Zasedání Zastupitelstva města Chrastava dne 12. prosince 2005
Na tomto svém zasedání zastupitelstvo města projednalo a usneslo se mimo jiné takto:

- schválilo
prodej podílu ve výši 3/10 pozemkové parcely č. 875 o celkové výměře 412 m2 - ostatní plocha v k.ú. Dolní Chrastava, do vlastnictví Ing. Zdeňka Brožka za cenu 12 000,- Kč a náklady spojené s prodejem, vč. návrhu kupní smlouvy čj. K/054/2005 a pověřila starostu jejím podpisem

- schválilo
1. převod (nabytí) formou plnění restitučních nároků na náhradu dle § 11 zákona č. 229/91 Sb. dle geometrického plánu č. z. 370-100/2004 p.p.č. 1235/5 o výměře 1343 m2 - vodní plocha v k.ú. Horní Chrastava z vlastnictví Pozemkového fondu CR do vlastnictví města za cenu 4 430,- Kč vč. smlouvy o převodu čj. K/057/2005 a pověřila starostu jejím podpisem
2. úplatný převod (nabytí) dle geometrického plánu č. z. 370-100/2004 p. p. č. 1235/6 o výměře 4709 m2 - vodní plocha v k.ú. Horní Chrastava z vlastnictví Pozemkového fondu ČR do vlastnictví města

- schválilo
1. bezúplatný převod (nabytí) dle § 5 odst. 1 písm. a), b) a c) zákona 95/99 Sb. části p. p. č. 631/3 o výměře cca 800 m2 - trvalý travní porost, části p. p. č. 741 o výměře cca 1200 m2 - trvalý travní porost a části p. p. č. 813/1 o výměře cca 400 m2 - trvalý travní porost z vlastnictví Pozemkového fondu CR do vlastnictví města
2. bezúplatný převod (nabytí) dle § 5 odst. 1 písm. a) a b) zákona 95/99 Sb p. p. č. 1271/2 o výměře 3346 m2 - trvalý travní porost v k. ú. Horní Chrastava a části p. p. č. 660/2 o výměře cca 30 m2 - ostatní plocha v k. ú. Horní Vítkov z vlastnictví Pozemkového fondu ČR do vlastnictví města
3. převod (nabytí) p. p. č. 175/5 o výměře 326 m2 - trvalý travní porost, p. p. č. 175/9 o výměře 105 m2 - trvalý travní porost p. p. č. 175/8 o výměře 241 m2 - trvalý travní porost p. p. č. 175/11 o výměře 210 m2 - trvalý travní porost, vše k. ú. Chrastava II a p. p. č. 314/2 o výměře 161 m2 - trvalý travní porost v k. ú. Andělská Hora u Chrastavy z vlastnictví Pozemkového fondu ČR do vlastnictví města

- schválilo
bezúplatný převod (nabytí) dle § 5 odst. 1 písm. d) zákona 95/99 Sb níže uvedených pozemků z vlastnictví Pozemkového fondu CR do vlastnictví města:
k.ú. Dolní Chrastava
p.p.č. 780/2 o výměře 736 m2 – ostatní plocha, komunikace
část p.p.č. 427/10 o výměře 916 m2 – orná půda
p.p.č 317 o výměře 82 m2 – trvalý travní porost
k.ú. Dolní Vítkov
p.p.č. 469/5 o výměře 4469 m2 – ostatní plocha, komunikace
p.p.č. 686 o výměře 1035 m2 – ostatní plocha, komunikace
p.p.č. 738/1 o výměře 6796 m2 – ostatní plocha, komunikace
p.p.č.738/4 o výměře 2080 m2 – ostatní plocha, komunikace
p.p.č. 745/1 o výměře 1430 m2 – ostatní plocha, komunikace
p.p.č. 745/3 o výměře 4949 m2 – ostatní plocha, komunikace
část p.p.č. 764/1 o výměře cca 200 m2 – ostatní plocha, komunikace
k.ú. Horní Chrastava
část p.p.č. 120/24 o výměře cca 750 m2 – ostatní plocha, komunikace
p.p.č. 521/3 o výměře 1202 m2 – ostatní plocha, komunikace
p.p.č. 1354/1 o výměře 1569 m2 – ostatní plocha, komunikace
p.p.č. 1389 o výměře 4948 m2 – ostatní plocha, komunikace
část p.p.č. 1390 o výměře cca 1000 m2 – ostatní plocha, komunikace
část p.p.č. 488/3 o výměře cca 100 m2 – ostatní plocha, komunikace
část p.p.č. 1450/1 o výměře cca 800 m2 – ostatní plocha, komunikace
část p.p.č. 1488 o výměře cca 350 m2 – ostatní plocha, komunikace
p.p.č. 1022/3 ( nebo část) o výměře 157 m2 – zahrada
část p.p.č. 943/5 o výměře 104 m2 – ostatní plocha
k.ú. Chrastava I
část p.p.č. 390/1 o výměře cca 500 m2 – trvalý travní porost
p.p.č. 1117/4 o výměře 440 m2 – ostatní plocha
k.ú. Horní Vítkov
p.p.č. 1131/2 o výměře 224 m2 – ostatní plocha, komunikace
p.p.č. 1143/1 o výměře 1659 m2 – ostatní plocha, komunikace
p.p.č. 1143/4 o výměře 742 m2 – ostatní plocha, komunikace
p.p.č. 1159/1 o výměře 503 m2 – ostatní plocha, komunikace
p.p.č. 1137/1 o výměře 9003 m2 – ostatní plocha, komunikace
p.p.č. 1159/2 o výměře 511 m2 – ostatní plocha, komunikace

- schválilo
nežádat o převod p.p.č. 49/3 o výměře 1345 m2 – trvalý travní porost v k.ú. Andělská Hora u Chrastavy

- schválilo
1. záměr prodat stavební parcelu č. 881 o výměře 8 m2 - zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Chrastava I
2. záměr prodat p. p. č. 58/12 o výměře 1716 m m2 – trvalý travní porost v k.ú. Horní Chrastava (zřízení zahrady)
3. záměr prodat část p. p. č. 25 o výměře cca 420 m2 – ostatní plocha v k. ú. Horní Chrastava (zřízení zahrady)
4. záměr prodat p. p. č. 691/5 o výměře 1498 m2 – ostatní plocha a p. p. č. 771/2 o výměře 131 m2 – ostatní plocha v k. ú. Dolní Vítkov (zřízení zahrady)

- schválilo
zřízení věcného břemene s právem umístění a strpění stavby zařízení kanalizační přípojky společně s právem přístupu a příjezdu ke stavbě za účelem údržby a opravy na pozemkové parcele č. 7/1 v k. ú. Dolní Vítkov (za předpokladu, že nebudou narušeny stávající odtokové poměry), ve vlastnictví města, ve prospěch manželů Romana a Zuzany Dymešových, vč. návrhu smlouvy č. SBS/011/2005 a pověřila starostu jejím podpisem

- schválilo
opravu svého usnesení čj. 2005/05/I ze dne 24. 10. 2005 tak, že se mění cena na 356 181,-- Kč

- schválilo
návrh 5. změny rozpočtu a investičního plánu na r. 2005 včetně dodatku

- schválilo
rozpočtové provizorium a investiční plán na rok 2006 dle § 13 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů včetně přijatých pozměňovacích návrhů

- schválilo
pravidla rozpočtového provizoria potřebná k zajištění plynulosti hospodaření v souladu s § 13 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

- schválilo
pořízení změny územního plánu města Chrastava - vyvolané Českým zahrádkářským svazem, ZO Chrastava, převedení rezervní lokality č. 82 pro 5 RD v k.ú. Dolní Chrastava, obec Chrastava do ploch pro bydlení nízkopodlažní městského typu

- rozhodlo
1. v souladu s ust. § 19 zák.č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů , jako orgán územního plánování o úplné úhradě nákladů jednotlivých žadatelů schválených změn, a to podílem dle počtu schválených změn
2. pořízení změn schváleného územního plánu města Chrastava dle usnesení ZM č. 2005/06/XIII, ve které dojde k uzavření dohody dle odst.1 v termínu do 31. 3. 2006

- schválilo
změnu zřizovací listiny Základní školy, Chrastava, Vítkov 69, okres Liberec - příspěvková organizace

- vydalo
obecně závaznou vyhlášku č. 3/2005, kterou se stanovují školské obvody základních škol zřízené městem

- zřídilo
s účinností od 1. 1. 2006 fond skládky Chrastava – Dolní Vítkov jako trvalý peněžní fond pro rekultivaci a asanaci skládky

- schválilo
pravidla tvorby a čerpání fondu skládky ”Václavice”

- zrušilo
fond kotelny Střelecký vrch a pravidla pro jeho tvorbu a čerpání

- deleguje
1. zástupce města pana Ing. Michaela Canova, starostu, na jednání valné hromady společnosti Severočeská vodárenská společnost a. s., konané v roce 2006 (náhradník pan Miloslav Pilař, místostarosta)
2. zástupce města pana Ing. Michaela Canova, starostu, na jednání valné hromady společnosti Termizo a. s., konané v roce 2006 (náhradník pan Miloslav Pilař, místostarosta)
3. zástupce města pana Ing. Michaela Canova, starostu, na jednání valné hromady společnosti ČSAD a. s., konané v roce 2006 (náhradník pan Miloslav Pilař, místostarosta)
4. zástupce města pana Ing. Michaela Canova, starostu, na jednání valné hromady společnosti Technické a stavební služby a. s., konané v roce 2006 (náhradník pan Miloslav Pilař, místostarosta)
5. zástupce města pana Miloslava Pilaře, místostarostu, na jednání členské schůze bytového družstva MBD Chrastava a. s., konané v roce 2006 (náhradník pan Ing. Michael Canov, starosta)
6. zástupce města pana Ing. Michaela Canova, starostu, na jednání členské schůze TJ Spartak Chrastava, konané v roce 2006 (náhradník pan Miloslav Pilař, místostarosta)
7. zástupce města pana Miloslava Pilaře, místostarostu, na jednání valné hromady
a) honebního společenstva Liberec - Machnín, konané v roce 2006 (náhradník pan Ing. Michael Canov, starosta)
b) honebního společenstva Chrastava - Vítkov, konané v roce 2006 (náhradník pan Ing. Michael Canov, starosta)
Výše uvedené delegace jsou platné do 31. 12. 2006 i v případě ukončení mandátu starosty, respektive místostarosty delegovaných osob, pokud po komunálních volbách nově zvolené zastupitelstvo města nerozhodne jinak.

- vzalo na vědomí
informaci starosty o plánovaných termínech zasedání ZM v roce 2006

- vzalo na vědomí,
1. že v souvislosti, mimo jiné s usnesením č. 2005/03/XII ze dne 20. 6. 2005, městu Chrastava byl obnoven zápis vlastnického práva k pozemkům st. p. č. 352, p. p. č. 44/1 a 405/2 v hodnotě cca 400 tis. Kč poté, co město zastoupené starostou, využilo svého práva udělení nesouhlasu s přepsáním vlastnického práva u daných pozemků na Českou republiku a v následném správním řízení podalo s úspěchem odvolání
2. že Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 16. listopadu 2005 usnesením doporučil Poslanecké sněmovně pod tiskem 1128/2 přijmout pozměňovací návrh státního rozpočtu pro rok 2006. Tato změna pod položkou 29/56 zahrnuje dotaci pro rekonstrukci hlavní budovy ZŠ nám. 1. máje ve výši 15 mil. Kč. Poslanecká sněmovna tento návrh 2. 12. 2005 schválila.

- vzalo na vědomí
plán činnosti kontrolního výboru na 1. pololetí 2006

- schválilo
v souladu se schváleným rozpočtem na rok 2005 darovací smlouvu DR/15/2005 - poskytnutí daru TJ Spartak Chrastava, oddíl kuželek, ve výši 40 000,-- Kč