Zasedání Zastupitelstva města Chrastava dne 26. 4. 2004

Zastupitelstvo města na tomto zasedání projednalo a usneslo se mimo jiné takto:
- z a m í t l o

na základě doporučení RM možnost změny smlouvy na výstavbu školní jídelny
- z a m í t l o

na základě doporučení RM možnost změny smlouvy na výstavbu radnice
- s c h v á l i l o

na základě doporučení RM dodatek k cenovému ujednání k nakládání s odpady na rok 2004
- s c h v á l i l o

návrh 2. změny rozpočtu a investičního plánu na r. 2004
- s c h v á l i l o

prodej pozemkové parcely č. 747/8 o výměře 169 m2 - orná půda v k. ú. Dolní Chrastava
- s c h v á l i l o

návrh smlouvy o další majetkové účasti Města jako akcionáře v akciové společnosti SVS a pověřilo starostu města podpisem smlouvy. Město, jako výhradní vlastník kanalizace a vodovodu v Pobřežní ul. a kanalizace v ul. Nádražní, vkládá touto smlouvou tento majetek do společnosti jako další majetkovou účast.
- s c h v á l i l o

rozdělení Grantu města Chrastavy pro rok 2004 na podporu rozvoje sportovní, kulturní, spolkové činnosti a cestovního ruchu, dle návrhu předloženého komisí
- u l o ž i l o

starostovi města vyvolat jednání s občany v Pobřežní ulici ve věci přeložky komunikace č. II/592 v souladu s § 83 z. č. 128/2000 Sb. zákona o obcích (obecní zřízení) v platném znění, za účelem minimalizace dopadů kamionové dopravy na dotčené nemovitosti v termínu do 30. 6. 2004
- n e u l o ž i l o

starostovi města průběžně jednat s investorem stavby "Přeložka komunikace č. II/592"
- n e u l o ž i l o

starostovi města vyvolat jednání s investorem stavby "Přeložka komunikace č. II/592”
a) vyhodnocení pořadí etap stavby s tím, aby I. etapou se stala obydlená část Pobřežní ulice
b) zajištěnosti přístupů k rodinným domkům v Pobřežní ulici v době stavby
- u l o ž i l o

starostovi města projednat s investorem a s dotčenými vlastníky nemovitostí v Pobřežní ulici případnou možnost výkupu nemovitostí a nabídnutí náhradních pozemků
- s c h v á l i l o

dosavadní postup starosty a místostarosty města ve věci ZŠ Vítkov
- s c h v á l i l o

na základě doporučení RM návrh smlouvy s firmou SAMPA Invest s. r. o. , Vodičkova 39, Praha 1, ve znění zpracovaném právním zástupcem města Chrastava a pověřilo starostu města jejím podpisem
- d e l e g o v a l o

1) starostu města Ing. Michaela Canova na jednání valné hromady Technických a stavebních služeb a. s. dne 28. 5. 2004
2) starostu města Ing. Michaela Canova na jednání valné hromady Termiza a. s. v roce 2004
-  v z a l o   n a   v ě d o m í

rozhodnutí ředitele Státního fondu rozvoje bydlení o přiznání poskytnuté dotace ve výši 28,7 mil. Kč jako trvalé zálohy
- v z a l o   n a   v ě d o m í ,

že usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem došlo ke změně názvu obchodní firmy Zámeček Chrastava s. r. o. na obchodní firmu Imstav Group s. r. o. Toto usnesení nabylo právní moci dne 31. 3. 2004.
- v z a l o   n a   v ě d o m í ,

že město předložilo dne 26. 4. 2004 žádost o nadační příspěvek z nadace Euronisa na rok 2004 ve výši 23 175,-- Kč
- v z a l o   n a   v ě d o m í

žádost kontrolního výboru ZM města Chrastavy o změnu plánu kontrol na 1. pololetí 2004
- s c h v á l i l o

návrh na odprodej movitého majetku dle návrhu škodní komise