Zasedání Zastupitelstva města Chrastava dne 11. 12. 2006

Zastupitelstvo města na tomto zasedání projednalo a usneslo se mimo jiné takto:

- s c h v á l i l o
umístění pamětní desky na rodném domě malíře Willi Sitteho v pořadí český jazyk, německý jazyk

- s c h v á l i l o

 1. návrh kupní smlouvy čj. K/046/2006 pro prodej pozemkové parcely č. 86 o výměře 349 m2 - ostatní plocha a dle geometrického plánu č. z. 183-296/2006 p. p. č. 85/1 o výměře 794 m2 – zahrada, v k. ú. Andělská Hora u Chrastavy do vlastnictví manželů Martina a Heleny Kačenových
 2. návrh kupní smlouvy čj. K/047/2006 pro prodej dle geometrického plánu č. z. 183-296/2006 p. p. č. 85/2 o výměře 1400 m2 – zahrada, v k. ú. Andělská Hora u Chrastavy do vlastnictví pana Tomáše Hovada

- s c h v á l i l o
návrh kupní smlouvy čj. K/048/2006 pro prodej dle geometrického plánu č. z. 206-297/2006 p. p. č. 8/1 o výměře 1369 m2 - ostatní plocha, v k. ú. Dolní Vítkov do vlastnictví manželů Antonína a Heleny Pechočiakových

- v y d a l o
obecně závaznou vyhlášku č. 15/2006, o stanovení podmínek pro pořádání a průběhu akcí typu technopárty a o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s jejich konáním

- s c h v á l i l o

 1. na základě doporučení RM č. 2006/16/IX ze dne 20. 11. 2006 návrh 4. změny rozpočtu a investičního plánu na r. 2006 včetně pozměňovacích návrhů předložených na jednání ZM dne 11. 12. 2006
 2. na základě doporučení RM č. 2006/16/IX ze dne 20. 11. 2006 rozpočtové provizorium a investiční plán na rok 2007 dle § 13 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
 3. na základě doporučení RM č. 2006/16/IX ze dne 20. 11. 2006 pravidla rozpočtového provizoria potřebná k zajištění plynulosti hospodaření v souladu s § 13 odst. 2 zákona č. 4c 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

- s c h v á l i l o
jednací řád Zastupitelstva města Chrastava

- v z a l o n a v ě d o m í
odstoupení paní Zdeňky Novotné z funkce členky kontrolního výboru ke dni 21. 11. 2006

- o d v o l a l o
z funkce členů kontrolního výboru paní Jiřinu Flemingovou, paní Renatu Hradcovou, a Mgr. Alenu Páchymovou, z funkce předsedy finančního výboru Mgr. Aleše Trpišovského a z funkcí členů finančního výboru pana Pavla Hudce, pana JUDr. Miloslava Křapku, paní Hanu Šormovou a pana Petra Trefáše

- s t a n o v i l o
počet členů kontrolního a finančního výboru na 5 (slovy pět) včetně jejich předsedů

 1. z v o l i l o
  do funkce člena kontrolního výboru paní Jiřinu Flemingovou
 2. z v o l i l o
  do funkce člena kontrolního výboru paní Renatu Hradcovou
 3. z v o l i l o
  do funkce člena kontrolního výboru Ing. Petru Némethovou
 4. z v o l i l o
  do funkce člena kontrolního výboru Mgr. Alenu Páchymovou

- z v o l i l o
do funkce předsedy finančního výboru pana Mgr. Aleše Trpišovského

 1. z v o l i l o
  do funkce člena finančního výboru pana Petra Trefáše
 2. z v o l i l o
  do funkce člena finančního výboru paní Hanu Šormovou
 3. z v o l i l o
  do funkce člena finančního výboru Mgr. Václava Severu
 4. z v o l i l o
  do funkce člena finančního výboru JUDr. Miloslava Křapku

  1. o d v o l a l o
  paní Martinu Peřinovou z funkce předsedkyně osadního výboru Chrastava Andělská Hora a další členy osadního výboru paní Jiřinu Bártovou, paní Renatu Bednářovou, paní Marii Ruskovou a pana Josefa Zoula st.

  2. o d v o l a l o
  Ing. Miroslava Balcara z funkce předsedy osadního výboru Chrastava Vítkov a další členy osadního výboru pana Viktora Kačani, pana Rostislava Kašpara, pana Pavla Pěcha a pana Miloslava Pilaře

  - s t a n o v i l o
  v souladu s § 120 odst. 1 a 2 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, počet členů na 5 (slovy pět) pro osadní výbory v části města Andělská Hora a Vítkov

  1. u r č i l o
  v souladu s § 120, odst. 2 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pana Martina Bilinského členem osadního výboru Chrastava - část Andělská Hora

  2. u r č i l o
  v souladu s § 120, odst. 2 zák. č. 128/2000 S., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, paní Moniku Hartlovou členkou osadního výboru Chrastava - část Andělská Hora

  3. u r č i l o
  v souladu s § 120,odst. 2 zák. č. 128/2000 S., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pana Aleše Knapa členem osadního výboru Chrastava - část Andělská Hora

  4. u r č i l o
  v souladu s § 120,odst. 2 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pana Josefa Zoula st. členem osadního výboru Chrastava - část Andělská Hora

  5. u r č i l o
  v souladu s § 120,odst. 2 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pana Michala Bartoše členem osadního výboru Chrastava - část Andělská Hora

  - o d l o ž i l o
  volbu předsedy osadního výboru Chrastava – část Andělská Hora

1. u r č i l o
v souladu s § 120, odst. 2 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů , paní Janu Novákovou členkou osadního výboru Chrastava - část Vítkov

2. u r č i l o
v souladu s § 120, odst. 2 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, paní Miloslavu Paprskářovou členkou osadního výboru Chrastava - část Vítkov

3. u r č i l o
v souladu s § 120, odst. 2 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů pana Pavla Pěcha členem osadního výboru Chrastava - část Vítkov

4. u r č i l o
v souladu s § 120, odst. 2 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pana Miloslava Pilaře členem osadního výboru Chrastava - část Vítkov

5. u r č i l o
v souladu s § 120, odst. 2 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Ing. Miroslava Balcara členem osadního výboru Chrastava - část Vítkov

- z v o l i l o
v souladu s § 120o odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Ing. Miroslava Balcara do funkce předsedy osadního výboru Chrastava - část Vítkov

- d e l e g u j e

 1. zástupce města Ing. Michaela Canova, starostu, na jednání valné hromady společnosti Severočeská vodárenská společnost a. s., konané v roce 2007 (náhradník pan Miloslav Pilař, místostarosta)
 2. zástupce města Ing. Michaela Canova, starostu, na jednání valné hromady společnosti Termizo a. s., konané v roce 2007 (náhradník pan Miloslav Pilař, místostarosta)
 3. zástupce města Ing. Michaela Canova, starostu, na jednání valné hromady společnosti ČSAD a. s., konané v roce 2007 (náhradník pan Miloslav Pilař, místostarosta)
 4. zástupce města Ing. Michaela Canova, starostu, na jednání valné hromady společnosti Technické a stavební služby a. s., konané v roce 2007 (náhradník pan Miloslav Pilař, místostarosta)
 5. zástupce města pana Miloslava Pilaře, místostarostu, na jednání členské schůze bytového družstva MBD Chrastava a. s. , konané v roce 2007 (náhradník Ing. Michael Canov, starosta)
 6. zástupce města Ing. Michaela Canova, starostu, na jednání členské schůze TJ Spartak Chrastava, konané v roce 2007 (náhradník pan Miloslav Pilař, místostarosta)
 7. zástupce města pana Miloslava Pilaře, místostarostu, na jednání valné hromady
 1. honebního společenstva Liberec - Machnín, konané v roce 2007 (náhradník Ing. Michael Canov, starosta)
 2. honebního společenstva Chrastava - Vítkov, konané v roce 2007 (náhradník Ing. Michael Canov, starosta)

Výše uvedené delegace jsou platné od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2007.

- v z a l o na v ě d o m í
informaci starosty o plánovaných termínech zasedání ZM v roce 2007

- s c h v á l i l o
návrh tajemníka MěÚ na peněžitá plnění fyzickým osobám, členům výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva města

- s c h v á l i l o
záměr na obnovení zničeného historického pomníku v Chrastavě s finanční dotací, dle žádosti na účelovou dotaci resortu Ministerstva obrany ČR, dle usnesení vlády č. 1292 ze dne 6. prosince 1999 v hodnotě cca 1,2 mil. Kč včetně vlastního podílu ve výši cca 250 tis. Kč pro rok 2008

- v z a l o na v ě d o m í
plán činnosti kontrolního výboru na I. pololetí roku 2007