkové parcely č. 1067/1 o výměře cca 608 m2 – trvalý travní porost v k. ú. Chrastava I
 14. prodej části pozemkové parcely č. 1068/1 o výměře cca 90 m2 - orná půda a část pozemkové parcely č. 1067/1 o výměře cca 70 m2 – trvalý travní porost v  k. ú. Chrastava I
 15. prodej části pozemkové parcely č. 1070 o výměře cca 220 m2 - ostatní plocha v k. ú. Horní Vítkov
 16. prodej pozemkové parcely č. 88/9 o výměře 698 m2 - zahrada v k. ú. Chrastava II, do podílového
  spoluvlastnictví
 17. prodej pozemkové parcely č. 88/27 o výměře 523 m2 - trvalý travní porost v k.ú. Chrastava II
 1. směnu stavební parcely č. 31 o výměře 98 m2 v k. ú. Andělská Hora u Chrastavy ve vlastnictví města, za pozemkovou parcelu č. 157/2 o výměře 210 m2 – zahrada, v k. ú. Andělská Hora u Chrastavy

- odložilo
do vyřešení průchodu bezúplatné nabytí (darem) do majetku města části pozemkové parcely č. 368/5 o výměře cca 70 m2 v k. ú. Chrastava I
- schválilo

vydání pozemkové parcely č. 652/6 o výměře 3 968 m2 v k. ú. Dolní Vítkov podle zákona č. 229/1991, ve znění pozdějších předpisů, do podílového spoluvlastnictví do vlastnictví Marcele Suchánkové a Jarmile Herčíkové
- schválilo

 1. předběžně prodej části pozemkové parcely č. 516/1o výměře cca 700 m2 - ostatní plocha
 2. (na stavbu domu) v k.ú. Chrastava I
 3. předběžně prodej pozemkové parcely č. 279/1 o výměře 377 m2 - zahrada (zahrada) v k. ú. Chrastava I
 4. předběžně prodej pozemkové parcely č. 335/5 o výměře 149 m2 – ostatní plocha (zahrada) v k. ú. Chrastava I
 5. předběžně prodej (nebo části) pozemkové parcely č. 335/6 o výměře 89 m2 - zahrada (ostatní
 6. plocha) v k. ú. Chrastava I
 7. předběžně prodej pozemkové parcely č. 336 o výměře 218 m2 - zahrada (zahrada) v k. ú. Chrastava I
 8. předběžně prodej pozemkové parcely č.462 o výměře 912 m2 -zahrada (zahrada) v k.ú. Chrastava I
 9. předběžně prodej části pozemkové parcely č. 126 o výměře 401 m2 - zahrada (zahrada) v k. ú. Chrastava I
 10. předběžně prodej části pozemkové parcely č. 747/5 o výměře cca 170 m2 - orná půda (zahrada) v k. ú. Dolní Chrastava
 11. předběžně prodej pozemkové parcely č. 195/2 o výměře 432 m2- zahrada (zahrada) v k. ú. Horní Chrastava
 12. předběžně směnu pozemkové parcely č. 79/3 o výměře 234 m2 – ostatní plocha, v k. ú. Dolní Vítkov, ve vlastnictví města za pozemkovou parcelu č. 769/3 o výměře 151 m2 – vodní plocha, v k. ú. Dolní Vítkov ve vlastnictví společnosti Povodí Labe, s. p.

- schválilo
účast na výběrovém řízení o koupi pozemkové parcely č. 1178/16 o výměře 552 m2 – ostatní plocha v k. ú. Chrastava I od ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, za cenu 15 100,- Kč
- schválilo

a) změnu svého usnesení č. 2003/08/V z 15. 12. 2003 tak, že nově zní: Zřízení věcného břemene s právem uložení a užívání telefonní přípojky, provozu, údržby a opravy veřejné telekomunikační sítě, včetně práva zdržet se určitých omezení v ochranném a bezpečnostním pásmu, k pozemkovým parcelám č. 21, 26/2, 28/1, 33/1, 33/2, 37/2, 38/2, 770/1, 772/1 a stavební parcely č. 84 a 88, vše k. ú. Dolní Chrastava, ve vlastnictví města, ve prospěch ČESKÝ TELECOM, a. s, za cenu 12,96 Kč/bm a 4,- Kč/bm (dle kultury pozemku)
b) změnu svého usnesení čl. 2004/01/I, bod č. 12 z 26. 1. 2004 tak, že nově zní: prodej pozemkové parcely č. 88/4 o výměře 1065 m2 – orná půda v k. ú. Dolní Chrastava do vlastnictví Ing. Karla Mittera, za účelem výstavby rodinného domku

- schválilo,
že z důvodu připravované přeložky komunikace č. II/592 se budou moci nadále prodávat pozemkové parcely ve vlastnictví města určené na výstavbu rodinných domů pouze takové, které nebudou moci být v budoucnu nijak využitelné jako parcely pro občany, kteří v důsledku přeložky přijdou o rodinný dům. Zároveň RM pověřila vedoucí OPP paní Libuši Mlynářovou jednáním s dotčenými občany v dané věci za spolupráce s firmou Valbek spol s. r. o.
- schválilo

přijetí rozhodnutí MF o uvolnění dotace ve výši 21 milionů vydané jako příloha k oznámení č. j. 125/ 2 565 /04 ve věci investiční akce č. 2982100128 (přístavba školní jídelny ZŠ Chrastava) a čerpání této dotace
- pověřilo

starostu města k jednáním s MF o navýšení dotace na investiční akci č. 2982100128 (přístavba školní jídelny ZŠ Chrastava) vzhledem k odůvodněným zvýšeným nákladům – vícepráce a navýšení DPH
- schválilo

uzavření smluv o poskytnutí půjčky na opravy, modernizaci a rekonstrukci bytového fondu z Fondu rozvoje bydlení s žadateli na základě doporučení RM č. 2004/05/VI ze dne 29. 3. 2004 a komise FRB a pověřilo starostu města jejich uzavřením
- vydalo

obecně závaznou vyhlášku č. 3/2004, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 4/1999 ze dne 29. července 1999, o poskytnutí půjček na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu (fond rozvoje bydlení)
- schválilo

záměr využití budovy č. p. 407 Turpišova ul. (po jeho uvolnění) jako kulturního a společenského domu města Chrastavy, organizačně začleněném pod Společenský klub, organizační složku města
- schválilo

na základě doporučení RM ze dne 29. 3. 2004 pravidla pro tvorbu a čerpání sociálního fondu pro rok 2004
- vzalo na vědomí

zprávu vedoucí KS o vyřízení petice:
a) o zřízení pouličního osvětlení mezi ulicemi Nádražní a Ještědská
b) proti výstavbě přeložky silnice č. II/592 do Pobřežní ul.
- vzalo na vědomí,

že město předložilo dne 22. 3. 2004 žádost o dotaci z Grantového fondu Libereckého kraje na rok 2004 ve výši 657 700,--Kč
- vzalo na vědomí,

že město předložilo dne 19. 3. 2004 na Krajský úřad Libereckého kraje žádost o dotaci ve výši 200 000,-- Kč na rekonstrukci radnice
- vzalo na vědomí

informaci starosty města ve věci Bílokostelecká č. p. 50
- vzalo na vědomí

zprávu o průběhu inventarizace za rok 2003
- schválilo

v souladu s § 27, odst. písm. e) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, dodatek č. 2 k příloze ZL příspěvkové organizace Mateřská škola, Chrastava, Revoluční 488, okres Liberec
- vzalo na vědomí

zprávu nezávislého auditora
- schválilo

dle § 85 písm.j) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších přepisů, uzavření smlouvy o přijetí půjčky od věřitele paní Heleny Bitterlichové, za účelem úhrady části nákladů na rekonstrukci objektu č. p. 104 v Chrastavě, Nádražní ulici