Zasedání Zastupitelstva města Chrastava dne 3. dubna 2006

Na tomto svém zasedání zastupitelstvo města projednalo a usneslo se mimo jiné takto:

s c h v á l i l o

 1. převod části družstevního podílu v Městském bytovém družstvu Chrastava včetně souvisejících práv a povinnosti k bytu č. 23 v domě č. p. 204, Andělohorská ul., k. ú. Dolní Chrastava
 2. převod části družstevního podílu v Městském bytovém družstvu Chrastava včetně souvisejících práv a povinností k bytu č. 3 v domě č. p. 159, Barandov., k. ú. Dolní Chrastava

s c h v á l i l o

 1. prodej části pozemkové parcely č. 818/3 o výměře cca 11 200 m2 - orná půda, části pozemkové parcely č. 818/7 o výměře cca 2 528 m2 - orná půda a pozemkovou parcelu č. 843/6 o výměře 467 m2 - orná půda, vč. věcného břemene, vše k.ú. Chrastava I do vlastnictví firmy MB INDUSTRY s.r.o., za cenu 100,- Kč/m2 a náklady spojené s prodejem a vyhotovením geometrického plánu
 2. prodej části pozemkové parcely č. 818/7 o výměře cca 200 m2 - orná půda v k.ú. Chrastava I do vlastnictví Veroniky Šplíchalové, za cenu 100,- Kč/m2 a náklady spojené s prodejem a vyhotovením geometrického plánu

s c h v á l i l o
prodej pozemkové parcely č. 691/5 o výměře 1498 m2 - ostatní plocha, pozemkové parcely č. 695/14 o výměře 9 m2 - ostatní plocha a pozemkové parcely č. 771/2 o výměře 131 m2 - ostatní plocha, vše k.ú. Dolní Vítkov, do vlastnictví manželů Votavových

s c h v á l i l o
bezúplatné nabytí (darování) pozemkových parcel č. 1430/13 o výměře 708 m2 - ostatní plocha, komunikace a č. 1430/14 o výměre 424 m2 - ostatní plocha, komunikace, vše k.ú. Chrastava I, z vlastnictví Libereckého kraje do vlastnictví města včetně návrhu darovací smlouvy K/012/2006 a pověřilo starostu jejím podpisem

s c h v á l i l o
bezúplatné nabytí (darování) místní komunikace (v hodnotě 462 590,- Kč) na pozemkové parcele č. 120/28 v k. ú. Andělská Hora u Chrastavy, z vlastnictví Ing. Jiřího Macháčka, Roberta Bratršovského, Reného Švejdy, MUDr. Petra Hartla a Michala Zaydlara do vlastnictví města, včetně návrhu darovací smlouvy K/013/2006 a pověřilo starostu jejím podpisem

s c h v á l i l o
na základě dodatečného uznání našich nároků na historický majetek změnu svého usnesení čj. 2005/06/III, bod č. 2, takže nově zní: úplatný převod (nabytí) části p.p.č. 1235/1 o výměře cca 1200 m2 -vodní plocha a části p.p.č. 1235/6 o výměře cca 1300 m2 - vodní plocha v k.ú. Horní Chrastava z vlastnictví Pozemkové fondu do vlastnictví města

s c h v á l i l o
na základě doporučení RM 2006/04/IV ze dne 20. 3. 2006 5. změnu podmínek pro prodej části podílu Města Chrastava v Městském bytovém družstvu Chrastava nájemcům bytů

z r u š i l o
1) usnesení č. I, bod č. 3 ze dne 24. 6. 2002
2) usnesení č. I, bod 7 ze dne 23. 9. 2002
3) usnesení č. 2004/01/I, bod č. 13 ze dne 26.1. 2004

s c h v á l i l o

 1. záměr prodat pozemkovou parcelu č. 1067/2 o výměře 136 m2 - trvalý travní porost v k.ú. Chrastava I (zahrada)
 2. záměr prodat pozemkovou parcelu č. 316 (nebo její část) o výměře 564 m2 - ostatní plocha v k.ú. Horní Chrastava (zahrada)
 3. záměr prodat pozemkovou parcelu č. 13/1 (nebo její část) o výměře 625 m2 - trvalý travní porost v k.ú. Dolní Vítkov (zahrada)
 4. záměr prodat pozemkovou parcelu č. 691/3 o výměře 106m2 - ostatní plocha v k.ú. Dolní Vítkov (přístup k objektu)
 5. záměr prodat část p.p.č. 82/1 o výměře cca 2200 m2 - ostatní plocha v k.ú. Chrastava II (stavba RD)
 6. 6. záměr prodat (nebo část) p.p.č. 49 o výměre 1535 m2 - trvalý travní porost a p.p.č. 50 o výměře 252 m2 - zahrada, vše k.ú. Chrastava II (stavba RD, zahrada)
 7. záměr prodat část p.p.č. 309/1 o výměře cca 1600 m2 - trvalý travní porost a p.p.č. 318/3 o výměře 1223 m2 - ostatní plocha, vše k. ú. Dolní Chrastava (stavba RD)
 8. záměr prodat (nebo část) p.p.č. 85 o výměře 2194 m2 - zahrada a p.p.č. 86 o výměře 349 m2 - ostatní plocha, vše k.ú. Andělská Hora u Chrastavy (stavba RD)
 9. záměr prodat p.p.č. 1278/2 o výměře 970 m2 - trvalý travní porost v k.ú. Horní Chrastava (stavba RD)
 10. záměr prodat p.p.č. 1274/2 o výměře 889 m2 - trvalý travní porost v k.ú. Horní Chrastava (stavba RD)
 11. záměr prodat p.p.č. 1274/4 o výměre 638 m2 - trvalý travní porost v k.ú. Horní Chrastava (stavba RD)
 12. záměr prodat (nebo část) p.p.č. 1284/2 o výměře 2322 m2 - trvalý travní porost v k.ú. Horní Chrastava (stavba RD)
 13. záměr prodat p.p.č. 1280/1 o výměře 560 m2 - trvalý travní porost v k.ú. Horní Chrastava (stavba RD)
 14. záměr prodat (nebo části) st. p. č. 24 o výměře 73 m2, p. p. č. 61 o výměře 177 m2 - zahrada, p. p. č. 58 o výměře 848 m2 zahrada, p. p. č. 63/1 o výměře 359 m2 - zahrada a p. p. č. 63/2 o výměře 622 m2 - zahrada, vše k.ú. Horní Vítkov (stavba RD, zahrada)
 15. záměr prodat (nebo části) p. p. č. 434/4 o výměře 484 m2 -zahrada a p. p. č. 434/1 o výměře 1559 m2 - ostatní plocha, vše k. ú. Horní Vítkov (stavba RD, zahrada)
 16. záměr prodat (nebo část) p. p. č. 187/1 o výměre 2174 m2 - trvalý travní porost v k. ú. Horní Vítkov (stavba RD, zahrada)

v y d a l o
obecně závaznou vyhlášku č. 1/2006, o zřízení městské policie

v y d a l o
obecně závaznou vyhlášku č. 2/2006, o podrobnostech stejnokroje strážníků městské policie a jeho nošení

s c h v á l i l o
na základě doporučení RM 2006/04/XI ze dne 20. 3. 2006 návrh 1. změny rozpočtu a investičního plánu na r. 2006

- s c h v á l i l o
na základě doporučení RM 2006/04/XIII ze dne 20. 3. 2006 čerpání rezervního fondu do výše 250 tis. Kč v případě poskytnutí dotace z "Fondu požární ochrany" Libereckého kraje na financování investiční akce - pořízení požární techniky - automobil pro SDH Chrastava

s c h v á l i l o

 1. na základě doporučení RM 2006/04/XII ze dne 20. 3. 2006 a v souladu s 1. změnou rozpočtu na rok 2006 darovací smlouvu DR/2/2006 - poskytnuti daru Oblastní Charitě Liberec, Jungmannova 333/23, IČ 265 206 99, ve výši 60 000,- Kč
 2. na základě doporučení RM 2006/04/XII ze dne 20. 3. 2006 a v souladu s 1. změnou rozpočtu na rok 2006 darovací smlouvu DR/1/2006 - poskytnutí daru SDH Chrastava, občanské sdružení, Nádražní 203, 46331 Chrastava, IČ 640 391 88, ve výši 22 799,- Kč
 3. na základě doporučení RM 2006/04/XII ze dne 20. 3. 2006 a v souladu se schváleným rozpočtem na rok 2006 darovací smlouvu DR/3/2006 - poskytnutí daru příspěvkové organizaci Základní škola Chrastava, náměstí 1. máje 228, IČ 727 416 43, ve výši 30 000,- Kč

v z a l o na v ě d o m í

 1. zprávu o průběhu inventarizace za rok 2005
 2. rozpočet Mikroregionu Hrádecko-Chrastavsko na rok 2006

- v z a l o n a v ěd o m í
informaci starosty ohledně kauzy "Skatepark", ve které bylo:

 1. soudně rozhodnuto o exekuci majetku firmy Asacen s.r.o. v likvidaci ve prospěch Města Chrastava
 2. soudně rozhodnuto, že se majitel firmy Ing. Zdeněk Nečas dopustil trestného činu podvodu a kromě podmíněného trestu odnětí svobody 2 roky na zkušební dobu 4 let mu byla uložena povinnost úhrady škody vůči Městu Chrastava

s c h v á l i l o
v návaznosti na nařízení vlády č. 50/2006 Sb., kterým se mění nařízení vlády 37/2003 Sb. ohledně odměn členům ZM, dodatek č. 1 k usnesení ZM č. 2003/02 ze dne 31. 3. 2003

s c h v á l i l o
na základě výsledků ankety občanů Dolního a Horního Vítkova smlouvu o spolupráci ve věci "Větrného parku Václavice - Uhelná" mezi Městem Chrastava a společností EEH s. r. o.