Zasedání Zastupitelstva města Chrastava dne 16. 10. 2006
Zastupitelstvo města na tomto zasedání projednalo a usneslo se mimo jiné takto:
- s c h v á l i l o

na návrh finančního výboru odložení projednání žádosti manželů Jaroslava a Lenky Třešňákových do doby, kdy bude patrné, že se stavba skutečně zrealizuje
- v y d a l o

obecně závaznou vyhlášku č. 12/2006 Požární řád města Chrastavy
- v y d a l o

obecně závaznou vyhlášku č. 13/2006, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných tanečních zábav, diskoték a jiných kulturních podniků k zajištění veřejného pořádku
- v y d a l o

obecně závaznou vyhlášku č. 14/2006, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/1998, o zimní údržbě místních komunikací a průjezdnosti silnic, ve znění pozdějších předpisů
- s c h v á l i l o

na základě doporučení RM č.j. 2006/14/XI bod 1) ze dne 2. 10. 2006 návrh 3. změny rozpočtu a investičního plánu na rok 2006
- s c h v á l i l o

na základě doporučení RM č.j. 2006/14/XI bod 2) ze dne 2. 10. 2006 a dodatku č. 1 k úvěrové smlouvě č. 150010 ze dne 24. 9. 2003 souhlas s navrhovaným přesunem splátek úvěru VB CZ, a.s. pro rok 2007 do dalších let. Nová výše čtvrtletních splátek bude od 31. 3. 2008 činit 884 200,-- Kč.
- s c h v á l i l o

1) vyhodnocení připomínkového řízení k návrhu změny č. V schváleného územního plánu města Chrastavy
2) návrh zadání změny č. V schváleného územního plánu města Chrastavy dle vyhodnoceného připomínkového řízení
3) upuštění od zpracování konceptu řešení změny č. V schváleného územního plánu města Chrastavy dle § 21 odst.6 zák.č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
- v z a l o na v ě d o m í

zprávu o stavu územně plánovací dokumentace města Chrastava a vyhodnocení požadavků na pořizování změn územně plánovací dokumentace a rozhodlo o jednotlivých návrzích v bodech X - XVII
- s c h v á l i l o

pořízení změny územního plánu města Chrastava - dle záměru pana Pavla Vodičky, Sportovní 508, 463 31 Chrastava - převedení pozemku p.č. 1293/2 do ploch pro bydlení nízkopodlažní venkovské v k. ú. Chrastava I, obec Chrastava
- s c h v á l i l o

pořízení změny územního plánu města Chrastava - záměr pana Petra Krause, Andělohorská 206, 463 31 Chrastava - převedení pozemků p.č. 210/18 a 210/17 do plochy pro bydlení nízkopodlažní venkovské v k. ú. Horní Chrastava, obec Chrastava
- s c h v á l i l o

pořízení změny územního plánu města Chrastava - záměr manželů Ilony a Václava Tomešových, Frýdlantská 40, 463 31 Chrastava - převedení pozemků p.č. 210/15, 210/16 a 268/1, včetně souvisejících pozemků, do ploch rekreace zahrádkářské osady v k.ú. Horní Chrastava, obec Chrastava
- s c h v á l i l o

pořízení změny územního plánu města Chrastava - záměr paní Evy Fajtové, Nádražní 21, 463 31 Chrastava - převedení pozemku p.č. 769/6 do ploch pro bydlení nízkopodlažní venkovské v k.ú. Horní Chrastava, obec Chrastava
- s c h v á l i l o

pořízení změny územního plánu města Chrastava - záměr pana Josefa Samohýla, Nová 315/3, 46010 Liberec 10 - převedení pozemků p.č. 715/1 a 715/2 do ploch pro bydlení nízkopodlažní venkovské v k. ú. Horní Chrastava, obec Chrastava
- s c h v á l i l o

pořízení změny územního plánu města Chrastava - záměr Ing. Zdeňka Brožka, Svatoplukova 647/6, 460 01 Liberec 4 - převedení pozemku p.č. 856/1 do ploch pro bydlení nízkopodlažní venkovské v k. ú. Chrastava I, obec Chrastava
- s c h v á l i l o

pořízení změny územního plánu města Chrastava - záměr manželů Jany a Ladislava Tomičových, Žitavská 133/59, 460 01 Liberec 11 převedení části pozemku p.č. 448/4 v k. ú. Horní Vítkov, obec Chrastava do plochy občanské vybavenosti
- s c h v á l i l o

pořízení změny územního plánu města Chrastava - záměr paní Jany Votavové, Andělská Hora 41, 463 31 Chrastava - převedení části pozemku p.č. 287/1 do ploch pro bydlení nízkopodlažní venkovské v k. ú. Andělská Hora u Chrastavy, obec Chrastava
- r o z h o d l o

1) v souladu s ust. § 19 zák.č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, jako orgán územního plánování o úplné úhradě nákladů jednotlivých žadatelů schválených změn, a to podílem dle počtu schválených změn
2) o pořízení změn schváleného územního plánu města Chrastava dle usnesení ZM č. 2006/05/X - 2006/05/XVII, ve které dojde k uzavření dohody dle odst.1 v termínu do 31. 3. 2007
- v z a l o na v ě d o m í

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě se zhotovitelem SYNER, s. r. o., Rumunská 655/9, 460 01 Liberec na realizaci stavby "Rekonstrukce a dostavba hlavní budovy Základní škola Chrastava, náměstí 1. máje 228, okres Liberec - příspěvková organizace" a schválilo změnu plnění stavby uvedenou v ISPROFINU RA 81 dle zprávy o průběhu akce
- v z a l o na v ě d o m í

informaci starosty a právního zástupce města Mgr. Martina Vondrouše v kauze Integra Liberec a. s.
- s c h v á l i l o

nezávaznou úvěrovou nabídku Volksbank CZ, a. s. ze dne 12. 10. 2006 na přefinancování úvěru Hypoteční banky, a. s. a zplnomocnilo starostu podpisem příslušné úvěrové smlouvy v případě, že její obsah bude souhlasit s úvěrovou nabídkou
- s c h v á l i l o

a) dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. H001/06/10046 ze dne 18.1.2006 na dodávku stavby “Rekonstrukce a dostavba hlavní budovy Základní škola Chrastava, náměstí 1. máje 228, okres Liberec - příspěvková organizace” a pověřilo starostu podpisem uvedeného dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. H001/06/10046 ze dne 18. 1. 2006
b) v souladu s ustanovením § 85, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění platných předpisů, dohodu o splátkách ceny díla vyplývající z dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. H001/06/10046 ze dne 18. 1. 2006 na dodávku stavby “Rekonstrukce a dostavba hlavní budovy Základní škola Chrastava, náměstí 1. máje 228, okres Liberec - příspěvková organizace”, která bude uzavřena mezi Městem Chrastava, IČ 00262871 a společností SYNER s. r .o., IČ 48292516