Zasedání Zastupitelstva města Chrastava dne 31. ledna 2005
Zastupitelstvo města na tomto zasedání projednalo a usneslo se mimo jiné takto:
- s c h v á l i l o

1. převod části družstevního podílu v Městském bytovém družstvu Chrastava včetně souvisejících práv a povinností k bytu č. 4 v domě č. p. 124, Frýdlantská ul., k. ú. Horní Chrastava
2. převod části družstevního podílu v Městském bytovém družstvu Chrastava včetně souvisejících práv a povinností k bytu č. 3 v domě č. p. 204, Andělohorská ul., k. ú. Dolní Chrastava
- s c h v á l i l o

1. prodej části p. p. č. 846/1 o výměře cca 80 m2 - zahrada, do vlastnictví manželů Jaromíra a Věry Richterových
2. prodej části p. p. č. 846/1 o výměře cca 3838 m2 - zahrada a p. p. č. 815 o výměře 406 m2 - trvalý travní porost, vč. věcného břemene do vlastnictví následujícím kupujícím, a to jednotlivě a zvlášť panu Janu Fialovi část p. p. č. 846/1 o výměře cca 2000 m2, manželům DiS. Luďku a Šárce Jungovým část p. p. č. 846/1 o výměře cca 1594 m2 a p. p. č. 815 o výměře 406 m2 a do podílového spoluvlastnictví Jana Fialy a manželů Dis. Luďka a Šárky Jungových část p. p. č 846/1 o výměře cca 244 m2, za účelem výstavby rodinných domků (s podmínkou vybudování přilehlé komunikace a zajištění zainvestování lokality z vlastních zdrojů)
3. bezúplatné zřízení věcného břemene s právem uložení a užívání plynové přípojky, provozu, údržby a opravy plynové přípojky, včetně práva zdržet se určitých omezení v ochranném a bezpečnostním pásmu části p. p. č. 846/1 v k.ú. Chrastava I, ve vlastnictví města, ve prospěch společnosti Severočeská plynárenská, a. s.
- s c h v á l i l o

prodej p. p. č. 85/2 o výměře 667 m2 - zahrada v k. ú. Dolní Chrastava do vlastnictví manželů Miroslavy a Tomáše Hlavatých
- s c h v á l i l o

1. předběžně prodej p. p. č. 715/1 o výměře 1237 m2 - trvalý travní porost v k. ú. Horní Chrastava (rekreační plocha)
2. předběžně prodej st. p. č. 7/3 o výměře 482 m2 - zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Chrastava I (dvůr, zahrada)
3. předběžně prodej části p. p. č. 734 o výměře cca 200 m2 - orná půda v k. ú. Dolní Chrastava (zahrada)
- s c h v á l i l o

1. vyhodnocení připomínkového řízení k návrhu změny č. II schváleného územního plánu města Chrastavy
2. návrh zadání změny č. II schváleného územního plánu města Chrastavy
3. upuštění od zpracování konceptu řešení změny č. II schváleného územního plánu města Chrastavy dle § 21 odst. 6 zák. č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
- s c h v á l i l o

na základě doporučení RM č. 2005/01/IVa ze dne 17. 1. 2005 návrh rozpočtu a investičního plánu na r. 2005 včetně pozměňovacích návrhů
- s c h v á l i l o

na základě doporučení RM č. 2005/02/IVb ze dne 17. 1. 2005 pravidla pro tvorbu a čerpání sociálního fondu na rok 2005 - s c h v á l i l o
smlouvu o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje
- d e l e g u j e

1. zástupce města pana Ing. Michaela Canova, starostu města, na jednání valné hromady společnosti Severočeská vodárenská společnost a. s., konané v roce 2005 (náhradník pan Miloslav Pilař, místostarosta města)
2. zástupce města pana Ing. Michaela Canova, starostu města, na jednání valné hromady společnosti Termizo a. s., konané v roce 2005 (náhradník pan Miloslav Pilař, místostarosta města)
3. zástupce města pana Ing. Michaela Canova, starostu města, na jednání valné hromady společnosti ČSAD a. s., konané v roce 2005 (náhradník pan Miloslav Pilař, místostarosta města)
4. zástupce města pana Ing. Michaela Canova, starostu města, na jednání valné hromady společnosti ELITEX SERVICES a. s., konané v roce 2005 (náhradník pan Miloslav Pilař, místostarosta města)
5. zástupce města pana Ing. Michaela Canova, starostu města, na jednání valné hromady společnosti Technické a stavební služby a. s., konané v roce 2005 (náhradník pan Miloslav Pilař, místostarosta města)
6. zástupce města pana Miloslava Pilaře, místostarostu města, na jednání členské schůze MBD Chrastava a. s., konané v roce 2005 (náhradník pan Ing. Michael Canov, starosta města)
7. zástupce města pana Ing. Michaela Canova, starostu města, na jednání členské schůze TJ Spartak Chrastava, konané v roce 2005 (náhradník pan Miloslav Pilař, místostarosta města)
8. zástupce města pana Miloslava Pilaře, místostarostu města, na jednání valné hromady
a) honebního společenstva Liberec - Machnín, konané v roce 2005 (náhradník pan Ing. Michael Canov, starosta města)
b) honebního společenstva Chrastava - Vítkov, konané v roce 2005 (náhradník pan Ing. Michael Canov, starosta města)
c) případných dalších honebních společenstev, k nimž by bylo město Chrastava z důvodu majetkového vlastnictví přičleněno
- r o z h o d l o

odvolat na 1. valné hromadě po vstupu společnosti .A.S.A. spol. s r. o., dosavadní zástupce města v představenstvu a dozorčí radě společnosti Technické a stavební služby a. s. (pana Ing. Jindřicha Fadrhonce, Mgr. Petra Medřického a Miloslava Pilaře)
- n a v r h l o
1. pana Ing. Jindřicha Fadrhonce a paní Radku Šafaříkovou jako zástupce města do představenstva společnosti Technické a stavební služby a. s. pro funkční období od 1. valné hromady po vstupu společnosti .A.S.A. spol. s  r. o.
2. paní Lenku Bulířovou jako zástupce města do dozorčí rady společnosti Technické a stavební služby a. s., pro funkční období od 1. valné hromady po vstupu společnosti .A.S.A. spol. s r. o.
- s c h v á l i l o

podání žádosti Podvýboru pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na schválení návrhu vlajky města Chrastava s tím, že konkrétní návrh bude vybrán na příštím zasedání ZM
- s c h v á l i l o

1. změnu zřizovací listiny Školní jídelny Chrastava, příspěvkové organizace s vědomím výzvy Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 27. 3. 2002
2. vydání úplného znění zřizovací listiny Školní jídelny Chrastava, příspěvkové organizace, ve znění schválených změn
- v z a l o n a v ě d o m í

informaci starosty města ohledně slavnostního otevření radnice
- v z a l o n a v ě d o m í

1. zprávu o činnosti finančního výboru za 2. pololetí 2004
2. plán činnosti finančního výboru na I. pololetí 2005
- n e s c h v á l i l o

Jednací řád kontrolního výboru zastupitelstva města Chrastava
- s c h v á l i l o

předběžný plán činnosti kontrolního výboru zastupitelstva města Chrastava na 1. pololetí 2005, který bude doplněn o kontrolu příspěvkových organizací
- s c h v á l i l o

návrh tajemníka MěÚ na peněžitá plnění fyzickým osobám, členům výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva města
- s c h v á l i l o

smlouvu o sdružení prostředků s firmou Krajská správa silnic Libereckého kraje – příspěvková organizace, České mládeže 632/32, 460 06 Liberec, ve věci čištění průjezdních úseků komunikací v intravilánu města Chrastavy, jež jsou dle zřizovací listiny Libereckého kraje a příkazní smlouvy ŘSD ČR v údržbě Krajské správy silnic LK v totožném znění, v jakém byla již smlouva schválena RM usnesením 2004/07/III ze dne 19. 4. 2004, které tímto v plném rozsahu nahrazuje
- v z a l o na v ě d o m í

informaci místostarosty o předběžném návrhu prodeje hasičského automobilu Škoda 706 RTHP z majetku města. Navrhovaná prodejní cena je 200 000,-- Kč. Získané fin. prostředky z případného prodeje budou použity na zkvalitnění hasičské techniky SDH.