Zasedání Zastupitelstva města Chrastava dne 30. ledna 2006
Na tomto svém zasedání zastupitelstvo města projednalo a usneslo se mimo jiné takto:

- s c h v á l i l o
1. převod části družstevního podílu v Městském bytovém družstvu Chrastava včetně souvisejících práv a povinností k bytu č. 4 v domě č. p. 57, Frýdlantská ul., k. ú. Chrastava I, manželům Jiřímu a Zuzaně Kynclovým
2. převod části družstevního podílu v Městském bytovém družstvu Chrastava včetně souvisejících práv a povinností k bytu č. 1 v domě č. p. 204, Andělohorská ul., k. ú. Dolní Chrastava, paní Katarině Májové

- s c h v á l i l o
1. směnu stavební parcely č. 31 o výměře 98 m2 - zastavěná plocha, nádvoří v k. ú. Andělská Hora u Chrastavy, ve vlastnictví města za dle geometrického plánu čz. 151-306/2003 p. p. č. 157/2 o výměře 210 m2 - zahrada v k. ú. Andělská Hora u Chrastavy, ve vlastnictví manželů Milana a Jaroslavy Kocúrových, vč. návrhu směnné smlouvy čj. K/08/2006
2. směnu dle geometrického plánu čz. 163-265/2001p.p.č. 79/3 o výměře 234 m2 - ostatní plocha v k.ú. Dolní Vítkov, ve vlastnictví města za p.p.č. 769/3 o výměře 151 m2 - vodní plocha v k.ú. Dolní Vítkov, ve vlastnictví státu, se kterým má právo hospodařit Povodí Labe, státní podnik, vč. návrhu směnné smlouvy čj. K/07/2006

- s c h v á l i l o
1. prodej p. p. č. 58/2 o výměře 1716 m2 - louka, vč. věcného břemene v k. ú. Horní Chrastava, do vlastnictví manželů Miroslava a Ludmily Soukupových
2. prodej dle geometrického plánu čz. 592-271/2005 p. p. č. 1074/1 o výměře 83 m2 - zahrada v k. ú. Chrastava I, do vlastnictví Květoslavy Špicarové
3. prodej dle geometrického plánu čz. 592-271/2005 p. p. č. 1074/2 o výměře 17 m2 - zahrada v k. ú. Chrastava I, do vlastnictví Ing. Marcela Hanzla

- s c h v á l i l o
dodatek č. 1, čj. SBS/03/2006 ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní čj. SBS/05/2005 ze dne 29. 9. 2005 a pověřilo starostu jeho podpisem

- s c h v á l i l o
záměr prodat pozemkovou parcelu č. 695/14 o výměře 9 m2 - ostatní plocha v k. ú. Dolní Vítkov

- z r u š i l o
organizační předpis pro prodej nemovitostí z majetku města - “Podmínky prodeje pozemků pro výstavbu rodinných domů v Chrastavě” ze dne 6. 4. 1998

- s c h v á l i l o
na základě doporučení RM 2006/01/VII 1) ze dne 16. 1. 2006 návrh rozpočtu a investičního plánu na r. 2006

- s c h v á l i l o
na základě doporučení RM 2006/01/VII 2) ze dne 16. 1. 2006 pravidla pro tvorbu a čerpání sociálního fondu na rok 2006

- s c h v á l i l o
dle § 85, písm. j) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření smlouvy č. RŮ/02/2006 o přijetí půjčky od věřitele pana Aleše Kačeny, za účelem úhrady části nákladů na rekonstrukci objektu č. p. 104 v Chrastavě, Nádražní ulici a pověřila starostu jejím podpisem. Toto usnesení ZM navazuje na usnesení RM č. 19/99 bod 100) písm.e) ze dne 25. 10. 2000.

- z v o l i l o
paní Renátu Heblákovou, paní Miladu Sedlákovou, paní Lenku Zíkovou, paní Mgr. Doris Žákovou a pana Zdeňka Kirschlägera přísedícími Okresního soudu v Liberci pro funkční období 2006 – 2010

- v z a l o na v ě d o m í
informaci starosty ohledně daňové kontroly Finančního úřadu v Liberci na poskytnutí systémové dotace na akci “B. j. Bílokostelecká č. p. 50” zahájené 5. 6. 2002 s tím, že Finanční úřad v Liberci, zastoupený ředitelem Ing. Liborem Pilařem a vedoucí oddělení dotací Ing. Jiřinou Sehnoutkovou, na ústním jednání dne 11. 1. 2006 do protokolu konstatoval, že v předmětné daňové kontrole nebude nadále pokračovat z důvodu uplynutí prekluzní lhůty, což ve svém důsledku znamená, že Městu Chrastava již v žádném případě nehrozí odvod dotace + penále v celkové výši 6,4 mil. Kč, kterou Finanční úřad v Liberci v předkládaných zprávách již od 17. 10. 2002 požadoval

- v z a l o na v ě d o m í
informaci starosty ohledně finanční kontroly Finančního ředitelství v Ústí nad Labem na poskytnutí systémové dotace na akci “Školní jídelna Chrastava” realizované od 3. 5. 2005 do 9. 12. 2005 s tím, že v závěrečném protokolu bylo konstatováno, že “Provedenou kontrolou předložených dokladů nebylo zjištěno porušení podmínek daných Rozhodnutím o účasti státního rozpočtu na financování akce.”

- v z a l o na v ě d o m í
uzavření smlouvy se zhotovitelem SYNER, s. r. o., Rumunská 655/9, 460 01 Liberec na realizaci stavby "Rekonstrukce a dostavba hlavní budovy Základní škola Chrastava, náměstí 1. máje 228, okres Liberec - příspěvková organizace" a schválilo navrhovaný harmonogram stavby RA 80 a RA 81

- s c h v á l i l o
návrh tajemníka MěÚ na peněžitá plnění fyzickým osobám, členům výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva města

- s c h v á l i l o
v souladu s § 2 a § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, rozpočtový výhled města Chrastava na rok 2007 a 2008

- s t a n o v i l o
počet členů zastupitelstva města na volební období 2006 až 2010 na 19 (slovy devatenáct)