Zasedání Zastupitelstva města Chrastava dne 20. 6. 2005
Zastupitelstvo města na tomto zasedání projednalo a usneslo se mimo jiné takto:

- s c h v á l i l o

- n e s c h v á l i l o
prodej pozemkové parcely č. 462 o výměře 912 m2 – zahrada, v k.ú. Chrastava I, do vlastnictví Davida Šugára

- s c h v á l i l o
prodej pozemkové parcely č. 715/1 o výměře 1237 m2 - trvalý travní porost v k.ú. Horní Chrastava, do vlastnictví manželů Josefa a Zdeňky Samohýlových

- n e s c h v á l i l o
následující znění usnesení:

- s c h v á l i l o

- o d l o ž i l o
své rozhodnutí o využití daných pozemků

- s c h v á l i l o
demolici domu č. p. 230 na stavební parcele č. 236 o výměře 83 m2 - zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Chrastava I

- s c h v á l i l o

  1. záměr prodat objekt se stavební parcelou č. 653 o výměře 58 m2 v k. ú. Chrastava I
  2. záměr prodat pozemkovou parcelu č. 818/3 (nebo její část) o výměře 12103 m2 - orná půda pozemkovou parcelu č. 818/7 (nebo její část) o výměře 2728 m2 - orná půda a pozemkovou parcelu č. 843/6 o výměře 467 m2 - orná půda, vše k.ú. Chrastava I (pro podnikatelské aktivity, pro čistou výrobu)
  3. záměr prodat pozemkovou parcelu č. 1273/3 (nebo její část) o výměře 1217 m2 - trvalý travní porost v k.ú. Chrastava I (zřízení zahrady)
  4. záměr prodat část pozemkové parcely č. 58/1) o výměře cca 6000 m2 (po částech) - trvalý travní porost a pozemkovou parcelu č. 58/33 o výměře 178 m2 - zahrada, vše v k ú. Chrastava II (zřízení zahrady)
  5. záměr prodat podíl ve výši 3/10 pozemkové parcely č. 875 o celkové výměře 412 m2 - ostatní plocha (vjezd do garáží v k. ú. Dolní Chrastava)
  6. záměr prodat pozemkovou parcelu č. 699/12 o výměře 17 m2 - ostatní plocha v k. ú. Dolní Vítkov (zřízení zahrady)
  7. záměr prodat stavební parcelu č. 114 o výměře 32 m2 - zastavěná plocha a nádvoří (zbořeniště) v k. ú. Dolní Vítkov (zřízení zahrady)

- s c h v á l i l o

- s c h v á l i l o
smlouvu o spolupráci města se společností .A.S.A. International Enviromental Services GmbH a pověřilo starostu města jejím podpisem (příloha č. 20 k originálu usnesení)

- r o z h o d l o ,
že již přijatá usnesení o účasti .A.S.A. spol. s r.o. platí pro společnost .A.S.A. International Enviromental Services GmbH 

- n a v r h l o
pana Ing. Jindřicha Fadrhonce jako druhého zástupce města do dozorčí rady společnosti Technické a stavební služby a. s. pro funkční období od 1. valné hromady od vstupu společnosti .A.S.A. International Enviromental Services GmbH, s tím, že jmenovaný nebude zástupcem města v představenstvu společnosti

- s c h v á l i l o

- v z a l o    n a   v ě d o m í

- s c h v á l i l o

- v z a l o   n a   v ě d o m í
plán činnosti kontrolního výboru na II. pololetí 2005