Zasedání Zastupitelstva města Chrastava dne 29. 1. 2007

Zastupitelstvo města na tomto zasedání projednalo a usneslo se mimo jiné takto:

- s c h v á l i l o
převod části družstevního podílu v Městském bytovém družstvu Chrastava včetně souvisejících práv a povinností k bytu č. 5 v domě č. p. 247, Loudátova ul., k. ú. Chrastava I

- s c h v á l i l o

  1. opravu svého usnesení čj. 2006/07/II a) tak, že se mění číslo geometrického plánu na 188-5/2007
  2. opravu svého usnesení čj. 2006/07/II b) tak, že se mění číslo geometrického plánu na 188-5/2007 a číslo pozemkové parcely na 85/3 v k. ú. Andělská Hora u Chrastavy

- s c h v á l i l o
návrh kupní smlouvy čj K/03/2007 pro prodej stavební parcely č. 217 o výměře 102 m2 a dle geometrického plánu č. z. 168-697/2006 pozemkové parcely č. 82/16 o výměře 634 m2 - ostatní plocha, vše k. ú. Chrastava II

- s c h v á l i l o
prodej dle geometrického plánu č. z. 165-168/2006 pozemkové parcely č. 58/46 o výměře 537 m2 - trvalý travní porost v k. ú. Chrastava II do podílového vlastnictví

- s c h v á l i l o
bezúplatné nabytí pozemkové parcely č. 144 o výměře 4 027 m2 – ostatní plocha a pozemkové parcely č. 131/2 o výměře 424 m2 – ostatní plocha, vše k. ú. Dolní Vítkov; pozemkové parcely č. 576/2 o výměře 2 730 m2 – trvalý travní porost a pozemkové parcely č. 834/2 o výměře 289 m2 – trvalý travní porost, vše k.ú. Dolní Chrastava, z vlastnictví Pozemkového fondu ČR do vlastnictví města

- s c h v á l i l o
zřízení věcného břemene za cenu ve výši 10 077,-- Kč na pozemkových parcelách ve vlastnictví města č. 124/1 a č. 777/1 v katastrálním území Dolní Chrastava ve prospěch Severočeské vodárenské společnosti, a. s., spočívající v uložení překládky vodovodního potrubí DN 100 v rozsahu dle GP č. z. 491-223/2005 a v umožnění vstupu na vyznačené pozemky k provedení nutných oprav, případně odstranění havárie a omezení jakékoliv stavební činnosti na těchto pozemcích, vč. návrhu smlouvy o zřízení věcného břemene čj. č. 26/06/Sd-36020, VB/01/2007 a pověřila starostu jejím podpisem

- z a m í t l o
“Žádost o změnu termínu Obchodního centra Chrastava – Nádražní ulice” ze dne 29. 9. 2006, tzn., že i nadále uplatňuje uzavřenou kupní smlouvu č. K/034/2005 včetně dodatku č. 1 v plném rozsahu

- v z a l o n a v ě d o m í
sdělení firmy Jaroslav Třešňák – Horova ze dne 18. 1. 2007, právní názor starosty ze dne 19. 1. 2007 a právní stanovisko advokátní kanceláře Mgr. Martina Vondrouše ze dne 19. 1. 2007

- k o n s t a t o v a l o ,
že dosavadní postup starosty a advokátní kanceláře Mgr. Martina Vondrouše, spočívající v trvání úhrady celé kupní ceny včetně navýšení za nedodržení termínu kolaudace v celkové výši 6 279 600,-- Kč, byl veden v souladu s právem a hájil zájmy města

- v z a l o n a v ě d o m í
sdělení manželů Třešňákových ze dne 22. 1. 2007 o úhradě částky ve výši 784 950,-- Kč, její obdržení na účet města dne 24. 1. 2007, čímž celková platba za pozemek dosáhla městem nárokovaných 6 279 600,-- Kč a následné podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí (převod pozemku města manželům Třešňákovým)

- v z a l o n a v ě d o m í ,
že v případném soudním sporu o nárok města na navýšení ceny o 50,-- Kč/m2 , tj. o 784 950,--Kč za nedodržení termínu kolaudace, bude město zastupovat advokátní kancelář Mgr. Martina Vondrouše

- k o n s t a t o v a l o,
že ze strany firmy IMSTAV Group s. r. o. nebyly dodrženy podmínky vyplývající ze smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy ze dne 25. 10. 2002 vč. dodatků č. l ze dne 10. 12. 2002 a dodatku č. 2 ze dne 14. 11. 2005, čj. SBS/07/2005, a proto

  1. r o z h o d l o , že nevyhoví žádosti ze dne 18. 2. 2006 o prodloužení termínu dodatkem smlouvy
  2. r o z h o d l o , že závazek budoucího prodávajícího (Město Chrastava) uzavřít kupní smlouvu pozbývá platnosti

- s c h v á l i l o
záměr prodat stavební parcelu č. 59/1 o výměře 1765 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, pozemkovou parcelu (nebo její část) č. 405/1 o výměře 9197 m2 – trvalý travní porost, pozemkovou parcelu (nebo její část) č. 405/2 o výměře 9161 m2 – trvalý travní porost, pozemkovou parcelu č. 405/6 o výměře 865 m2 – trvalý travní porost, pozemkovou parcelu č. 405/7 o výměře 1029 m2 – trvalý travní porost, pozemkovou parcelu č. 405/8 o výměře 186 m2 – trvalý travní porost a pozemkovou parcelu č. 814/5 o výměře 372 m2 – trvalý travní porost, vše k. ú. Dolní Chrastava (občanská vybavenost, rybník, zahrada)

- s c h v á l i l o
záměr prodat část pozemkové parcely č. 948 o výměře cca 150 m2 – zahrada v k. ú. Horní Chrastava (zahrada)

- s c h v á l i l o
6. změnu podmínek pro prodej části podílu Města Chrastava v Městském bytovém družstvu Chrastava, příp. po 30. 6. 2012 i jiným zájemcům (ve znění změn ze dne 12. 9. 2001, 8. 4. 2002, 3. 2. 2003 a 3. 4. 2006) nájemcům bytů

- s c h v á l i l o
2. změnu podmínek pro prodej části podílu Města Chrastava v Městském bytovém družstvu Chrastava včetně souvisejících práv a povinností k volným bytům bez nájemního vztahu

- s c h v á l i l o
na základě doporučení RM č. 2007/01/III ze dne 8. 1. 2007 návrh 5. změny rozpočtu a investičního plánu na r. 2006

- s c h v á l i l o
na základě doporučení RM č. 2007/01/IV ze dne 8. 1. 2007 návrh rozpočtu a investičního plánu na r. 2007

- z v o l i l o
v souladu s § 120 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pana Mgr. Aleše Knapa do funkce předsedy osadního výboru Chrastava - část Andělská Hora

- v z a l o n a v ě d o m í
petici občanů oblasti Andělohorské ulice ve věci kanalizace

- p o t v r d i l o
stanovisko starosty ze dne 18. 12. 2006

- p o v ě ř i l o
vedení města urychleným jednáním se SVS a. s. v dané záležitosti

- v z a l o n a v ě d o m í
nabídku občanského sdružení TJ Spartak Chrastava o převedení majetku z jejího vlastnictví do majetku města Chrastava

- p o v ě ř i l o
vedení města k jednání v dané věci

- p o v ě ř i l o
organizační složku Společenský klub předložením návrhu na rozdělení grantu na podporu rozvoje sportovní, kulturní, spolkové činnosti a cestovního ruchu do příštího jednání ZM

- v z a l o n a v ě d o m í
odpověď na písemné připomínky od člena ZM pana Stanislava Wolfa