Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Chrastava
dne 1. listopadu 2006

Z M s c h v á l i l o
navržený program zasedání:

 1. Volební a hlasovací řád
 2. Volba a zpráva mandátové a volební komise
 3. Složení slibu členů zastupitelstva města
 4. Stanovení počtu členů rady města a určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva dlouhodobě uvolněni
 5. Volba starosty, místostarosty, dalších členů rady města a předsedy kontrolního výboru
 6. Různé
 7. Diskuse

ZM s c h v á l i l o
volební a hlasovací řád

ZM s c h v á l i l o
mandátovou komisi ve složení:

 1. Mgr. Václav Severa
 2. Michal Košina
 3. Miloslav Pilař

ZM s c h v á l i l o
volební komisi ve složení:

 1. Mgr. Aleš Trpišovský
 2. Ing. Petr Rachlický
 3. Pavel Pěch
 4. Petr Rozmajzl
 5. Ivana Loučková
 6. Ing. Petra Némethová

ZM s c h v á l i l o
zprávu mandátové komise

ZM s t a n o v i l a
v souladu s § 84 a § 99 zák. č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), počet členů rady města na 5 (slovy pět)

Z M s t a n o v i l o
v souladu s § 84 zákona počet dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva na 2 (slovy dva) a u r č i l o, že to bude pro funkce starosta a místostarosta

Z M z v o l i l o
starostou města Ing. Michaela Canova

Z M z v o l i l o
místostarostou města pana Miloslava Pilaře

Z M z v o l i l o
3. členem rady města pana Pavla Pěcha

Z M z v o l i l o
4. členem rady Ing. Jiřího Mlynáře

Z M z v o l i l o
5. členem rady pana Michala Košinu

Z M o d v o l a l o
paní Martinu Peřinovou z funkce předsedkyně kontrolního výboru z důvodu nesplnění §117 odst. (4) zákona (není již členkou ZM)

Z M z v o l i l o
předsedkyní kontrolního výboru paní Romanu Krčkovou

Ing. Michael Canov - starosta
Miloslav Pilař - místostarosta