Zasedání Zastupitelstva města Chrastava dne 13. prosince 2004

Zastupitelstvo města na tomto zasedání projednalo a usneslo se mimo jiné takto:

- schválilo
1. převod části družstevního podílu v Městském bytovém družstvu Chrastava včetně souvisejících práv a povinností k bytu č. 2 v domě č. p. 125, Školní ul., k. ú. Chrastava I
2. převod družstevního podílu v Městském bytovém družstvu Chrastava včetně souvisejících práv a povinností k bytu č. 7 v domě č. p. 204, Andělohorská ul., k. ú. Dolní Chrastava

- schválilo
zřízení věcného břemene s právem podzemního uložení a užívání přípojky, údržby a opravy veřejné telekomunikační sítě, včetně práva zdržet se určitých omezení v ochranném a bezpečnostním pásmu, ke stavební parcele č. 305/3 v k. ú. Chrastava I, ve vlastnictví města, ve prospěch ČESKÝ TELECOM, a. s., za cenu 345,- Kč

- schválilo
bezúplatný převod (nabytí) st. p. č. 143 o výměře 2 m2 v k.ú. Horní Vítkov, p. p. č. 871/1 o výměře 182 m2 – trvalý travní porost a p. p. č. 875/2 o výměře 247 m2 v k.ú. Horní Chrastava od Pozemkového fondu ČR do vlastnictví města Chrastava

- schválilo
předběžně pronájem, eventuálně prodej, objektu č. p. 503 se stavební parcelou č. 496 o výměře 235 m2, pozemkové parcely č. 542/1 o výměře 455 m2 - zahrada a pozemkové parcely č. 545/2 o výměře 1 422 m2 - zahrada, vše k. ú. Chrastava I

- vzalo na vědomí
zprávu o stavu územně plánovací dokumentace města Chrastava a vyhodnocení požadavků na pořizování nové územně plánovací dokumentace a na základě doporučení RM 2004/20/VI ze dne 6. 12. 2004 rozhodlo takto:

  1. schválilo pořízení změny územního plánu města Chrastava - dle záměru pana Pavla Hudce a Karla Dvořáka - převedení pozemků p. č. 439/18 a části pozemku p. č. 439/4 do plochy rekreace - zahrádkářské osady, vše v k. ú. Andělská Hora u Chrastavy, obec Chrastava
  2. schválilo pořízení změny územního plánu města Chrastava - dle záměru firmy Rotec – Czech s. r. o., Andělská Hora 101, Chrastava – výstavba výrobních prostor (plocha pro čistou výrobu) na p.p.č. 363/1, 363/3, 363/4, a st.p.č. 131/1, 131/5 a 131/3 vše v k. ú. Andělská Hora u Chrastavy, obec Chrastava
  3. schválilo pořízení změny územního plánu města Chrastava - záměr pana Pavla Tandlera, zastoupeného Ing. Petrem Šmakalem, - převedení pozemků st. p. č. 152, 155 a p. p. č. 511/1, 561/2, 561/3 vše v k. ú. Andělská Hora u Chrastavy do plochy čisté výroby (areál bývalé tepelné elektrárny Andělská Hora), za předpokladu prověření komunikačního napojení tohoto areálu
  4. schválilo pořízení změny územního plánu města Chrastava – požadavek osadního výboru Chrastava – Vítkov - převedení pozemků na p. p. č. 575/5 a 575/6 – 13, vše v k.ú. Horní Vítkov, obec Chrastava do ploch luk pastvin
  5. schválilo pořízení změny územního plánu města Chrastava – požadavek firmy ATOMVET s. r. o. – převedení části plochy pozemku p. č. 569/1 a případně souvisejících částí pozemků p. č. 1123/1 a 448/3 vše v k. ú. Horní Vítkov, obec Chrastava do ploch zemědělské živočišné výroby o celkové velikosti plochy max. 2 500 m2
  6. schválilo pořízení změny územního plánu města Chrastava – požadavek pana Raúla Jünglinga – převedení části pozemku p. č. 594 a st. č. 64/2 v k. ú. Dolní Vítkov, obec Chrastava, do plochy pro bydlení nízkopodlažní venkovského typu

- rozhodlo

  1. v souladu s § 19 zák.č. 50/1976 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, jako orgán územního plánování o úplné úhradě nákladů jednotlivých žadatelů schválených změn, a to podílem dle počtu schválených změn
  2. o pořízení změn schváleného územního plánu města Chrastava dle usnesení ZM č. 2004/08/IV, ve kterých dojde k uzavření dohody dle odst.1 v termínu do 31. 1. 2005 (včetně změn schválených na ZM 2004/07 dne 18. 10. 2004)

- schválilo
na základě doporučení RM 2004/20/VII, bod č. 1 ze dne 6. 12. 2004 návrh 5. úpravy rozpočtu a investičního plánu na r. 2004 dle přiloženého komentáře, včetně dodatku k 5. úpravě rozpočtu. Konečné úpravy dotací na přímé náklady ve školství (mzdy) budou provedeny dle stavu k 31. 12. 2004 (jedná se o stejný objem finančních prostředků v příjmové i výdajové části rozpočtu)

-schválilo

  1. na základě doporučení RM 2004/20/VII, bod č. 2 ze dne 6. 12. 2004 rozpočtové provizorium a investiční plán na rok 2005 dle § 13 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
  2. na základě doporučení RM 2004/20/VII, bod č. 3 ze dne 6. 12. 2004 pravidla rozpočtového provizoria potřebná k zajištění plynulosti hospodaření v souladu s § 13 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

- schválilo
na základě doporučení RM 2004/20/VII, bod č. 4 ze dne 6. 12. 2004 bezúplatný převod (darování) drobného dlouhodobého majetku příspěvkové organizaci Základní škola, Chrastava, Vítkov 69, okres Liberec - darovací smlouva DR/12/2004

- schválilo
na základě doporučení RM 2004/19/XII poskytnutí daru Oblastní charitě Chrastava ve výši 45 000, -- Kč - darovací smlouva DR/11/2004

- vydalo
obecně závaznou vyhlášku č. 6/2004, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 3/2002 o stanovení výše příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol a školní družiny

- schválilo 
v souladu s § 27, odst. 2, písm. e) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, dodatek č. 2 k příloze ZL příspěvkové organizace Základní škola Chrastava, náměstí 1. máje 228, okres Liberec

- vzalo na vědomí
informaci starosty o plánovaných termínech zasedání ZM v roce 2005

- jmenovalo
členy kontrolního výboru:
1. paní Renatu Hradcovou
2. paní Jiřinu Flemingovou

- schválilo
stanovisko Města Chrastava k projektu Regiotram Nisa v souvislosti s autobusovou dopravou