Zasedání Zastupitelstva města Chrastava dne 24. října 2005

Na tomto svém zasedání zastupitelstvo města projednalo a usneslo se mimo jiné takto:

- s c h v á l i l o
převod části družstevního podílu v Městském bytovém družstvu Chrastava včetně souvisejících práv a povinností k bytu č. 7 v domě č. p. 205, Andělohorská ul., k. ú. Dolní Chrastava

- s c h v á l i l o
převod části družstevního podílu v Městském bytovém družstvu Chrastava včetně souvisejících práv a povinností k bytu č. 6 v domě č. p. 100, Frýdlantská ul., k. ú. Horní Chrastava, za minimální cenu 209 557,-- Kč a za dalších platných podmínek , t a k t o:
na 1. místě Pavel Čepička za cenu 301 000,-- Kč,
na 2. místě Martě Vlčkové za cenu 221 000,-- Kč,
vč. návrhu smlouvy o převodu části členského podílu vč. práv a povinností v MBD Chrastava čj. K/049/2005

- s c h v á l i l o
převod části družstevního podílu v Městském bytovém družstvu Chrastava včetně souvisejících práv a povinností k bytu č. 2 v domě č. p. 33, Andělská Hora , k. ú. Andělská Hora u Chrastavy, za minimální cenu 230 576,-- Kč a za dalších platných podmínek (Podmínky pro prodej části podílu města Chrastava v Městském bytovém družstvu Chrastava včetně práv a povinností k volným bytům bez nájemního vztahu ze dne 12. 9. 2001, ve znění pozdějších změn a dodatků),
t a k t o:
na 1. místě Františka Marková za cenu 347 700,-- Kč,
na 2. místě manželé Ježkovi za cenu 312 500,-- Kč,
vč. návrhu smlouvy o převodu části členského podílu vč. práv a povinností v MBD Chrastava čj. K/048/2005

- s c h v á l i l o
1. prodej pozemkové parcely č. 1273/3 o výměře 1217 m2 - trvalý travní porost v k.ú. Chrastava I, do vlastnictví Ing. Lamberta Medřického
2. prodej stavební parcely č. 114 o výměře 32 m2 - zastavěná plocha, nádvoří v k.ú. Dolní Vítkov, do vlastnictví manželů Josefa a Štěpánky Málkových
3. prodej pozemkové parcely č. 699/12 o výměře 17 m2 - ostatní plocha v k.ú. Dolní Vítkov, do podílového vlastnictví kupujících, tj. paní Marcele Novákové ideální podíl ve výši 1 z celku a paní Evě Sklenárové ideální podíl ve výši 1 z celku

- s c h v á l i l o
návrh kupní smlouvy čj. K/055/2005 pro prodej pozemkové parcely č. 734/2 o výměře 187 m2 - orná půda v k. ú. Dolní Chrastava, do vlastnictví pana Ivana Koblásy

- s c h v á l i l o
zřízení věcného břemene s právem umístění a strpění stavby zařízení vodovodního řadu DN 110 společně s právem přístupu a příjezdu ke stavbě za účelem údržby, opravy a odstranění havárií vodovodního řadu na pozemkové parcele č. 818/7 v k. ú. Chrastava I, ve vlastnictví města, ve prospěch společnosti Severočeská vodárenská společnost,a.s., vč. návrhu smlouvy č.VB/07/2005

- s c h v á l i l o
bezúplatný převod (nabytí) dle §3 odst. 3 zák. 172/1991 Sb. pozemkové parcely č. 761/76 o výměře 178 m2 – orná půda v k. ú. Chrastava I z vlastnictví ČR - Ústavu územního rozvoje do vlastnictví města Chrastava a pověřila starostu města podpisem předávacího protokolu INKA 186/05, č. j. RU/302005

- s c h v á l i l o
na základě doporučení RM č. j. 2005/14/V ze dne 17. 10. 2005 návrh 4. změny rozpočtu a investičního plánu na rok 2005 včetně úprav přednesených na jednání ZM

- v z a l o na v ě d o m í
zprávu o stavu územně plánovací dokumentace města Chrastava a vyhodnocení požadavků na pořizování změn územně plánovací dokumentace a rozhodlo takto:

- s c h v á l i l o
pořízení změny územního plánu města Chrastava - dle záměru manželů Drahošových - převedení pozemků p. č. 225/3 a 225/4 do plochy rekreace - zahrádkářské osady vše v k. ú. Horní Chrastava, obec Chrastava

- s c h v á l i l o
pořízení změny územního plánu města Chrastava - záměr paní Ing. Radky Hoffmanové – převedení pozemku p. č. 784/2 do plochy pro bydlení nízkopodlažní venkovské v k. ú. Horní Chrastava, obec Chrastava

- s c h v á l i l o
pořízení změny územního plánu města Chrastava - záměr pana Stanislava Čepelíka zastoupeného Ing. Josefem Kopalem - převedení pozemků p. č. 624/1 a 624/2 do ploch pro bydlení nízkopodlažní venkovské v k. ú. Horní Chrastava, obec Chrastava

- s c h v á l i l o
pořízení změny územního plánu města Chrastava - záměr paní Drahomíry Gebrové - převedení části pozemku p. č. 1290 do ploch pro bydlení nízkopodlažní venkovské v k. ú. Horní Chrastava, obec Chrastava

- s c h v á l i l o
pořízení změny územního plánu města Chrastava - záměr paní Evy Fajtové - převedení části pozemku p. č. 281/2 do ploch čisté výroby a výrobních služeb v k. ú. Dolní Chrastava, obec Chrastava

- s c h v á l i l o
pořízení změny územního plánu města Chrastava - záměr manželů Kaprálových - převedení pozemku p. č. 55/2 do ploch pro bydlení nízkopodlažní městské v k.ú. Dolní Chrastava, obec Chrastava

- s c h v á l i l o
pořízení změny územního plánu města Chrastava - záměr manželů Müllerových - převedení pozemku p. č. 346/5 do ploch pro bydlení nízkopodlažní venkovské v k. ú. Dolní Vítkov, obec Chrastava

- r o z h o d l o
1. v souladu s § 19 zák.č. 50/1976 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, jako orgán územního plánování o úplné úhradě nákladů jednotlivých žadatelů schválených změn, a to podílem dle počtu schválených změn
2. o pořízení změn schváleného územního plánu města Chrastava dle usnesení ZM č. 2005/05/X-XVII, ve kterých dojde k uzavření dohody dle odst.1 v termínu do 31. 3. 2006

- v y d a l o
obecně závaznou vyhlášku č. 2/2005, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

- s c h v á l i l o
prodej akcie ELITEX SERVICES a. s. hlavnímu akcionáři MC Invest a. s. za cenu 10 000,--Kč s vědomím, že v případě, že by akcii neprodalo, hlavní akcionář by dle § 183 i obchodního zákoníku akcii města převedl do svého vlastnictví za nižší hodnotu

- s c h v á l i l o
koupi stavební parcely č. 302/3 o výměře 221 m2 – zastavěná plocha, nádvoří a pozemkové parcely č. 343/1 o výměře 143 m2 – zahrada, vše k. ú. Chrastava I od Mgr. Soni Jarošové vč. návrhu kupní smlouvy a pověřilo starostu města jejím podpisem