Zasedání Zastupitelstva města Chrastava dne 4. dubna 2005

Na tomto svém zasedání zastupitelstvo města projednalo a usneslo se mimo jiné takto:
- s c h v á l i l o

převod části družstevního podílu v Městském bytovém družstvu Chrastava včetně souvisejících práv a povinností k bytu č. 20 v domě č. p. 204, Andělohorská ul., k ú. Dolní Chrastava
- o d l o ž i l o

převod části družstevního podílu v Městském bytovém družstvu Chrastava včetně souvisejících práv a povinností k bytu č. 2 v domě č. p. 160, Barandov, k.ú. Dolní Chrastava
- s c h v á l i l o

převod části družstevního podílu v Městském bytovém družstvu Chrastava včetně souvisejících práv a povinností k bytu č. 16 v domě č. p. 204, Andělohorská ul., k. ú. Dolní Chrastava
- o d l o ž i l o

prodej pozemkové parcely č. 462 o výměře 912 m2 - zahrada v k. ú. Chrastava I, do vlastnictví za cenu 118 600,-- Kč a náklady spojené s prodejem
- s c h v á l i l o

prodej pozemkové parcely č. 56/4 o výměře 858 m2 - zahrada v k. ú. Andělská Hora u Chrastavy, do vlastnictví manželů Petra a Marty Danielových
- s c h v á l i l o

prodej části pozemkové parcely č. 734 o výměře cca 200 m2 - orná půda v k.ú. Dolní Chrastava, do vlastnictví Ivana Koblásy
- s c h v á l i l o

bezúplatný převod (darování) níže uvedených parcel v souvislosti s přeložkou silnice II/592 do vlastnictví Krajského úřadu Libereckého kraje
a) v k.ú. Dolní Chrastava

část p.p.č.

213/1

o výměře cca

55 m2

  ostatní komunikace
část p.p.č.

209

o výměře cca

161 m2

  ostatní komunikace
část p.p.č.

783/7

o výměře cca

43 m2

  ostatní komunikace
část p.p.č.

853/1

o výměře cca

8 m2

  tok přírodní  
p.p.č.

792/3

o výměře  

42 m2

  ostatní komunikace
část p.p.č.

198/1

o výměře cca

81 m2

  ostatní plocha
část p.p.č.

783/3

o výměře cca

346 m2

  ostatní komunikace
p.p.č.

853/3

o výměře  

35 m2

  tok přírodní  
p.p.č.

792/1

o výměře  

688 m2

  ostatní komunikace
p.p.č.

203/1

o výměře  

3 m2

  neplodná půda
část p.p.č.

41/1

o výměře cca

43 m2

  neplodná půda
část p.p.č.

124/1

o výměře cca

55 m2

  ostatní komunikace
část p.p.č.

42

o výměře cca

42 m2

  orná půda  
část p.p.č.

38/1

o výměře cca

399 m2

  trvalý trav.porost
část p.p.č.

37/1

o výměře cca

375 m2

  zahrada  
část p.p.č.

124/3

o výměře cca

1176 m2

  ostatní komunikace
část p.p.č.

26/1

o výměře cca

254 m2

  trvalý trav.porost
část p.p.č.

21

o výměře cca

959 m2

  trvalý trav.porost
část p.p.č.

770/1

o výměře cca

205 m2

  silnice  
b) k.ú. Chrastava I          
p.p.č.

1412/2

o výměře  

79 m2

  ostatní komunikace
p.p.č.

1412/1

o výměře  

149 m2

  ostatní komunikace
část p.p.č.

1411

o výměře cca

198 m2

  ostatní komunikace
část p.p.č.

1385/1

o výměře cca

2264 m2

  ostatní komunikace
p.p.č.

74/1

o výměře  

161 m2

  manipulační plocha
část p.p.č.

45/15

o výměře cca

1 m2

  manipulační plocha
část p.p.č.

45/17

o výměře cca

42 m2

  ostatní komunikace
část p.p.č.

45/4

o výměře cca

83 m2

  manipulační plocha
část p.p.č.

1408/1

o výměře cca

728 m2

  ostatní komunikace
část p.p.č.

1449/2

o výměře cca

14 m2

  ostatní komunikace
část p.p.č.

18/1

o výměře cca

964 m2

  ost.veřejná zeleň
část p.p.č.

18/2

o výměře cca

103 m2

  ost.veřejná zeleň
část p.p.č.

16/1

o výměře cca

33 m2

  ost.veřejná zeleň
p.p.č.

1505/2

o výměře  

230 m2

  ostatní komunikace
část st.p.č

12/38

o výměře cca

319 m2

  zbořeniště  
část st.p.č

12/1

o výměře cca

555 m2

  zbořeniště  
část st.p.č

12/4

o výměře cca

160 m2

  zbořeniště  
p.p.č.

1505/7

o výměře  

52 m2

  ostatní komunikace
p.p.č.

1505/1

o výměře  

429 m2

  zahrada  
část st.p.č

12/2

o výměře cca

414 m2

  dvůr  
p.p.č.

1505/6

o výměře  

83 m2

  ostatní komunikace
st.p.č

12/3

o výměře  

27 m2

  dvůr  
p.p.č.

35

o výměře  

42 m2

  ostatní komunikace
část p.p.č.

1386/1

o výměře cca

335 m2

  ostatní komunikace
p.p.č.

102

o výměře  

67 m2

  ostatní komunikace
část p.p.č.

1386/3

o výměře cca

352 m2

  ostatní komunikace
st.p.č

404

o výměře  

105 m2

  zbořeniště  
část p.p.č.

1386/2

o výměře cca

463 m2

  ostatní komunikace
st.p.č

51

o výměře  

322 m2

  objekt bydlení
část p.p.č.

106

o výměře cca

933 m2

  zahrada  
p.p.č.

109

o výměře  

79 m2

  manipulační plocha
část st.p.č

52/2

o výměře cca

49 m2

  prům.objekt
část st.p.č

54/3

o výměře cca

248 m2

  dvůr  
část p.p.č.

114

o výměře cca

360 m2

  zahrada  
část p.p.č.

120

o výměře cca

423 m2

  zahrada  
část p.p.č.

1388

o výměře cca

397 m2

  ostatní komunikace
část p.p.č.

1490

o výměře cca

287 m2

  zahrada  
část p.p.č.

133/3

o výměře cca

152 m2

  zahrada  
část p.p.č.

1482

o výměře cca

17 m2

  ostatní komunikace

- s c h v á l i l o
zřízení věcného břemene s právem uložení a užívání plynového potrubí včetně práva strpět a zdržet se určitých omezení v ochranném a bezpečnostním pásmu části pozemkové parcely č. 887, 864/14, 971/4, 987/3 a 1431 v k. ú. Chrastava I, ve vlastnictví města, ve prospěch společnosti Severočeská plynárenská, a. s., za jednorázovou úplatu 29 800,-- Kč
- s c h v á l i l o

z předložených nabídek pro prodej stavební parcely č. 35 o výměře 83 m2, stavební parcely č. 36 o výměře 377 m2, pozemkové parcely č. 214 o výměře 882 m2 - zahrada, pozemkové parcely č. 221 o výměře 409 m2 - zahrada, pozemkové parcely č. 222 o výměře 226 m2 - zahrada, pozemkové parcely č. 225/1 o výměře 101 m2 - ostatní plocha, pozemkové parcely č. 225/2 o výměře 585 m2 - ostatní plocha, pozemkové parcely č. 227 o výměře 224 m2 - travní plocha, pozemkové parcely č. 229/1 o výměře 11986 m2 - travní plocha, pozemkové parcely č. 230/4 o výměře 131 m2 - lesní pozemek, pozemkové parcely č. 276/2 o výměře 363 m2 - zahrada, pozemkové parcely č. 873 o výměře 332 m2 - ostatní plocha, vše k. ú. Dolní Chrastava, dle základních podmínek navrhovaných společností Treinvest s. r. o., Teplice
- s c h v á l i l o

záměr směnit garáž se stavební parcelou č. 935 o výměře 20 m2 v k.ú. Chrastava I, ve vlastnictví města, za garáž se stavební parcelou č. 330 o výměře 26 m2 a pozemkovou parcelou č. 198/7 o výměře 3 m2 - ostatní plocha, vše k.ú. Dolní Chrastava, ve vlastnictví manželů Svatopluka a Hany Brodských
- d e k l a r o v a l o

vůli směnit garáž se stavební parcelou č. 935 o výměře 20 m2 v k.ú. Chrastava I, ve vlastnictví města, za garáž se stavební parcelou č. 330 o výměře 26 m2 a pozemkovou parcelou č. 198/7 o výměře 3 m2 - ostatní plocha, vše k.ú. Dolní Chrastava, ve vlastnictví manželů Svatopluka a Hany Brodských, s tím, že město uhradí manželům Svatopluku a Haně Brodských jako kompenzaci rozdílu výměr směňovaných garáží vč. předmětných pozemků dohodnutou částku v zájmu realizace 1. etapy přeložky silnice II/592
- s c h v á l i l o

uzavření smlouvy o budoucí směnné smlouvě čj. 04/2005/SBS pro směnu garáže se stavební parcelou č. 935 o výměře 20 m2 v  k.ú. Chrastava I, ve vlastnictví města, za garáž se stavební parcelou č. 330 o výměře 26 m2 a pozemkovou parcelou č. 198/7 o výměře 3 m2 – ostatní plocha, vše k.ú. Dolní Chrastava, ve vlastnictví manželů Svatopluka a Hany Brodských
- s c h v á l i l o

na základě doporučení RM č. 2005/04/VI ze dne 21. 3. 2005 návrh 1. změny rozpočtu a investičního plánu na r. 2005 ve znění pozměňujících návrhů
- r o z h o d l o

vyčlenit z rozpočtu města do konce volebního období potřebnou částku na vybavení kanceláří zaměstnanců rekonstruované radnice
- s c h v á l i l o

na základě doporučení RM č. 2005/04/VII ze dne 21. 3. 2005 a v souladu se schváleným rozpočtem na rok 2005 darovací smlouvu DR/2/2005 - poskytnutí daru Oblastní charitě Chrastava ve výši 50 000,-- Kč
- s c h v á l i l o

na základě žádosti TJ Spartak Chrastava oddílu kopané převedení částky ve výši 50 000,-- Kč z kapitoly rezervního fondu do kapitoly dary účelově vázané na úpravu hřiště na kopanou (u koupaliště)
- s c h v á l i l o

v návaznosti na své usnesení 2005/01/XIII ze dne 31. 1. 2005 variantu č. 1 a variantu č. 6 návrhu vlajky města Chrastava pro předložení žádosti Podvýboru pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky s tím, že upřednostňuje variantu č. 1
- v z a l o na v ě d o m í

zprávu o průběhu inventarizace za rok 2004
- s c h v á l i l o

dodatek č. 1 k příloze č. 1 zřizovací listiny Školní jídelna Chrastava, příspěvková organizace, Turpišova 343, 463 31 Chrastava
- s c h v á l i l o

1) vyhodnocení připomínkového řízení k návrhu změny č. III schváleného územního plánu města Chrastavy
2) návrh zadání změny č. III schváleného územního plánu města Chrastavy
3) upuštění od zpracování konceptu řešení změny č. III schváleného územního plánu města Chrastavy dle § 21 odst.6 zák.č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
- k o n s t a t o v a l o

v souvislosti s přijatou změnou zákona o volbách do zastupitelstev obcí, že
1) v novele uvedená neslučitelnost je dána vůči “zastupitelstvu”, které zřídilo příspěvkovou organizaci
2) že “zastupitelstvo města” ze zákona (§ 67 v návaznosti na § 5 zákona o obcích) je “zastupitelstvem města”, nikoli “zastupitelstvem”
3) vzhledem k tomu, že novela zákona o volbách do zastupitelstev obcí stanovuje, že neslučitelnost je dána vůči “zastupitelstvu” a neuvádí, že by byla dána vůči “zastupitelstvu města”, znamená to, že se týká “zastupitelstva”. Tím však ze zákona tento orgán není, ten je “zastupitelstvem města”.
- s c h v á l i l o

smlouvu o sdružení prostředků s firmou Krajská správa silnic Libereckého kraje - příspěvková organizace, České mládeže 632/32, 460 06 Liberec, ve věci čištění průjezdních úseků komunikací v intravilánu města Chrastavy, jež jsou dle zřizovací listiny Libereckého kraje a příkazní smlouvy ŘSD ČR v údržbě Krajské správy silnic Libereckého kraje
- s c h v á l i l o
smlouvu o vzájemné spolupráci mezi městem Chrastavou a obcí Bílý Kostel nad Nisou a pověřilo starostu města podpisem smlouvy